Štěpková GE4 Ck-katalog

  • Published on
    30-Sep-2015

  • View
    224

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stepkova

Transcript

<ul><li><p>2Obsah:bsahINFORMACE 4</p><p>DTSK ZJEZDY 9</p><p>ITLIE 12</p><p>FRANCIE 22</p><p>PANLSKO 32</p><p>BENELUX 36</p><p>VELK BRITNIE 42 9VCARSKO 50</p><p>RAKOUSKO 54</p><p>MAARSKO 60</p><p>POLSKO 62</p><p>SLOVINSKO 64</p><p>CHORVATSKO 67</p><p>PODMNKY 71</p></li><li><p>3</p></li><li><p>4Ven klienti, mil ptel a draz cestovatel!Opt jako kadoron v tto dob si Vm dovolujeme pedloit nabdku poznvacch zjezd 2014. inme tak u 24 let a tak nm nejprve v krtkosti dovolte podkovat vem za neutu-chajc zjem, touhu neustle objevovat nov zem, tradin kultury a spolu s nmi vytvet nov programy i upravovat ty lety osvden stlice. Nebt Vaeho zjmu, tak tuto prci meme dlat leda takdo uplku a vichni by byli ochuzeni o ty krsn zitky a nezapomenuteln setkn. Ne vdy se ve povede na 100% a tak chceme tak podkovat za Vai toleranci a pochopen. Nkter vci se prost naplnovat nedaj a je je teba eit za pochodu. Neporume nejen vtru a deti, alei technika me stvkovat. Vme, e se nm to nejen za pomoci zkuench a osvdench idi a prvodc da a e nm zachovte dvru i v ptm roce. Sname se vdy pedkl-dat zjezdyo kter byl v uplynulch letech nejvt zjem a zrove nejen pro osven nabdky vdy pipravit njakou novinku. V tak omezen dob, na jakou se zjezdy zpravidla organizuj, je velice tksi detailn prohldnout ve. My jsme vdy vedeni snahou Vs do dan zem nalkat a ped-stavit Vm v n to typick, jedinen a nejnavtvovanjs. Nesname se konkurovat encyklo-pedim, nechceme Vs utvat honbou za pamtkami, nemme ambice v co nejkratm ase navtvit co nejvt poet mst. Npln naich zjezd nen lov na architektonick klenoty, prodn zvltnostia jedinen pamtky. Na snahou je cestovn za poznnm zpjemnit, naladit Vs na poho-dovou atmosfru, uspokojit Vai touhu po novm a neokoukanm a zrove ve Vs vyvolat touhu se do dan zem vracet a zamilovat si ji. V naem katalogu m rozhodujc slovo Evro-pa, ale u nkolik let se nevyhbme ani zemm dalekm. Bh asu a technologick pokrok nelze zastavit i ignorovat. Valn vtina zjezd je publikovna v tomto katalogu, ale me se stt a do budoucna to budei pravidlem, e cel ada program bude jen na webu. Dlouhodob je nam zjmem toto mdium podporovat. Najdete zde nejen podrobnj programy, ale pedevm vce fotografi. Svj zjezd si mete ji dnes zarezervovat a objednat na naich webovch strnkch v klidu z pohodl domovaa jet za to bt odmnni. Nezapomete se velice jednodue zaregistrovat do Klubu ptel CK a nejen e jako lenov dostanete z kadho objednanho zjezdu slevu, ale jet Vs budeme pravideln informovat o vech novinkch a zajmavch nabdkch. Pokud se roz-hodnete pro osobn nvtvu nkter z naich kamennch prodejen, rdi Vs vdy uvtme. Jako odmnu za Vai vr- nost a jako motivaci novm klientm jsme i letos pipravili bohat systm slev prvnho rozhodnut, motivovali vrn klienty a mysleli se slevami i na seniory, uitele a dtsk cestovatele. Protoe dobe vme, e k dobr pohod na zjezdu pat nejen erudovan a vci znal prvodce, ale i kvalitna bezpen doprava, rozili jsme n vozov park o nejmodernj autobus Setra nov ge-nerace. Uskutenn