Stair in revit

 • View
  34

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stair in revit

Transcript

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  1

  chuyn 8:

  STAIR-cu thang

  I- stair by component-to

  cu thang da trn th

  vin v cc cu kin

  (component) c sn

  a- stair by component-cu thang to bi cc thnh

  phn

  b- stair by sketch- cu thang to bi cc phc

  tho

  II- gii thiu loi thang c sn

  th vin

  1- assembled stair cu

  thang lp rp

  2- cast in place stair cu

  thang c ti ch

  3- precast stair cu

  thang c sn

  III- La chn Cng c phn Run

  v ch r cc trnh n la

  chn-b tr cu thang

  1- Click Architecture tab

  Circulation panel (Stair by

  Component).

  2- Trn bng thnh phn, chn

  Run

  3- Trong trnh n Draw, chn mt

  trong cc cng c sau y

  to ra kiu chy mong mun:

  a- (Straight)-cu thang

  thng

  b- (Full-Step Spiral)

  c- (Center-Ends Spiral)-

  gia- xon c-kt thc

  d- (L-Shape Winder)-cu

  thang hnh ch L

  e- (U-Shape Winder)- cu

  thang hnh ch U

  3- Cch b tr cu thang:

  - Trn thanh Options:

  Chn Line, chn ng dn

  to ra cho cc ng lin

  quan n ng dn hng:

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  2

  Exterior Support: Left (1)- h tr im

  bn ngoi cn chnh- bn tri

  Run: Left (2)-cn mp tri

  Run: Center (3)cn chnh gia

  Run: Right (4)cn mp phi

  Exterior Support: Right (5)- h tr

  im bn ngoi cn chnh- bn phi

  1- Chn Type, chn loi cu

  thang bn mun to. Bn c

  th thay i loi thang c sn

  th vin, nu cn thit.

  2- Ty chn, bn c th ch nh

  cc thuc tnh,trng hp

  chy, chng hn nh c s

  Chiu cao tng i, v bt

  u vi bc / Kt thc vi

  kiu thit k bc. Trn bng

  Properties, chn Cu thang

  mi: Chy, v sa i cc

  thuc tnh trng hp nh

  thit k

  3- Ty chn, trn bng Tools,

  chn (lan can):

  4- Theo mc nh, mt lan can

  c t ng to ra khi bn

  to ra mt Run.

  5- Trong hp thoi lan can:

  6- Chn loi lan can hoc chn

  None nu bn khng mun

  to ra mt lan can t ng.

  Bn cng c th thm mt

  lan can sau, nu cn thit.

  (t mt lan can trn cu

  kin hoc To mt lan can

  bng Phc tho.)

  7- Chn v tr lan can trn

  Treads (mt bc)hoc

  Stringer.(dm thang)

  8- Nhn OK.

  9- Ch bn s khng nhn

  thy lan can to ra cho n

  khi bn hon thnh cu

  thang lp rp ch chnh

  sa. 4- To dng kiu cc kiu thang

  c sn th vin

  1- To ra mt Run Thng

  - To ra mt thang

  component chy thng bng

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  3

  cch xc nh im bt u

  v im cui

  a- to ra mt Run thng

  n

  b- to ra 1 thang trn

  c- To ra 1 thang cong-

  xon

  d- To ra thang 1 v gp

  khc

  e- To ra thang 2 v

  5- hiu chnh hnh dng thang

  bng thng s

  a- hiu chnh thang lp ghp

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  4

  1- im u xut pht thang

  2- khong cch im xut pht

  so vi mt phng lm vic

  3- im kt thc thang

  4- khong cch im kt thc

  thang so vi mt phng ti

  5- thang cho nh nhiu tng c

  cc cao bng nhau

  6- s bc thang t tng 1 ti

  tng kt kt thc

  7- chiu cao c bc

  8- b rng ca mt bc

  thang c xut pht t level tng 1

  n level tng 2 khong cch 2 tng l

  3000mm. S bc l 20 bc,chiu cao

  c bc l 150,b rng mt bc l 300

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  5

  Hiu chnh thang bng edit type:

  1- tn family

  2- kiu thang trong family(thang

  lp ghp)

  3- to cu kin mi (bn sao)

  4- i tn cu kin

  1.1- quy tc tnh ton:

