STOP AKM - vmvt. ?· Daugiau informacijos apie AKM: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba DRAUDŽIAMA…

  • Published on
    08-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Tvartaptverkitetvora,kadbti-vengtakontaktosuernais.</p><p>Jeigudalyvavotemediokljearido-rojantern,tvarkteiknistdirvarlanktskitamekiaulikyje,savotvarteikitetiknusipraus,persirengirpasikeitavalyn.</p><p>Neleiskitepaalinimonisavotvar-t,ribokitetransportopriemoniva-iavimkiem.</p><p>Priedarbustvarteirjuosbaigus,persi-renkite,persiaukite,variainusiplaukiterankas.Dvkitetikdarbuitvarteskirtusdrabuiusiravalyn.</p><p>Kiauleserkitetiktermikaiapdorotupaaru.imetgrdusnuplikykitearbapalaikykitesandlyjenemaiaukaipmnes.</p><p>Pakratamsnenaudokiteiaud,atvettiesiaiilauko.Juospalaikykitesausojevdinamojevietojenemaiaukaip3mn.</p><p>Paaruspirkitetikipatikimpardav-</p><p>STOP AKM</p><p>SAUGOKITE SAVO K NUO AFRIKINIO KIAULI MARO (AKM)!</p><p>j,saugokitejuosnuoaplinkosveiks-niirkenkj.</p><p>Tvartereguliariainaikinkitegraui-kus,vabzdiusirkituskenkjus,nesjiegalipernetivirus.</p><p>RENKITE DEZINFEKCINIUS KILIMLIUS</p><p>Priekiekvienojimotvartirjopa-galbinespatalpasrenkitedezinfekci-niuskilimlius.Taigalibtinegilitvirtad,pripiltapjuvenirsulaistytaveterinarijosvaistinjesigytudezin-fekciniuskysiu,veikianiuAKMirklasikiniokiaulimarovirus.Galimanaudotiveterinarijosvaistinjearspe-cializuotojeparduotuvjesigytdezokiliml,kurtaippatreikiaaplaistytidezinfekciniuskysiu.Dezinfekcinioskysiobtinareguliariaipapildyti.</p></li><li><p> DaugiauinformacijosapieAKM: www.vmvt.lt</p><p>Valstybin maistoir veterinarijos tarnyba</p><p>DRAUDIAMA </p><p>laikytikiauleslauke;ertijasmaistoatliekomis,nenuplikytaisgrdais,vieia(neplikyta)ole;</p><p>tvartsinetigyvniniomaisto.</p><p>BTINA </p><p>UregistruotikiaulilaikymovietasirkasketvirtdeklaruotilaikomkiauliskaiiVMVTteritoriniamepadalinyjearbaapylinksseninijose.Taippatga-limaperduotiiinformacijprivaiamveterinarijosgydytojui.</p><p>KAS GRESIA, NESILAIKANT REIKALAVIM?</p><p>spjimasarbabaudanuo29iki579Eur,kiaulininkystskompleksoatsa-kingamasmeniuiiki2317Eur;</p><p>ligosatvejunepriklausokompensacijaunugaiusiasirsunaikintaskiaules;</p><p>nebusskirtaEuroposSjungosirvals-tybsfinansinparama.</p><p>K DARYTI, SUSIRGUS KIAULEI?</p><p>Jeigukiaulneda,kariuoja,yraapatika,svirduliuoja,vemia,viduriuoja,jiserga.</p><p>tarus lig, reikia nedelsiant informuoti VMVT vis par veikianiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403, kreiptis VMVT teritorin padalin, esant kie-kviename rajone, arba praneti priva-iam veterinarijos gydytojui.</p></li></ul>