SSP 304 Elektronik dizel ayarlama EDC 16

 • View
  225

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Servis.

  Kendi Kendine alma Program 304

  Elektronik dizel ayarlama EDC 16

  Yaps ve levi

 • 2YENDikkatUyar

  Gncel kontrol, ayarlama ve onarm talimatlarn ltfen bu i iin n grlen m-teri hizmetleri literatrnden alnz.

  Bu kendi kendine alma program yeni gelimelerin yaps ve ilevlerini tantr. erii gncellenmeyecektir.

  Bu kendi kendine alma programnda, V10 TDI motor rneindeki EDC 16 motoriletim sistemi hakknda ayrntl bilgiye sahip olacaksnz. R5 TDI motordaki farkllklarzel olarak belirtilecektir.

  Bosch'un yeni motor iletim sistemi EDC 16, ilkkez bir V10 TDI motor ve R5 TDI motorda kulla-nlmaktadr.Gnmz dizel motorlarnn konfor, yakt tketi-mi, egzost gaz emsiyonlar ve seyir davrann-daki artan talepleri, motor iletimindeki yazlmve donanmlarn artarak daha karmak olmasnberaberinde getirmitir.

  EDC 16 elektronik dizel ayarlama ile, bu taleplerikarlayan bir motor iletim sistemi kullanma su-nulmutur. Buna, her eyden nce, motor kontrolnitesinin ilem gc artrlarak ve yeni bir sinyalileme sistemi kullanlarak ulalmtr.

  304_065

 • 3Giri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Motor iletim sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Sisteme genel bak, V10 TDI Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Enjeksiyon miktar ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Besleme balang ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Egzost gaz geri dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12arj basnc ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15n stma sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Rlanti ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17alma sessizlii ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Aktif darbe snmleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Maksimum devir says ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Hz sabitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Sensrler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Aktrler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Devre emas, V10 TDI Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Bakm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Kendi kendine tehis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Atlye ekipmanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Bilginizi test edin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Bir bakta

 • 4Giri

  Bosch EDC 16

  Bosch EDC 16 ile bir dizel motorda ilk kez, torka ynelik bir motor iletim sistemi kullanlmtr. EDC16'da benzinli motorlarda olduu gibi, tm tork talepleri motor kontrol nitesinde toplanr, deerlen-dirilir ve koordine edilerek adapte edilir. Bu, her ara sisteminin (motor iletimi, fren sistemi, otoma-tik anzman, klima sistemi,...) birbiriyle daha iyi uyumas avantajn getirir..

  Dahili tork talepleri altrma Rlanti ayar Tam yk G snrlamas Devir says snrlamas Sr konforu Yap paras koruma

  J... Motor kontrol nitesi

  Harici tork talepleri

  Gaz pedal modl

  Hz sabitleme sistemi

  J217 Otomatik anzman kontrol nitesi

  J104 ESPli ABS kontrol nitesi

  N18 Egzost gaz geri dn supab

  N240...244 Pompa enjektrleri

  V280 Egzost turbo arj 1. konumlama motoru

  V281 Egzost turbo arj 2. konumlama motoru

  J255 Klimatronik kontrol nitesi

  Tork taleplerinin adaptasyonu

  304_062

 • 5Bosch EDC 16 motor iletimi, bir kontrol niteli ve iki kontrol niteli konsept olarak gelitirilmitir.Hangi konseptin kullanlaca, motorun silindir saysna gre belirlenir.

  R5 TDI motorda, J623 motor kontrol nitesi 1 tm fonksiyonlar yerine getirir. V10 TDI motorda, 1. silindir sras iin temel fonksiyonlar J623 motor kontrol nitesi 1. ve 2.

  silindir sras iin, pompa enjektrlerinin kumandas ve egzost gaz geri dn gibi temelfonksiyonlar, J624 motor kontrol nitesi 2 yerine getirir.

  Soutma suyu beslemesi gibi silindir srasnamdahale eden fonksiyonlar J623 motor kont-rol nitesi 1 ya da alma sessizlii ayar,J624 motor kontrol nitesi 2 tarafndan yerinegetirilir.

  Sadece J623 motor kontrol nitesi 1'in elde etti-i bilgiler, dahili bir CAN veri hatt zerindenJ624 motor kontrol nitesi 2'ye gnderilir.

  Her iki motor kontrol nitesi ayndr veayn para numarasna sahiptir. 1. mo-tor kontrol nitesi ve 2. motor kontrolnitesinin dzenlemesi, 2. motor kont-rol nitesinin balant soketindeki kod-lama kprs ile gerekleir. Dzenle-meden sonra, motor kontrol nitelerininkendi aralarnda deiimi mmkndeildir.

