SPOLNO NASILJE NAD OTROKI IN MLADOSTNIKI mag. Nataša Vanček Ljubljana, 2010

 • Published on
  03-Feb-2016

 • View
  77

 • Download
  0

DESCRIPTION

SPOLNO NASILJE NAD OTROKI IN MLADOSTNIKI mag. Nataa Vanek Ljubljana, 2010. Spolno nasilje kot posledica moi. Spolno nasilje je na splono definirano kot nezaelen poseg v posameznikovo spolno integriteto. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • SPOLNO NASILJE NAD OTROKI IN MLADOSTNIKI

  mag. Nataa Vanek

  Ljubljana, 2010

 • Spolno nasilje kot posledica moiSpolno nasilje je na splono definirano kot nezaelen poseg v posameznikovo spolno integriteto. Cilj spolnega nasilja ni spolni odnos in orgazem, pa pa je pri njem bistveno dokazovanje premoi in popolnega nadzora enega posameznika nad drugim oz. nad rtvijo.

 • Pri obravnavi spolnega nasilja nad otroki in mladostniki se je uveljavil termin spolna zloraba otroka, pri emer je zloraba pravno formalno opredeljena kot spolni napad na osebo, mlajo od 15 let.Spolna zloraba kot travma, pri kateri gre za neprostovoljni spolni kontakt, ki vkljuuje silo ali prisilo s strani osebe; povzroitelj najmanj pet let stareji od rtve (Williams, 1994).Odrasel lovek je v odnosu do otroka vselej v poloaju monejega. Povzroitelj izkoristi svojo pozicijo moi in avtoriteto, kot tudi odvisnost otroka od odraslega.

 • Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2003) meni, da je spolnih zlorab ve vrst; ne gre samo za prisilni spolni odnos, temve tudi otipavanje otrokovih spolnih organov ali siljenje otroka, naj se dotika spolnih organov odraslega,samozadovoljevanje pred otrokom, siljenje otroka, da gleda pornografske filme ali slike, da je navzo pri spolnem odnosu odraslih, otroka prostitucija (internet).

 • Ker je vasih teko presoditi, ali je lo za elena ali neelena spolna dejanja, navajajo tuje tudije (Deegener, 2002) kot varovalo doloeno starostno razliko med povzroiteljem in rtvijo. Za otroke do 12. leta starostna razlika petih let med povzroiteljem in rtvijo.Za stareje otroke in mladostnike starostna razlika desetih let.

 • Napane predstave o spolnih zlorabahNajveja nevarnost preti s strani neznancev.V 85% je povzroitelj otroku znana oseba.rtev je obiajno najstnica.rtve so deklice in deki vseh starosti.Spolne zlorabe se dogajajo v druinah z izkazanimi problemi.Dogajajo se v vseh druinah.Otroci o spolnem nasilju laejo, si domiljajo.Otroci o spolni zlorabi ne laejo.Spolna zloraba je povezana s fizinim nasiljem.

 • rtve doivljajo spolno zlorabo v naslednjih tirih fazah:Faza skrivanja oz. zatajevanja (pritiski, izsiljevanje povzroitelja)Faza nemoi (depresija, jeza, obup)Faza reagiranja (osebnostne motnje)Faza odkritja (pogosto s strani drugih ljudi v okolici)

 • Reakcije otrok in mladostnikov na spolno zloraboOdvisne od:Tee dogodka (kdo je povzroitelj)Intenzitete dogodkaTrajanje dogodkaOtrokov temperament in obutljivostIntenzivnosti ustvenega odnosa med povzroiteljem in rtvijoStopnje otrokovega razumevanja dogodkaStarostno obdobje preivetja nasilja

 • rtve spolne zlorabe90% zlorab se zane pred otrokovim 12. letom, najpogosteje med 6. in 8. letom starosti in traja povpreno od 3 do 5 let.Ve kot polovica spolnih zlorab se zgodi znotraj druine.T.i. sivo polje (temno polje) tevilo neodkritih spolnih zlorab (fizina, psihina, pravna nemo); od razkritih zlorab naj bi jih bilo prijavljenih samo od 6 do 12 %. Podatki nemkih tudij kaejo, da je bilo resninih 90 % razkritih zlorab, vendar jih je bilo mogoe dokazati le 46 %. (Bundesdeutsche Studien zum sexuellen Missbrauch an Kindern, 1995-2002)

 • Vsako tretje/etrto dekle in vsak sedmi/osmi fant naj bi imela izkunjo spolnega nasilja.Slovenija (Repi, 2006): vsako peto dekle in vsak sedmi fant izkunjo spolnega nasilja.Spolno zlorabljenih naj bi bilo 27 % deklic in 16 % dekov (Finkelhor, Williams),19% deklic in 9% dekov (Frei). Povprena starost rtev naj bi bila 9,9 let za deke in 9,6 let za deklice. Tri od tirih uporabnic psihiatrije in devet od desetih prostitutk so bile v asu otrotva spolno zlorabljene.

