Spravodaj_bibliografia

 • Published on
  13-Feb-2016

 • View
  345

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BiBliografia Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpolonoSti Ing. Marcel Lalkovi, CSc., 2011 Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpolonoSti ronky 1970 2009 (i. Xl.) Marcel lalkovi SlovenSk Speleologick SpolonoS 2011

Transcript

 • BiBliografia Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpolonoSti

 • Ing. Marcel Lalkovi, CSc., 2011

 • Marcel lalkovi

  BiBliografia Spravodaja SlovenSkej Speleologickej SpolonoSti

  ronky 1970 2009 (i. Xl.)

  SlovenSk Speleologick SpolonoS 2011

 • BiBliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spolonosti ronky 1970 2009 (i. Xl.)Vydala Slovensk speleologick spolonos v Liptovskom MikuliAutorsky spracoval Marcel LalkoviRedakne pripravil Bohuslav KortmanGraficky upravil Jn KaskVytlaila Tlaiare P+M, Turany

  ISBN 978-80-970734-0-4

 • Obsah

  Predslov ......................................................................................................................................................... 6Charakter bulletinu a jeho bibliografie ................................................................................................. 6Zoznam lnkov ......................................................................................................................................... 9Menn register ......................................................................................................................................... 159Lokalitn register ..................................................................................................................................... 167Vecn register ............................................................................................................................................ 175Spis plnov jask ............................................................................................................................... 181Nzvov register jask .......................................................................................................................... 220

 • 6 Bibliografia Spravodaja SSSPredslov

  PredslOv

  Spravodaj Slovenskej speleologickej spolonosti vznikol roku 1970. V rmci vntrostavnch informci zaalo ho po obnoven Slovenskej speleologickej spolonosti pre pracovnkov a dob-rovonch spolupracovnkov zdruench v SSS vydva Mzeum slovenskho krasu ako neperio-dick jaskyniarsky spravodaj. Dnes m za sebou vye tyridsa rokov trvajcu existenciu, poas ktorej vychdzal kontinulne, i ke charakter jednotlivch ronkov bol rzny a neraz odral problmy, v ktorch sa rodili jeho jednotliv sla.

  Bulletin za uplynul obdobie prekonal postupne vetky detsk choroby a preiel niekokmi zmenami. Vdy vak pamtal na to, aby svojou existenciou vytvral priestor na prezentciu vsledkov innosti dobrovonch jaskyniarov, lenov SSS. Z tohto aspektu prinal a stle pri-na mnostvo zaujmavch informci, ktor charakterizuj sasn jaskyniarske dianie u ns. V om publikovan poznatky plne odraj jeho sasn dynamiku. Bulletin zrove vznamne spolupsob pri vytvran profilu dobrovonho jaskyniarstva na Slovensku. Prve vsledky jeho innosti s bzou, prostrednctvom ktorej sa v kontexte jask rozvja ich alie poznvanie, ako aj starostlivos o tieto skvosty naej prrody. Svojm obsahovm zameranm najm popri roenke Slovensk kras predstavuje primrny zdroj informci o jaskyniach a jaskyniarstve na Slovensku i o innosti slovenskch jaskyniarov v zahrani. Bulletin s viac ako tyridsaronou existenciou predstavuje zrove druh najstarie jaskyniarske periodikum na Slovensku. Spolu so Sloven-skm krasom a asopismi Aragonit i Sinter je dnes vznamnou publikanou a informanou bzou, ktor plne koreponduje s existenciou vye 6000 jask na Slovensku.

  Charakter bulletinu a jeho bibliografie

  Uplynulch tyridsa ronkov Spravodaja ako informanho bulletinu charakterizuje predo-vetkm jeho polytematick zameranie, priom jeho vntorn truktra sa dotvrala postup-ne. Spravodaj vo vine prpadov vychdzal v tyroch slach rone. Tento nepsan zus do istej miery naruila prax jeho vydvania v rokoch 1984 1992. V tomto obdob vyli v kadom z ronkov 1984 1986 len tri sla, v ronkoch 1987 1989 a v ronku 1992 iba dve sla a v ronkoch 1990 a 1991 dokonca iba jedno slo. slo 4 v roku 1971 vylo zase dvakrt; sp-sobilo to chybn strnkovanie pvodnho sla a myln informcia, ktor sa tkala vyplovania cestovnch prkazov. Na zsah zodpovednho redaktora pozmenil sa i obsah jednho prspevku. V roku 2005 okrem zvyajnch tyroch sel vydalo sa pre 14. medzinrodn speleologick kon-gres aj mimoriadne slo.