zjezd je siln odvisl od potu pihlench osob. Proto Vs dme, neodkldejte sv rozhodnut o asti na co nejkrat dobu ped odjezdem, vyuijte nabze-nch slev, minimln poa- dovan zlohy 500 K a nezapomnejte, e zasedac podek v au-tobuse se dl podle data pihlen. Vme, e ada lid cestuje sama, a tak se v max. mon me sname tyto cestovatele nediskriminovat a u vtiny program jim nabzme monost cestovat bez pplatk. Pevn vme, e Vs nae nabdka oslov a rozhodnete se cestovat s nmi. Pokud zde nenajdete ten svj zjezd, co jste si vysnili i kter jste hledali, tak napite sv pedstavy i si jednodue zalistujte v nkterm z katalog specializujcchse na pobyty u moe i v exotickch destinacch.Pejeme pjemn chvilky pi vbru sv pt dovo- len. Vme, e volba padne na ns a tme se na brzk setkn na nkterm z ptch zjezd.Kolektiv pracovnk CK </p><p>INFO</p><p>RM</p><p>ACE</p></li><li><p>5Kde ns najdete:</p><p>PLZEVelk t. 2, 301 25 tel.: 317 310 317 plzen@odyseus.czPRAHA 2</p><p>CHOMUTOVHlavova 1207, 410 01 tel.: 414 616 210 chomutov@odyseus.cz</p><p>TEPLICESvobodovo nm. 15, 415 01 tel.: 477 571 714 teplice@odyseus.czKrom tchto prodejen naj- dete nai nabdku u vce jak800 autorizovanch prodejc po cel republice. Tento sez- nam naleznete na naich webovch strnkch.</p><p>Odjezdov msta1. Skupina (N1): Praha, Beroun, ebrk, Rokycany, Plze BEZ PPLATKU2. Skupina (N2): st n. L., Teplice, Blina, Most, Louny, Slan, Kladno, Chomutov, Ostrov n. O., K. Vary3. Skupina (N3): Hradec Krlov, Chrudim, Podbrady, Koln4. Skupina (N4): esk Budjovice, Vodany, Psek, Tbor5. Skupina (N5): Liberec, Jablonec, Turnov, Mlad Boleslav6. Skupina (N6): Cheb, Sokolov, Marinsk Lzn7. Skupina (N7): Klatovy, Domalice8. Skupina (N8): Brno, Jihlava9. Skupina (N9): Plze, Rokycany, ebrk, Beroun, PrahaPozn.: Vechny zjezdy odjd z Prahy bez pplatku (mus bt uvedeno odjezdov msto na smlouv)</p><p> INFO</p><p>RM</p><p>ACE</p></li><li><p>6Pplatek N29 = 400 KI pro leton rok jsme pipravili velk poet odjezdovch mst na vechny poznvac zjezdy. Pesn msto a as odjezdu zjistte v pokynech na cestu, kter Vm zaslme na Vai e-mailovou adresu nejpozdji 7 dn ped nstupem na dovolenou. Nstup je mon i na trase (je-li pedem potvrzen CK ). Rdi bychom Vs upozornili, e odjezdov msto uveden na cestovn smlouv je zvazn a kad jeho zmna mus bt psemn potvrzena (za jeho zmnu je tovn manipu-lan poplatek100 K). Svozy a rozvozy jsou z dvodu bezpenosti a rentability zajiovny osobnmi vozy, mi- krobusy, specilnmi autobusy, hromadnou dopravou nebo taxi. CK si vyhrazuje prvo odmtnout svoz osobm, kter nemly na cestovn smlouv vyplnno odjezdov msto nebo si ho nepiplatily (s ohledem na poet osob v odjezdovch mstech se vol typ dopravnho prostedku). Pehled nabzench odjezdovch mst naleznete vdy v cenov tabulce k danmu zjezdu (pokud v ta-bulce odjezdov msta nejsou uvedena, svozy se neuskuteuj). Typ dopravy uveden u danho zjezdu je garantovn CK a z Plzn a pi zpten cest pouze do Plzn (Prahy).