Süleyman Yalçın YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢaat mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Yazilim/Yalçın.pdf · Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının Ġrdelenmesi: Z-PRO Süleyman Yalçın YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  224

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  YKSEK LSANS TEZ

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Haziran-2011

 • ii

  Examination of Professional structural Analysis-Reinforced Concrete Desing and

  Drawing Software Which is Used in Practice: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  MASTER OF SCIENCE THESIS

  Department of Civil Engineering

  June-2011

 • iii

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  Eskiehir Osmangazi niversitesi

  Fen Bilimleri Enstits

  Lisansst Ynetmelii Uyarnca

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Yap Bilim Dalnda

  YKSEK LSANS TEZ

  Olarak Hazrlanmtr

  Danman: Prof. Dr. Ahmet TOPU

  Haziran-2011

 • iv

  ONAY

  naat Mhendislii Anabilim Dal Yksek Lisans rencisi Sleyman Yalnn

  YKSEK LSANS tezi olarak hazrlad Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir

  Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn rdelenmesi: Z-PRO balkl

  bu alma, jrimizce lisansst ynetmeliin ilgili maddeleri uyarnca

  deerlendirilerek kabul edilmitir.

  Danman : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  kinci Danman : -

  Yksek Lisans Tez Savunma Jrisi:

  ye : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  ye : Prof. Dr. Yunus ZELKRS

  ye : Prof. Dr. Eref NLOLU

  ye : Do. Dr. Nevzat KIRA

  ye : Do. Dr. Ycel GNEY

  Fen Bilimleri Enstits Ynetim Kurulunun ............................. tarih ve

  ................................... sayl kararyla onaylanmtr.

  Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

  Enstit Mdr

 • v

  ZET

  Bu almada, inaat mhendislii alannda yaygn olarak kullanlan statik

  betonarme hesap ve izim yazlmlarndan bir tanesi irdelenecektir. lkemizde bu tr

  yazlmlar denetleyen resmi bir kurum bulunmamaktadr. almann amac,

  mhendislerin bu yazlmlar kullanarak hazrlad projelerin doruluunu kontrol

  etmektir.

  Bu ama iin izlenecek yol u ekildedir: ncelikle yazlmn genel zelliklerine

  deinilecektir. Yazlmn iaret kurallar, yap elemanlar, malzeme ve kesit

  varsaymlar ortaya konulacak ve bu konularla ilgili kritikler yaplacaktr. rdeleme

  blmnde eitli yap modelleri oluturularak yazlmn statik ve betonarme sonular

  incelenmitir. Oluturulan yap modelleri Trk standartlarnda ve deprem

  ynetmeliinde ngrlen minimum koullar ve dzensizlikler bakmndan

  irdelenmitir.

  rdelemeler sonucunda, yazlmn malzeme ve yk varsaymlarnda eksiklikler

  bulunduu, Trk standartlarnda ngrlen minimum koullarn bazlarnn

  salanmad belirlenmitir. Dzensizliklerin bazlarnn kontrol edilmedii, bazlarnn

  da hatal kontrol edildii grlmtr. Sonu olarak yaygn olarak kullanlan bir

  yazlmn nemli kusurlar olduu ve dikkatli kullanlmas gerektii belirlenmitir.

  Anahtar Kelimeler: Statik, Betonarme, Yazlm

 • vi

  SUMMARY

  In this study, one of the softwares used widely in the field of civil engineering

  for analyzing, designing and drawing of the reinforced concrete structures has been

  examined. There is not an official institution in our country to control such software

  programs. The purpose of this study is to help engineers control the correctness of their

  works by using these softwares comparatively.

  For the above mentioned purpose, first the principles of the software and their

  applications have been mentioned. Then, sign rules applied in statical analyses,

  components of the structure, material and section assumptions have been stated and also

  related critiques have been presented. In the examination part, various structural models

  have been designed and analyzed. Finally, the corresponding results obtained from the

  software have been discussed. The structural models designed have been evaluated in

  terms of both minimum requirements and structural irregularities as defined in the

  national codes.

