Srednja strukovna škola ?· Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum u ... PREVENCIJA NASILJA PREKO INTERNET

Embed Size (px)

Text of Srednja strukovna škola ?· Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni okvirni...

 • Srednja strukovna kola Vinkovci

  kolski kurikulum 2014./2015.

  "Da bi pokrenuo svijet prvo mora pokrenuti sebe."

 • SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, VINKOVCI Na osnovi lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na sjednici odranoj 15.9.2014.

  donio je

  KOLSKI KURIKULUM

  Srednje strukovne kole Vinkovci

  za k.god. 2014./2015. Predsjednik kolskog odbora: Ravnateljica: Tatjana Aleri, prof. Marija Suni, prof. _____________________________________ ______________________________________

  http://www.ss-strukovna-vk.skole.hr/Foto/sss_logo_400x400.gif

 • 1

  UVODNE NAPOMENE Odgoj i obrazovanje u koli ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma.

  Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum u kojem su definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, naela i sadraj odgojno-obrazovnih podruja, vrjednovanje uenikih postignua te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

  kolski kurikulum odnosi se na naine na koje kole implementiraju Nacionalni okvirni kurikulum uzimajui u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete uenika i kole te sredine u kojoj kola djeluje. kolski kurikulum se odnosi na ponudu izbornih nastavnih predmeta, realizaciju dodatne i/ili dopunske nastave, projekte kole/ razreda/skupine uenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne i izvankolske aktivnosti. CILJ KOLSKOG KURIKULUMA: -Izgradnja jedinstvenog profila kole -Izgradnja individualnog koncepta kole -Vidljivost konkretne povezanosti zajednice uitelja i zajednice uenika ZADACI KOLSKOG KURIKULUMA kolskim kurikulumom se utvruju:

  Aktivnosti, programi i/ili projekti za koje se definiraju: - Ciljevi - Namjena - Nositelji i njihova odgovornost - Naini realizacije - Nain vrjednovanja i nain koritenja rezultata vrjednovanja - Vremenici - Detaljni trokovnici

  NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOENJA KOLSKOG KURIKULUMA kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea, a za organizaciju i pripremu zaduen je ravnatelj. JAVNOST RADA kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku. Smatra se da je kolski kurikulum dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku ako je objavljen na mrenim stranicama kole.

 • 2

  PODRUJA KURIKULUMA 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U izvannastavne aktivnosti uenici se ukljuuju ovisno o vlastitim sklonostima, eljama, interesima i talentima. One su prilika za pokazivanje kreativnosti i smisla za stvaralatvo, kako uitelja koji ih organiziraju, tako i uenika koji u njima sudjeluju. Izvannastavne aktivnosti mogu pomoi usmjeriti energiju uenika na pozitivan nain, promovirajui zdrave i drutveno prihvatljive naine ponaanja i provoenja slobodnog vremena. 2. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI Uenik moe biti ukljuen u izvankolske aktivnosti, a one se odnose na izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su iskljuivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. 3. NATJECANJA UENIKA Na natjecanjima sudjeluju uenici koji se kao pojedinci ili lanovi odreene skupine istiu znanjem, vjetinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja. Provoenje natjecanja uenika strukovnih kola u obrazovnim sektorima/podsektorima i strukovnim predmetima na svim razinama koordinira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a za natjecanja iz opeobrazovnog dijela predmeta zaduena je Agencija za odgoj i obrazovanje. 4.KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI Kulturna i javna djelatnost kole realizira se kroz posjeivanje ili prireivanje kulturno-umjetnikih priredbi, literarnih veeri, izlobi te obiljeavanjem znaajnih datuma. 5. PROGRAMI I PROJEKTI kola moe biti ukljuena u provedbu programa i/ili projekata koji za cilj imaju unaprijediti odgojno-obrazovni proces kroz rad sa uenicima i/ili nastavnicima. 6. DODATNA NASTAVA U skladu sa lankom 34. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli osim redovne nastave u koli se izvodi dodatna nastava koja ima za cilj potaknuti uenike koji u odreenom programu ili nastavnom predmetu ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes za odreeni nastavni predmet. Dodatna nastava omoguava uenicima da to vie zadovolje svoje interese i elje te im omoguava promoviranje osobnih i zajednikih uspjeha i rezultata kako njih samih tako i njihovih mentora i kole u cjelini. 7. DOPUNSKA NASTAVA Osim dodatne nastave u osnovnoj i srednjoj koli izvodi se i dopunska koja ima za cilj omoguiti uenicima da nadograde svoja dosadanja znanja i budu uspjeni u svladavanju gradiva.