</p><p>Jak objednvatAutobusov doprava</p><p>Pepravu zajiujeme jak vlastnmi autobusy, tak i dopravnmi prostedky osvdench spole-nost. Autobusy najman v zahrani na nkter zjezdy nebo transfery nemus mt plnou vba-vu (nap. WC, oberstven). Na tuto skutenost budete upozornni v informanm dopisu rozes-lanm ped odjezdem na zjezd. Vechny autobusy jsou nekuck. Protoe jsme vedeni snahou o reali- zaci vtiny zjezd, vyhrazuje si CK pi vrazn nim potu pihlench zkaznk pout i jin typ autobusu a to vetn mikrobus.</p><p>Dodren odjezdovch mst.Zakoupte-li si zjezd v dob del jak 31 dn ped odjezdem a dn vyplnte odjezdov msto na cestovn smlouv a je-li dodren minimln poet osob pro dan odjezdov msto (tj. 4 osoby), ga- rantujeme Vm odjezd z tohoto msta. V dob krat ne 31 dn ped odjezdem potvrzuje-me odjezdov msto ze skupin N29 jen v ppad voln kapacity svozovho prostedku. Vdy ga- rantujeme odjezdov msto z Prahy. Doprava z odjezdovch mst u autobusovch zjezd sku- piny N1 nebo na trase zjezdu je bez pplatku (nen-li u zjezdu uvedeno jinak). Ppadn v- jmky jsou uvedeny u konkrtnho zjezdu. V ppad, e klient nevyuije transfer v jednom smru bez pedchozho psemnho nahlen, automaticky ztrc nrok na vyuit transferu pi zpten cest. Minimln poet osob pro reali- zaci transferu jsou 4 osoby, pokud nen uvedeno jinak u danho zjezdu. Pi nim potu osob je CK oprvnna i ji potvrzen transfer zruit. O uskutenn i zruen objednanho transferu bude klient informovn v pokynech k odjezdu. Zruen objednanho transferu nen dvodem k odstoupen od cestovn smlouvy.Pokud jste si vybrali svj zjezd, neodkldejte jeho rezervaci. Na poznvac zjezdy se vtinou neposkytuj slevy Hot Minute a realizace zjezdu zle na potu pihlench osob. Vasnm zakoupenm zjezdu rovn ovlivnte Vae usazen v autobuse. Nezapomete na monost min. zlohy ve vi pouhch 500 K.</p><p>INFO</p><p>RM</p><p>ACE</p></li><li><p>71. Rezervujte si svj zjezd online na www.odyseus.cz a nezapomete se stt leny Klubu CK 2. Rezervujte si zjezd osobn nebo telefo- nicky v nkter z naich prodejen nebou svho oblbenho prodejce.3. Rezervaci mete provst rovn na centrle na tel.: 371 310 110, fax 377 235 981 nebo e-mailem na: rezervace@ HYPERLINK mailto:rezervace@ckinex.cz odyseus HYPERLINK mail-to:rezervace@ckinex.cz.cz.4. Vyzvednte si Cestovn smlouvu (pihlku)nebo podejte o jej zasln. Rovn si ji mete sthnout na www. odyseus.cz. dn si pet-te Veobecn smluvn pod- mnky na stran 95, kter jsou nedlnou soust Cestovn smlouvy.5. Cestovn smlouvu uzavete do konce doby rezervace. U vech osob na smlouv vyplte poa-dovan odjezdov msto z nabdky odjezdovch mst uvedench v tabulce termn a cen u zjez-du. Nezapomete pipojit rovn kontakt (pedevm e-mailo- vou adresu a mobiln telefon) na Vs pro ppad neoekvanch udlost a zmn.6. Zaplate zlohu /celou stku dle pokyn CK. Pi nedodren termnu platby se vystavujete zruen Va rezervace.Ppadn storno je eeno dle Veobecnchsmluvnch podmnek na stran 95.</p><p>ZavazadlaVechna zavazadla oznate jmenovkou, pedejdete ppadnm nepjemnostem pi manipulaci s nimi, pi namtkovch kontrolch a pi celnm odbaven. Za bn zavazadla pro 1 osobu po- vaujeme 1 kufr, batoh nebo taku o maximln hmotnosti 20 kg, dle pak prun taku do 5 kg s jdlem a nezbytnmi vcmi osobn poteby. Doporuujeme pouvn kufr. Dojde-li bhem leteck dopravy ke ztrt i pokozen Vaeho zavazadla, ihned po pistn sepite na letiti pro-tokol, kter je dokladem pro jednn s dopravcem. Nezapomete uschovat originly letenek a zavazadlovch lstk.