  J623 Motor kontrol nitesi 1

  J624 Motor kontrol nitesi 2

  Tahrik CAN veri hattndaki motor kontrol niteleri

  J623 Motor kon-trol nitesi 1

  J104 ESP ile birlikte ABS

  kontrol nitesi

  V280 Egzostturbo arj 1. konumlama

  motoru

  J217 Otomatikanzman

  kontrol nitesi

  J518 Giri vealtrma iznikontrol nitesi

  J624 Motor kon-trol nitesi 2

  J527 Direksiyonkolonu elektronii

  kontrol nitesi

  V281 Egzostturbo arj 2. konumlama

  motoru

  J234 Havayast kontrol

  nitesi

  J285 Gsterge tablosundaki g-rntleme nitelikontrol nitesi

  Dah

  ili

  CA

  N v

  eri h

  att

  304_071

  304_026

 • 6Motor iletim sistemi

  Sisteme genel bak, V10 TDI Motor

  Sensrler

  G28 Motor devir sensr

  G79 Gaz pedal konumu sensrF8 Kick-down alteri F60 Rlanti alteri

  G70 Hava ktle ler

  G39 Lambda sondas

  G62 Soutma suyu scaklk sensr

  G83 Soutma suyu scaklk sensr, radyatr k

  G81 Yakt scaklk sensr

  G31 arj basnc sensr G42 Emilen hava scaklk sensr

  F Fren lambas alteriF47 Fren pedal alteri

  G133 Yakt bileimi sensr

  Ek giri sinyalleri

  G40 Hall sensr

 • J623

  Mot

  or k

  ontro

  l ni

  tesi

  1Y

  ksek

  lik s

  ens

  r

  V280

  Egz

  ost t

  urbo

  ar

  j 1. k

  onum

  lam

  a m

  otor

  u

  V281

  Egz

  ost t

  urbo

  ar

  j 2. k

  onum

  lam

  a m

  otor

  u

  N24

  5, N

  303.

  .. N

  306

  Pom

  pa e

  njek

  trle

  ri

  N21

  3 Eg

  zost

  gaz

  ger

  i dn

  s

  upab

  2

  V275

  Em

  me

  man

  ifold

  u ka

  pak

  k m

  otor

  u 2

  N38

  1 Eg

  zost

  gaz

  ger

  i dn

  sou

  tucu

  su g

  ei

  supa

  b 2

  Z28

  Lam

  bda

  sond

  as

  stm

  a 2

  G24

  6 H

  ava

  ktle

  l

  er 2

  G10

  8 La

  mbd

  a so

  ndas

  2

  G29

  9 Em

  ilen

  hava

  sc

  aklk

  sen

  sr

  2G

  447

  arj

  basn

  c s

  ens

  r 2

  G24

  8 Ya

  kt s

  cak

  lk s

  ens

  r 2

  J104

  ESP

  ile

  birli

  kte

  ABS

  kon

  trol

  nite

  siJ

  217

  Oto

  mat

  ik

  anz

  man

  kon

  trol

  nite

  si J2

  85 G

  ste

  rge

  tabl

  osun

  daki

  gr

  nt

  lem

  e n

  itesi

  iin

  kon

  trol

  nite

  siJ2

  34 H

  ava

  yast

  k

  ontro

  l ni

  tesi

  Teh

  is ba

  lan

  ts

  Motor devri

  J624

  Mot

  or k

  ontro

  l ni

  tesi

  2

  J495

  Kz

  drm

  a bu

  jisi r

  les

  i 2Q

  15 ..

  . Q19

  Kz

  drm

  a bu

  jiler

  i

  Ak

  trl

  er

  N24

  0 ...

  N24

  4 Po

  mpa

  enj

  ekt

  rleri

  N18

  Egz

  ost g

  az g

  eri d

  n

  sup

  ab

  V157

  Em

  me

  man

  ifold

  u ka

  pak

  k m

  otor

  u

  N34

  5 Eg

  zost

  gaz

  ger

  i dn

  s

  out

  ucus

  u ge

  i

  supa

  b

  J17

  Yak

  t pom

  pas

  rle

  siG

  6 Ya

  kt p

  ompa

  s (

  n be

  slem

  e po

  mpa

  s)G

  23 Y

  akt

  pom

  pas

  F265

  Tan

  mla

  nm

  alan

  kum

  anda

  l m

  otor

  so

  utm

  ate

  rmos

  tat

  J496

  So

  utm

  a su

  yu e

  k po

  mpa

  rl

  esi

  V51

  Sou

  tma

  suyu

  bes

  lem

  e po

  mpa

  s

  J445

  Yak

  t so

  utm

  a po

  mpa

  rl

  esi

  V166

  Yak

  t so

  utm

  a po

  mpa

  s

  N14

  5 El

  ektro

  hidr

  olik

  mot

  or y

  ata

  kum

  anda

  s sa

  so

  leno

  id v

  alfi

  Z19

  Lam

  bda

  sond

  as

  stm

  a

  J52

  Kzd

  rma

  bujis

  i rl

  esi

  Q10

  ... Q

  14 K

  zd

  rma

  bujil

  eri

  Ek

  k

  sinya

  lleri

  304_

  003

  7

 • Motor iletim sistemi

  Enjeksiyon miktar ayarlama

  Enjeksiyon miktar, tork, g, yakt tketimi, zararl madde emisyonu ile motorun mekanik ve termikyklenmesi gibi belli bal motor zelliklerini etkiler. Enjeksiyon miktar ayar ile motor, her trl iletim durumunda yakt optimal bir ekilde yakarakal