  Trend, ktor sa z hadiska vntornej truktry bulletinu presadzoval od zaiatku, sa ustlil v rokoch 1980 1981 zavedenm stlych rubrk. Ich charakter vyjadroval prslun piktogram. Napriek polytematickmu charakteru bulletinu vyli v niektorch ronkoch i monotematicky zameran sla. slo 2 v ronku 1976 obsahovalo problematiku Jaskyniarskeho tda SSS v Jergaloch. slo 2 ronka 1979 sviselo s 1. konferenciou Dokumentcia krasu a jask jeho obsah tvorili prednesen referty. slo 4 ronka 1981 zostavila oblastn skupina Zvolen. V kon-texte svojej innosti prezentovala v om svoju predstavu o charaktere zamerania asopisu. O rok neskr, pri desiatom vro svojej existencie, sa v sle 2 vsledkami innosti predstavila oblastn skupina Rimavsk Sobota. Obsah sla 2 v roku 1983 pozostval z refertov, ktor odzneli na 2. konferencii Dokumentcia krasu a jask. alie monotematick slo zostavila roku 1984 ob-lastn skupina Spisk Nov Ves. Sviselo s 20. vrom existencie skupiny a nplou jej innosti v jaskyniach Slovenskho raja.

  Monotematick sla zostaven po roku 1989 informovali o innosti slovenskch jaskyniarov v zahrani. Roku 1994 obsahov strnku . 3 tvorili informcie o zahraninch cestch lenov SSS. Monotematick sla 2/2003 a 3/2005, oznaen ako mimoriadne, priniesli komplexn in-formcie o vsledkoch expedcie Roraima 2003 a speleoexpedcich do masvu Chimant 2004 vo Venezuele.

 • 7 Bibliografia Spravodaja SSS Predslov

  Vydvanie bulletinu v prvom obdob jeho existencie zabezpeovalo Mzeum slovensk-ho krasu v Liptovskom Mikuli, v rokoch 1987 1990 Slovensk speleologick spo-lonos v rmci vntrostavnch informci stredia ttnej ochrany prrody. Vydanie ro-nka 1991 zabezpeilo Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva a od roku 1992 vydvanie bulletinu sstavne zabezpeu-je Slovensk speleologick spolonos.

  Bulletin v rokoch 1970 1979 vychdzal vo formte A5, od roku 1980 a do roku 2006 vo formte pribline B5. Od roku 2007, ke v predsednctve SSS nepreiel nvrh na zme-nu formtu na A4, vychdza v zmenenom formte B5 (15,5 22,7 cm) a dovtedajiu zoitov vzbu drtenmi skobkami nahradi-la kvalitnejia lepen vzba. Zo zaiatku, ie ronky 1970 1973, sa Spravodaj tlail rota-printom, od roku 1974 sa prelo na knhtla a roku 1992 na ofsetov tla.

  Nzov bulletinu sa menil niekokokrt. V rokoch 1970 1987 vychdzal pod nzvom Spravodaj. V rokoch 1988 1990 zmenu na Spravodajcu presadil vtedaj riadiaci odbor ministerstva kultry s odvodnenm, e p-vodn nzov nevyhovuje z jazykovho hadis-ka. O aliu zmenu nzvu asopisu sa v roku 1991 postaralo Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva. Pre vhrady voi p-vodnmu nzvu a neshlas s nzvom Spravo-dajca vydalo ho v roku 1991 s nzvom Jasky-niar. Roku 1992 sa Slovensk speleologick spolonos vrtila k nzvu Spravodajca, ale od roku 1993 a doteraz vychdzal s pvodnm nzvom Spravodaj (pozri v tabuke).