</p><p>Zasedac podekRozhodujcm momentem pi jeho sestavovn je datum hrady rezervace zjezdu a je znm a den ped odjezdem. Proto znovu upozorujeme na vhodu minimln zlohy 500 K. Rozhodn-te se vas a nejen e budete lpe sedt, dobe vidt, ale i uette nemal finann prostedky. Dti do12 let nesmj v autobusech sedt na pednch sedadlech. Dti do 2 let nesmj cestovat bez sv sedaky v autobuse.</p><p>PrvodceVechny zjezdy zahrnuj v cen rovn prvodce zjezdu (nen-li uvedeno jinak). Vtinou pr-vodce cestuje se zjezdem rovnou z esk republiky, ale v nkterch ppadech se me pipojit ke skupin a v clov zemi nebo me doprovzet klienty jen pi poznvac sti zjezdu. Toto plat pedevm u leteckch zjezd, kde prvodce se skupinou v letadle nen. I kdy pouvme vhradn licenco- van prvodce, v nkterch ppadech nemaj oprvnn prvodcovat v ciz zemi resp. nesm prvodcovat a ani podvat vklad v nkterch ob- jektech i pamtkch. V tomto ppad prvodce sdl klientm zkladn informace v autobuse a pak si kad prohldne dan objekt individuln. V ppad zjmu je mon zajistit slubu mstnho prvodce za p-platek. asto t dochz k omezen prvodcovn ve mstech s ohledem na dopravn piku, navigovn idi nebo charakter pamtek.</p><p> INFO</p><p>RM</p><p>ACE</p></li><li><p>8Ubytovn a stravovnTyp zvolenho ubytovn a stravovn je popsnu kadho zjezdu. Pistlka nemus bt vdy dnm lkem a me zpsobit zmenen pros- toru v pokoji. Rozsah a kvalita stravy jsou mrn zvolen kategorii ubytovn a mstnm zvyk-lostem. Osoby stejnho pohlav, kter jsou na zklad jejich zjmu sluovny do pokoj (ne-piplatily si jednolkov pokoj), mohou bt ubytovn ve dvoulkovch nebo vcelkovch pokojch. V p- pad ubytovn ve vcelkovm pokoji je cena za ubytovn stejn jako ve dvoulkovm pokoji a neposkytuje se dn sleva, i kdy se jedn o pistlku i podobn. V nkterch ppadech pi pihlen klient v krtk dob ped odjezdem, me bt pro n zaji-tno jin ubytovac zazen, ne v kterm je ubytovn zbytek skupiny.</p><p>Pokyny k odjezduObdr je e-mailem astnk zjezdu uveden na Cestovn smlouv jako zkaznk (.1). Pokud nebude na Cestovn smlouv uvedena e-mailov adresa, budou pokyny zaslny na ces- tovn kancel, kde si klient zjezd zakoupil a tam mu je ped. Pokyny s pesnm mstem a asem odjezdu a dalmi informacemi k zjezdu rozes- lme nejpozdji 7 dn ped odjezdem.</p><p>Pojitn v cen zjezdVechny zjezdy uveden v tomto katalogu jsou pojitny dle zkona . 159/1999 Sb. (pojitn zruky v dsledku padku CK). V cench vtiny zjezd (nen-li u zjezdu uvedeno jinak) uve- dench v tomto katalogu je zahrnuto Komplexn cestovn pojitn pro cesty a pobyt od poji-ovny Generali a.s. Pokud si dokupujete pojitn, nabzme jej samostatn za vhodnou cenu, tj. 26/55 K (Evropa/svt) na osobu a den. Jeho rozsah naleznete ve Veobecnch smluvnch podmnkch na str. 95. Toto Komplexn cestovn pojitn jako u jedn z mla CK na eskm trhu zahrnuje tak pojitn na iveln udlosti, prodn katastrofy, epidemie a obansk nepokoje. Zkladn pojitn na storno zahrnut v pojitn je omezeno vyplacenou stkou (80%) v ma-ximln vi 10/20 000 K (Evropa/svt). Pi poadavku na vy rozsah plnn v ppad storna zjezdu, nabzme fakultativn pipojitn, kter je vak nutn uzavt ji pi podpisu Cestovn smlouvy. V pozdj dob toto rozen ji nen mon uzavt. Za fakultativn pplatek 300 i 900 K/osobu se navyuje ppadn pojistn plnn pojiovny (80% ceny zjezdu) na maximl-n 40 000, resp. 80 000 K na osobu. Nov jsou t pojitna zavazadla, a to do ve 30 000 K (Evropa/svt).