SRIJEDA 26.11.2014. - ffos.unios.hr ?· Program V. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja ... razvoj školskog kurikuluma Tena Velki Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Program V. znanstveno-strunog skupa posveenog pitanjima nasilja </p><p>e-nasilje - izazovi prouavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija </p><p>SRIJEDA 26.11.2014. </p><p>Srijeda 26.11.2014. D60 </p><p>9.00-11.30- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima </p><p>Srijeda 26.11.2014. D53 </p><p>13.00-13.45 - Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima </p><p>Srijeda 26.11.2014. D9, D42, D62, D60 </p><p>14.00-18.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima </p><p>Napomena: U predradionicama se sudjeluje prema prethodnom dogovoru s organizatorom, a </p><p>zainteresirani se mogu javiti na psihologija@ffos.hr </p><p>ETVRTAK 27.11.2014. </p><p>etvrtak 27.11.2014. D60 </p><p>9.00-12.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima </p><p>etvrtak 27.11.2014. D9, D42, D62, D60 </p><p>13.00 -16.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima </p><p>mailto:psihologija@ffos.hr</p></li><li><p>etvrtak 27.11.2014. ispred D60 </p><p>15.00-19.00 Prijava sudionika </p><p>etvrtak 27.11.2014. D60 </p><p>17.00- 17.45- Otvorenje Skupa </p><p>18.00- 18.30- Vladimir Kolesari: Uloga psihologa u zajednici u prevenciji nasilja, pozvano predavanje </p><p> Predsjedava: Gorka Vuleti </p><p>18.45-19.15- Marina Ajdukovi, Izazovi psihologije u razumijevanju i prevenciji elektronikog </p><p>vrnjakog nasilja: to znamo, a to treba nauiti da budemo djelotvorni u digitalno doba?, pozvano </p><p>predavanje </p><p> Predsjedava: Vladimir Kolesari </p><p>19.30 Domjenak dobrodolice (D62) </p><p>PETAK 28.11.2014. </p><p>Petak 28.11.2014. D60 </p><p>9.00-10.30- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Ana Babi ike </p><p>Lucija Vejmelka, Ines Lisul, Kristina Divi Iskustva odgajatelja s elektronikim nasiljem u Domu za odgoj djece i mladei Dugave i Odgojnom domu Mali Loinj Mirjana Krizmani, Vladimir Kolesari Stavovi prema nasilju u kontekstu uljudnog ponaanja trei dio Boris Tot Neka obiljeja policijskog posla i posljedice u branom i obiteljskom funkcioniranju Irma Kovo Vukadin Nasilno ponaanje prema djelatnicima kaznionica i zatvora u Hrvatskoj Ana Jakopec, Mateja Bonjak, Zoran Suanj Konflikti u odnosima i uspjenost radne grupe: uloga interakcijske pravednosti Gabrijela Ratkajec Gaevi, Valerija Kriani i Ivana Maurovi Specifinosti nasilja u mladenakim vezama djevojaka i mladia smjetenih u odgojne i domove za odgoj u RH Petak 28.11.2014. D42 </p><p>9.00-10.30- Radionica Prenatalni program za roditelje: Razvoj emocionalne inteligencije djeteta, Ljerka Hajncl(zbog ogranienog broja sudionika prijaviti sudjelovanje prilikom prijave na Skup) </p><p>10.30-11.00- Stanka za osvjeenje (D62) </p></li><li><p>Petak 28.11.2014. ispred D60 </p><p>10.30 11.00 - Poster sekcija </p><p>Ljiljana Matoevi, Jasna Per- Konjak Provoenje psihosocijalnog tretmana poinitelja nasilja u obitelji u virovitiko-podravskoj upaniji Ines Lazarevi Rukavina, Marija Karlovi, Henrietta Benevi Striehl, Iva Sorta-Bilajac Turina Odsjek za prevenciju nasilja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo primorsko-goranske upanije prikaz aktivnosti Daa Poredo Lavor Doivljaj i interpretacije poruka modernih tehnologija od strane slijepih (i slabovidnih) i gluhih (i nagluhih) osoba Daa Poredo Lavor, Zdenka Panti, Valentina Zeljak Boovi Koritenje modernih tehnologija u svrhu zastraivanja i muenja Napomena: Molimo autore postera da svoje postere donesu u petak 28.11.2014. u 9.00 ispred D60 te </p><p>da u vrijeme poster sekcije budu prisutni pokraj svog postera. </p><p>Petak 28.11.2014. D60 </p><p>11.00-11.30- Zlatko Milia: Umreeni usamljenici, pozvano predavanje </p><p> Predsjedava: Daniela incek </p><p>11.45-12.30- Predstavljanje posebnog broja asopisa ivot i kola s odabranim radovima s prolog </p><p>Skupa posveenog pitanjima nasilja; o asopisu govore Daniela incek, Tena Velki i Ana Babi ike </p><p> Predsjedava: Daniela incek </p><p>Petak 28.11.2014. D42 </p><p>11.45-13.15- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Gorka Vuleti </p><p>RankoStevanovi Nasilje i mladi, preventiva, uzroci i posljedice Tomislav Benjak, Gorka Vuleti Zanemarivanje i nasilje nad osobama s invaliditetom - epidemioloki podaci Daria Vuger-Kovai, Gorka Vuleti, Tomislav Benjak Javno-zdravstvena statistika o nasilju i zlostavljanju - podaci o hospitalizacijama Renata Glavak Tkali, Ines Sui Motivacija za uporabu duhana i alkohola meu maloljetnicima i uestalost njihove uporabe </p></li><li><p>Petak 28.11.2014. D9 </p><p>11.45-13.15- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Ana Jakopec Ana Antolovi, Daniela incek Odnos nasilja preko Interneta i rizinih ponaanja Sanja ivkovi, Darko orkovi Opis projekta- Sigurnost i zatita djece na internetu Gorana Mihaljevi Projekt KIM kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponaanja u djece i mladih Vedrana Mikac, Anela Nikevi-Milkovi Provedba i evaluacija projekta Prevencija nasilja u mladenakim vezama u lokalnoj sredini grada Gospia Dajana Babli Osnaimo pravo djece da budu sigurna Davor Vinkovi, Zrinka Vladislavljevi to kada Facebook postane bojno polje? (primjer dobre prakse) </p><p>13.30-15.00- Stanka za ruak </p><p>Petak 28.11.2014. D60 </p><p>15.00-15.30- Diana Kljenak: Difficult Clinician-Patient Interactions: Aggressive Patients, pozvano </p><p>predavanje (simultani prijevod Silvija Ruevi) </p><p> Predsjedava: Silvija Ruevi </p><p>15.45-16.45- Promocija knjige Andreja Braja-ganec, Zvjezdan Penezi i Josip Lopii (urednici): </p><p>Psiholoki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. O knjizi govore urednica Andreja Braja </p><p>ganice i glavni urednik Naklade Slap Krunoslav Matei. </p><p> Predsjedava: Ljerka Hajncl </p><p>Petak 28.11.2014. D42 </p><p>15.45-16.45- Radionica Potrebe i interesi u konfliktnim situacijama, Ana Kurtovi (zbog ogranienog broja sudionika prijaviti sudjelovanje prilikom prijave na Skup) </p><p>16.45-17.00- Stanka za osvjeenje (D62) </p></li><li><p>Petak 28.11.2014. D60 </p><p>17.00-19.00-Okrugli stol Metodoloki i etiki izazovi i zamke online istraivanja: Kako dalje?, </p><p>organizator i voditelj prof. dr. sc. Dean Ajdukovi, sudionici: Vladimir Kolesari, Marina Ajdukovi i </p><p>Tomislav Jakopec </p><p>Petak 28.11.2014. D42 </p><p>17.00-18.30- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Ljerka Hajncl </p><p>Anela Nikevi-Milkovi Pregled istraivanja elektronikog nasilja meu djecom i mladima Gordana Kuterovac Jagodi, Tena Velki Moemo li na temelju prediktoratradicionalnog vrnjakog nasilja predviati i elektroniko nasilje? Andrea Braja ganec, Ines Sui, Renata Franc Samopotovanje i socijalne kompetencije djece izloene vrnjakom nasilju Marija Mili, Daniela incek, Ivana Duvnjak Preliminarno istraivanje elektronikog nasilja u vezama mladih Ivana Duvnjak Sigurnost djece na internetu razvoj kolskog kurikuluma Tena Velki Prevencija vrnjakog nasilja u osnovnim kolama- to se napravilo na podruju osjeko-baranjske upanije? </p><p>20.00- Sveana veera za sve sudionike Skupau u restoranu Galija </p><p>SUBOTA 29.11.2014. </p><p>Subota 29.11.2014. D60 </p><p>10.00-11.00- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Valerija Kriani </p><p>eljko Raki, Marija Sabli, Ivana Sekol Izostanak nasilnih i zlostavljakih definirajuih obiljeja u opisima kvalitetnih, uspjenih i idealnih uitelja Sanja Grizelj, Daniela incek Medijski utjecaj i nezadovoljstvo tjelesnim izgledom kod adolescentica Ivana Duvnjak Narcizam u odnosu na fotografiranje sebe Dragica Maji, Ana Babi ike, Daniela incek Emocionalna inteligencija i kvaliteta romantinih odnosa </p></li><li><p>11.00-11.30- Istraivanje i prevencija vrnjakog nasilja u O Bradin- prezentacija uenikih radova </p><p>Predsjedava: Gorka Vuleti </p><p>11.30-11.45 - Prikaz filma o vrnjakom nasilju Pitagorin pouak autora Duka Popovia </p><p>Predsjedava: Gorka Vuleti </p><p>Subota 29.11.2014. D42 </p><p>10.00-11.40- Izlaganja </p><p>Predsjedava: Damir Marini </p><p>Damir Marini Utjecaj sistemskih karakteristika drutvenih mrea na posljedice internetskog nasilja Dino Krupi Upoznajte Trolla Goran Latkovi Zatita djece od internetskog nasilja Zrinka Pandi Nastavnika iskustva s elektronikim nasiljem Damir Marini Neke psihosocijalne odrednice percepcije nasilja na drutvenim mreama Dario Vuenovi Emocionalna inteligencija i socijalna podrka kao preventivni imbenici e-nasilja </p><p>11.45-12.15- Zatvaranje Skupa </p><p>Napomena: Autore izlaganja molimo da svoje PowerPoint prezentacije donesu 10 minuta prije poetka svih izlaganja sekcije u dvoranu u kojoj se sekcija odrava. </p></li></ul>