Specijalni Promet Amino-kiselina - Farmaceuti007

 • Published on
  28-Nov-2015

 • View
  244

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Doc. Dr Tatjana Jevtovi-StoimenovMetabolizam amino-kiselina

 • nepolarne i hidrofobne

  polarne i hidrofilne

  kisele

  bazne

 • a -aminosiretna kiselina (glicin)neesencijalna i glikogena amino-kiselina

  Sintetie se iz: - serina - treonina - glioksalne kiseline - sarkozinaMetabolizam glicina

 • Sinteza glicina iz serinaserin hidroksimetil transferaza(PLP)

 • Konverzija serina u glicinFolatTetrahidrofolat (FH4)DihidrofolatreduktazaN5, N10-metilen FH4SerineGlicinserin hidroksimetiltransferaza (PLP-zav.)Kljuni intermedijeru biosintezi purinai stvaranju timinaVaan za sintezu hemaporfirina i purina

 • Sinteza glicina iz holinasarkozin oksidaza

 • - iz glioksalne kiseline ( glicin aminotransferaza)

  - iz sarkozina (sarkozin oksidaza glicin i formaldehid, koji prelazi u formijat)

  - iz treonina (treonin aldolaza glicin i acetaldehid)Sinteza glicina

 • - transaminacija (glioksalna kiselina glicin aminotransferaza)glioksalna kiselina formaldehid

  oksalna kiselina (oksalati se izluuju mokraom)

  - oksidativna dezaminacija (glicin oksidaza - glioksalna kiselina)

  - iz treonina (treonin aldolaza glicin i acetaldehid)Metabolizam glicina

 • - direktna razgradnja glicina do CO2 , NH4+ i metilen grupe (glicin sintaza ili glycine cleavage system)

  glicin + NAD CO2 + NH4+ + NADH + H+Metabolizam glicina

 • Znaaj glicina

 • Znaaj glicina

  Sinteza proteina (kolageni)Sinteza kreatinaSinteza porfirina (sinteza hema)Sinteza glutationaSinteza hipurne kiseline (proces detoksikacije)Sinteza serinaKonjugacija unih kiselina

 • Znaaj glicina

  Sinteza kreatina

  arginin + glicin gvanidino-siretna kiselina

  gvanidino-siretna kiselina + S-adenozil-metionin metil-gvanidino-siretna kiselina (kreatin)

  kreatin + ATP kreatin fosfat + ADParginin-glicin transamidinazakreatin kinaza

 • Znaaj glicina

  Sinteza hema

  Glicin + sukcinil-KoA a-amino-b-ketoadipinska kiselina

 • Znaaj glicina

  Sinteza glutationa Glutaminska kiselina + cistein glutaminil-cistein Glutaminil-cistein + glicin glutation

  + ATP+ ATPglutation sintetazasintetaza

 • Znaaj glicina

  Sinteza hipurne kiseline

  benzoeva kiselina + ATP + KoA benzoil-KoA

  glicin + benzoeva kiselina hipurna kiselina

 • Znaaj glicina

  Konjugacija unih kiselina

  holna kiselina + KoA Holil-KoA

  holil-KoA + glicin glikoholna kiselina

 • Poremeaji metabolizma glicina

  Glicinurija (defekt u renalnom tubularnom transportu izluivanje glicina mokraom)

  Hiperglicinemija (blok prevoenja glicina u serin; deficit serin hidroksimetil transferaze)hiperglicinemija sa ketozomhiperglicinemija bez ketoze

  Hiperoksalurija (defekt oksalat dekarboksilaze ili glicin aminotransferaze, nemogunost pretvaranja oksalata u mravlju kis. izluivanje mokraom i nefrolitijaza

  Hipersarkozinemija deficit sarkozin oksidaze i nagomilavanje sarkozina; mentalna retardacija

 • Metabolizam serina

  a-amino-b-oksipropionska kiselinaneesencijalna amino kiselina

  Moe se sintetisati iz:- glicina i intermedijera glikolize- 3-fosfoglicerinske kiseline- hidroksipirogroane kiseline

 • Stvaranje serina iz glicina

 • Stvaranje serinaGlukozaGlikoliza3-fosfo-glicerat3-fosfo-hidroksipirogroana kis.3-fosfoserinSerin (Ser)PirogroanakiselinadehidrogenazaNAD+ NADH + H+Glutamata-ketoglutarattransaminazafosfataza3 korakainhibie

 • Sinteza serina iz fosfoglicerinske kiselineFosfo-L-serinFosfo-L-serin

 • Metabolizam serina- glavni put stvaranje glicina hidroksimetil transferazom

  dezaminacijom daje pirogroanu kiselinu

  dekarboksilacijom daje holamin, iz koga metilacijom nastaje holin

  holin u reakciji sa acetil-KoA daje acetilholin

  sinteza cisteina

 • Metabolizam serina

 • Znaaj serina

  - sinteza proteina- sinteza fosfolipida (kefalina, kecitina,serin fosfatida i sfingolipida)- glikoneogeneza (preko pirogroane kiseline)- izvor C1 radikala za sintezu 2 i 8 C atoma u purinima- sinteza acetilholina-sinteza glicina i cisteina

 • Metabolizam treoninatreonin aldolazaaldehid dehidrohenazaacetattiokinazaL-treoninacetaldehidacetatacetil-KoAglicina-amino-b-hidroksibuterna kis.

  esencijalna amino-kiselina

  - dezaminacijom a-ketobuterna kiselina (treonin dehidrataza)

  ona daje a-aminbuternu kis., a ona preko propionil-KoA daje sukcinil-KoA

  slui za sintezu glicina i preko njega serina; iz njih nastaje piruvat, koji se ukljuuje u glikoneogenezu