</p><p>Cestovn dokladyZa platn cestovn doklad odpovd kad astnk sm. Doporuujeme vdy zkontrolovat jeho platnost. Aktuln informace o formalitch vyadovanch pro vstup do dan zem zjistte nap. na www.mzv.cz v sekci Cestujeme do zahrani. CK nem vliv na ppadn udlen vstupnch vz (to je v pm kompetenci jednotlivch amba- sd), proto v ppad neudlen vza plat stor-no podmnky, kter jsou uvedeny ve Veobecnch smluvnch podmnkch CK .</p><p>PiktogramyV katalogu najdete zjezdy s rznmi typy dopravy oznaen piktogramem v zhlav zjezdu:</p><p>Symbol Novinka oznauje nmi nov nabzen programy pozn- vacch zjezd pro rok 2014. Symbol Nov program oznauje nae klasick zjezdys pepracovanm progamem.</p><p>INFO</p><p>RM</p><p>ACE</p></li><li><p>9Dtsk zjezdyDisneylandDISNEYLAND A PA4-denn dtsk zjezd</p><p>1. den: Odjezd veer.</p><p>2. den: Prjezd Pa k Eiffelovce. Vjezd nebo vstup na tento symbol Pae. Pot vlet lod po Sein s neobvyklm pohledem na znm pamtky. Individuln volno, nebo pejezd metrem do parku La Villette, kde se nachz Msto vdy a prmyslo-technick muzeum a vzdlvac centrum, kter rozvj znalosti o vd a prmyslu, pedevm mezi dtmi a ml-de. Nvtva bude urit zitkem pro dti i dospl. Krom muzea s mnoha stmi, zde naleznete panoramatick kino La Gode a ponorku francouzskho nmonictva Argonaute. Po bezpenostn pauze autobusu odjezd na ubytovn. Nocleh.</p><p>3. den: Sndan. Celodenn pobyt v zbavnm parku Disneyland u Pae nebo ppadn v z-bavnm parku Walt Disney Studios. Pi nvtv Disneylandu, na ploe vce ne 600 ha, navt-vte pes 50 fantastickch atrakc, pehldek a pedstaven. Jedinenou podvanou naleznete v Zemi pirt, ve Svt westernu nebo Svt dobrodrustv. Mete se jt bt do Domu hrzy nebo na Velkou drhu Indiana Jonese a Chrmu zkzy. Skvlou atrakc je Cesta na msc,kdy po vystelen z obrovskho kannu ab- solvujete cestu na Msc s nkolika loopingy v na-prost tm jen okolo osvcench planet. Veer odjezd nonstop do R. Vce informac na www.disney.fr.</p><p>4. den: Nvrat dopoledne. DTSK</p><p> ZJEZD</p><p>Y</p></li><li><p>10</p><p>PA, DISNEYLAND A ASTERIX PARKAsterix park</p><p>Novinka5-denn dtsk zjezd s dennm pejezdem</p><p>1. den: Odjezd rno. Veer ubytovn a nocleh.2. den: Sndan. Nvtva Asterix parku, kter je zamen na francouzsk pohdkov po-staviky Astrixe a Oblixe. ada atrakc viz www.parcasterix.fr. Monost nvtvy Pae me-trem. Nocleh.3. den: Sndan. Celodenn pobyt v Disneylandu. Nocleh.4. den: Sndan. Prohldka Pae s prvodcem nebo volno v Pai, Eiffelova v, vlet lod po Sein. Monost nvtvy vodnho parku Aquaboulevard. Veer odjezd zpt do R.5. den: Nvrat dopoledne.</p><p>PA, DISNEYLAND A ASTERIX PARK4-denn dtsk zjezd</p><p>1. den: Odlet z Prahy. Transfer do hotelu. Volno. Veer setkn se skupinou autobusovho zjezdu.2.4. den: Program zajitn spolen s autobusovm zjezdem. Posledn den odpoledne transfer na letit odlet do Prahy.</p><p>PA, LA VILLETTE, ASTERIX PARK, DISNEYLAND5-denn...</p></li></ul>