Struik Foods & Chillfis

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Struik Foods Belgium en Chillfis</p><p>Duurzaamheidsverslag 2012Struik Foods Belgium VOF/Chillfis Bvba</p><p>Brechtsebaan 913 2900 Schoten, Belgi</p><p>info@struik.nl - www.struik.com</p></li><li><p>Inho</p><p>ud2 3</p><p>Voorwoord 5</p><p>Algemeen1 Overditduurzaamheidsverslag 7</p><p>2 OverStruikFoods 9</p><p>3 StruikFoodsenDuurzaamheid 11</p><p>EconomischVerantwoordOndernemen4 Economischeimpact 12</p><p>MaatschappelijkVerantwoordOndernemen5 Zorgvoorhetmilieu 14</p><p>6 Gezondeenveiligevoedselproductie 21</p><p>7 Dierenwelzijn 25</p><p>8 OnzeMedewerkers 27</p><p>9 Lokaleinitiatieven 37</p><p>Toelichting 38</p><p>Uitgavejuni2013</p></li><li><p>4 5</p><p>Voorhetbehalenvanonzedoelstellingenisduurzaam-</p><p>heidsinbeddingvanabsoluutbelang.StruikFoodsisaljaren</p><p>geledengestartmetdeimplementatievanduurzaamheid</p><p>binnendeorganisatie.Wezienechterdatditeencontinu</p><p>procesisdatvraagtomeennogactieverduurzaamheids-</p><p>beleiddatduurzameproductieookoplangetermijn</p><p>garandeert.Langetermijndenkenpastbijonsfamiliebedrijf;</p><p>bijStruikFoodswerkenwevandaagaandewensenvan</p><p>morgen.Zowelnualsindetoekomstwillenwedeconsument</p><p>vanverantwoordeproductenvoorzienenwaarborgenwe</p><p>decontinuteitinaanleveringvanvoedingsmiddelen.</p><p>Deduurzaamheidsdoelenwordenverwevenmetonze</p><p>anderebelangrijkedoelstellingenomonzegroeiinzowel</p><p>A-merkalsprivatelabelzekertestellen.</p><p>Ondanksdatdewegnaarduurzamegroeihaarhordes</p><p>kent,stellenwijonzeeindgebruikervoorop.Datdoenwe</p><p>dooronzefinancilemiddelenintezettenopgezondeen</p><p>duurzameproductie.Weborgenenevaluerenonzemeest</p><p>aanwijsbaremilieupeilers:energie,wateren(verpakkings-)</p><p>afval.Momenteelrealiserenwereeds97%vanonzeelektri-</p><p>citeituithernieuwbareenergiebronnenenwerkenwemet</p><p>eeneigencentralebiologischewaterzuivering.Westreven</p><p>continunaarzero-wasteinonzeverbruiksprocessen.</p><p>Productintrinsiekhebbenweookflinkeslagengemaakt.</p><p>Zomakenweonzeproductenmeteenminimalehoeveel-</p><p>heidgrondstoffen(onderanderehetCleanLabel-beleid)</p><p>enzijneenaantalvanonzeproductenontwikkeldmet</p><p>diervriendelijkgeproduceerdeingredinten.Hetgaatonder</p><p>meeromproductenmethetBeterLeven-kenmerk.</p><p>Andereproductenzijnontwikkeldomdeconsumentte</p><p>stimulerentoteengezonderekeuze.InNederland</p><p>bijvoorbeeldteherkennenaanhetBewusteKeuze-logo.</p><p>Weblijvendesamenwerkingopzoekenmetpartijendieons</p><p>verderhelpenbouwenaaneenduurzametoekomst.</p><p>Onzegrootsteuitdagingvoordenabijetoekomstisverdere</p><p>bewustwording.Denoodzaakeninvullingvanduurzaam-</p><p>heidvoordevoedingsindustriedientnogbeterteworden</p><p>gecommuniceerd.Datvaltofstaatmeteengoedesamen-</p><p>werkingindegeheleketen.Wezullenonszelf,onzeklanten</p><p>enonzeleveranciersblijvendovertuigenvandenoodzaak</p><p>omteinvestereninhernieuwbarebronnenindevormvan</p><p>eencradle-to-cradle-beleidendekeuzevoorveilige,</p><p>verantwoordeeindproducten.Bewustwordingincombinatie</p><p>metdevoordelenvaneenactiefduurzaamheidsbeleid,</p><p>waaronderkostenefficintie,zullenonsverderhelpen.