 • Pri mladih dekletih, rtvah spolnega zlorabljanja, obstaja trikrat veja monost zlorabe alkohola in drog, motenj hranjenja ter psihinih motenj, ko odrastejo.rtev govori s estimi/sedmimi osebami, preden pride do dejanskega razkritja zlorabe.Veina povzroiteljev je deset ali ve let stareja od rtve. (http://www.prevent-abuse.now.com)

 • Psihodinamika rtve Vse rtve gredo skozi doloene procese:Izguba zaupanjaNezmonost izraanjaObutki krivdeObutek sramuNemo (fizina, psihina, pravna)Dvom o lastni zaznaviStrahIdentifikacija s povzroiteljem nasilja

 • Strategije preivetja zlorabeOmalovaevanje (kot da se ni ni zgodilo)Racionaliziranje (opravievanje nasilja)ZanikanjeNenehen nadzor (obutek varnosti)Pozabljanje in beg pred realnostjo (razcep (disociacija), odklop, izguba spomina ponovno doivljanje/ vsiljevanje ang. flashback)

 • PerfekcionizemZamrznitev (ohromitev sposobnosti delovanja)Miselna odsotnost, zaposlenost in begHumor Laganje in krajaVerski fanatizem Skoraj 40% spolno zlorabljenih otrok ne kae nobenih posebnosti v svojem vedenju (Finkelhor ,1997).

 • deklica, 5 let

  Zlorabil jo je oe, sebe je narisala pokodovano, skreno vase.

 • deklica, 5 let

  Ponoi pride poast. Potegne odejo z mene in me zmoi.

 • Povzroitelji spolnih zlorab90 % povzroiteljev mokih in 10 % ensk.To niso bolniki, ampak ljudje, ki ustva in osebnostne meje otrok podrejajo svojim potrebam po nadmoi.Pri delu s povzroitelji ne gre za zdravljenje, temve za uenje nadzornih mehanizmov.Spolna zloraba ni nakljuno dejanje, temve rezultat skrbnega nartovanja.

 • Strategije povzroiteljevVzpostavljanje stikaIzbor rtveDesenzibiliziranje rtve glede dojemanja telesnih dotikovZameglitev zaznavanja okolja (drugih ljudi)Zapeljevanje rtveIzbira primernega kraja in asaIgnoriranje odpora rtveZameglitev zaznavanja rtveIzolacija in nadzor nad rtvijoPrisila rtve k molkuObrekovanje in zanievanje rtevPrenaanje krivde na rtevGronje in telesno nasilje

 • Posledice spolne zlorabeKratkorone posledice: strahovi, fobije, depresivnost, obutki krivde in sramu, sovranost, izguba zaupanja, socialna izoliranost, zmanjana samozavest,neprimerno seksualizirano vedenje (pretirana radovednost na spolnem podroju, starosti neprimerne spolne zveze, pretirano samozadovoljevanje, seksualizirano vedenje (z besedami, gestami)),

 • posebnosti v socialnem vedenju, pobeg od doma, teave v oli, nasilno vedenje, delikventno vedenje, motnje hranjenja, motnje spanja, glavoboli in boleine v trebuhu.

 • Dolgorone posledice:depresivnost, bojazljivost (anksioznost), nizka samozavest, samomorilske misli,teave v zaupnih odnosih, nezaupanje, nezadovoljnost v intimnih odnosih, strah in sovranost do mokih (ensk), socialna izoliranost, pasivnost, plahost, sovratvo do samega sebe, avtoagresija

 • teave z odvisnostmi, motnje hranjenja, motnje na psihoseksualnem podroju (motene spolne funkcije, odklanjanje spolnih odnosov, prostitucija).

 • Zaita otrok pred spolnim nasiljemMoje telo pripada meni!Poznam svoje obutke in ustva.Prijetni in neprijetni dotiki.Imam pravico rei NE!Dobre in slabe skrivnosti.Povej, kaj se je zgodilo in poii pomo.

 • Kam po pomo?Svetovalne slube v vrtcih, olahCSDDrutvo SOS telefonZdruenje proti spolnemu zlorabljanjuKrizni centri za mlade Krizni center za otroke (0-6)TOM telefonZavod EMMADrutvo za nenasilno komunikacijo

 • Literatura in viriDeegener, G. (2005). Kindesmissbrauch-erkennen, helfen, vorbeugen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.Enders, U. (2003). Zart war ich, bitter warss. Koeln: Verlag Kiepenheuer&Witsch.Anii, K. in drugi (2002). Nasilje-Nenasilje. Ljubljana : i2.Frei, K. (1996). Spolna zloraba: z odkrito besedo do varnosti. Ljubljana: Kres.Waiss, M., Galle, I. (2001). V labirintu spolnih zlorab. Ljubljana: Forma 7.Zloraba otrok nasilje v druini zaita otrok. (2002). Ljubljana: Zdruenje proti spolnemu zlorabljanju. Vanek, N. (2007). Primerjalna analiza sistemskih pristopov k obravnavi spolnega nasilja nad otroki in mladostniki. Ljubljana: FDVRepi, T. (2008). Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Celje: Drutvo Mohorjeva druba.http://www.aktiv-gegen-sexuelle-gewalt.dehttp://www.prevent-abuse.now.com