STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Na temelju lanka 8. stavka 4. podstavka 2. Zakona o knjinicama ("Narodne novine", broj </p><p>105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), na prijedlog Hrvatskog knjininog vijea, ministar znanosti, </p><p>obrazovanja i sporta donosi </p><p>STANDARD ZA KOLSKE KNJINICE </p><p>OPE ODREDBE </p><p>lanak 1. Ovim standardom odreuju se minimalni uvjeti u pogledu knjinine grae, knjininog </p><p>osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti kolskih knjinica u osnovnim kolama, </p><p>srednjim kolama, umjetnikim kolama i uenikim domovima te se utvruju struni kriteriji </p><p>i mjerila za promicanje kvalitete knjinine djelatnosti. </p><p>lanak 2. </p><p>kolska knjinica je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno sredite kole. </p><p>Sadraj kolske knjinice ini organizirana zbirka knjine i neknjine grae koja, uz </p><p>mogunost pristupa elektronikim izvorima informacija i struni rad knjininog osoblja, </p><p>slui zadovoljavanju informacijskih, obrazovnih, strunih i kulturnih potreba korisnika. </p><p>Program kolske knjinica sastavni je dio kolskog kurikula i ukljuen je u nastavni proces i </p><p>uenje. </p><p>DJELATNOST I ZADAE KOLSKE KNJINICE </p><p>lanak 3. </p><p>Djelatnost kolske knjinice ostvaruje se kao: </p><p>- odgojno-obrazovna djelatnost </p><p>- struna knjinina djelatnost </p><p>- kulturna i javna djelatnost. </p><p>Zadae kolske knjinice su: </p><p>- promicanje i unapreivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada </p><p>- stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za uenje </p><p>- poticanje itanja </p><p>- provoenje programa knjinino-informacijske pismenosti </p><p>- prikupljanje, obrada, omoguavanje koritenja i pristupa svim izvorima informacija i znanja </p><p> na tradicionalnim i novim medijima </p><p>- pomo uenicima u uenju, poticanje istraivakog i stvaralakog duha te kritikog </p><p> miljenja </p><p>- pomo uenicima s posebnim potrebama: rad s uenicima s tekoama u itanju i pisanju, </p><p>slijepima i slabovidnima, rad s darovitim uenicima te rad s uenicima pripadnicima </p><p>nacionalnih manjina, u suradnji s pojedinim strunim slubama, ostalim strunim </p><p>suradnicima, uiteljima, nastavnicima i odgajateljima </p><p>- poticanje odgoja za demokraciju </p><p>- razvijanje svijesti o vrijednostima zaviajne i nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti </p><p> i znanosti </p></li><li><p>- stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi </p><p>- sudjelovanje u kolskim projektima </p><p>- poticanje duhovnog ozraja kole </p><p>lanak 4. </p><p>kolska knjinica moe aktivno sudjelovati u poticanju suradnje obrazovnih institucija irom </p><p>Europe, mobilnosti sudionika obrazovnog procesa, razvijanju tolerancije i multikulturalnosti, </p><p>te istovremenom pripremanju korisnika za uspjeno sudjelovanje na europskom tritu rada </p><p>Odgojno-obrazovna djelatnost </p><p>lanak 5. </p><p>Odgojno-obrazovna djelatnost kolske knjinice obuhvaa rad s uenicima, uiteljima, </p><p>nastavnicima, strunim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i roditeljima te planiranje i </p><p>programiranje odgojno-obrazovnog rada. </p><p>lanak 6. </p><p>Rad s uenicima obuhvaa: </p><p>- organizirano i sustavno upuivanje i pouavanje uenika o radu i koritenju kolske </p><p> knjinice </p><p>- razvijanje italakih sposobnosti uenika, te stvaranje i njegovanje itateljskih navika </p><p>- upuivanje u nain i metode rada na istraivakim zadaama uz upotrebu izvora informacija </p><p> na razliitim medijima, pouavanje za samostalno uenje </p><p>- pouavanje uenika informacijskoj pismenosti </p><p>- organizacija nastavnih sati u knjinici i izvan nje u svrhu realizacije programa knjininog </p><p> odgoja i obrazovanja </p><p>- organizacija i sudjelovanje u provedbi kolskih projekata i programa </p><p>- razvijanje kompetencije uenje uenja. </p><p>lanak 7. </p><p>Suradnja s uiteljima, nastavnicima, strunim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i </p><p>roditeljima obuhvaa: </p><p>- timski rad na pripremi i provedbi nastavnih sati i radionica </p><p>- timski rad na pripremi i provedbi kolskih projekata </p><p>- mentorski rad s pripravnicima </p><p>- sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu i izradi razvojnog plana kole kad je u taj plan </p><p> ukljuena djelatnost kolske knjinice </p><p>- suradnju sa strunim vijeima unutar kole </p><p>- suradnju s roditeljima u svrhu unaprjeenja rada kolske knjinice </p><p>lanak 8. </p><p>Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada obuhvaa: </p><p>- izradu godinjeg plana i programa rada kolske knjinice i pisanje godinjeg izvjea o radu </p><p>- rad na usklaenju s godinjim planom rada kole i ukljuivanje kolske knjinice u kolski </p></li><li><p> kurikul </p><p>- pripremanje za provoenje odgojno-obrazovne djelatnosti, izvannastavnih i izvankolskih </p><p> aktivnosti </p><p>- mjeseno, tjedno i dnevno planiranje i programiranje. </p><p>Struna knjinina djelatnost </p><p>lanak 9. Struna knjinina djelatnost obuhvaa: </p><p>- utvrivanje potreba korisnika i izrada deziderate </p><p>- nabavu knjine i neknjine grae </p><p>- osiguranje dostupnosti i koritenja knjinine grae i izvora informacija </p><p>- izgradnju, strunu i tehniku obradu fonda te zatitu knjinine grae </p><p>- izradu potrebnih informacijskih pomagala (bilteni prinova, bibliografije, letci..) </p><p>- kvantitativno i kvalitativno vrednovanje rada kolske knjinice </p><p>- informiranje o radu i aktivnostima kolske knjinice </p><p>Kulturna i javna djelatnost </p><p>lanak 10. </p><p>Kulturna i javna djelatnost kolske knjinice obuhvaa: </p><p>- organizaciju, pripremu i provedbu kulturnih sadraja (knjievne i filmske tribine, </p><p> natjecanja u znanju, knjievni susreti, predstavljanje knjiga, likovne i druge tematske </p><p> izlobe, filmske i video projekcije, kazaline predstave, glazbene i plesne izvedbe i dr.) </p><p>- suradnju s kulturnim i drugim ustanovama koje organiziraju rad s djecom i mladei u </p><p> slobodno vrijeme (narodne i druge knjinice, arhivi, muzeji, kazalita i dr.). </p><p>- poticanje integracije kulturnih i javnih djelatnosti s nastavom razliitih odgojno-obrazovnih </p><p> podruja </p><p>- promicanje kulturno-povijesnih vrednota i osobitosti kako vlastite, tako i ostalih </p><p> nacionalnosti </p><p>- promicanje opeljudskih vrijednosti i usklaivanje drutveno-humanistikih vrednota s </p><p> ciljevima odgojno-obrazovnog programa </p><p>- suradnju sa strukovnim udrugama i srodnim institucijama </p><p>- javno zagovaranje i promidba djelatnosti kolske knjinice </p><p>KNJININA GRAA </p><p>lanak 11. </p><p>Izbor kvalitetne knjinine grae, primjerene potrebama odgojno-obrazovnog procesa temelj </p><p>je svake kolske knjinice. kolska knjinica osigurava grau koja zadovoljava korisnike </p><p>potrebe u skladu s njihovim obrazovnim, informacijskim i osobnim razvojem. Fond se mora </p><p>kontinuirano izgraivati nabavom novih naslova te otpisom unitene, dotrajale i zastarjele </p><p>grae kako bi se odravala njegova aktualnost. </p><p>Struni suradnik knjiniar treba suraivati s nastavnim osobljem i ostalim strunim </p><p>suradnicima te odgajateljima na donoenju smjernica kolske knjinice za nabavu knjininog </p><p>fonda. Smjernice treba izraditi prema IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za kolske </p><p>knjinice. </p></li><li><p>lanak 12. </p><p>Knjininu grau ine: </p><p> - tiskana graa (knjige, asopisi, novine i sl.) </p><p>- audio-vizualna graa </p><p>- elektronika graa i izvori (elektroniki izvori informacija trebaju ukljuivati pristup </p><p> internetu, specijaliziranim referentnim bazama podataka i bazama podatka s cjelovitim </p><p> tekstovima, kao i raunalne softverske programe s obrazovnim sadrajima) </p><p>- didaktike i drutvene igre. </p><p>lanak 13. </p><p>Knjinini fond u knjinici osnovne kole ini ueniki i uiteljski fond. </p><p>U knjinicama srednjih kola, umjetnikih kola i uenikih domova knjinini fond je </p><p>jedinstven i njime se slue svi korisnici. Sadraj knjininog fonda ovisi o vrsti kole odnosno </p><p>o nastavnom planu i programu po kojem kola radi. </p><p>U umjetnikim kolama, pored knjininog fonda, formiraju se fonoteka, nototeka i zbirka </p><p>glazbala (instrumentarij). </p><p>lanak 14. </p><p>Knjinini fond kolske knjinice sadri: </p><p> obvezatnu lektiru