</p><p>Eenblikopdetoekomstlaatziendatdeaardeonsniet</p><p>eindeloosvoorzietingrondstoffen.In2050teltdewereld</p><p>9miljardinwonersmeteendrastischtoegenomen</p><p>middenklasse.Onzeeindgebruikersbevindenzichindie</p><p>klasse.Devraagdievoordegehelebrancheendusook</p><p>voorons-geldt,is:Hoekunnenwedeaardeblijvendveilig</p><p>enhoogwaardigvoeden?Wijzijnvanmeningdatweinde</p><p>eersteplaatsbewustmetonzeeigenomgevingmoeten</p><p>omgaan,nuenindejarendievolgen.Weonderkennen</p><p>onzelokaleenEuropeseverantwoordelijkheidenstreven</p><p>naareengezamenlijketoekomst.</p><p>Bert Bonnema, Erika Wouters,</p><p>zaakvoerder zaakvoerder</p><p>StruikFoodsBelgiumVOF ChillfisBvba</p><p>Vragenofopmerkingennaaraanleidingvandit</p><p>duurzaamheidsverslagkuntusturennaar info@struik.nl</p><p>Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba te Schoten, beiden onderdeel van Struik Foods Europe,</p><p>presenteren in dit eerste duurzaamheidsrapport gezamenlijk hun ontwikkelingen op het gebied van </p><p>duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag beschrijft de status van</p><p>deze onderwerpen over het jaar 2012.</p><p>Voorwoord van de Directie</p><p>13juni2013</p><p>Samenbouwenaan een duurzame </p><p>toekomst</p></li><li><p>Een </p><p>eers</p><p>te s</p><p>tap </p><p>naar</p><p> duu</p><p>rzam</p><p>e gr</p><p>oei</p><p>6 7</p><p>Global Reporting Initiative (GRI) </p><p>HetGRI-duurzaamheidskader(GlobalReportingInitiative)</p><p>isinternationaaldemeestaanvaardeenerkendestandaard</p><p>voorduurzaamheidsverslaggeving.Hetduurzaamheids-</p><p>verslagisopgesteldvolgensderichtlijnenGRIG3.1.niveauC,</p><p>meteenminimalerapporteringvan10indicatoren.Deduur-</p><p>zaamheidsindicatorendierelevantzijnvoorSFB/CFhebben</p><p>betrekkingopdevoedingsindustrieenzijnafkomstiguit</p><p>hetGRI-sectorsupplementfoodprocessing.Zebetreffen</p><p>vooralproductkwaliteiten-veiligheid.Deindicatoren</p><p>bepalendekwantitatievekernvanhetrapportenmaken</p><p>zelfevaluatieenbijsturingmogelijk.SFB/CFrapporteertalle</p><p>stakeholdersaandehandvandeGRI-indicatorenopeen</p><p>transparantemanier.</p><p>Materialiteit en stakeholderbetrokkenheid</p><p>Ditduurzaamheidsverslagheeftbetrekkingopdeperiode</p><p>2010totenmet2012.Dekern-enmaterileonderwerpen</p><p>zijnopgesteldaandehandvaneeninterneworkshopmet</p><p>medewerkersvanverschillendeafdelingeneneenanalyse</p><p>vanhetduurzaamheidsverslag2011vanFevia(Federatie</p><p>Voedingsindustrie).Dezekernonderwerpenkomenovereen</p><p>metonzebeleidsthemas.Bijhetuitbouwenvanonsduur-</p><p>zaamheidsbeleidhoudenwijeveneensrekeningmetde</p><p>belanghebbendenvanSFB/CF.Debelangrijkstezijnintern</p><p>bepaaldenbestaanuitonzefamilialeaandeelhouders,</p><p>klanten(supermarktketens),medewerkersenhunvertegen-</p><p>woordigers,leveranciersenspecifiekebelanghebbenden,</p><p>zoalsonzesectorfederatieFevia,FlandersFood,deFoodVal-</p><p>leySociety,partnersintewerkstellingzoalsVDABenRESOC</p><p>enonderzoekinstellingenenuniversiteitenwaarmeewe</p><p>samenwerkingsverbandenhebben.