  Prspevky v bulletine sa publikovali v slo-venskom jazyku. Vnimku tvoria sla, ktor vychdzali v ase konania medzinrodnch speleologickch kongresov. Tka sa to sla 2/1977, ktor vylo v slovensko-anglickej ver-zii, sla 1 2 /1986, kde sa popri slovenskej verzii sla vydala aj anglick verzia. alej to bolo slo 2/1997, ktor vylo iba v anglickom jazyku. Patr sem i zvltne vydanie z roku 2005, ktor vylo tie len v anglickej verzii.

  Sporadicky, a to nielen do roku 1992, sa nie-ktor lnky v bulletine publikovali v eskom jazyku, kee ilo o prce eskch autorov. V ronkoch 1999 a 2008 sa zase prce po-skch autorov publikovali v poskom jazyku.

  rok Nzov bulletinu Vydan slaformt

  bulletinu1970

  Spravodaj SSS

  1, 2, 3 4

  A5

  1971 1, 2, 3, 4, 4 1972 1, 2, 3, 41973 1, 2, 3, 41974 1, 2, 3, 41975 1, 2, 3, 41976 1, 2, 3, 41977 1, 2, 3, 41978 1, 2, 3, 41979 1, 2, 3, 41980 1, 2, 3, 4

  cca B5

  1981 1, 2, 3, 41982 1, 2, 3, 41983 1, 2, 3, 41984 1, 2 3, 41985 1 2, 3 41986 1 2, 3 41987 1 21988 Spravodajca

  SSS1 2

  1989 1, 2 cca B5

  1990 Spravodajca SSS 1 cca B5

  1991 Jaskyniar 1 cca B5

  1992 Spravodajca SSS 1, 2

  1993

  Spravodaj SSS

  1, 2, 3, 4

  cca B5

  1994 1, 2, 3, 41995 1, 2, 3, 41996 1, 2, 3, 41997 1, 2, 3, 41998 1, 2, 3, 41999 1, 2, 3, 42000 1, 2, 3, 42001 1, 2, 3, 42002 1, 2, 3, 42003 1, 2, 3, 42004 1, 2, 3, 42005 1, 2, 3, 4, m. .2006 1, 2, 3, 42007 1, 2, 3, 4 Zmenen

  formt B5

  2008 1, 2, 3, 4 2009 1, 2, 3, 4

 • 8 Bibliografia Spravodaja SSSPredslov

  pecifick prpad predstavuje slo 3/2005, kde s s ohadom na jeho charakter niektor prs-pevky publikovan nielen v slovenskom, ale aj v panielskom jazyku.

  V rokoch 1984 1989 (slo 1) a v roku 1990 sa na zver kadho sla uvdzal aj jeho cudzo-jazyn shrn. Slovensk speleologick spolonos sa ako vydavate bulletinu vrtila k tejto praxi roku 1993, take odvtedy sa na konci kadho sla, s vnimkou sla 1/1999, objavovalo jeho anglick, prp. i franczske resum.

  Bibliografia 40 ronkov (1970 2009) bulletinu pozostva ako celok z dvoch ast. Prvou asou je zoznam alebo spis vetkch v bulletine publikovanch lnkov. Druh as tvor spis jaskynnch plnov, ktor sa v kontexte jednotlivch lnkov publikovali na strnkach bulletinu.

  V zozname (spise) lnkov, ktor s slovan priebene, sa okrem ich nzvov uvdza vdy, pre lepiu orientciu v ich obsahu, aj strun anotcia. Vnimku tvoria iba niektor, obsahom nie a tak podstatn prspevky. Tkaj sa zva ivotnch jubile v prpadoch, ke sa meno prslunho jubilanta uvdza priamo v nzve prspevku, prpadne svisia s pokynmi pre autorov a pod. daje o ilustrcich a ostatnch nleitostiach, ktor svisia s jednotlivmi lnkami, sa v bibliografii uvdzaj v zvyajnch skratkch (obr. obrzok, tab. tabuka, pl. j. pln jasky-ne, lit. literatra, ktor sa