SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ nbsp;· PREVENCIJA NASILJA ... obrazovanja i svakodnevnog školskog života.Vrijednosti i opći ciljevi

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  SREDNJA KOLA IVANA METROVIA

  DRNI

  K O L S K I K U R I K U L U M

  KOLSKA GODINA 2017./2018.

  Drni, rujan 2017.

 • S A D R A J

  1. U V O D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  1.1. Bitne odrednice nacionalnog i kolskog kurikuluma NOK-a . . . . . . . . . . . . .2

  1.1.1. Odgojno-obrazovni ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  1.1.2. Meupredmetne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2. D O D A T N A N A S T A V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  3. I Z B O R N A N A S T A V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  4. N A T J E C A NJ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  5. I Z V A N N A S T A V N E A K T I V N O S T I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  Debatni klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Literarna sekcija uenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Grupa mladih povjesniara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10 kolski portski klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kontrola i optimatizacija potronje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ispitivanje elektrinih instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Sekcija mladih programera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Matematiki maraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Sekcija mladih marketera - Gospodarski vodi grada Drnia . . . . . . . . . . . . 16

  6. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  I. AKTIV JEZIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  JEZINA KVIZOMANIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  SRAZ VELIKIH UMOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 19

  RADIONICA IZRADE BOOKMARKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  MLADI KNJINIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .21

  POSJET KAZALITU - GLEDANJE KAZALINE PREDSTAVE . . . . . . . 22

  POSJET KINU GLEDANJE KINO PREDSTAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II. AKTIV PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKE GRUPE PREDMETA . . . .24

  I maths (ZLATNA VEER MATEMATIKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  FESTIVAL MATEMATIKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  FESTIVAL ZNANOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  OBILJEAVANJE TJEDNA STRUKOVNIH ZANIMANJA . . . . . . . . . . . .27 III. AKTIV EKONOMIJE, TRGOVINE I POLJOPRIVREDE . . . . . . . . . . . . . .28

  Posjet komunalnom poduzeu RAD Drni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  Smotra Vjebenikih tvrtki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Obiljeavanje 2.Europskog tjedna strukovnog obrazovanja European skills 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Posjet djelatnika HKG povodom obiljeavnje Svjetskog i Europskog tjedna novca predavanje/radionica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Prihvat i prijevoz posjetitelja u NP Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Strateko upravljanje nacionalnim parkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Posjet skladitima trgovina Konzum, Djelo i Tommy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Posjet poslovnoj banci i FINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Posjet raunovodstvu i arhivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Struni posjet prodavaonici boja i lakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  Struni posjet prodavaonici kemijske robe za poljoprivredu . . . . . . . . . .. . . .34

  Struni posjet mesnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

 • IV. AKTIV DRUTVENO-HUMANISTIKE GRUPE PREDMETA . . . . . . . .36

  Neobine zemlje svijeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  Likovna umjetnost - Posjet izlobama tijekom kolske godine. . . . . . . . . . . . 37

  Odlasci na koncerte Glazbena kola Krsto Odak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  Molitva na poetku kolske godine u crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Posjet Podvornici 14.9.,18.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  Svi Sveti 1.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Misijske aktivnosti (1 kn = 1 obrok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Boi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  Korizma 14.2.2018. ista srijeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Posjet pravoslavnoj crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Katolika liturgija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

  Planinarska grupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Aerobik za uenike i nastavnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  Edukacija i usavravanje koarkakih zapisniara i sudaca . . . . . . . . . . . . . . .44

  Stolni tenis sekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 V. AKTIV ELEKTRO I STROJARSKE GRUPE PREDMETA . . . . . . . . . . . . . 45

  Kontrola i optimatizacija potronje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  PREVENCIJA OVISNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  PREVENCIJA NASILJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  ODGOVORNO PONAANJE U PROMETU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  PROFESIONALNO INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE. . . . . . . . . . . . . 49

  MEDIJSKA PISMENOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  CRVENI KRI/HCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 8. KOLSKI IZLETI, POSJETI I EKSKURZIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

  VUKOVAR KAO SIMBOL OTPORA OD AGRESIJE . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  STRUNI POSJET SAJMU GAST SPLIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

  JU Nacionalni park KRKA: HE Jaruga ili HE Krka, GIS . . . . . . . . . . 54

  TERENSKA (MEUPREDMETNA) NASTAVA: HE Miljacka Rimski vojni logor Burnum, Instalacija Morske orgulje, Instalacija Pozdrav

  Suncu, Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  OTVORENI DAN KEMIJE KEMIJSKI ODSJEK PMF-a, ZAGREB. . . . .57

  Posjet OPG-u na podruju grada Drnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  Posjet vonjaku u okolici Drnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  MATURALNA EKSKURZIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9. MATURALNI PLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  10. OBILJEAVANJE KOLSKIH SVEANOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  DANI KRUHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  SVEANA PROSLAVA BLAGDANA BOIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  SVEANO OBILJEAVANJE - DANA KOLE -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

 • kolski kurikulum 2017./2018. 1

  1. U V O D

  1.1. Bitne odrednice nacionalnog i kolskog kurikuluma NOK-a

  Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji odreuje sve bitne sastavnice

  odgojno-obrazovnog sustava od predkolskog do srednjokolskog obrazovanja. Temeljno

  obiljeje je prelazak na kompetencijski sustav i uenika postignua (ishode uenja) za

  razliku od dosadanjeg koji je iskljuivo bio usmjeren na sadraj.