</p><p>Demondelingeenschriftelijkecommunicatiemetonze</p><p>kernstakeholdersisinteractiefenopen.Erisgeenspecifieke</p><p>stakeholderdialoogopgezetmetonze(kern)stakeholders</p><p>overdekernthemas;wenodigenonzestakeholdersuitom</p><p>nahetlezenvanditverslagtereagerenopvoorhenbelang-</p><p>rijkeonderwerpen.</p><p>Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag. De scope van dit verslag beperkt zich tot de Belgische</p><p>productielocaties van Struik Foods Europe: Struik Foods Belgium VOF en Chillfis BVBA, hierna in dit verslag </p><p>te noemen: SFB en CF of - wanneer het beide vestigingen betreft - SFB/CF. De naamloze vennootschap </p><p>Struik Foods Europe, die van oorsprong Nederlands is, heeft in Belgi twee productievestigingen in Schoten </p><p>met in totaal 185 medewerkers. De financile gegevens van beide vestigingen worden apart besproken om </p><p>consolidatieredenen.</p><p>Over dit duurzaamheidsverslag</p><p>Algemeen//Over dit duurzaamheidsverslag 1</p><p>Blik op de toekomst</p><p>Dehoofdstukkeninditduurzaamheidsverslagworden</p><p>structureelafgeslotenmeteenduidelijkherkenbareBlikop</p><p>detoekomst,gevolgddoorduurzaamheiddoelstellingen</p><p>diewevoordekomendejarenhebbenvastgesteld,</p><p>aangaandehetspecifiekeonderwerp.SFB/CFrapporteert</p><p>indetweejaarlijksterugkerendeduurzaamheidsverslagen</p><p>overderealisatievandezedoelstellingen.</p></li><li><p>Vand</p><p>aag </p><p>wer</p><p>ken </p><p>aan </p><p>de w</p><p>ense</p><p>n va</p><p>n m</p><p>orge</p><p>n</p><p>8 9</p><p>Ons bedrijfBijStruikFoodssprekenweookwelvandegrootstekeuken</p><p>vanEuropaalshetgaatoveronzeproductieomvang.</p><p>Meteengrootaantalsuperkoksmakenweaandehandvan</p><p>demodernstetechnologieonzesoepen,sauzen,hotdogsen</p><p>maaltijden,inverschillendecategorien:koelvers,instant,</p><p>diepvriesenlanghoudbaar.</p><p>StruikFoodsEuropeiseeninternationaalopererendfamilie-</p><p>bedrijf.Deproductievanonzelevensmiddelenvindtplaats</p><p>oplocatiesinBelgi,NederlandenDuitsland.InScandinavi,</p><p>Frankrijk,RuslandenEngelandzijnbovendienookafdelingen</p><p>salesenmarketinggevestigd.Vanuitonsmoederbedrijfin</p><p>hetNederlandseVoorthuizenwordencentralediensten,</p><p>waaronderinkoop,verkoopenmarketingactiviteiten,</p><p>aangestuurd.Deverkooppuntenvanonzeproductenzijn</p><p>voornamelijkgrotesupermarktketens,gevestigdinheel</p><p>Europa.</p><p>Belangrijke data in onze geschiedenis</p><p>1950 InhetNederlandseVoorthuizenwordtdeStruik</p><p> soepfabriekopgerichtdoorBernardusStruik.