Summer program 2013 srb

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    225

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>1 </p></li><li><p>2 </p></li><li><p>4 </p><p>Tema: </p><p>Pevamo zajedno Razred: </p><p>Ps- 6 </p><p>Cilj: </p><p>Ukljuivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti </p><p>Dan: </p><p>1 </p><p>Predmet: </p><p>Pevanje Trajanje: </p><p>160 min </p><p>Opis: </p><p>Jutarnja aktivnost 20 min </p><p>Posle jutarnjih pozdrava, nedeljni program se prezentira deci .Prvi dan e e i sa evanjem pesme "Tinkle Tinkle Little Star". an inje sa slu anjem esme vidi vezu is d najmanje dva u a rvi u deca m gu sam da slu aju a drugi u da evaju zajedn sa vide snimk m as avnici e ima i za avezu da m gnu deci za am i i eks s zir m da su mali m da je re na m . </p><p>http://www.youtube.com/user/hooplakidz?v=xKFRSIBP8pA#aid=P9BToa883JI </p><p> Uenje inje nakon sto su deca slu ali pesmu, a zatim im se predstavlja tekst. </p><p>"Twinkle Twinkle Little Star" </p><p>Twinkle, twinkle, little star, </p><p>How I wonder what you are. </p><p>Up above the world so high, </p><p>Like a diamond in the sky. </p><p>Twinkle, twinkle, little star, </p><p>How I wonder what you are! </p><p>Up above the w rld s high </p><p> sle g v minu a evanja i uenja eks a sva deca m gu da se r ude dignu na n ge i da se s avljalju u krugu U cilju me us n g u znavanja deca e i i ds icani da ka u sv je ime evajuci i a laudira i n lik uta koliko sloga ima njihovo ime ev i od nastavnika. Npr Liridona tap-tap-tap-tap, Jeta tap-tap, Ple-ur -at- tap-tap-tap a aj nain deca e se u zna i sa jedni drugima i to svi rade is u s var e se se a i rija n u me us n m dru vu </p><p> ak n su se u znali deca e i i deljena u ri gru e za ri am za evanje i klavir U svak j d s a e se na i ins rumen i i deca u gru ama d ili sa najmanje jednim nas avnik m e i i u dg varaju im odeklasama u k jima e se nas avi i dv jena nas ava. </p><p>Grupa ritma: 20 min </p><p>Uenici k ji e i i u grupi ritma e e sa akmienjem izme u nas avnika i dece as avnik e e i a ati jednostavan ritam i deca treba da imitiraju. Ako nastavnik tap a sam jedn m nda deca ne imi iraju Ak nek na ravi gre ku nda nas avnik e d i i jedan en ak nik ne na ravi gre ku nda deca d ijaju jedan en Takmienje m e i i zanimljivije d n enjem e ih ri m va svaki u </p></li><li><p>5 </p><p>Grupa pevanja: 20 min </p><p>Uenici k ji e i i u gru i za evanje rv g dana e naui i n e za esmu 'Twinkle Twinkle Li le S ar" Uenje m e e i jasniv i deci en agram i n e en agram je mes gde se za ele e muzike n e Sas ji se d e linija i e iri lja M e se nacr a i veliki pentagram u tablici i veliki vi linski klju. a im deci e i i ja njen rvi n a n a na i e se u rv j m n j liniji is d en agrama a nas avi da se i e is d en agrama M u rv m redu u en agrama A u rv m lju S L u drug m redu LA u drug m lju S u re em redu i n a e se n vlja i u re em lju vih sam n a navedene na vaj nain muziki se nazivaju skala va skala u v m sluaju naziva se Skala Maggi re </p><p> a rva u v j skali je rva n a esme eca inju da ue n e esme umes teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA M MI RE RE DO ak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada </p><p>upita koja nota je ova ili ona. </p></li><li><p>6 </p><p>Grupa klavira 20 min </p><p> eca d rv g dana e i i u grupi klavira, mogu e i sa malim ja njenjem za klavir i sintisajzer. lavir je muziki ins rumen sa as ima T je jedan d najve ih ins rumena a jeg v zvuk se realizuje kada ri isne e as d k eki u kviru klavira, koji se ne vidi, udari akord. Na slici levo je n se z ve ian f r e veliki klavir i nekad h riz n alni klavir a na slici desn je ianin mali klavir ili es se z ve ver ikalni klavir </p><p>Obzirom klavir je ve ma veliki ins rumen i e k da se ren si mi em radi i sa sintisajzerom, koji