strucna praksa u firmi

  • Published on
    03-Aug-2015

  • View
    858

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strucna praksa

Transcript

<p>DNEVNIK STRUNE PRAKSEVISOKA KOLA ZA MENADMENT I BIZNIS U ZAJEARU strukovne studije AKADEMSKA GODINA 2011/2012 (VI (letnji) semestar)</p> <p>NAPOMENA:</p> <p>Na osnovu lana 15 Pravilnika o obavljanju strune prakse, voenje dnevnika strune prakse obaveza je studenata u okviru obavljanja strune prakse studenata u preduzeima i institucijama, sa ciljem osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova od znaaja za upravljanje i razvoj ekonomskih tokova u privredi, javnom i dravnom sektoru.</p> <p>IME I PREZIME STUDENTA: BROJ INDEKSA Datum poetka strune prakse: Institucija. Odgovorna osoba u Instituciji Rukovodilac strune prakse na VMB</p> <p>1</p> <p>1. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba prodaje i marketinga</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Radni sastanak sa direktorom OPTIMUMd.o.o., upoznavanje sa vrstom delatnosti kojima se preduzee bavi, upoznavanje organizacione strukture preduzea, odnosno naina na koji je preduzee podeljeno na specijalizovane sektore, upoznavanje sa nainom rada pojedinih sektora preduzea i upuivanje u proces rada i budue obaveze u preduzeu u toku strune prakse. O preduzeu Dve osnovne delatnosti su: - Proizvodnja blokovske robe, obrazaca, kolskog pribora, tabulira, registratora i ostale blokovske robe - Maloprodaja knjiarske robe Pravilno usmerenom razvojnom politikom "OPTIMUM" je danas u samom vrhu proizvoaa i prodavaca blokovske robe, obrazaca i kolskog pribora sa preko 1.900 poslovnih partnera irom Srbije, visok kvalitet proizvoda, savremena organizacija i logistika, praenje i primena najnovijih tehnolokih reenja u oblasti informatike i telekomunikacija karakterie sadanji trenutak preduzea. Snagu Optimuma ine njegovi ljudi. U firmi je na dan 01.11.2010 zaposleno 125 mladih ljudi podranih sa nekolicinom iskusnih. U rukovoenju tamparijom uz iskustvo i tradiciju, uvode se i koriste savremeni principi u menadmentu uz oslanjanje na marketinke i PR aktivnosti. U svim aspektima poslovanja jasno je definisana misija, vizija i filozofija firme. Standardi koji se primenjuju: ISO 9001, FSC.</p> <p>2. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba knjigovodstva</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Upoznavanje sa integralnim programima za: finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, obraun plata.</p> <p>3. DAN_________________________________________________________________ 2</p> <p>SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba likvidature i knjigovodstva</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):U okviru ovog sektora radi se: - plaanje, devizno i dinarsko; - knjienje rauna, ulaznih i izlaznih; - knjienje izvoda; - sravnjivanje kartica sa kupcima i dobavljaima; - rad sa revizorskom kuom i institucijama koje se bave sertifikacijom za dobijanje standarda ( ISO standard za kvalitet, FSC- starateljstvo o kontrolisanoj sei uma i sl. ); - obraun plata; - zavrni raun i njegova predaja nadlenoj instituciju ( NBS );</p> <p>4. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Kadrovski sektor</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):U okviru ovog sektora radi se: - prijava i odjava radnika; - regulisanje zdravstvenog osiguranja (zdravstvene knjiice); - predaja statistikih podataka o broju radnika, broju ena, broju mukaraca, prosenoj plati za ene, prosenoj plati za mukarce, prosenoj plati po kvalifikacionim grupama ( po priznatoj kolskoj spremi ); - komunikacija sa svim dravnim slubama i institucijama, kao to su Dom Zdravlja, Socijalno i sl. - godinji izvetaj za svakog zaposlenog (pojedinana poreska prijava, M4-prijava za PIO ), koji se predaje nadlenim institucijama;</p> <p>5. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba knjigovodstva</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):</p> <p>3</p> <p>Jedan od zadataka ovog sektora je obraun plata.Obraun plata se vri na osnovu evidentiranog radnog vremena, po unapred utvrenim kriterijumima ( lini koeficijent obrauna, vrednost satnice u firmi, a sve u skladu sa vaeim zakonskim propisima- plata ne moe biti manja od propisane minimalne zarade, a to je trenutno 115 dinara po radnom satu ). Poetkom meseca se radi poentaa za prethodni mesec na osnovu evidencije dnevne prisutnosti.U preduzeu "OPTIMUM" d.o.o. postoji elektronsko evidentiranje,tj. svi radnici imaju elektronske propusnice kojima evidentiraju svoju prisutnost na poslu tog dana.efovi smena knjigovodstvu dostavljaju proverene i potpisane poentae, na osnovu kojih ovaj sektor radi obraun.</p> <p>6. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba IT sektora</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Ovaj sektor predstavlja vanu logistiku pomo za funkcionisanje ovako velikog preduzea. Ovde je od bitnog znaaja dobro uraenja kompjuterska mrea koja omoguava komunikaciju izmeu svih sektora ovog preduzea i stabilna internet konekcija. IT sektor je zaduen i za distribuciju beinig interneta "OPTIMUMpro". WiFi internet "OPTIMUMpro" pored preduzea koristi i veliki broj korisnika u optini Smederevska Palanka. Na osnovu napravljanog rasporeda ugradnji, izlazi se na teren i na mreu prikljuuju novi korisnici.Sa njima se na terenu potpisuju ugovori i druga potrebna dokumentacija, koja se po povratku sa terena dostavlja knjigovodstvu.</p> <p>7. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba IT sektora</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):U okviru proizvodne hale, u toku noi, desio se kvar na serveru koji omogucava komunikaciju zaposlenih u proizvodnoj hali sa ostatkom preduzea. To je problem koji mora brzo da se rei, da bi sve moglo da funkcionie kako treba. Po zavrenom poslu u hali, izlazi se na teren i novi korisnici prikljuuju na internet. Danas je po planu i obilazak i rutinska kontrola pristupnih taaka po selima.</p> <p>4</p> <p>8. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba prodaje</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Komercijalisti svoj radni dan zapoinju sastankom sa generalnim direktorom firme. Prati se prodaja i realizacija naplate. Svaki komercijalista, na osnovu izvoda iz banaka, prati uplate kojih kupaca. Njegova je obaveza da kontaktira svoje dunike i podseti na plaanje. Kontaktiraju se kupci, primaju njihove porudbine i na osnovu toga pravi spisak trebovanja koji se alje u proizvodnju.</p> <p>9. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sektor za projektovanje, razvoj i implementaciju Informacionog Sistema</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):IS (Informacioni Sistem) se sastoji od niza aplikacija, koje su predmet aktivnosti projektanata i programera u toku jednog radnog dana. Aplikacije su: - Glavna knjiga; - Obraun zarada; - Osnovna sredstva; - Kadrovska evidencija; - Aplikacija za analizu i obraun trokova poslovanja; U aktivnosti ovog sektora spadaju i : - automatizacija slanja poslovnih dokumenata elektronskim putem. Za to se koriste aplikacije koje formiraju TXT, PDF, XSL, DOC, ... dokumente. - arhiviranje tako formiranih fajlova na vrste medije (hard diskove); - skladitenje elektronskih dokumenata na udaljenom vrstom mediju; - formiranje i organizovanje kretanja toka dokumentacije; - obuka korisnika IS u okviru firme u kojoj programerski tim radi, ili van nje (spoljno angaovanje); - konsultantske usluge vezane za IS; - rad i razvoj koji ukljuuje stalno uvoenje i praenje novih tehnologija;</p> <p>5</p> <p>10. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sektor za projektovanje, razvoj i implementaciju Informacionog Sistema</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Planiranje dnevnog rasporeda obaveza na osnovu ve utvrenog nedeljnog rasporeda obaveza. Danas je po rasporedu ,izmeu ostalog, upoznavanje sa jednom od ve uraenih aplikacija - Finansijsko raunovodstvo, i to - upoznavanje aplikacije sa korisnike strane; - upoznavanje sa modelom funkcija i modelom podataka koji se odnose na datu aplikaciju;</p> <p>11. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sektor za projektovanje, razvoj i implementaciju Informacionog Sistema</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Pripreme za prezentaciju poslovnog softvera u preduzeu "GOA FOM". Prezentacija se radi u PowerPoint-u, i zahteva viednevno angaovanje celog tima.</p> <p>12. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba prodaje</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Na sastanku je glavna tema slaba naplata. Spisak ne zatvorenih rauna i dunika je veliki, i to stvara veliki problem firmi. Firma nije u stanju da zavrava svoje poslove i zatvori svoju finansijusku konstrukciju ako ne naplati svoja potraivanja. Kontaktiraju se svi duznici i sa njima razgovara o izmirivanju rauna. Kontaktiraju se kupci i primaju porudbine. "OPTIMUM" doo ima odlino uraen website, koji ima veliku poseenost. Sada postoji mogunost i "on line" kupovine, to je mnogim naim kupcima olakalo posao. Roba naruena "on line" evidentira se, a sreene porudbine alju se u magacin, gde se ta roba pakuje i organizuje njena isporuka.</p> <p>6</p> <p>13. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): IT sektor</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Danas je glavni zadatak priprema promocije koju smo za sutra zakazali u selu Golobok. Golobok je jedno od vein sela u naoj optini, i sa puno korisnika WiFi interneta.Ova vrsta interneta ja za itelje ovog sela jedina mogunost, jer tehniki nije mogue da dobiju ADSL. U selu postoji jo jedna nelegalna mrea kojom korisnici nisu zadovoljni. U ovom selu prva pristupna taka podignuta je pre 8 meseci, i broj korisnika je za sada zadovoljavaju, ali to moe biti mnogo bolje. Na osnovu napravljenih spiskova izlazi se na teren, i montira oprema. Po povratku sa terena obavljam telefonske razgovore vezane za naruivanje posluenja za sutra i organizujem postavljanje tanda ispred Doma kulture u Goloboku. Posle radnog vremena ,sa kolegama odlazim do ovog sela da se sretnemo i porazgovaramo sa ljudima iz ovog sela koji e nam pomoi oko nae promocije.Odlazak smo iskoristili i da zalepimo plakate na oglasnim tablama i po prodavnicama u centu.