  -

 • Metabolizam alaninaa-alanin a-aminopropionska kiselina

  b-alanin b-aminopropionska kiselina

  Sinteza: - transaminacijom iz piruvata - metabolizmom triptofanatriptofanalanin

 • Metabolizam alanina

 • Glukozo-alaninski ciklus alanin u krvi potie iz miia

  u jetri glikoneogeneza

  oksid. dezaminacijom daje piruvat

  hidrolitikom dezam. mlenu kiselinu

 • b alanin nastaje iz: - aspartata dekarboksilacijom- katabolizmom pirimidinskih baza

  - oksidativnom dekarboksilacijom daje formil-siretnu kiselinu, koja prelazi u acetaldehid i dalje u acetat

  - Najvei deo sinteza karnozina (b-alanili-histidin) i anserina (metil-karnozin) slue za aktivaciju ATP-azne aktivnosti miozina

 • Sinteza b-alanina

 • Metabolizam arginina, ornitina i prolina

 • Sinteza proteinaSinteza kreatinaCiklus sinteze ureeGLUTAMATPOLIAMINIAGMATINNO

 • ProlinGlutaminGlutamatOCTOrnitinArgininosukcinatCitrulinArgininArginaza

 • L-CitrulinL-ArginosukcinatL-ArgininL-AspartatFumaratL-MaleatOksaloacetat

 • Sinteza kreatina iz arginina, glicina i metionina

 • Sinteza azot monoksida+ NOazot oksid sintaza (NOS)ArgininCitrulin

 • Azot monoksid Intercelularni mesinder Ukljuen u irok spektar fiziolokih i patofiziolokih dogaanja

  Vazodilatacija: Aktivie guanil ciklazu (stvaranje cGMP-a) Nitroglicerin Glicerin + NO Sildenafil (Viagra): in vascular smooth muscle:

  NO cGMP GMPfosfo-diesteraza-5Blokira

 • Metabolizam prolinaProlin pirolidin-2-karbonska kis.

  Hidroksiprolin 4-hidroksiprolin

  Sinteza prolina iz:

  - arginina- ornitina- glutaminske kiseline

 • Biosinteza prolina iz glutamata

 • Poremeaji metabolizma prolina i hidroksiprolina

  - Hiperprolinemije tip I i II- tip I deficit prolin oksidaze mentalna retardacija i oteenje bubrega

  - tip II deficit pirolin-5karboksilat dehidrogenaze mentalna retardacija

  - Hiperhidroksiprolinemija nedostatak hidroksiprolin oksidaze mentalna retardacija

 • Metabolizam glutaminske kiseline

 • Znaaj glutaminske kiseline

  - sinteza prolina- sinteza glutamina- sinteza N-acetilglutaminske kiseline- stvaranje GABA- sinteza glutationa- karboksilacija glutaminske kis. (u post- translacionoj modifikaciji protrombina vit. K)

 • Stvaranje GABAGlutamatGama-aminobutirat(GABA)GABA je vaan inhibitorni neurotransmiter u mozgu

  Lekovi koji poveavaju efekte GABA (benzodiazepini)Se koriste u leenju epilepsije GlutamatdecarboksilazaCO2

 • Karboksilacija glutaminske kiseline

 • Metabolizam asparaginske kiselinetransaminacijom oksalsiretna kis., koja se ukljuuje u limunski ciklus

  dekarboksilicijom b-alanin, koji ulazi u sastav koenzima A, karnozina anserina i pantotenske kiseline

  Uestvuje u sintezi:- uree- pirimidinskih baza - purinskih baza i - asparagina (asparagin sintetaza; donor glutamin)

 • Metabolizam asparaginske kiseline

 • Amino-kiseline koje sadre sumpor

  - metionin (a-amino-g-metil-tiobuterna kiselina)

  - cistein (a-amino-b-tiopropionska kiselina)

  - cistin

 • Metabolizam tioaminokiselina

 • Stvaranje aktivnog metionina

 • Metabolizam metionina : transfer metil grupeS-adenozil metioninsintazaATPS-adenozil metionin(SAM)S-adenozil homocisteinMetil-transferazeDekarboksilisani SAMSAM dekarbokslazaCO2MetioninR-HR-CH3+

 • Metabolizam metioninaMetionin(esencijalna)L-homocisteinmetioninsintaza(vit. B12-zav.)+ FH4+ 5-Methyl FH4SerinCistationincistationinb-sintaza(PLP-zav.)cistationinliaseCistein(neesencijalna)+b-hidroksi-butirat

 • Metabolizam cisteinaCistein je vaan za:

  - sintezu glutationa- sintezu insulina- sintezu taurina- sintezu cistina- sintezu proteina- izvor jona sulfata (FAFS)

  Njegova SH grupa je u aktivnom centru mnogih enzima.

 • Stvaranje hipurne kiseline

 • Cistein reduktazna reakcija

 • Pormeaji metabolizma tioaminokiselina

  - cistinurija- cistinoza (nedostatak cistin reduktaze, taloenje cistina u mekim tkivima)- homocistinurija (deficit cistationin-b-sintetaze)- cistationinurija (deficit cistationaze)

 • Cistinurijanasledna bolest

  poveano izluivanje cistina mokraom (i lizina, arginina i ornitina)

  nefrolitijaza

  oteenje renalnog mehanizma reapsorpcije

 • Homocistinemija i srana bolest neki pacijenti sa aterosklerozom imaju povieni nivo homocisteina

  nizak nivo folne kiselina i vit. B12 u plazmi pre