STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STRUNO-PEDAGOKI NADZOR U OSNOVNIM KOLAMA. vii savjetnik Mario Roga, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje Odjel za struno-pedagoki nadzor. Nadzor u kolstvu. UPRAVNI NADZOR obavlja nadleno Ministarstvo i uredi dravne uprave. INSPEKCIJSKI NADZOR obavlja prosvjetna inspekcija. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>STRUNO-PEDAGOKI NADZOR U OSNOVNIM KOLAMAvii savjetnik Mario Roga, prof.Agencija za odgoj i obrazovanjeOdjel za struno-pedagoki nadzor</p></li><li><p>Nadzor u kolstvuUPRAVNI NADZOR obavlja nadleno Ministarstvo i uredi dravne uprave. INSPEKCIJSKI NADZOR obavlja prosvjetna inspekcija.STRUNI NADZOR obavlja Agencija za odgoj i obrazovanje (i ASO).FINANCIJSKI NADZOR obavljaju: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaOsniva (jedinice lokalne i podrune samouprave).Ministarstvo financijaDravna revizija </p></li><li><p>Uporita u propisimaZakon o ustanovama l. 68.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli l. 147. 150.Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje l. 4. i 5.Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakonom o struno-pedagokom nadzoru</p></li><li><p>Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje l. 5. st. 1., 2. i 3.</p><p>(1) Struno-pedagoki nadzor Agencija obavlja izravnim struno-pedagokim uvidom u odgojno-obrazovni rad ustanove, rad odgojno-obrazovnih radnika te rad ravnatelja kao strunog voditelja ustanove. (2) Struno-pedagoki nadzor ukljuuje praenje ostvarivanja nastavnih planova i programa, organizacije i izvoenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada ustanova te strunog i pedagokog rada odgojno-obrazovnih radnika. (3) Ravnatelj i odgojno-obrazovni radnik ustanove duni su dati na uvid dokumentaciju i druge podatke potrebne za obavljanje struno-pedagokog uvida i savjetodavnog rada osobama koje provode struno-pedagoki uvid. </p></li><li><p>Izvadak iz Zakona o prosvjetnoj inspekciji l. 23. st. 1. i 2.</p><p>(1) Inspektor e zatraiti struno-pedagoki ili drugi struni nadzor ako u provedbi inspekcijskog nadzora uoi struno-pedagoke ili druge strune propuste, nedostatke ili nepravilnosti, ili ako procijeni da je za utvrivanje injenica i ocjenu stanja u nadziranoj ustanovi potrebno struno-pedagoko, odnosno drugo struno znanje.(2) Na osnovi izvjea o struno-pedagokom, odnosno drugom strunom nadzoru inspektor moe uitelju, nastavniku, strunom suradniku i drugoj osobi koja obavlja odgojno-obrazovne poslove:1. narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u odreenom roku,2. zabraniti obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.</p></li><li><p>Izvadak iz Zakona o prosvjetnoj inspekciji l. 23. st. 3. i 4.(3) Rjeenje s naredbom, odnosno zabranom iz stavka 2. ovoga lanka inspektor moe donijeti ako su u struno-pedagokom, odnosno drugom strunom nadzoru utvreni propusti, nedostaci ili nepravilnosti i ako je osoba ovlatena za struno-pedagoki, odnosno drugi struni nadzor, predloila naredbu, odnosno zabranu.(4) Mjere iz stavka 2. ovoga lanka moraju se poduzeti u roku od 15 dana od dana primitka izvjea o provedenom struno-pedagokom, odnosno drugom strunom nadzoru i prijedloga mjera, a ako inspektor obavlja inspekcijski nadzor u toj ustanovi, u roku od 15 dana od dana zakljuenja zapisnika.</p></li><li><p>Razlike izmeu inspekcijskog i struno-pedagokog nadzora</p><p>zadaa prosvjetne inspekcije je nadziranje zakonitosti rada kola </p><p>zadaa struno-pedagokog nadzora je nadziranje struno-pedagokog rada.