iz hrvatskoga jezika (15 - 30 primjeraka odabranih naslova), a u </p><p>kolama u kojima se izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine i obvezatnu lektiru </p><p>na tom jeziku </p><p> referentnu zbirku (enciklopedije, rjenike, leksikone, atlase...) </p><p> znanstveno-popularnu i strunu literaturu za sva nastavna podruja </p><p> literaturu iz pedagogije, metodike, psihologije, sociologije te knjiniarstva, </p><p>informacijskih znanosti i informatike </p><p> grau namijenjenu za itanje iz uitka i za osobne potrebe </p><p> ostalu knjininu grau - prema programu kole knjinica e razvijati fond koji </p><p>podupire struku (do 5 primjeraka po naslovu) </p><p> literaturu na stranim jezicima koji se ue u koli </p><p> posebne zbirke grae koje knjinica stvara prema vlastitim potrebama (zaviajna </p><p>zbirka, zbirka grae lagane za itanje, zbirka grae za slijepe i slabovidne...) </p><p> strune, znanstveno-popularne i pedagoke asopise te asopise i listove za djecu i </p><p>mlade. </p><p>lanak 15. </p><p>S obzirom na sadraj knjininog fonda, u skladu s IFLA -inim i UNESO-ovim </p><p>smjernicama za kolske knjinice, omjer knjiga u kolskoj knjinici je sljedei:</p><p>80 % jedinica knjinine grae mora biti u funkciji odgojno- obrazovnog procesa, odnosno u </p><p>skladu s nastavnim i kolskim kurikulom (lektira i graa iz ostalih nastavnih predmeta). Od </p><p>ovog postotka 10% jedinica knjinine grae ini referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, </p><p>rjenici, bibliografije i sl.) a 20 % jedinica struna (pedagoko, metodika) literatura </p></li><li><p>Najvie 20 % jedinica knjinine grae ini graa namijenjena za itanje iz uitka i za </p><p>osobne potrebe, graa za specifine aktivnosti pojedine kolske knjinice poput zaviajnih </p><p>zbirki ili zbirki starih knjiga i sl. </p><p>lanak 16. </p><p>Uzimajui u obzir broj uenika, uitelja, nastavnika, odgajatelja i strunih suradnika, broj </p><p>jedinica knjinine grae ne smije biti manji od 12 po ueniku. U taj izraun ne ulazi </p><p>katalogizirana digitalna graa koja nije fiziki dostupna unutar knjinice. </p><p>Knjinica osnovne kole treba nabavljati najmanje 5, a knjinica srednje kole i umjetnike </p><p>kole najmanje 10 naslova odabrane periodike (asopisa, novina i listova) za uenike, uitelje </p><p>i nastavnike koja pridonosi kvaliteti odvijanja nastavnog procesa. </p><p>Rok uvanja periodike odreuje se prema potrebama kole. </p><p>U manjim kolama ukupan knjinini fond ne moe biti manji od 2500 jedinica knjinine </p><p>grae novijeg datuma. </p><p>Ueniki domovi trebaju imati najmanje 500 jedinica grae. </p><p>Broj jedinica AV i elektronike grae utvruje svaka kola i ueniki dom prema svojim </p><p>potrebama i raspoloivim sredstvima, ali ne moe biti manji od 0,5 jedinica po ueniku i </p><p>uitelju odnosno nastavniku, odgajatelju i strunom suradniku. </p><p>Knjinina graa u kolskoj knjinici nabavlja se kupnjom, zamjenom i darom. </p><p>kolska knjinica moe nabavljati grau samostalno ili u suradnji s drugim knjinicama </p><p>(konzorcij). </p><p>Knjinina graa se dopunjava svake kolske godine sa 0,5 do 2 jedinice po ueniku i </p><p>uitelju, odnosno nastavniku, odgajatelju i strunom suradniku. </p><p>lanak 17. </p><p> Zatita knjinine grae provodi se sukladno odredbama Pravilnika o zatiti knjinine grae. </p><p>lanak 18. </p><p>Zastarjelu, dotrajalu i unitenu knjininu grau treba redovito godinje izluivati i otpisivati </p><p>te provoditi reviziju u vremenskom razdoblju sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu </p><p>knjinine grae. </p><p>lanak 19. </p><p>Knjinina graa u kolskoj knjinici mora biti u slobodnom pristupu. Graa treba biti struno </p><p>obraena klasificirana prema UDK, katalogizirana prema pravilima ISBD-a i standardu za </p><p>strojno itljivo katalogiziranje (UNIMARC, MARC) ime se omoguuje kooperativna obrada </p><p>i mreno preuzimanje zapisa. </p><p>Signatura moe biti prilagoena (skraena) oznaka iz Univerzalne decimalne klasifikacije </p><p>(UDK) ili slovna oznaka (dobna klasifikacija u osnovnokolskoj knjinici.) </p></li><li><p>KNJININO OSOBLJE </p><p>lanak 20. </p><p>U kolskoj knjinici strune poslove obavlja struni suradnik - knjiniar, prema Zakonu