  U NOK-u su definirane :

  - temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti

  - ciljevi odgoja i obrazovanja

  - naela i nain realizacije

  - vrednovanje uenikih postignua

  - vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnog kurikuluma

  Nacionalni okvirni kurikulum prua znaajan dokument za planiranje i organiziranje

  rada kola, ukljuujui i izradu kolskog kurikuluma. Nastavni predmeti trebaju se povezivati

  meupredmetnim temama ije uvoenje slui produbljivanju predvienih sadraja, znanja i

  svijesti kod uenika o zdravlju, pravima, osobnoj i drutvenoj odgovornosti, drutveni-

  kulturnom, gospodarskom, tehnolokom i odrivom razvitku, vrijednostima rada i uenja te

  samopotovanju i potovanju drugih i drugaijih.

  Nacionalni okvirni kurikulum slui nositeljima odgojno-obrazovne djelatnosti -

  odgajateljima, uiteljima, nastavnicima, strunim suradnicima, ravnateljima, roditeljima,

  lokalnoj zajednici, agencijama, vjerskim zajednicama, udrugama, vladi, socijalnim

  partnerima, politikim strankama, strunim i graanskim udrugama. Kako bi kole mogle

  pridonijeti ostvarivanju vrijednosti ciljeva nuna je suradnja s roditeljima i lokalnom

  zajednicom.

 • kolski kurikulum 2017./2018. 2

  Prilikom izrade kurikuluma rukovodili smo se specifinostima nae kole u svrhu to

  kvalitetnijeg obrazovanja uenika. Naa blia i ira okolina bogata je mnogim prirodnim

  resursima i ljepotama iji se krajnji rezultati mogu implementirati i u nastavu. Jedan od

  najznaajnijih i najutjecajnijih prirodnih resursa ovog podruja je Nacionalni park KRKA.

  Svake godine prua i nudi vrlo vrijednu ponudu predavanja i edukativnih radionica te

  raznovrsnih posjeta uz strunu pratnju za predmete kao to su povijest, likovna umjetnost,

  kemija, biologija, tjelesni te ekonomska grupa predmeta.

  1.1.1. Odgojno-obrazovni ciljevi kurikuluma:

  osigurati sustavni nain pouavanja uenika; poticati i unaprjeivati njihov

  intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s

  njihovim sposobnostima i sklonostima;

  razvijati svijest uenika o ouvanju materijalne, duhovne i povijesno-kulturne

  batine Republike Hrvatske te nacionalnog identiteta;

  promicati i razvijati svijest o hrvatskom jeziku kao bitnom imbeniku hrvatskog

  identiteta i sustavno njegovati hrvatski standardni jezik;

  odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim

  vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece; osposobiti ih za ivljenje u

 • kolski kurikulum 2017./2018. 3

  multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i toleranciju te za aktivno i

  odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju drutva;

  osigurati uenicima stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija;

  poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost

  uenika;

  osposobiti uenika za cjeloivotno uenje.

  Navedene vrijednosti i ciljevi trebaju biti povezani sa sadrajima temeljnoga

  obrazovanja i svakodnevnog kolskog ivota.Vrijednosti i opi ciljevi odgoja i obrazovanja

  koji proizlaze iz vrijednosti obvezni su za sve uitelje, nastavnike i strune suradnike u svim

  odgojno-obrazovnim ciklusima, podrujima i predmetima te kolskim i izvankolskim

  aktivnostima.

  1.1.2. Meupredmetne teme

  Planiranje i ostvarivanje meupredmetnih ili interdisciplinarnih tema pridonosi

  meusobnom povezivanju odgojno-obrazovnih podruja i nastavnih predmeta u skladnu

  cjelinu.

  Nacionalni okvirni kurikulum predvia slijedee meupredmetne teme ili

  interdisciplinarne sadraje i/ili module:

  1. Osobni i socijalni razvoj

  2. Zdravlje, sigurnost i zatita okolia

  3. Uiti kako uiti

  4. Poduzetnitvo

  5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

  6. Graanski odgoj i obrazovanje

 • kolski kurikulum 2017./2018. 4

  2. D O D A T N A N A S T A V A

  Dodatni rad je poseban oblik nastave namijenjen darovitim uenicima koji u

  odreenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes

  za odreeni nastavni predmet. Dodatna nastava omoguit e jednako tako i uenicima

  maturantima stjecanje dodatnih znanja kako bi to spremnije i uspjenije pristupili ispitima

  dravne mature.

  Dodatna nastava e biti organizirana za uenike elektrotehnike - elektrotehniar,

  ekonomije i trgovine - ekonomist, kao i za sve ostale uenike zainteresirane za dodatnu

  nastavu. Plan i program dodatne nastave nalazi se u Godinjem planu i programu pojedinog

  nastavnika.

  Nastava e se organizirati tijekom drugog polugodita kolske godine 2016./2017. iz

  sljedeih nastavnih predmeta:

  NASTAVNI PREDMET PROFESOR BROJ SATI

  HRVATSKI JEZIK Irena Petrovi Vranjkovi 1 sat tjedno

  ENGLESKI JEZIK Jelena Drai 1 sat tjedno

  MATEMATIKA Zlata Bilandija 1 sat tjedno

 • kolski kurikulum 2017./2018. 5

  3. I Z B O R N A N A S T A V A

  Izborna nastava je nastava u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini

  nastavnog programa predmeta utvrenih nastavnim planom i programom. U koli se izvodi

  ukupno 26 sati izborne nastave iz slijedeih nastavnih predmeta:

  OPA GIMNAZIJA

  PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR

  INFORMATIKA II a 2 /70/ Marija Kisi

  INFORM...

Recommended

View more >