</p></li><li><p>Ovlasti prosvjetne inspekcijeNaredbe mjera Zabrana odgojno-obrazovnog radaRazrjeenje lanova kolskog odboraPrijedlog razrjeenja ravnateljaNovane kaznePrekrajne prijaveKaznene prijave</p></li><li><p>Struno-pedagoki nadzoru nadlenosti je Agencije za odgoj i obrazovanjeprovode ga savjetnici i vii savjetnicisavjetnici su po statusu javni slubenicisavjetnici imaju poloeni struni ispitnakon nadzora piu nalazpredlau mjere (ali nemaju ovlast naredbe)pruaju strunu pomo uiteljima i skrbe o njihovom strunom usavravanju</p></li><li><p>Struno-pedagoki nadzor 2sastavlja se nalaz nakon struno-pedagokog nadzoranalaz se alje u propisane institucijeizrie se prijedlog mjera povod je najee neiji zahtjev za nadzornadzor se provodi po unaprijed pripremljenoj proceduricilj nadzora je utvrivanje injeninog stanja i otklanjanje propusta</p></li><li><p>Savjetodavni uvidsastavlja se izvjee nakon uvidaizvjee se dostavlja samo koline izriu se mjere nego se daju savjeticilj je unapreivanje odgojno-obrazovno radapovod je procjena savjetnika za pruanje strune pomoi (npr. pripravnici) ili poziv ravnateljaozraje je stimulativno i afirmativnouvid je znatno fleksibilniji, a sadraje utvruju uitelj i savjetnik ovisno o potrebirezultat uvida je podizanje struno-pedagokih kompetencijauvid je fokusiran na odgojno-obrazovni proces i njegovo unapreivanje </p></li><li><p>to je struno-pedagoki nadzor ?Struno-pedagoki nadzor sustavno je i organizirano struno praenje ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa, organizacije i izvoenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u kolskim ustanovama te strunog i pedagokog rada odgojitelja, uitelja, nastavnika i strunih suradnika (lanak 2. Zakona).</p></li><li><p>Pokretanje struno-pedagokog nadzora</p><p>na zahtjev prosvjetne inspekcijena zahtjev dunosnika Ministarstvana zahtjev pravobraniteljice za djecu</p><p>odlukom ravnatelja Agencije(podnesak roditelja, ravnatelja kola itd.)</p></li><li><p>Kako se obavlja struno-pedagoki nadzor ?uvidom u izvoenje godinjeg plana i programa rada kolske ustanove, neposrednim praenjem izvoenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, uvidom u pedagoku evidenciju i dokumentaciju, razgovorom s uenicima, roditeljima, nastavnicima i lanovima strunih tijela kolske ustanove (lanak 8. zakona)</p></li><li><p>to se osobito nadzire?izvoenje i ostvarivanje godinjeg plana i programa kolske ustanove, organizaciju i planiranje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, strunu uporabu udbenika, nastavnih pomagala i opreme, ispunjenost pedagokih i metodiko-didaktikih zahtjeva i mjerila u izvoenju nastave, provoenje ispita i ocjenjivanja uenika. (lanak 9. Zakona) </p></li><li><p>Koje su ovlasti osobe koja provodi nadzor ?predlae mjere za unapreivanje odgojno-obrazovnog sustava, predlae mjere za unapreivanje organizacije, planiranja i metoda rada kolske ustanove, prua strunu pomo nastavnicima i skrbi o njihovu struno-pedagokom usavravanju, prati rezultate odgojno-obrazovnog rada kolske ustanove i razinu usvojenih znanja i vjetina uenika, potie uenika natjecanja i prati ostvarivanje eksperimentalnih programa, ocjenjuje funkcionalnost kolskog prostora i opreme te predlae mjere za njihovo osuvremenjivanje, prati rad strunih tijela kolske ustanove (lanak 10. Zakona)</p></li><li><p>NalazPreambulaUvodni dio Osnovni podaciOpis utvrenog stanjaMjere i rokovi za izvrenje mjeraUputa o pravnom lijekuMjesta dostave nalazaUnificirana struktura, slobodan sadraj</p></li><li><p>Dostava nalaza (nadzor uitelja)Odgojno-obrazovnom radnikuRavnatelju koleupanijskom uredu nadlenom za poslove kolstvaProsvjetnoj inspekcijiMZOS Pismohrani Agencije</p></li><li><p>Dostava nalaza (nadzor ravnatelja)Ravnatelju kolePredsjedniku kolskog odboraupanijskom uredu nadlenom za poslove kolstvaProsvjetnoj inspekcijiMZOS Pismohrani Agencije</p></li><li><p>Elementi nadzora nad radom ravnatelja kola (najvaniji)</p><p>kolski kurikulum (l. 28. Zakona)Godinji plan i program rada kole (l 28. Zakona)Plan i program rada ravnateljaPlanovi i programi rada razrednika Samovrednovanje rada kole (l. 88 Zakona)</p></li><li><p>Organizacija radaOrganizacija rada (smjene, satnica)Organizacija deurstava, sigurnost uenikaRaspored sati (optereenje uenika, posebno RN l. 51.)Ustroj razrednih odjelaRadno vrijeme ravnatelja i strunih suradnika, termin za primanje stranaka</p></li><li><p>Pedagoka dokumentacijaDnevnici radaImenici uenikaOcjenjivanje uenika Opisno praenje uenikaIzostanci uenikaOcjene iz vladanjaNapomene i biljeke u dnevniku i imeniku</p></li><li><p>Pedagoka dokumentacija 2Program za suzbijanje