  After examinations, it has been found out that there are some deficiencies at

  material and load assumptions. Also, there are situations where minimum requirements

  of national codes are not met. On the other hand, it is observed that some of the

  irregularities have not been checked and some of them have been checked incorrectly.

  In summary, it might be said that a widely used software has important deficiencies and

  should be used very cautiously.

  Key Words: Structural Analysis, Reinforced Concrete, Software

 • vii

  TEEKKR

  Bu almann hazrlanmasnda ve derslerimde bana yol gsteren ve yardmlar

  ile almalarm ynlendiren danmanm Sayn Prof. Dr. Ahmet TOPUya; beni

  maddi ve manevi olarak her zaman destekleyen deerli aileme en iten dileklerimle

  teekkrlerimi sunarm.

  Sleyman YALIN

  Haziran-2011

 • viii

  NDEKLER

  Sayfa

  ZET ...V

  SUMMARY ...V

  TEEKKR .V

  EKLLER DZN ..X

  ZELGELER DZN ...XV

  SMGELER VE KISALTMALAR DZN XV

  1. GR 1

  2. GENEL .3

  2.1 Z-PRO YAZILIMININ GLOBAL VE LOKAL EKSENLER LE

  ARET KABUL ..7

  2.1.1 Global eksenler .7

  2.1.2 Elemann lokal eksenleri ve teorik iaret kabulnn irdelenmesi ..7

  2.1.2.1 Kolon lokal eksenleri ve teorik iaret kural ...8

  2.1.2.2 Kiri lokal eksenleri ve teorik iaret kural .9

  2.1.2.3 Perde lokal eksenleri ve teorik iaret kural ..11

  2.2 Z-PRO YAZILIMI YAPI ELEMANLARI ...12

  2.2.1 Aks modeli ...12

  2.2.2 Kolon modeli ..13

  2.2.3 Perde (Panel) modeli 14

  2.2.4 Kiri modeli .16

  2.2.5 Deme modeli ...18

  2.2.6 Temel modeli ..20

  2.3 Z-PRO YAZILIMI VARSAYIMLARI .21

  2.3.1 Malzeme ve kesit varsaymlar 21

  2.3.1.1 Malzeme varsaymlar ...21

  2.3.1.2 Kesit varsaymlar .24

  2.3.2 Yk varsaymlar, yk aktarm ve yk kombinasyonlar 24

  3. RDELEME ...29

 • ix

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.1 MALZEME VE KEST VARSAYIMLARININ RDELENMES ..29

  3.1.1 Malzeme varsaymlarnn irdelenmesi ...31

  3.1.2 Kesit varsaymlarnn irdelenmesi ..34

  3.2 YK VARSAYIMLARININ VE YK KOMBNASYONLARININ

  RDELENMES .35

  3.3 RJT DYAFRAM KABULNN RDELENMES ..38

  3.4 Z-PRO TARAFINDAN HESAPLANAN KUVVET VE

  DEPLASMANLARIN RDELENMES ...40

  3.4.1 Kolon elemanlarn dndrlmesi sonucu kolon lokal eksen

  takmnn durumu ...41

  3.4.2 Dzlem ereve sistemlerde i kuvvetlerin irdelenmesi .43

  3.4.3 Dzlem ereve sistemlerde deplasmanlarn irdelenmesi .51

  3.4.4 Uzay erevelerde i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi 54

  3.5 KRLERDE BURULMA MOMENTNN RDELENMES ....59