</p><p>2000 StruikFoodsEuropezetvoetinBelgimetde</p><p> overnamevandeZwansnacks-ensoepfabriek</p><p> vanUnileverinSchoten.</p><p>2004 DeBelgischeexpansiezetvoortmetdeovername</p><p> vandekoelversemaaltijdenfabriekFreshcomin</p><p> Turnhout.</p><p>2009 StruikFoodsopentChillfis,eennieuwe,ultramoderne</p><p> fabriekvoordeproductievanverseenkoelverse</p><p> maaltijdeninSchoten.</p><p>Onze bedrijfsstructuurDeactiviteitenvanStruikFoodsEuropeNVzijnonderge-</p><p>brachtinverschillendelanden,ineenaantalafzonderlijke</p><p>werkmaatschappijen.Hethoofdkantoorisgevestigdin</p><p>Voorthuizen(Nederland).</p><p>Vestigingen en functie</p><p>StruikFoodsBVinVoorthuizenbeschiktoverdegrootste</p><p>productielocatieenisdelocatievoorcentralediensten,zo-</p><p>alsSales,Marketing,SupplyChain,R&amp;D,QA,Inkoop,HRMen</p><p>ICT.StruikFoodsBelgiumVOFenChillfisBvbamakendeel</p><p>uitvandetotaleStruikGroepenzijnbeidengevestigdin</p><p>Schoten(Belgi).StruikFoodsBerlijnGmbHmaakteveneens</p><p>onderdeeluitvandetotaleStruikGroepenisgevestigdin</p><p>Beelitz(Duitsland).DeverkoopkantorenvanStruikFoods</p><p>EuropezijngevestigdinverschillendelandeninEuropa.</p><p>Directie</p><p>Dedirectiebestaatuitzespersonenenisverantwoordelijk</p><p>voorhetbeleidvanStruikFoodsEurope.</p><p>Hetconcernwordtaangestuurddoordepresident-directeur</p><p>enenigeaandeelhouder:deheerJ.Struik.</p><p>Raad van Commissarissen</p><p>DeRaadvanCommissarissenhoudttoezichtophetbeleid</p><p>vandedirectieenopdealgemenegangvanzakenbijStruik</p><p>FoodsEurope.DeRaadvanCommissarissenheefteen</p><p>adviserenderol.</p><p>De Ondernemingsraden</p><p>DeOndernemingsradenvertegenwoordigendemedewer-</p><p>kersvanStruikFoodsEurope.Hetbestaansrechtvande</p><p>Ondernemingsraadisbijwetvastgelegd.</p><p>Viaditorgaankunnenmedewerkersinvloeduitoefenenop</p><p>deontwikkelingenbinnendeorganisatie.</p><p>SFB en CF behoren tot Struik Foods Europe, een naamloze vennootschap die zich sinds 1950</p><p>hoofdzakelijk toelegt op de productie van smaakvolle soepen, sauzen en maaltijden.</p><p>Struik Foods Belgium en ChillfisStruik Foods Europe telt in Belgi twee productie-</p><p>vestigingen in Schoten met elk hun specialisme.</p><p>De activiteiten van SFB concentreren zich met name </p><p>op de productie van houdbare producten.</p><p>Die van CF zijn gericht op de dagverse productie </p><p>van koelverse maaltijden. Struik Foods richt zich </p><p>hiermee op de voorziening in kwalitatieve, smakelijke </p><p>en bereikbare producten voor een groot aantal</p><p>consumenten.</p><p>Blik op de toekomst</p><p>HetligtindelijnvanStruikFoodsambitieomteblijven</p><p>groeien,metbehoudvanonsgekoesterdefamiliekarakter.</p><p>Daaromwerkenwehardaandeinternationaleuitbreiding</p><p>vanonzesterkeA-merkenenprivatelabel-productendiewe</p><p>makenvoordemeesttoonaangevenderetailersvanEuropa.</p><p>Ondertussenbouwenweverderaanonzedeskundigheid,</p><p>onsimagoendetevredenheidvanonzeklanten.