nasilja (dokazi provedbe)Preventivni program (dokazi provedbe)Evidencije o neprihvatljivim oblicima ponaanja uenika (l 67. al. 7. Zakona)Dokumentacija o rjeavanju nasilja Analiza odgojno-obrazovnog stanjaPrimjena pedagokih mjeraRjeenja o tjednim i godinjim zaduenjima uiteljaPrilagoeni planovi i programi rada</p></li><li><p>Poslovi ravnateljaUvid u rad uitelja (l. 125.)Analiza rada uitelja (l. 125.)Analiza uspjeha uenika (uenje, pouavanje, ocjenjivanje, meusobni odnosi)Analiza planova i programa rada uiteljaKontrola pedagoke dokumentacije i voenje biljeaka</p></li><li><p>Poslovi vezani uz AZOO</p><p>Struno usavravanjeDokumentacija o pripravnicimaDokumentacija o napredovanjukolska natjecanja uenika</p></li><li><p>DokumentacijaMatine knjigeSpomenica koleStatutEtiki kodeks (l 58. st. 1. Zakona)Kuni red (l. 58. st. 2. i 3. Zakona)Pravilnici koje donosi kolaPoslovnici koje donosi kola (?)</p></li><li><p>Dokumentacija 2Dokumentacija o popravnim ispitimaDokumentacija o predmetnim i razrednim ispitimaPregled rada izvannastavnih aktivnostiEvidencija dopunske nastaveEvidencija dodatne nastaveDokumentacija o izletima i ekskurzijama uenika (?)</p></li><li><p>Ostalo </p><p>Internetska stranica kole</p><p>Unutarnji prostor</p><p>Vanjski prostor</p></li><li><p>ZapisniciZapisnici sjednica UVZapisnici sjednica razrednih vijeaZapisnici sjednica kolskog odboraZapisnici sjednica Vijea roditeljaZapisnici roditeljskih sastanaka Struktura zapisnika</p></li><li><p>Elementi nadzora nad radom uiteljaOkvirni i izvedbeni programi (usklaenost s propisanim programom, sadraji, rastereenje sadraja, cjeline, nastavne jedinice)</p><p>Udbenici i biljeniceRaspored satiPriprema za nastavuMaterijalni uvjeti</p></li><li><p>Elementi nadzora nad radom uitelja 2Pedagoka dokumentacijaOcjenjivanje i opisno praenje uenikaUpisivanje satovaStruno usavravanjePripravnici Osobni dosjePrimjena zakona i ostalih propisa</p></li><li><p>Elementi nadzora nad radom uitelja 3Suradnja s roditeljimaRazredniki posloviPopravni, predmetni i razredni ispitiTjedna i godinja zaduenja uiteljaRad UV i RVPrimjena pedagokih mjeraIzostanci uenika</p></li><li><p>Elementi nadzora nad radom uitelja 4Ostvarenost ciljevaUvid ravnatelja u rad uiteljaSuradnja sa strunim suradnicimaIzvanuionika nastavaINA, dopunska i dodatna nastavaZnanje i uspjeh uenikakolska natjecanja</p></li><li><p>Stari struno-pedagoki nadzorcentraliziran je, a sve bitne elemente odreuje nadlena prosvjetna vlastutvrene su sankcije za krenje propisausmjeren je na provedbu propisa i propisanu dokumentacijusve je isplanirano i unaprijed odreenonema savjetodavni karakterdominira kontrolna uloga nadzora</p></li><li><p>Novi struno-pedagoki nadzorsavjetodavnog i instruktivnog je karakteracilj je unapreenje nastave, uenja i pouavanjetrebao bi davati nove ideje i poticati efikasne oblike radatrebao bi razvijati samoprocjenu uitelja i samovrednovanje rada kolepotie kole da samostalno i samoinicijativno rijee veinu odgojno-obrazovnih problemaistie primjere dobre prakse uitelja i ravnatelja</p></li><li><p>Vrste struno-pedagokog nadzora </p><p>redoviti (sukladno Planu i programu rada Agencije za odgoj i obrazovanje) </p><p>izvanredni (na zahtjev nadlenog ministarstva, pravobraniteljice za djecu, ravnatelja kole, roditelja uenika itd.)</p></li><li><p>Vrste struno-pedagokog nadzora 2</p><p>pojedinani (jedan savjetnik)</p><p>timski (nekoliko savjetnika) </p><p>cjeloviti (savjetnici svih predmeta i podruja)</p></li><li><p>Vrste struno-pedagokog nadzora 3</p><p>tematski (samo neki sadraji ili teme, najee neki bitni navodi iz podneska) </p><p>kompleksan (svi relevantni elementi nadzora)</p></li><li><p>kolski nadzor u svijetuRazliita rjeenja Centralizirani i decentralizirani sustaviRazliite ovlasti___________________________________Redoviti nadzorUsmjerenost ustanovi, a ne pojedincuPraenje i unapreivanje kvalitete</p></li><li><p>Prijedlozi i zakljuciredoviti struno-pedagoki nadzorusmjerenost ustanovi, a ne pojedincupruanje strune pomoiunapreivanje kvalitete radajaanje unutarnjih kapaciteta kole</p></li></ul>