  3.6 Z-PRO YAZILIMINDA KR RJT KOLLARININ RDELENMES .65

  3.7 Z-PRO YAZILIMINDA KULLANICI TANIMLI YKLERN

  RDELENMES .68

  3.8 PERDE ELEMANLARIN DEPLASMAN VE KUVVETLERNN

  RDELENMES .71

  3.8.1 Perde elemanlarn kolon olarak modellenmesi 71

  3.8.2 Perde elemanlarn kabuk olarak modellenmesi ...74

  3.8.3 Poligonal perde kavramnn irdelenmesi .......................78

  3.9 KTLE MERKEZ (KM) VE RJTLK MERKEZ (RM)

  KAVRAMLARININ RDELENMES .............................80

  3.10 Z-PRO YAZILIMI KR BETONARME HESABININ RDELENMES .83

  3.10.1 Kiri boyuna donat hesabnn irdelenmesi ..83

  3.10.2 Kiri enine donat hesabnn irdelenmesi ..93

  3.11 Z-PRO YAZILIMI KOLON BETONARME HESABININ

  RDELENMES .98

  3.11.1 Kolon boyuna donat hesabnn irdelenmesi 98

  3.11.2 Kolon enine donat hesabnn irdelenmesi .101

 • x

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.12 Z-PRO YAZILIMI PERDE BOYUNA DONATI HESABININ

  RDELENMES ...102

  3.13 Z-PRO NUN YNETMELKLERDE NGRLEN KOULLAR

  AISINDAN RDELENMES ....................................................................103

  3.13.1 Kirilerde snr deerlerin irdelenmesi ...105

  3.13.2 Kolonlarda snr deerlerin irdelenmesi .109

  3.13.3 Perdelerde snr deerler ...113

  3.13.4 Demelerde snr deerlerin irdelenmesi ..117

  3.13.5 Z-PRO nun DY-2007 de tanmlanan dzensizlikler bakmndan

  irdelenmesi ...122

  3.13.5.1 A1-Burulma dzensizliinin irdelenmesi ...122

  3.13.5.2 A2 ve A3-Tr dzensizliklerin irdelenmesi ..129

  3.13.5.3 B1-Komu katlar aras dayanm dzensisliinin (Zayf kat)

  irdelenmesi ..134

  3.13.5.4 B2-Komu katlar aras rijitlik dzensizlii (Yumuak kat)

  irdelenmesi ..141

  3.13.5.5 B3-Tayc sistemin dey elemanlarnn sreksizliinin

  irdelenmesi ..145

  3.13.6 Z-PRO ile greli kat telemelerinin snrlandrlmasnn

  irdelenmesi ...148

  3.13.7 Z-PRO ile ikinci mertebe etkilerinin irdelenmesi .........149

  3.13.8 Z-PRO ile tayc sistemin sneklik dzeyi bakmndan

  irdelenmesi ...151

  3.13.9 Z-PRO ile yap davran katsays (R) seiminin irdelenmesi ..............154

  3.13.10 Z-PRO ile kolonlarn kirilerden daha gl olmas koulunun

  irdelenmesi ...162

  3.13.11 Z-PRO ile sneklik dzeyi yksek ereve sistemlerde kolon kiri

  birleim blgelerinin irdelenmesi ...163

  3.13.12 Z-PRO ile ksa kolon oluumunun irdelenmesi .........167

  3.13.13 Z-PRO ile mod birletirme ynteminin irdelenmesi .....168

 • xi

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.13.14 Z-PRO yapsal zmleme, kesit hesap raporlar ve deprem hesap

