STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA U USTANOVI nbsp;· školskog izdavaštva, ... Ekološki projekti, Prevencija nar-komanije, ezbednost u saobradaju, programi ... Tim za zaštitu učenika i zaposlenih od nasilja,

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Na osnovu Pravilnika o stalnom strunom usavravanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitaa i strunih saradni-ka (Slubeni glasnik RS, broj 13/2012) , kolska uprava predlae:

  DOKUMENT O VREDNOVANJU STALNOG STRUNOG USAVRAVANJA U USTANOVI

  U okviru punog radnog vremena nastavnik i struni saradnik ima 68 sati godinje razliitih oblika strunog usavr-avanja, od ega je 24 sata pravo na pladeno odsustvo iz ustanove radi pohaanja odobrenih programa i strunih skupova, a 44 sata strunog usavravanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti.

  Stalno struno usavravanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktiv-nosti, i to:

  1. Izvoenje uglednih asova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Izvoenje uglednog asa 8 Priprema asa i nastavnih sredstava. Realizacija i prisustvo asu. Analiza i diskusija

  Asistent pomodnik 6 Osoba koja pomae pri pripremi, izvoenju i diskusiji o uglednom asu (nastavnici, struni saradnici)

  Prisustvovanje uglednom asu/uglednoj aktivnosti sa diskusijom i analizom

  2

  2. Izlaganje sa strunih usavravanja sa obaveznom diskusijom i analizom (sati se raunaju po odra-nom sastanku strunog organa).

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Izlaga 3 Priprema za izlaganje; Realizacija sa analizom i diskusijom

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  3. Prikaz knjige, prirunika, strunog lanka, asopisa i didaktikog materijala iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Izlaga 8 Priprema i prezentovanje prikaza, koji se odnose na poslove nastavnika, vaspitaa, strunog saradnika

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

 • 2

  4. Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, drutvenih mrea i ostalih multimedijalnih sadraja

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Izlaga 8 Priprema i prezentuje prikaze i multimedijalne sadra-je, koji se odnose na poslove nastavnika, vaspitaa, strunog saradnika

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  5. Publikovanje strunih radova, autorstva i koautorstva knjige, prirunika, nastavnih sredstava...

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Autor/koautor Izlaga

  10 Objavljivanje rada u strunom asopisu ili listu i pre-zentovanje u ustanovi

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  Autor/koautor Izlaga

  13 Referat na kongresu, konferenciji, simpozijumu i priprema i prezentovanje u ustanovi

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  Recenzija udbenika ili strune knjige

  15 Recenzija udbenika ili strune knjige

  Autor/koautor Knjige, prirunika, prakti-kuma, nastavnog sredstva

  20 ... iz oblasti obrazovno-vaspitnog rada i priprema i prezentovanje u ustanovi

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  Akreditacija programa stru-nog usavravanja u godini akreditacije

  10 Akreditovanje programa (samo u godini akreditacije, ne i u narednim godinama za koje je program akredi-tovan).

  Akreditacija strunog sku-pa, tribine, kongresa, letnje i zimske kole, okruglog stola...

  7 Akreditovanje skupa...

  6. Ostvarivanje istraivanja koje doprinosi unapreenju i afirmaciji obrazovno- vaspitnog procesa

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti

  Dokazi:

  Rukovodilac autorskog istraivanja

  20 Rukovoenje autorskim istraivakim projektom usmerenim na povedanje kvaliteta rada kole.

  Uesnik u istraivakom projektu

  10 Realizacija istraivakog projekta usmerenog na povedanje kvaliteta rada kole.

  Koordinator istraivanja 10 Realizacija istraivakog projekta usmerenog na pove-danje kvaliteta rada kole.

  lanovi tima 5 Realizacija istraivakog projekta usmerenog na pove-danje kvaliteta rada kole.

  Objavljivanje/publikovanje autorskog istraivakog projekta

  10 Publikovanje istraivanja u strunom asopisu i prip-rema i prezentovanje u ustanovi.

  Slualac 1 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

 • 3

  7. Strune posete i studijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Voa-autor strune posete/ studijskog putovanja

  6 Organizacija posete, pisanje izvetaja, prezentovanje u ustanovi sa analizom i diskusijom

  Uesnik strune pose-te/studijskog putovanja

  2 Prisustvo, uede, diskusija, analiza

  8. Ostvarivanje projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Pisanje projekata - koordinator

  10 Izrada predloga projekta/aplikacije

  Pisanje projekata - lan projektnog tima

  5 Uede u pisanju/apliciranju

  Organizator predavanja, tribina, smotri, knjievnih susreta, akademija, izlobi radova u koli itd...