je imitacija klavira. </p><p>Sintisajzer ili Sin je elek r nski ins rumen k ji m e k ira i zvuk mn gih ins rumena a ali najvi e se k ris i ka zamena za klavira </p><p> edn m kada uim mal e rije v m ins rumen u deca e i i hra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak m ze im se jasni i kak se svira na sin isajzer Svak de e e sedi i za 2-3 minu a u s lici i naui da svira sa desn m ruk m i sa </p></li><li><p>7 </p><p>svakim od pet prstiju desne ruke po jednu notu. P inje se sa noton DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL Ve ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i una za decu. </p><p> v m e da raje 2 minu a i za im r meni e grupe. Deca koja su ranije bili u grupu za ritam prelaze na grupu klavira gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a </p><p>Zavretak uenja: u arnja esma m e se n vi i j jedn m na kraju uenja za opu enje re dlaska ku i. </p><p>Variacije: </p><p>Isti asovi moge da se odre sa starijom decom tako da obavljaju teu ritmiku igru. </p><p>Materijal: </p><p>Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje, </p><p>tablica. </p><p> vi ins rumen i e i i re ni i u s alim gru ama. </p><p>Prirucnik: </p><p>Preporuka: </p></li><li><p>8 </p><p>Tema: </p><p>Pevamo i igramo zajedno </p><p> Razred: </p><p>PS-6 </p><p>Svrha: </p><p>Ukljuivanje dece u muziku i igru sa ciljem saradnje u umetnosti </p><p>Dan: </p><p>2 </p><p>Predmet: </p><p>Pevanje Trajanje: </p><p>60 min </p><p>Opis: </p><p>Jutarnja aktivnost 40 min </p><p> rugi dan inje s dec m evaju i i igraju i se uz video snimak Head, Shoulders, Knees and T es najmanje dva puta. Pogledajte vezu ispod. Decu treba podsticati da rade isto kao u video snimku. </p><p> https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Ozzo7GQLoAE#! </p><p> sle sk r minu a evaju i esmu i razumenvanja njen g eks a analiziraju i razlii e rei za del ve ela uenje m e da se nas avi dele i decu u gru e e u im rije ga mi em svi zajedn igra i igru rugi dan uenici e naui i redn s ima N a i uzike Pauze. </p></li><li><p>9 </p><p> ada sm sigurni da su svi razumeli vredn s n a i muzike auze i nacr ali sve u a lici igra em igru Uenici e se krenu i s le ima rema a lici d k e nas avnik risa i jednu n u ili auzu u a lici Uenici e se krenu i i re aju da ku avaju da r na u n je iz risan Uenik k ji g di d i e en gra e se nas avi i d k sve n e s a lice su izbrisane. </p><p>Nak n igre deca e se deli i u gru ama i re aju da i i na dg varaju e grupe. </p><p>Grupa ritma: 20 min </p><p>Uenici k ji e i i u grupi ritma drugi dan ce ima i akmienje me u s m ede i u krug, ev i od nastavnika, a a e jedan ritam. Isti ritam treba da se tap e od svih uenika ada svi imaju is i ri am uenik blizu nastavnika e e i da a e drugi ritam, te i od prija njeg. Nastavit e se tako dok su svi napravili jedinstven ritam i svi su ga k irali Za s ariju decu m e da se k ris i sis em sa d ivanjem ili izgu ljenjem d va d k za malu decu se re ruuje sam ve a Takmienje m e i i zanimljivije ak se svaki u e i ri am </p><p>Grupa pevanja: 20 min </p><p> rug g dana gru a evanja e i i ra reni da ve aju na dse anje esme rv g dana "Twinkle Twinkle Little Star" i zapamte note pesme. </p><p>Ponovljaju se note i skala DO Maggiore ista kao i prvog dana. Pogledajte plan prvog dana. </p><p>N a O rva u v j skali je i rva n a esme eca m gu e i ui i n e esme umes eks a O O OL OL LA LA OL FA FA i RE RE O Nak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada </p><p>upita koja nota je ova ili ona. </p><p>Grupa klavira (sintisajzera) 20 min </p><p> s jue sm nauili mal e rije v m ins rumen u deca e i i ra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak njima m ze se jasni i kak se svira sin isajzer vak d dece e sede i na rednjem sedi u in a i ukratko ce im se objasniti kako se svira ovaj