  raporlarnn irdelenmesi ....175

  3.13.15 Z-PRO ile retilen izimlerin irdelenmesi .......................179

  3.13.16 Z-PRO da donat kenetlenmesi ve bindirme boylarnn irdelenmesi .187

  4. SONU VE DEERLENDRMELER .........192

  KAYNAKLAR DZN ...196

 • xii

  EKLLER DZN

  ekil Sayfa

  2.1 Kat ve dm noktas deplasmanlar .6

  2.2 a) Global eksen takm; X (apsis) - Y (ordinat) - Z (kot), b) X-Y dzlemi kat

  kalp plan, c) Lokal eksen takm ......7

  2.3 Z-PRO yazlmnn sunduu: a) kolon lokal eksenleri, b) i kuvvetlerin

  teorik pozitif Ynleri ile kt teorik pozitif yn kabulleri .8

  2.4 Z-PRO yazlmnn sunduu kiri lokal eksenleri ve dm noktas numaralar 10

  2.5 Z-PRO yazlmnn sunduu: Kiri lokal eksenleri, i kuvvetlerin teorik

  pozitif ynleri ile kt pozitif yn kabulleri 10

  2.6 Kabuk elemana ait deplasmanlarn pozitif ynleri ..12

  2.7 Aks modeli ...12

  2.8 Kolon kesitleri ..13

  2.9 Kolon dm noktalar d yk pozitif ynleri 14

  2.10 a) Perde elemann geometrik modeli, b) Perde kolon modeli ..14

  2.11 a) Perde elemann geometrik modeli, b) Perde kabuk modeli .15

  2.12 Perde kabuk modelinde tanmlanabilen d ykler ve pozitif ynleri ..15

  2.13 a) Kiri modelleri, b) Kirilerde moment mafsal tipleri, c) Kirilerde kesme

  mafsal tipleri, d) Kirilerde normal kuvvet mafsal, e) Kirilerde burulma mafsal 16

  2.14 Kiri ularna tanmlanan d ykler ve pozitif ynleri 17

  2.15 Eksendeki momentin hesaplanma modeli 18

  2.16 a) Demelerde tanmlanabilen izgisel ve noktasal yk, b) Kabuk elemana

  ait deplasmanlarn pozitif ynleri 19

  2.17 a) Tekil ve srekli temel sistemlerinde temel pabular, b) Anpatmanl tekil

  temel, c) Kirisiz radye temel modelleri, d) Kazk temel modeli 20

  2.18 Z-PRO yazlmnda a) Kiri rijit kollar aktif seilmeyen modelde yklerinin

  yayl, b) Kiri rijit kollar aktif seilen modelde yklerinin yayl ..... ...25

  2.19 Z-PRO yazlm yk katsaylar ve yk birleimleri ............28

  3.1 i ve j noktalarnn kolon enkesitindeki yerinin tespiti iin hazrlanan sistem .... .. 35

  3.2 Yk kombinasyonlarnn irdelenmesi iin hazrlanan kalp plan ...37

  3.3 Rijit diyafram kabulnn irdelenmesi rnei ......39

 • xiii

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.4 a) Kolon perspektif modeli, b) Kolon analitik modeli, c) Kolon kesiti,

