Studia postkolonialne w Polsce - ewa.home.amu.edu.plewa.home.amu.edu.pl/Studia postkolonialne w Polsce,…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>178 179</p> <p>Studia postkolonialne w Polsce1(Wybrana bibliografia)</p> <p>Achebe, Chinua, Krytyka kolonialistyczna, prze. Krzysztof Majer. Litera-tura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>Appadurai, Arjun, Nowoczesno bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, prze. Zbigniew Pucek. Krakw: Universitas, 2005.</p> <p>, O waciwe miejsce w hierarchii, prze. Wojciech Dohnal, w: Amery-kaska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michaa Buchowskie-go. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.</p> <p>Appiach, Kwame Anthony, Postmodernizm, postkolonializm. O rnicy w przedrostku, prze. Dorota Koodziejczyk. Literatura na wiecie,nr 1-2, 2008.</p> <p>Bakua, Bogusaw, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). Teksty drugie, nr 6, 2006. </p> <p>Baraska Katarzyna, Claudia Snochowska-Gonzales, Wojna chamsko-pa-ska. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, prze. Agata Sadza. Kra-kw: UJ, 2005.</p> <p>Bteille, Andr, Rasa, klasa, pe kulturowa, prze. Antonina Bereza, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.</p> <p>Bhabha, Homi K., DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy wspczesnego narodu, prze. Tomasz Dobrogoszcz. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>, Mimikra i ludzie. O dwuznacznoci dyskursu kolonialnego, prze. To-masz Dobrogoszcz. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>1 Bibliografia nie obejmuje prac historycznych dotyczcych kolonializmu.</p> <p>OwnerNoteLeela Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, prze. Jacek Serwanski. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2008.</p> <p>180 181</p> <p>, Postkolonializm a postmodernizm. Kwestia podmiotowoci, prze. Mi-cha Kruszelnicki. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Biaas, Zbigniew, Brzytwa kapitana Lewisa. Er(r)go, nr 8, 1/2004., Koori, Gubb, czy Czarna Lalka? Sowo o tym jak (trudno) by </p> <p>pisarzem aborygeskim, w: Wrd pusty, buszu, lasw i ogrodw: Spotkania z kultur Aborygenw i Papuasw, pod red. Krystyny Kuja-wiskiej-Courtenay, Bronisawy Kopczyskiej-Jaworskiej i Anny Na-dolskiej-Styczyskiej. d: Uniwersytet dzki, 2003.</p> <p>, Midzy tuszczem a tuszcz. Er(r)go, nr 4, 1/2002., Mniej ni wier? O pilnej potrzebie rewizjonizmu w studiach post-</p> <p>kolonialnych, albo: wybrane powody, dla ktrych aby by kim si jest, trzeba czasami udawa, i si jest kim si nie jest. Er(r)go, nr 10, 1/2005.</p> <p>Bolecki, Wodzimierz, Myli rne o postkolonializmie. Wstp do tekstw nie napisanych. Teksty drugie, nr 4, 2007.</p> <p>Borkowska, Grayna, Polskie dowiadczenie kolonialne. Teksty drugie, nr 4, 2007.</p> <p>Brenner, Suzanne A., Dlaczego kobiety rzdz w domu; nowe spojrzenie na jawajskie ideologie pci kulturowej i samokontroli, prze. Magorzata Rajtar, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja spo-eczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.</p> <p>Buchowski, Micha, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napitnowanego swojego, prze. Michalina Golinczak. Recy-kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Burszta, Wojciech J., Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antro-pologii. Teksty drugie, nr 4, 2005.</p> <p>, Postkolonializm i dekolonizacja umysu, w: Rnica, tosamo, edukacja. Szkice z pogranicza, pod red. Tomasza Szkudlarka. Krakw: Impuls, 1995.</p> <p>Buruma, Ian, Avishai Margalit, Okcydentalizm. Zachd w oczach wrogw, prze. Adam Lipszyc. Krakw: Universitas, 2005.</p> <p>Cavanagh, Clare, Postkolonialna Polska. Biaa plama na mapie wspcze-snej teorii, prze. Tomasz Kunz. Teksty drugie, nr 2-3, 2003.</p> <p>Chakrabarty, Dipesh, Historie mniejszoci, przeszoci podrzdne, prze. Ewa Domaska. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>, Postkolonialno a podstp historii: kto wypowiada si w imieniu prze-szoci Indii?, prze. Daniel Vogel. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, 2003.</p> <p>Channa, Subhadra Mitra, Hinduska kobieta: konstrukt i prawda w dobie globalizacji, prze. Marta Bierca, w: Gender. Perspektywa antropologicz-na (t. 1: Organizacja spoeczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.</p> <p>180 181</p> <p>Chatterjee, Partha, Nacjonalizm jako problem w historii myli politycznej, prze. Dorota Koodziejczyk. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>Chomiuk, Aleksandra, Nowy Markiz de Custine albo o pewnej manipula-cji. Teksty drugie, nr 1/2, 2006.</p> <p>Cicho, Anna, W krgu zagadnie literatury kolonialnej W Pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Er(r)go, nr 8, 2004</p> <p>Coetze, J.M., Powie afrykaska, prze. Katarzyna Nowak. Er(r)go, nr 8, 1/2004 [fragment ksiki Elizabeth Castello, prze. Zbigniew Batko. Kra-kw: Znak, 2006.]</p> <p>Domaska, Ewa, Problem kryzysu historii akademickiej, w teje, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszoci w nowej humanistyce. Pozna: Wydawnictwo Poznaskie, 2006</p> <p>, Historiografia insurekcyjna. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008., Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, pod </p> <p>red. Krzysztofa Brzechczyna. Pozna: IPN, 2008.Drong, Leszek, Maciora czy macocha: postkolonialne dylematy Flanna </p> <p>OBriena. Er(r)go, nr 8, 2004.Du-Fajfer, Helena, Etniczno a literatura, w: Kulturowa teoria literatury. </p> <p>Gwne pojcia i problemy, pod red. Michaa Pawa Markowskiego i Ry-szarda Nycza. Krakw: Universitas, 2006.</p> <p>Dumont, Louis, Homo hierarchicus kasta, rasizm i stratyfikacja. Prze-mylenia antropologa spoecznego, prze. Wojciech Poe, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.</p> <p>Fanon, Frantz, Wyklty lud ziemi, prze. Hanna Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.Ferens, Dominika, Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i wadza w afry-</p> <p>kaskich powieciach Karola Maya. Er(r)go, nr 8, 2004.Fiut, Aleksander, Na Kontynencie z Trzeciego Dnia Stworzenia. Gombro-</p> <p>wicz i Keyserling. Ruch Literacki, z. 2, 2005., Polonizacja? Kolonizacja? Teksty drugie, nr 6, 2003., Powrt do Europy rodkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja </p> <p>Stasiuka i Jurija Andruchowycza, w: (Nie)obecno. Pominicia i prze-milczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Kar-wowskiej. Warszawa: 2008.</p> <p>, Spotkania z Innym. Krakw: Wydawnictwo Literackie, 2006 [rec.: Hen-ryk Siewierski, Polski ksztat spotkania z Innym. Znak, nr 621, 2007; Anna Nasiowska, Postkolonializm bez kolonii. Kwartalnik Artystycz-ny, nr 2, 2007; Aleksander Nawarecki, Na tropach innoci. O Spotka-niach z Innym Aleksandra Fiuta. Wielogos (Pismo Wydziau Polonistyki UJ), nr 2, 2007.]</p> <p>Gbocki, Henryk, Kresy imperium. Szkice i materiay do dziejw polityki Rosji wobec jej peryferii (XVII-XXI wiek). Krakw: Arcana, 2006.</p> <p>182 183</p> <p>Golinczak, Michalina, Postkolonializm: przed uyciem wstrzsn. Recy-kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Gosk, Hanna, Polskie opowieci w dyskurs postkolonialny ujte, w: (Nie) obecno. Pominicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.</p> <p>Grudziska-Gross, Irena, Czesaw Miosz w cieniu imperium, w: (Nie) obecno. Pominicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.</p> <p>Gundorova, Tamara, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przy-padek ukraiski, prze. Agnieszka Matusiak, Magdalena Smoliska. Porwnania, nr 4, 2007.