</p> <p>14. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): IT sektor</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Odrana je promocija u selu Golobok. Interesovanje itelja ovog sela je bilo i vee nego sto je oekivano. Tim se potrudio da na nabolji moguci nain upozna potencijalne klijente sa firmom , ponudom i pogodnostima Wireless interneta OPTIMUMpro, kako i svim drugim uslugama firme. Zainteresovani su odmah ostavili svoje kontakte. Po zavrsenoj promociji, odrzan je sastanak sa lanovim mesne zajednice Golobok, i dogovoreno podizanje novih pristupnih taaka koje e omoguciti da celo selo bude pokriveno signalom odlinog kvaliteta.</p> <p>15. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba prodaje</p> <p>7</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Na sastanku svako od komercijalista izneo je podatke o svojoj realizaciji, ali i naplati potraivanja od svojih kupaca.S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi privreda nae zemlja, kao i velikom smanjenju platene mogi graana, uprava firme je vie nego zadovoljna jer je uticaj krize nije puno odrazio na nae poslovanje. Po zavrenom sastanku vraamo se standardnim obavezama ovog sektora, kontaktiranju kupaca i primanju porudbina.Pred kraj radnog vremena, popunjena trebovanja se alju u proizvodnju, gde se pripremaju paketi za isporuku, koje e tokom sutranjeg dana vozai isporuiti.</p> <p>16. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sluba knjigovodstva</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Aktivnosti u ovom sektoru su sledee: 1. Sreivanje pazara i uplata-knjienje 2. Knjienje ulaznih faktura 3. Knjienje i slanje knjinih odobrenja 4. Pravljenje radnih naloga za proizvodnju 5. Fakturisanje i slanje faktura za "METRO Cash &amp; Carry" d.o.o. 6. Pravljenje spiskova dugovanja za direktora 7. Odlaganje dokumentacije</p> <p>17. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): IT Sektor</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Radi se na implementaciji novog Accounting software-a, koji e dosta olakati posao oko naplate WiFi interneta. Potrebno je otvoriti raun za svakog korisnika, i posle unete uplate software mu pusta internet u trajanju od mesec dana, posle ega ga automatski gasi. Sistem daje mogunost biranja brzine, a obraunski period mu je od dana uplate do tog datuma sledeeg meseca. Ovaj software je dosta olakati i ubrzati proces naplate, a dodatni plus mu je sto iskljuuje faktor ljudske gree.</p> <p>8</p> <p>18. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): Sektor za projektovanje, razvoj i implementaciju Informacionog Sistema</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):Izlaganje prezentacije na javnom IT skupu. Naziv prezentacije je "ODELIS 2012", i predstavlja informacioni sistem za upravljanje i kontrolu medicinskih procesa. Cilj prezentacije: - Aplikativni softver treba paljivo prezentirati i pribliiti medicinskom osoblju da bi ga ono prihvatilo kao svoj alat; - Aplikacija treba da se testira stvarnim podacima uz paralelni rad da osoblje stekne poverenje u sistem rada koji nudi aplikacija; - Budui da se odgovornost svih uesnika u procesu leenja moe izmeriti i kontrolisati, oekuje se otpor kod uvoenja novog sistema. Ova odbojnost se moe razumeti, ali ne zasluuje pravdanje; - Neophodno je da osoblje u duem periodu ima podrku od projektanata i sistem inenjera i da dobro saradjuje sa koordinatorom. Prednosti ovog sistema su mnogobrojne: - U svakom momentu mogu da se vide podaci o pacijentima i njihovim posetama, broj i cena izvrenih usluga po lekarima, za izabrani period - Text file koji se alje u regionalnu bazu podataka Elektronska faktura - Redovi ekanja koji su napravljeni na osnovu ranijeg zakazivanja ili prilikom dolaska u dispanzer, smanjuju guvu u ekaonici; - tampanje Recepta na originalnom obrascu ako je lek na pozitivnoj listi, a ako nije, na obinom papiru. - Zahvaljujui savremenom alatu i kvalitetno projektovanoj bazi podataka svaki novi zahtev moe brzo i lako da se rei.</p> <p>19. DAN_________________________________________________________________ SLUBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): IT sektor WiFi internet</p> <p>OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): -Primaju se uplate od fizikih lica i unose u novi Accounting sistem.</p> <p>9</p> <p>- Proveravaju se uplate pravnih lica preko tekueg rauna i proknjiavaju. Kontaktiraju se pravna lica...</p>