STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U 1601P Metodika nastave hemije 1 4 65,64 38 1602P Metodika nastave hemije 2 3 93,33 39 1603P Metodika nastave hemije 3 6 79,72 . STRATEGIJA

 • Published on
  18-Feb-2018

 • View
  232

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG

  FAKULTETA

  Beograd, januara 2013.

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  2

  STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA

  S A D R A J

  1 STRATEGIJA ....................................................................................................................................... 4

  2 STUDIJE TRENDOVI UPISA STUDENATA, USPENOST STUDIRANJA I BROJ

  DIPLOMIRANIH NA HEMISKOM FAKULTETU ................................................................................... 5

  2.1 KVALITET ZNANJA BUDUIH STUDENATA ...................................................................... 6

  2.2 DINAMIKA UPISA ..................................................................................................................... 8

  2.3 ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA ................................................................................ 9

  3 PUBLIKACIJE U MEUNARODNIM ASOPISIMA I PROJEKTI HEMIJSKOG FAKULTETA

  UNIVERZITETA U BEOGRADU ............................................................................................................ 16

  3.1 PUBLIKACIJE SA SCI LISTE .................................................................................................. 16

  3.2 MEUNARODNI PROJETI ...................................................................................................... 17

  3.3 DOMAI PROJEKTI ................................................................................................................. 18

  4 ANALIZA FINANSIJA ...................................................................................................................... 22

  5 NASTAVA ......................................................................................................................................... 25

  5.1 REFERENTNI OBRAZOVNI STANDARDI ZA HEMIJU I SRODNE DISCIPLINE ............ 25

  5.2 STUDIJSKI PROGRAMI ........................................................................................................... 27

  5.3 PROLAZNOST STUDENATA .................................................................................................. 29

  5.4 USLOVI POHAANJA NASTAVE ......................................................................................... 29

  5.5 JEZIK STUDIRANJA ................................................................................................................ 29

  5.6 MODERNIZACIJA NASTAVE ................................................................................................. 29

  5.7 EVALUACIJA KROZ POKAZATELJE USPENOSTI ........................................................... 30

  6 KADROVSKA POLITIKA ................................................................................................................ 31

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  3

  6.1 KADROVSKA POLITIKA ZA NASTAVNO OSOBLJE ......................................................... 31

  6.1.1 SARADNICI U NASTAVI ASISTENTI ........................................................................ 32

  6.1.2 DOKTOR HEMIJSKIH/BIOHEMIJSKIH NAUKA ......................................................... 32

  6.1.3 DOCENT ............................................................................................................................ 32

  6.1.4 VANREDNI PROFESOR ................................................................................................... 32

  6.1.5 REDOVNI PROFESOR ..................................................................................................... 33

  6.2 KADROVSKA POLITIKA ZA NENASTAVNO OSOBLJE ................................................... 34

  7 PROMOCIJA FAKULTETA ............................................................................................................. 35

  7.1 RANG I POLOAJ NAEG FAKULTETA U OBRAZOVNOJ I NAUNOJ ZAJEDNICI ... 35

  7.2 POPULARUZACIJA HEMIJE KAO NAUKE MEU MLADIMA I KOLARCIMA ........... 36

  8 PREGLED KLJUNIH STRATEKIH CILJEVA FAKULTETA ................................................... 37

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  4

  1 STRATEGIJA

  Hemijski fakultet zahvaljujui rezultatima naunog i nastavnog rada ima vodee mesto i znaaj

  kao najeminentnija i referentna akademska ustanova u oblasti hemijskih nauka u Srbiji. Hemija,

  kao najzastupljenija u svim porama svakodnevnog ivota daje kljuni doprinos u izgradnji bolje

  budunosti i blagostanja graana Srbije, to je prvenstveni, globalni i strateki cilj Hemijskog

  fakulteta i institucija iji je on osniva (Centar za hemiju IHTM-a i Inovacioni centar Hemijskog

  fakulteta). Kroz obrazovanje hemiara svih nivoa razliitih profila i zahvaljujui rezultatima

  naunog rada Fakultet ima presudni uticaj u kreiranju i oivotvorenju svih sadraja vezanih za

  hemiju u Srbiji.

  Primarni cilj Hemijskog fakulteta, jednog od pet fakulteta u Srbiji na kojima se izuavaju hemija

  i njene srodne discipline, jeste izvoenje kvalitetnog obrazovanja na svim nivoima studija

  (osnovnim, master i doktorskim studijama) i razvoj svih kompetencija mladih potrebnih za rad u

  hemijskoj laboratoriji, odnosno u obrazovanju u domenu hemije.