  6

  Organizacija (npr: Festival nauke, Izloba kudnih ljubi-maca, Seoska otvorena kola, Vaskrnja izloba, Kvizo-vi, Priredbe, Humanitarne i ekoloke akcije, Sajam kolskog izdavatva, Zaviajni pisci u oku profesora, kolski list, Frankofonije, tribine, radionice (osim ako one nisu deo propisanog kolskog programa: slobodne aktivnosti, sekcije, dodatna nastava).....

  Koordinator 4 Pruanje pomodi u organizaciji

  Uesnik/posetilac 2 Uestvuje, diskutuje, analizira

  Organizovanje odlaska ue-nika u bioskop, pozorite, koncerte, na sportske i kul-turne manifestacije

  3 Organizovanje odlaska uenika u bioskop, pozorite, na koncerte, na sportske i kulturne manifestacije, pisanje izvetaja i analiza i diskusija

  Koordinacija rada Ueni-kog parlamenta i Vrnja-kog tima

  5 Saradnja sa uenicima i nastavnicima

  9. Rad sa studentima

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Rad sa studentima 2 Izvoenje nastave ili konsultacija na kojima je prisutan student ili pripravnik sa mentorom i zajedniko anali-ziranje nastave/konsultacija

  Rad sa volonterima 2 Pruanje podrke, poduavanje, konsultacije, razgovo-ri, voenje dokumentacije

 • 4

  10. Takmienja i smotre

  Aktivnost Broj sati Opis aktivnosti Dokazi:

  Republika i meuna-rodna takmienja i smotre

  10 Pripremanje uenika za republika i meuna-rodna takmienja i smotre

  Uestvovanje u organi-zaciji takmienja i smo-tri od optinskog nivoa

  optinski nivo - 1 okruni - 3 republiki - 5

  Priprema i realizacija takmienja i smotri

  11. Struni aktivi, udruenja, podrunice, ogranci na nivou grada/optine iji rad doprinosi unapreenju i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa

  Aktivnost Broj sati Opis aktivnosti Dokazi:

  Uesnik 2

  Uestvovanje u radu i aktivnostima strunih aktiva, udru-enja, podrunica na nivou grada/optine aktiv nastav-nika italijanskog jezika, Podrunica drutva za srpski jezik, Udruenje strunih saradnika, Ogranak Vukove zadubi-ne i dr.

  12. Marketing kole

  Aktivnost Broj sati Opis aktivnosti Dokazi:

  Administrator sajta 20 Izrada i auriranje sajta ustanove

  Pomodnik adminis-tratora sajta

  5 Pruanje pomodi oko auriranja sajta

  PR menad-ment/osoba zadue-na za odnose sa jav-nodu

  3 po aktiv-nosti

  Izjave, intervjui, gostovanja na medijima, saoptenja, izrada i distribucija promotivnog materijala itd. *3 sata po izjavi, intervjuima....

  lan tima 1 Pruanje pomodi i podrke u aktivnostima u odnosima sa javnodu

 • 5

  13. Rad u radnim telima i programima

  Aktivnost Broj sati

  Opis aktivnosti Dokazi:

  Koordinator progra-ma od nacionalnog znaaja (MPNTR, ZUOV, ZVKOV, GIZ...)

  20

  Uede u realizaciji programa od nacionalnog znaaja (npr: PISA istraivanje, Nacionalno testiranje uenika, Profe-sionalna orijentacija, Pradenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd....)

  lan tima 10

  Uede u realizaciji programa od nacionalnog znaaja (npr: PISA istraivanje, Nacionalno testiranje uenika, profe-sionalna orijentacija, Pradenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd....)

  Programi/projekti u lokalnoj samoupravi

  10

  Uede u realizaciji programa/projekata lokalne samoupra-ve (Strategije, Radna tela, Ekoloki projekti, Prevencija nar-komanije, Bezbednost u saobradaju, programi NSZ, SCR, MUP, Zdravstva, Privredne komore....)

  lan tima 5 Uede u realizaciji programa/projekata lokalne samoupra-ve

  Obuka za zavrni ispit i matura

  3

  U realizaciji U *Ukoliko se akredituje kao struni skup, obuka u vezi sa zavrnim ispitom (ili maturom u srednjem obrazovanju), sati se nede raunati zato to de uesnici dobijati bodove.

  VANO:

  1. Struni aktiv za razvojno planiranje; 2. Struni aktiv za razvoj kolskog programa; 3. Timovi za samovrednovanje rada ustanove; 4. Tim za zatitu uenika i zaposlenih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ili kolski tim (program kola bez

  nasilja); 5. Tim za inkluzivno obrazovanje. Nastavnici, struni saradnici, vaspitai koji su angaovani u navedenim aktivima i timova (lan 66. ZOSOV-a), ne mogu dobiti posebno sate strunog usavravanja u okviru ustanove, jer su njihova angaovanja obuhvadena 40-asovnom strukturom radnog vremena.

  Ukoliko nisu, bitno je uneti aktivnosti lanova tima i aktiva u 40-asovnu strukturu radnog vremena.