instrument. Instrumentalista treba da sedi u uglu stolice _ _ _ _, </p></li><li><p>10 </p><p>da sedne ravn sa sv jim le ima i_ da smes i _ ruke na as a uri ez slanjanja negde Ruke treba da budu postavljene na ovalnom polozaju rema klaviru ak i rs a na svak m as u re a da ude s avljeni u valn nikak r sireni ili r du eni Svak de e e sedi i za 2-3 minu a u s lici i naui da svira sa desn m ruk m i sa svakim d e rs iju desne ruke jednu notu. P inje se sa n m DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL e ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i una za decu. </p><p>Ovaj dan deca se ds iu da sviraju mel diju winkle twinkle little start. Nota DO svira se sa velikim palcem desne ruke n a OL sa e vr im rs m ( rs m za rs en) (neka deca je re n da se r du e malo), nota LA sa malim prstem i onda ponovo SOL-prst 4. S </p><p>obzirom da deci moe da se ini vrl k m lik van nas avi i dalje uenje m e da se zavr i sa sam vim n ama i sa drugim n ama se nas avlja u narednim danima </p><p>Ov m e da raje 2 minu a i zatim promenite grupe. Deca koja su ranije bili u grupi ritma prelaze na grupu sin isajzera gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a </p><p>Zavretak uenja: Ovaj dan m e zavr i i n vnim evanjem i sviranjem esme Head Shoulders, Knees and Toes za opu enje re dlaska ku i. </p><p>Variacije: </p><p> t a v e a e r e a tar j e raju neku e u a ra e. Pesma e a e ra same dece ili od strane nastavnika. </p><p>Material: </p><p>Dva sintisajzera i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka kao i </p><p>dodatne instrumente za udar. </p><p>Ovi ins rumen i e i i re ni i u s alim gru ama. </p><p>Radni list </p><p>Reference: </p></li><li><p>11 </p><p>Tema: </p><p>Pevamo zajedno Odelenje: </p><p>PS-6 </p><p>Cilj: </p><p>Ukljuivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti </p><p>Dan: </p><p>3 </p><p>Predmet: </p><p>Pevanje Trajanje: </p><p>120 min </p><p>Opis: </p><p>Jutarnja aktivnost: 20 min </p><p>Kao u prva dva dana jutro poinje sa jednom pesmom, koja u sreda e biti If You're Happy And You Know It </p><p>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=HGsHd9RuYRg </p><p>Nakon to smo pevali jutarnju pesmu, deca e iti podeljeni u grupe. </p><p>Grupa Dirigencije: 45 </p><p>U ovoj grupi deca e nauiti ko je dirigent i kakav poao oni rade. Dirigent je oso a koja stoji pred orkestar i ine i pokrete rukama daje znak za </p><p>instrumentaliste. Dirigencija je izvoaka umetnost voenja orkestra pomou gesta ruku i tela. Glavni zadatak dirigenta je da dri zajedno orkestar instrumentalista ili pevaa hora, ali ne samo ovo. On je duan da daje energiju muziarima, da kritikuje, savetuje i pomo i im da imaju naj olji mogu i zajedniki glas. </p><p>Herbert Von Karajan, poznat kao najbolji dirigent svih vremena. (vidi sliku 1 i 2). On je </p><p>skoro itav svoj ivot bio dirigent Berlinske Filharmonije i za to vreme dok je on tamo radio, ovaj orkestar je uspeo da postaje najbolji orkestar na svetu. </p><p>Posle kra eg teorijskog uenja deca e iti o ra reni da svaki praktikuje pokret dirigncije za nekoliko minuta (vidi sliku 3), i zatim se deca podstiu da dou redom pred celu grupu i da izvre te pokrete. </p><p>Grupa Crtanja: 45 </p><p>Ova grupa e imati papir i drvene olovke u boji na raspolaganju i crtae i obojiti razliite instrumente i note koje su nauili u pret odnom danu. Vidi sl. 4. </p><p>Nakon to grupa dirigencije i crtanja zavre sprovedenu aktivnost oni promene svoje grupe. </p><p>Zavretak uenja: Ovaj dan moe zavriti pevanjem i sviranjem jutarnje pesme za oputanje pre kraja dana. </p><p>Variacije: </p><p>Materijal: </p><p>Prirucnik: Sl.1 Sl. 3 </p><p>Preporuka: </p></li><li><p>12 </p><p> Fig. 1 </p><p> Fig. 2 </p></li><li><p>13 </p><p> Fig. 3 </p></li><li><p>14 </p><p> Fig. 4 </p></li><li><p>15 </p><p>Tema: </p><p>Pevamo