</p> <p>Gupta, Akhil; Ferguson, James, Poza kultur: przestrze, tosamo i po-lityka rnicy, prze. Jerzy Giebutowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004. </p> <p>Hall, Stuart, Tosamo kulturowa a diaspora, prze. Krzysztof Mejer. Lite-ratura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>Hallward, Peter, Postkolonialno absolutna. Midzy osobliwym i kon-kretnym, prze. Jakub Maciejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Hannerz, Ulf, Skreolizowany wiat, prze. Jerzy Giebutowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.</p> <p>Hanson, Allan, Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, prze. Jacek Schmidt, w: Amerykaska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michaa Buchowskiego. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.</p> <p>Hardt, Michael; Negri, Antonio, Imperium, prze. Sergiusz lusarski i Adam Kobaniu. Warszawa: W.A.B., 2005. </p> <p>Hoodfar, Homa, Zasona w ich umysach i na naszych gowach: muzu-manki i praktyki zasaniania, prze. Marta Elas, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja spoeczna), pod red. Renaty E. Hry-ciuk i Agnieszki Kociaskiej. Warszawa: UW, 2007.</p> <p>Janion, Maria, Niesamowita sowiaszczyzna. Fantazmaty literatury. Kra-kw: Wydawnictwo Literackie, 2006.</p> <p>Jezernik, Boidar, Dzika Europa. Bakany w oczach zachodnich podrnikw, prze. Piotr Oczko. Krakw: Universitas, 2007.</p> <p>Jwiak, Ignacy, Europa Wschodnia, Ukraina i orientalno-oksydentalne przeciganie liny. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Koodziejczyk, Dorota, Antropologiczne fabulacje hybryda, tumaczenie, przynaleno we wspczesnej powieci anglojzycznej, w: Ojczyzny sowa: Narracyjne wymiary kultury, pod red. Wojciecha J. Burszty i Wal-demara Kuligowskiego, Pozna: Biblioteka Telgte, 2002.</p> <p>182 183</p> <p>, Geertz i postkolonializm, w: Clifford Geertz lokalna lektura, pod red. Marcina Brockiego, Doroty Wolskiej. Krakw: UJ, 2003.</p> <p>, Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia. Nowa wyobrania prze-strzenna w literaturze. Czas Kultury, nr 2, 2002.</p> <p>, Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieci postkolonialnej i polskiej powieci lat dziewidziesitych XX w., w: (Nie)obecno. Po-minicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: 2008.</p> <p>, Postkolonialny zamach stanu w literaturze. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>, Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji. Er(r)go, nr 8, 2004.</p> <p>, Uwiedzeni Orientem, czyli Europejskie fantazje o haremie. Czas Kul-tury, nr 1, 2003.</p> <p>Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. Pio-tra Ostaszewskiego. Warszawa: Ksika i Wiedza, 2007.</p> <p>Kowalczyk-Twarowski, Krzysztof, Imperialne przestworza, spolegliwi tu-bylcy: Polska, Rosja, RPA. Er(r)go, nr 8, 2004.</p> <p>Kunicki, Sawomir, Czy powie postkolonialna jest kiczowata? Red., nr 3-4 (4-5), 2007.</p> <p>Lazarus, Neil, Studia postkolonialne po inwazji na Irak, prze. Beata So-chacka. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Lisiak, Agata, Kulturoznawstwo porwnawcze Stevena Ttsyego w kon-tekcie rodkowoeuropejskim. Porwnania, nr 4, 2007.</p> <p>ukaszyk, Ewa, Tosamo hybrydyczna jako anachronizm, przedmiot te-rapii i nowa jako (przypadek portugalski). Er(r)go, nr 9, 2004.</p> <p>Markowski, Micha Pawe, Postkolonializm, w: Anna Burzyska, Micha Pawe Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podrcznik. Krakw: Znak, 2007. </p> <p>Mezzadra, Sandro; Frederico Rahola, Kondycja postkolonialna. O waci-wociach czasu historycznego w globalnej teraniejszoci, prze. Jakub Maciejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.</p> <p>Millati, Piotr, Inna Europa. Nowa mitologia Europy rodkowej w prozie Andrzeja Stasiuka, w: (Nie)obecno. Pominicia i przemilczenia w nar-racjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warsza-wa: Elipsa, 2008.</p> <p>Moskalewicz, Marcin, Murzynek Bambo czarny, wesoy... Prba postko-lonialnej interpretacji tekstu. Teksty drugie, nr 1/2, 2005. </p> <p>Najder, Zdzisaw, Czy Polscy s postkolonialni? Europa. Tygodnik Idei, nr 65, 29 czerwca 2005.