 • 3

  SADRAJ

  1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................................ 7

  RECITATORSKA SKUPINA ....................................................................................................................... 8 LITERARNA GRUPA ................................................................................................................................ 10 ZIDNE KOLSKE NOVINE ..................................................................................................................... 11 NOVINARSKA AKTIVNOST ................................................................................................................... 12 IZRADA WEB STRANICE ....................................................................................................................... 14 RADIONICE U KNJINICI ....................................................................................................................... 15 IZLOBA RADOVA (SOBOSLIKAR, AUTOLAKIRER) ................................................................... 16 VOLONTERI UENICI FRIZERI ........................................................................................................ 17 CRVENI KRI ............................................................................................................................................. 18 PROLJETNA KOLA FIZIKE .................................................................................................................. 20 ODBOJKA - MLADII ............................................................................................................................. 21 KOARKA - MLADII ............................................................................................................................ 22 RUKOMET - MLADII ........................................................................................................................... 23 NOGOMET - MLADII ............................................................................................................................. 24

  2. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI ............................................................................................. 25

  ORGANIZACIJA I PROVEDBA PRIGODNIH DOMJENAKA U KOLI I IZVAN KOLE ZA POZNATE I NEPOZNATE KORISNIKE USLUGA. ........................................................................... 26 STRUNA EKSKURZIJA UENIKA ZANIMANJA TURISTIKO HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST ....................................................................................................................................... 27 STRUNA EKSKURZIJA DRUGIH RAZREDA .................................................................................. 28 ADVENT U ZAGREBU I POSJET HRVATSKOM SABORU ............................................................ 29 STRUNA EKSKURZIJA VARADIN I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA ............................. 30 EKSKURZIJA U SARAJEVO LATINSKA UPRIJA ........................................................................ 31 MATURALNA EKSKURZIJA uenika 3.f i 3.g razreda ................................................................. 32 MATURALNA EKSKURZIJA .................................................................................................................. 33 VIEDNEVNA EKSKURZIJA uenika 2.b i 2.d razreda ................................................................ 34 TRODNEVNA EKSKURZIJA UGOSTITELJA DRUGIH RAZREDA .............................................. 35 VIEDNEVNA EKSKURZIJA UENIKA ETVRTIH RAZREDA .................................................. 36 MATURALNA EKSKURZIJA uenika 3.a i 3.b razreda ................................................................ 37 STRUNA EKSKURZIJA- POSJET GRADILITU U VINKOIVCIMA ILI BLIOJ OKOLICI .. 39 STRUNA EKSKURZIJA:......................................................................................................................... 40 - posjet tvornici lokomotiva Gredelj Zagreb .................................................................................. 40 - posjet ljevaonici uro akovi Slavonski Brod ......................................................................... 40 - posjet Tehnikom muzeju u Zagrebu ............................................................................................ 40 STRUNA EKSKURZIJA:......................................................................................................................... 42 - posjeta tvornici SAME DEUTZ-FAHR u upanji ........................................................................ 42 - posjet tvornici UNIDAL u Vinkovcima .......................................................................................... 42 - posjet radionici H Vinkovci ............................................................................................................. 42 POSJET VINKOVAKOM VODOVODU I KANALIZACIJI .............................................................. 44 TERENSKA NASTAVA- Kopaki rit ........................

Recommended

View more >