</p><p>Zokunnenwijookindetoekomsteenbetrouwbareen</p><p>innovatievepartnerzijn.</p><p>Over Struik Foods</p><p>Algemeen//Over Struik Foods 2</p></li><li><p>10 11</p><p>Visie op DuurzaamheidBijSFB/CFkokenwevooronzeklantenmetaandachtvoor</p><p>dewereldwaarinweleven.Naasthetwaarborgenvanonze</p><p>financilecontinuteitgaatonzespecialeaandachtzodoende</p><p>uitnaar:</p><p> dekwaliteitenveiligheidvanonzeproducten.</p><p> deveiligheidendiversiteitvanonzemedewerkers.</p><p> hetsorterenenverwerkenvanafval.</p><p> hetzuinigomspringenmetenergieenwater.</p><p>Onderzoek en innovatie</p><p>Omintekunnenspelenopveranderendeeetgewoonten</p><p>ennieuwetendensenzijninnovatiesvancruciaalbelang.</p><p>Dooronzeinspanningenophetgebiedvanproduct-</p><p>kennisvergaringenwetenschappelijkonderzoekzijnwein</p><p>staatomsteedsnieuweproductenopdemarkttebrengen.</p><p>Productendiezijngemaaktaandehandvanhoogtechnolo-</p><p>gischemethodes.SFB/CFbeschiktovereengequipeerd</p><p>chemisch,microbiologischlaboratoriumeneeneigen</p><p>Research&amp;Development-afdeling.</p><p>Samenwerking Flandersfood</p><p>WewerkenmetdekoepelorganisatieFlandersfoodaan</p><p>projecteninsamenwerkingmetuniversiteitenen</p><p>onderzoeksinstellingeninBelgi.InNederlandondertekenden</p><p>wein2006eencontractmetdeuniversiteitvanWageningen</p><p>(WUR)datmetnamegerichtwasopinnovatiesinkoelvers.</p><p>Recentelijkisereennieuwsamenwerkingscontractmet</p><p>deWURgetekend.Hetdoelvanaldezesamenwerkings-</p><p>verbandeniskennisdelenendeontwikkelingvangezonde,</p><p>duurzameproductenenprocessentestimulerenen</p><p>ondersteunen.Wehebbenondermeeronderzoeksprojecten</p><p>uitgevoerdophetgebiedvanenergieenproductkwaliteit</p><p>en-veiligheid.</p><p>DuurzaamheidscontextOnzesterkconcurrerendesectorismomenteelonderhevig</p><p>aanstijgendegrondstofprijzenencontinuaangescherpte</p><p>voedselregelgeving.Deconsumentheeftbovendienin</p><p>toenemendematebelangstellingvoorgezondenduurzaam</p><p>geproduceerdvoedsel.Wijstrevenernaaronzefinancile</p><p>middelenopeenduurzamemanierintezettenentegelijker-</p><p>tijdrekeningtehoudenmetdebeperkendemarktomstan-</p><p>dighedenendeconsument.Daarbijhoudenwede</p><p>klantbehoefteenmarktsituatienauwlettendindegaten.</p><p>Uitdaging: groene productie</p><p>Deforseprijsstijgingenvanvleesendebeperktegroeiin</p><p>consumptiezijnmomenteeldebelangrijksteuitdagingen</p><p>voorSFB/CF,endevoedingsindustrieinhetalgemeen.Ditis</p><p>deelstewijtenaandegroeiendemaatschappelijkebewust-</p><p>wordingenhangnaareengezondereengroenerelevens-</p><p>stijl,waarmeeverminderdvleesverbruikvaaksamengaat.</p><p>SFB/CFheeftalverschillendestappengezetomaande</p><p>vraagnaargezondereproductentevoldoen;ondermeer</p><p>doordegroentepercentagesinonzeproductenteverhogen</p><p>enhetaandeeladditievenensmaak-enkleurstoffente</p><p>verlagen(ziehoofdstuk6).