  5- chiu cao ln nht ca c bc

  6- chiu rng nh nht ca mt

  bc

  7- chiu rng nh nht ca bn

  thang

  8- cng thc tnh ton bc thang

  theo tiu chun

  a- cng thc tnh ton dc

  ca cu thang

  b- s c bc

  c- s mt bc

  d- tng thng s tiu chun

  e- thng s kt qun ln nht

  tnh thang

  f- thng s kt qu nh nht

  tnh thang

  1.2- s kin to cc thng s

  9- hot ng theo kiu

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  6

  9.1- vt liu v lp hon thin

  a- vt liu mt bc

  b- vt liu c bc

  9.2- bc

  c- tick xut hin bc

  d- b dy ca mt bc

  e- kiu dng mt bc

  f- chiu su ca mi bc

  g- kiu dng mi bc

  h- chn kiu mi bc cho cc

  din mt bc

  9.3- c bc

  i- tick xut hin c bc

  k- nghing ca c bc

  l- b dy ca c bc

  m- kiu dng ca c bc

  n- kt ni gia c bc v mt

  bc

  10- hiu chnh chiu ngh thang

  Tng t ging nh thang chy

  thng phng(khi b tick ta hiu

  chnh thng s sau)

  10.1- vt liu lp hon thin

  a- vt liu mt chiu ngh

  10.2- mt chiu ngh

  b- b tick ko hiu chnh

  c- tick xut hin mt chiu ngh

  d- b dy mt chiu ngh

  e- mi bc chiu ngh

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  7

  f- kiu dng mi bc chiu

  ngh

  g- chn kiu mi bc cho cc

  din ca chiu ngh

  10.3- d liu nhn dng

  11- Chc nng

  1.3- s h tr

  12- cn thng bn phi

  13- kiu cn thang bn phi

  a- vt liu v lp hon thin

  cn thang

  b- tit din mt ct cn thang

  c- lt mt tit din mt ct cn

  thang

  d- chiu su cn thang m gn

  vi bn thang

  e- chiu su cn thang gn vi

  chiu ngh

  f- tng chiu su ca cn

  thang

  g- b rng ca cn thang

  14- cn thang bn tri

  15- Kiu cn thang bn tri

  Tng t vi kiu cn thang bn

  phi

  16- H tr cn thang gia

  a- Tick hiu chnh

  b- Kiu cn thang gia

  B1- vt liu v lp hon

  thin

  B2- chiu su cn thang gn

  vi bn thang

  B3- chiu su cn thang gn

  vi chiu ngh

  B4- tng chiu su cn

  thang

  B5- b rng cn thang

  c- S cn thang h tr gia

  1.4- ha(nh du kiu ct)

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  8

  a- kiu k hiu nt ct 1 ng

  hay 2

  ng thng trn mt bng

  thang

  b- ct gim khong cch

  ng thng k hiu trn

  mb thang

  c- chiu di k hiu ct on

  m rng ng bn ti trn

  mb thang

  d- gc k hiu ct ng thng

  trn mb thang

  e- k hiu nt ct biu tng

  nh du trn mt bng

  thang

  f- kch c biu tng nh

  du trn mb thang

  6- hon thin lp cu to thang

  6.1- hon thin lp cu to

  cn thang

  6.2- hon thin lp cu to

  ca bn thang

  6.3- hon thin lp cu to

  ca mt bc,c bc,mi bc

  7- hiu chnh cc chi tit thang

  (family)

  7.1- hiu chnh profile cn

  thang, mt bc,mi bc v c

  bc

  a- thang kiu 1

  c- thang kiu 2:

  d- thang kiu 3:

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  9

  8- hiu chnh thang ti ch

  (monolithick-stair)

  8.1- hiu chnh cc thng s

  bn thang,mt bc,c bc,mi

  bc,chiu su,vt liu

  1- cch thit lp

  a- smooth -mn mt m

  bn thang, Stepped-

  bc-tnh theo di

  bn thang

  b- thng s smooth:chiu

  su,stepped:chiu di

  2- vt liu v cc lp hon

  thin

  a- vt liu bn thang

  b- vt liu mt bc

  c- vt liu c bc

  3- mt bc

  a- click mt bc xut hin

  b- b dy mt bc

  c- kiu dng mt bc

  d- chiu su ca mi bc

  e- kiu mi bc

  f- mi bc lin kt cc mt

  ca mt bc

  4- c bc

  a- click xut hin c bc

  b- nghing c bc

  c- b dy c bc

  d- lin kt c bc v mt

  bc

 • Gio trnh o to Revit architecture -0918.13.01.02

  http://www.facebook.com/dao.revitarchitecture

  revit architecture 2014 (BIM) Trung tm o to revitarchitecture-s nh 15-ng 7-anha-hng-hni-phone: 0918.13.01.02

  10

  8.2- hiu chnh cc thng s v

  chiu

  ngh

  1- b dy bn chiu ngh

  2- vt liu v lp hon thin

  a- vt liu mt bc chiu

  ngh

  b- vt liu bn kt cu chiu

  ngh

  3- mt chiu ngh

  a- nh phng ko c mt

  hon thin chiu ngh

  b- c mt hon thin chiu

  ngh

  c- b dy mt hon thin

  chiu ngh

  d- chiu su mi bc chiu

  ngh

  e- kiu