Sta Je Neto Dohodak

  • Published on
    24-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak</p><p> 1/3</p><p>1. Sta je neto dohodak?</p><p>2. Koje su osnovne karakteristike javnih rashoda?</p><p>3. Koje su slabosti neposrednih poreza?4. Poreska stopa definicija i vrste</p><p>5. Sta su reali</p><p>!. " koji# oblici#a se javlja vi$estruko oporezivanje?%. Koji su najzna&amp;ajniji nefiskalni ciljevi oporezivanja?</p><p>'. (ntida#pinske carine</p><p>). *bjasni klauzulu najve+e povla$tenja ili klauzulu najpovla$+enije nacije?1,. Ko#ercijalni javni zaj#ovi?</p><p>11. -abroj stati&amp;ka budetska na&amp;ela?</p><p>/isli# da su bile i ekono#ske i prohibitivne carine al nisa# siurnaa0 i jos dva</p><p>pitanja ne #ou da se sjeti# ..</p><p>a ovo je s kolokvija</p><p>aspad brettonvoodsko siste#a0konvertibilni# valuta#a s#atraju se one valute koje ispunjavaju slijedece uvjete0</p><p>novcana #asa0 kvazi novac0 transverabilne valute. devize0 reportni posao0staflacija0 vrste klauzula0 klauzula klizne skale0 devizne berze0psiholoska teorija</p><p>inflacije0navedi najvaznije vrste pasivnih bankarskih poslova0 sta su neutralni</p><p>bankarski poslovi...</p><p>-abroj funkcije novca0 $ta su klirin$ke valute0 tri varijante teorije tro$kova0 vrste</p><p>zlatne klauzule0 opisni oblik klizne skale0 vrste depozita0 klauzula arancije te&amp;aja0</p></li><li><p>7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak</p><p> 2/3</p><p>$ta je akreditiv0 objasni teoriju inflatorno jaza</p><p>*vo je bilo u februaru def. neto dohodak0 koje su osnovne karakteristike javnih rashoda0vrste naplate poreza0 poreska stopa def. i vrste0 u koji# oblici#a se javlja visestruko</p><p>oporezivanje0 vrste carina s obziro# na cilj njihovo uvodjenja0 antida#pinske carine0</p><p>ko#ercijalni javni zaj#ovi0navedi #etode upisa javno zaj#a0 def. #oratorij0 koje porezeubraja#o u sinteticke poreze na prihode0 funkcije novca0 def. devizni tecaj u uvjeti#a</p><p>zlatno standarda0 sta je uovor o kreditu s pravne tacke ledista0 objasni teoriju</p><p>inflatorno jaza0 navedi sustinu teorije inflacije troskova i 3 varijante0 posljedica inflacijena proizvodni razvoj i zaposlenost0 devalvacija i revalvacija0 u#jerena latentna inf.0</p><p>akreditiv i vrste0 vrste zlatne klauzule0 robna klauzula0 #odeli e#isije novca0 vrste</p><p>bankarskih poslova0 robna klauzula vrste...</p></li><li><p>7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak</p><p> 3/3</p><p>-abroj funkcije novca0 $ta su klirin$ke valute0 tri varijante teorije tro$kova0 vrste zlatne</p><p>klauzule0 opisni oblik klizne skale0 vrste depozita0 klauzula arancije te&amp;aja0 $ta je</p><p>akreditiv0 objasni teoriju inflatorno jaza. o je ono &amp;ea sa# se uspjela sjetiti iz rupe</p></li></ul>