  d) Z-PRO ve SAP 2000 de kesitin as kadar dndrlmesi .......41

  3.5 a) Kolon perspektif modeli, b) Kolon analitik modeli, c) Z-PRO ve

  SAP 2000 de kesitin =300 as kadar dndrlmesi .......41

  3.6 a) Z-PRO analiz sonular, b) SAP 2000 analiz sonular ....42

  3.7 Z-PRO da i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi iin hazrlanan dzlem

  ereve .43

  3.8 a) =90 iin i kuvvet diyagramlar, b) =270 iin i kuvvet diyagramlar ...50

  3.9 Z-PRO da i kuvvetlerin irdelenmesi iin hazrlanan uzay ereve ..54

  3.10 = 0 iin 4, 5, 6 numaral elemanlarda Z-PRO ve SAP 2000 ile

  hesaplanan i kuvvet deerleri .......55

  3.11 = 30 iin 4, 5, 6 numaral elemanlarda Z-PRO ve SAP 2000 ile

  hesaplanan i kuvvet deerleri .....55

  3.12 = 45 iin 4, 5, 6 numaral elemanlarda Z-PRO ve SAP 2000 ile

  hesaplanan i kuvvet deerleri .....56

  3.13 = 180 iin 4, 5, 6 numaral elemanlarda Z-PRO ve SAP 2000 ile

  hesaplanan i kuvvet deerleri .....56

  3.14 Kiri burulma momentlerinin irdelenmesi iin hazrlanan sistem ...60

  3.15 a) kmal yap modeli, b) Kalp plan, c) Yayl yk modeli,

  d) Noktasal yk modeli.....63

  3.16 Kiri rijit kollarnn irdelenmesi iin hazrlanan dzlem ereve ....65

  3.17 Kullanc tanml yklerin irdelenmesi iin hazrlanan sistemler ....69

  3.18 Kullanc tanml yklerin irdelenmesi iin hazrlanan sistemler ve kat kopyalama ..70

  3.19 Dzlem perde+ereve rnei, a) Geometrik model,

  b) Perdenin kolon modeli, c) Kalp plan .....72

  3.20 Dzlem perde+ereve rnei, a) Geometrik model, b) Perdenin kolon modeli,

  c) Perdenin kabuk modeli, d) Kalp plan ....75

  3.21 Poligonal perede rnei, a) Kalp plan, b) Pligonal perde alm ..78

  3.22 a) RM ile KM akk model, b) RM ile KM akk olmayan model ....81

  3.23 Dikdrtgen kesitli kiriin betonarme hesab irdelenmesi iin hazrlanan sistem .83

 • xiv

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.24 Tablal kiri betonarme hesabnn irdelenmesi iin hazrlanan sistem ....87

  3.25 Tablal kiri betonarme hesabnn yaplp yaplmadnn irdelenmesi iin

  hazrlanan Sistem .91

  3.26 DY-2007 (ekil 3.9) .94

  3.27 Kirilerde enine donat hesabnn irdelenmesi iin hazrlanan sistem .....95

  3.28 Z-PRO yazlm tarafndan sunulan pilyesiz kiri donat detay alm ...96

  3.29 Z-PRO yazlm tarafndan sunulan pilyeli kiri donat detay alm .96

  3.30 Donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri ...99

  3.31 Kolon boyuna ve enine donatlar ....99

  3.32 Perde donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri ....102

  3.33 Z-PRO yazlmnn sunduu perde donat alm Hw = 4.5 m iin ...103

  3.34 Kirilerde snr deerler .104

  3.35 Kolonlarda snr deerler ...109

  3.36 Perdelerde snr deerler DY-2007 ekil 3.11 ...113

  3.37 DY-2007 (ekil 2.1) ...122

  3.38 DY-2007 (ekil 2.7) ...123

  3.39 bi < 1.2 rnei kalp plan ...124

  3.40 1.2 < bi 2.0 rnei zemin kat kalp plan ...126

  3.41 bi > 2 rnei zemin kat kalp plan .127

  3.42 DY-2007 (ekil 2.2) ...129

  3.43 DY-2007 (ekil 2.3) ...130

  3.44 A2 ve A3 tr dzensizliklerin irdelenmesi iin hazrlanan rnek kalp planlar .131

  3.45 A2 ve A3 tr dzensizliklerin birlikte irdelenmesi iin hazrlanan rnek ...132

  3.46 B1 dzensizlii 0.6 < ci < 0.8 rnei kalp plan ve grn .....135

  3.47 B1 dzensizlii ci < 0.6 rnei kalp plan ve grn ...138

  3.48 B2 dzensizlii rnek kalp planlar, a) Perde-ereveli sistem, b) Salt ereve

  Sistem .... ...142

  3.49 B2 dzensizlii; a) Perdeli sistem grafikleri, b) salt ereveli sistem grafikleri ....144

  3.50 B2 dzensizlii rnek perdeli ve salt ereveli sistem grafikleri .......145

  3.51 B3 dzensizlii (a) maddesi rnei ......145

 • xv

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.52 B3 dzensizlii (b) maddesi rnei ......146

  3.53 B3 dzensizlii (...