</p> <p>Nandy, Ashish, Nowoczesno jako strata, prze. Tomasz Biero. Europa. Tygodnik Idei, nr 46, 18 listopada 2006. </p> <p>184 185</p> <p>Nawrocka, Ewa, Wpyw myli i literatury francuskiej na ksztatowanie wzorcw postkolonialnej literatury Ameryki aciskiej, w: Dawne literatury romaskie, pod red. Macieja Abramowicza, Pawa Matyaszew-skiego. Lublin: KUL, 2002.</p> <p>Nowak, Andrzej, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historiografi Europy Wschodniej. Krakw: Arcana, 2004.</p> <p>Nowak, Katarzyna, Cykliczno, melancholia, emigracja: przypadek Hele-ny Modrzejewskiej. Er(r)go, 2008 (w druku).</p> <p>, Narracje postkolonialne pisarek pochodzenia indyjskiego: rodzina w migracji. Wielkie tematy literatury amerykaskiej, t. III, pod red. Te-resy Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2007.</p> <p>, W poszukiwaniu gosu: posta dziewczynki w wybranych opowiada-niach pisarek pochodzenia indyjskiego. Er(r)go, nr 8, 1/2004. </p> <p>, Wywrotowe wersje kobiecoci w kontekcie poudniowoafrykaskim na przykadzie Historii Farmy Afrykaskiej Olive Schreiner, w: Pe przekadu, pod red. Piotra Fasta. Katowice: Wydawnictwo Naukowe lsk, 2006.</p> <p>Nowicka, Magdalena, Rzeczpospolita postkolonialna. Wiedza i ycie, nr 9, 2007.</p> <p>Pastwonardtosamo w dyskursach kulturowych Kanady, pod red. Mirosawy Buchholtz i Eugenii Sojki. Krakw: Universitas (w przygo-towaniu).</p> <p>Podemska-Abt, Teresa, Kangur w potrzasku. Postkolonialne kulisy austra-lijskiego zoo. Czas Kultury, nr 6, 2007.</p> <p>Prakash, Gyan, Subalternici a krytyka postkolonialna, prze. Paulina Am-broy-Lis. Literatura na wiecie, nr 1-2, 2008.</p> <p>Puaczewska, Hanna, Postkolonialne wersety. Teksty drugie, nr 1, 1993.Reckwitz, Erhard, Czowiek i bestia w spotkaniu kolonialnym przypa-</p> <p>dek literacki, prze. Katarzyna Nowak. Er(r)go, nr 8, 2004.Riabczuk, Mykoa, Dwie Ukrainy, prze. Marta Dyhas, Katarzyna Kotyska, </p> <p>Igor Werestiuk i Witalij Witwicki. Wrocaw: Kolegium Europy Wschod-niej, 2004.</p> <p>, Od Maorosji do Ukrainy, prze. Ola Hnatiuk i Katarzyna Kotyska. Kra-kw: Universitas, 2002.</p> <p>Ritz, German, Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej, w: (Nie)obec-no. Pominicia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Boeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.</p> <p>Rzanna, Ewa, Ni std. O pochodzeniu i pocztkach Edwarda W. Saida. Res Publica Nowa, nr 2, 2004.</p> <p>Rzepa, Agnieszka, Kanada i literatura kanadyjska: postkolonialne dylema-ty. Fraza. Pismo literacko-artystyczne, nr 4(42)/1(43), 2003/2004.</p> <p>184 185</p> <p>Said, Edward W., Orientalizm, prze. Witold Kalinowski. Warszawa: PIW, 1991 (inne wydanie: Orientalizm, prze. Monika Wyrwas-Winiewska. Pozna: Zysk i S-ka, 2005).</p> <p>, wiat, tekst, krytyk, prze. Anna Krawczyk-askarzewska, w: Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy wspczesnej amerykanistyki, pod. red. Agaty Preis-Smith. Krakw: Universitas, 2004.</p> <p>, Za ostatnim niebem: Palestyczycy, prze. Micha Lipszyc. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2002.</p> <p>Skrczewski, Dariusz, Dlaczego Polska powinna upomnie si o swoj postkolonialno? Znak, nr 628, 2007.</p> <p>, Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki, w: Filozofia i etyka interpretacji, pod red. Adama F. Kola, Andrzeja Szahaja. Krakw: Universitas: 2007.</p> <p>, Kompleks(y) rodkowego Europejczyka. Opcje, nr 2 (71), 2008., Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm moe</p> <p>zaoferowa polonicie, w: Literatura, kultura i jzyk polski w kontekstachi kontaktach wiatowych. (III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Pozna,8-11 czerwca 2006 roku), pod red. Magorzaty Czermiskiej, Katarzyny Meller, Piotra Fliciskiego. Pozna: UAM, 2007.</p> <p>, Paliaki charoszyje chopcy, czyli postkolonialne spojrzenie na Rojsty Tadeusza Konwi...</p>

Recommended

View more >