i igramo zajedno Razred: </p><p>PS-6 </p><p>Cilj: </p><p>Ukljuivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti </p><p>Dan: </p><p>4 </p><p>Predmet: </p><p>Pevanje Trajanje: </p><p>120 min </p><p>Opis: </p><p>Jutarnja aktivnost: 20 </p><p>etvrti dan poinje dok deca pevaju i igraju zajedno sa video pesme The Wheels on the Bus, najmanje dva puta. Veza je prikazana ispod: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=8xSRDtOEYEQ </p><p>Posle pesme, moemo podsetiti zajedno sa decom koji su bili vrednosti nota, a zatim ponovo se podelimo u grupe (vidi drugi dan). </p><p>Grupa ritma: 30 min </p><p>Na dananji dan, deca grupe ritma e koristiti neke jednostavne drvene tapi e ili jednostavne plastinim cevi. Sa ovim, poevi od voditelja do svakok uenika e izvoditi razliite ritme dok oni pokuavaju da ga imitiraju. Bilo bi veoma interesantno da se pone sa jednostavnim ritmom i da uenici dodaju svaki po jedan Beat. I tako grupa od - dece e imati veoma teki ritam na kraju, kojeg emo pokuati da zapamtimo i ponoviti </p><p>ponovo. Da bi postao vii izazov, opet emo koristiti sistem bodovanja. Uenik koji </p><p>pogrei ritam igubi e bod. </p><p>Grupa pevanja: 30 min </p><p> rupa pevanje e nastaviti tamo gde je nastava zavrila, kod uenja note pesme Twinkle Twinkle Little Star. Da se podsete gde su note koje smo nauili u utorak. Nota , napie se u prvoj pomo noj liniji ispod pentagrama. Nota nastavi da se pie ispod pentagrama, , u prvom redu u pentagrama, u prvom polju, S L u drugom redu, L u drugom polju, S u tre em redu i nota e se ponovljati u tre em polju. Ovih osam nota navedene na ovaj nain, muziki se nazivaju skala. va skala u ovom sluaju naziva se Skala DO Maggiore (vidi prvi dan). </p><p> eca poinju da ue note pesme umesto teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA MI MI RE RE DO. </p><p>Danani izazov e biti da pamtimo tekst pesme, pevajui samo note. </p><p>Grupa klavira (sintisajzera): 40 min </p><p>I deca grupe sintisajzera e imati zadatak da ponove uenje od utorka. Decu treba podsetiti kako treba da sede, kako da dri poloaj tela i ruke. Svako dete sedne na sint i svira note nauene ranije. Nakon to smo podsetili i igrali ove note, dodajmo i ostale note pesme. </p></li><li><p>16 </p><p> FA - tre i prst (srednji), FA drugi sa etvrtim prstem (prsten), MI - tre i prst, - opet tre i prst, RE - drugi prst (kaiprstom), RE drugi prst i - prvi prst najve i). Ovo treba se ponoviti nekoliko puta da se pamti. majte na umu da svako dete treba da prouava sint da razume i pamti. </p><p>Zavretak uenja: Ovaj dan e zavriti pevanjem i sviranjem pesme Head, Shoulders, Knees and Toes za oputenje pre kraja dana. </p><p> Variacije: </p><p> sti asovi moge da se odre sa starijom decom tako da obavljaju teu ritmiku igru. </p><p>Materijal: </p><p>Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje, </p><p>tablica. </p><p>Prirucnik: </p><p>Preporuka: </p></li><li><p>17 </p><p>Tema: </p><p>Pevamo i igramo zajedno Razred: PS-6 </p><p>Cilj: </p><p>Ukljuivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti </p><p>Dan: 5 </p><p>Predmet: </p><p>Pevanje Trajanje: 120 min </p><p>Opis: </p><p>Jutarnja aktivnost: 20 </p><p>Peti dan poinje sa pevanjem i igraju uz video od pesme Old MacDonals Had a Farm najmanje dva puta. Veza je prikazana ispod: </p><p>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=G1rYj9QPGds </p><p>Posle pesme podelimo se u grupe. </p><p>Grupa ritma: 30 min </p><p>Deca u grupi ritma ovaj dan e igrati igru pod nazivom "Telo na instrument". Ova igra ukljuuje nae telo kao instrument na udar. Poinje se sa objanjenjem kakve zvuke nae telo emituje. </p><p>GLAVA Udarimo nau glavu sa desnom rukom i kaemo 'BOING BOING" </p><p>NOS - Pipati nos kaiprstom i kaemo 'HONKA HONKA' </p><p>UI - Uhvatite oba uha sa ruk...</p></li></ul>