o </p><p>odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i Zakonu o knjinicama. </p><p>Struni suradnik knjiniar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u </p><p>neposrednom odgojno-obrazovnom radu, struno-knjinine i informacijsko-referalne poslove </p><p>te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost kole, struno se usavrava, surauje s </p><p>matinim slubama, knjinicama, knjiarima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane </p><p>uz rad kolske knjinice. </p><p>Struni suradnik knjiniar u umjetnikim kolama, uz navedene poslove obavlja i poslove </p><p>voenja instrumentarija, nototeke i fonoteke. </p><p>Struni suradnik knjiniar ostvaruje svoj program rada u suradnji s uiteljima, nastavnicima, </p><p>odgajateljima, ostalim strunim suradnicima, ravnateljem, roditeljima, ustanovama u kulturi, </p><p>te ustanovama koje se bave obrazovanjem i odgojem djece i mladei. </p><p>Struni suradnik knjiniar sudjeluje u radu knjiniarskih udruga, strunih tijela i </p><p>povjerenstava. Struni suradnik knjiniar ima punu normu rada od 40 sati ako kola u svome sastavu ima </p><p>kolsku knjinicu ustrojenu prema ovom Standardu ili ima vie od 12 razrednih odjela </p><p>odnosno odgojnih skupina ili ako umjetnika kola ima vie od 200 uenika. </p><p>Struni suradnik knjiniar obavlja poslove prema normi od 20 sati tjedno ako kola ima </p><p>manje od 13 razrednih odjela odnosno odgojnih skupina ili ako umjetnika kola ima manje </p><p>od 200 uenika a kolska knjinica ne udovoljava ovom Standardu. </p><p>Norma rada strunog suradnika knjiniara ne moe biti manja od 20 sati tjedno, odnosno </p><p>pola norme rada. </p><p>U kolama s vie od 24 razrednih odjela na svaka 4 odjela dodjeljuje se 8 sati rada u kolskoj </p><p>knjinici, ali ne vie od dvije pune radne norme strunoga suradnika knjiniara. </p><p>Ako kola radi u posebnim uvjetima ili ima iznimno velik broj uenika, ili knjinini fond </p><p>iznad standarda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta moe, na zahtjev kole, odobriti i </p><p>veu normu rada kolskoga knjiniara. </p><p>Pod posebnim uvjetima podrazumijevaju se: </p><p>- organizacija posebnih zbirki (zaviajna zbirka, zbirka knjiga za etnike manjine, </p><p>zbirka za djecu s tekoama u razvoju) </p><p>- knjinice u dvojezinim kolama </p><p>- kole koje u svome sastavu imaju vie od dvije podrune kole. </p><p>Struni suradnik knjiniar koji ima punu normu rada od 40 sati obvezan je obavljati poslove </p><p>u neposrednome odgojno-obrazovnom radu 25 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice </p><p>do punoga radnog vremena. </p></li><li><p>Poslovi koji se obavljaju u neposrednome odgojno-obrazovnom radu i ostali poslovi </p><p>rasporeuju se na estosatni dnevni rad u koli (sat po 60 minuta) a ostatak dnevnoga rada od </p><p>10 sati tjedno odnosi se na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove </p><p>strunoga usavravanja, planiranja, programiranja i pripremanja za rad i na druge poslove. </p><p>Za nepuno radno vrijeme, tjedna radna obveza manja je od radne obveze za puno radno </p><p>vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena. </p><p>Struno usavravanje </p><p>lanak 21. </p><p>kolski knjiniar ima obvezu stalnoga strunoga usavravanja organiziranog i </p><p>pojedinanog. </p><p>Organizirano struno usavravanje obuhvaa: </p><p>- sudjelovanje na strunim skupovima dravne razine u organizaciji Ministarstva znanosti, </p><p> obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje (najmanje jednom u dvije godine). </p><p>- sudjelovanje na skupovima u organizaciji Zavoda za knjiniarstvo Nacionalne i sveuiline </p><p> knjinice (CSSU-Centar za stalno struno usavravanje), strukovnih udruga (HKD-Hrvatsko </p><p> knjiniarsko drutvo, HUK-Hrvatska udruga kolskih knjiniara, HMK-Hrvatska mrea </p><p> kolskih knjiniara) </p><p>- upanijska struna vijea strunih suradnika knjiniara u organizaciji Agencije za odgoj i </p><p> obrazovanje (najmanje tri puta u dvije godine) </p><p>- struno usavravanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje </p><p>- sudjelovanje na strunim skupovima upanijske razine: </p><p> upanijska struna...</p></li></ul>

Recommended

View more >