  Fakultet e i dalje teiti da meu zaposlenima ima vrhunske strunjake u svim uim naunim

  oblastima koje se izuavaju na naem Fakultetu, s tim to e se od podmlatka zahtevati da stalno

  preispituje i unapreuje svoje profesionalne kompetencije. Odravanje i razvoj interdisciplinarne

  saradnje u zemlji i inostranstvu uz odgovarajuu podrku tehnike i administrativne

  infrastrukture fakulteta ostaje trajni prioritet nae obrazovne ustanove.

  Da bi strategija razvoja Hemijskog fakulteta bila realna, a tekst strategije koncizan i utemeljen na

  konkretnim injenicama svi elementi strategije bie razraeni potujui principe objektivne

  analize dosadanjih rezultata i projekcije razvoja Fakulteta koja stoji u neraskidivoj vezi s

  dosadanjim rezultatima rada.

  Ova strategija se radi za period do pet godina.

  Dokument strategije ine sledei kljuni elemenati:

  A. Analiza dosadanjih pokazatelja uspenost: studenti, upis i uspenost studiranja,

  projekti i rezultati nauno-istraivakog rada i finansije fakulteta,

  B. Strategija razvoja obrazovnog procesa i njegova evaluacija,

  C. Kadrovska politika na fakultetu, i

  D. Promocija fakulteta.

  Svaki od navedenih elemenata je detaljno razraen i obrazloen.

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  5

  2 STUDIJE TRENDOVI UPISA STUDENATA, USPENOST STUDIRANJA I BROJ

  DIPLOMIRANIH NA HEMISKOM FAKULTETU

  Studije hemije oduvek su svrstavane u grupu teih studijskih programa iz oblasti prirodnih nauka

  na Beogradskom univerzitetu. Hemija je prirodna nauka sa skrivenom logikom koju mogu da

  studiraju oni koje interesuje laboratorijski rad i koji tee da razumeju osnovne prirodne principe

  na kojima se temelji celokupni univerzum i svet oko nas.

  U naoj zemlji postoji nekoliko Univerziteta na kojima se izuava hemija, ali Hemijski fakultet

  Univerziteta u Beogradu upisuje najvie studenata. Dinamika upisa u poslednjoj dekadi

  prikazana je na slici 2.1.

  Slika 2.1. Dinamika upisa studenata (budetskih i samofinasirajuih) na osnovne studije u

  poslednjoj dekadi

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  176 163 157

  135

  165 162

  183 181 180

  201

  50 47 53 51 43 59 53

  68

  107

  28 28.4

  1

  28

  .83

  33

  .76

  37

  .78

  26

  .06

  36

  .42

  28

  .96

  37

  .57

  59

  .44

  13

  .93

  UKUPNO UPISALO UKUPNO DIPLOMIRALO Diplomiralo u %

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  6

  2.1 KVALITET ZNANJA BUDUIH STUDENATA

  Prosek ocena sa kojima kandidati dolaze na prijemni ispit varira od godine do godine, ali se

  uglavnom moe okarakterisati kao vrlo dobar. Od ukupno upisanih studenata u proseku neto

  manje od 50% su odlini aci (10% od ukupno upisanih su imali sve petice), dok su neto preko

  35% vrlo dobri aci. U tabeli 2.1 moe se sagledati distribucija uspenosti kandidata u srednjim

  kolama, upisanih na Hemijski fakultet od 2009. godine pa do danas.

  Tabela 2.1. Uspeh u srednjoj koli i uspeh na prijemnom ispitu iz hemije

  kolska godina: 2009/2010

  kolska godina: 2010/2011

  Uspeh u srednjoj koli

  Uspeh u srednjoj koli

  Ocena Broj Udeo (%)

  Ocena Broj Udeo (%)

  = 5 21 14,38

  = 5 18 11,92

  >= 4.5 62 42,47

  >= 4.5 55 36,42

  >= 3.5 52 35,62

  >= 3.5 56 37,09

  >= 2.5 11 7,53

  >= 2.5 21 13,91

  Ostali: 0 0,00

  Ostali: 1 0,66

  Ukupno: 146 100

  Ukupno: 151 100

  Uspeh na prijemnom ispitu iz

  hemije

  Uspeh na prijemnom ispitu iz

  hemije

  Poeni Broj Udeo (%)

  Poeni Broj Udeo (%)

  = 60 19 13,01

  = 60 9 5,96

  >= 50 39 26,71

  >= 50 56 37,09

  >= 40 36 24,66

  >= 40 42 27,81

  >= 30 32 21,92

  >= 30 29 19,21

  >= 20 19 13,01

  >= 20 10 6,62

  Ostali: 1 0,68

  Ostali: 5 3,31

  Ukupno: 146 100

  Ukupno: 151 100

 • STRATEGIJA RAZVOJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  7

  Tabela 2.1. (nastavak) Uspeh u srednjoj koli i uspeh na prijemnom ispitu iz hemije

  kolska godina: 2011/2012

  kolska godina: 2012/2013

  Usp