</p><p>Bij Struik Foods is duurzaamheid verweven met de bedrijfsvoering en -activiteiten. Wij vinden dat</p><p>we als voedingsproducent een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van voedselverduurzaming.</p><p>De markt is constant in beweging en we willen onze klanten kwalitatieve en eerlijke producten blijven </p><p>leveren. De consument vindt duurzaamheid bovendien passen bij het karakter van ons familiebedrijf.</p><p>Kennis stimuleren Struik Foods maakt deel uit van de Nederlandse Food </p><p>Valley Society, een besloten platform voor (inter)</p><p>nationale voedingsgerelateerde bedrijven en kennis-</p><p>instellingen. De leden komen vier tot zes keer per jaar </p><p>bijeen om belangrijke zaken te bespreken. Daarbij </p><p>ligt de nadruk op innovatie en de kansen en mogelijk-</p><p>heden voor de voedingssector. Hiermee wil SFB/CF </p><p>actief bijdragen aan de uitwisseling van kennis en</p><p>het stimuleren van ondernemerschap met de leden.</p><p>Duurzaamheid bij Struik Foods</p><p>Algemeen//Duurzaamheid bij Struik Foods 3In</p><p> elk</p><p>e ui</p><p>tdag</p><p>ing </p><p>schu</p><p>ilt e</p><p>en k</p><p>ans</p></li><li><p>Nieu</p><p>we </p><p>mar</p><p>kten</p><p> aan</p><p>bore</p><p>n al</p><p>s re</p><p>actie</p><p> op </p><p>de c</p><p>risis</p><p>12 13</p><p>Financieel overzichtPrijsontwikkeling grondstoffen</p><p>Deprijsstijgingen,dieoplopentot15%perjaar,zijn</p><p>onmogelijkdoorterekenenaanonzegroteklanten.</p><p>Dezefinancileuitdagingproberenweoptelossen</p><p>doorbesparingendoortevoerenendoornieuwe</p><p>marktenaanteboren.Eensprekendvoorbeeldhier-</p><p>vanisdeproductievanvleesblokjesenhalffabrikaten.</p><p>(ZiegrafiekApagina13voorvleesprijsontwikkelingen).</p><p>Toelichting financile gegevens van SFB/CF</p><p>DefinancileresultatenvanCFweerspiegelende</p><p>jongelevensfasevanhetbedrijfdatactiefissinds</p><p>2009.Daarnaastmoeterextratijdwordengenves-</p><p>teerdinacquisitieenhetopleidenvanmedewerkers</p><p>eniserbehoefteaandeontwikkelingvannieuwe</p><p>communicatiemiddelen.In2010werdde</p><p>strategischeopleidingssteunvandeVlaamse</p><p>overheidgoedgekeurdvoorbeidebedrijven.</p><p>HetfinancileresultaatvanSFBin2012laatde</p><p>prijsontwikkelingopdegrondstoffenmarktzien.</p><p>SFBwerktcontinueaandeverbeteringvande</p><p>efficiencydoorinvesteringeninmensenmachines</p><p>teneindedeprijsontwikkelingopgrondstoffenhet</p><p>hoofdtekunnenbieden.(ZietabellenBpagina13).</p><p>Financieel beheer</p><p>Definancilecijferswordengecommuniceerdaan</p><p>deplantmanager,dezaakvoerderendedirectiele-</p><p>den.Decijferswordenperkwartaalvoorgelegdaan</p><p>deondernemingsraad.Dejaarlijksepresentatievan</p><p>hetjaarverslaggeeftgelegenheidtotdiscussieen</p><p>vragen.</p><p>Vertaling van het beleidOokonzemedewerkersbetrekkenwebijhetbeleid;</p><p>viaoverlegorganenalsdeOndernemingsraad,CPBW</p><p>enhetsyndicaaloverleg.</p><p>Besparing op papierAfgelopen jaar is de financile afdeling in overleg </p><p>gegaan met leverancier...</p></li></ul>