Super Deck

  • Published on
    15-Nov-2014

  • View
    261

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>TI TRNG TNH TON Ti trng tc dng trong gia on s dng Tm sn dy 250mm tng ng vi tm sn ton khi du 141mm, tnh ti sn s l: q= 0,141x2.5x1.1+0,1= 0.49 (T/m2) 2 Vi 0,1 T/m l trng lng ca lp hon thinv nh hng ph thm cho sn Hot ti khu vc xe : qht=0.5x1,2= 0.6 (T/m2) Tng ti trng phn b trn 1 dm ph l: qtt= 0,28x(0,6+0,48775)= 0.3 (T/m2) TIT DIN DM SN TABLE: Frame Section Assignments Frame SectionType AutoSelect Text Text Text 1 Rectangular N.A. 2 Rectangular N.A. 3 Rectangular N.A. 4 Rectangular N.A. NI LC DM SN TABLE: Element Forces - Frames Frame Station OutputCase CaseType Text m Text Text 1 0 DEAD LinStatic 1 2.75 DEAD LinStatic 1 5.5 DEAD LinStatic 2 0 DEAD LinStatic 2 2.75 DEAD LinStatic 2 5.5 DEAD LinStatic 3 0 DEAD LinStatic 3 3.5 DEAD LinStatic 3 7 DEAD LinStatic 4 0 DEAD LinStatic 4 1.25 DEAD LinStatic 4 2.5 DEAD LinStatic</p> <p>AnalSect Text D12X25 D12X25 D12X25 D12X25</p> <p>DesignSect Text D12X25 D12X25 D12X25 D12X25</p> <p>MatProp Text Default Default Default Default</p> <p>P Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>V2 Ton -0.68 0.16 1 -0.8 0.04 0.88 -1.09 -0.03 1.04 -0.38 0 0.38</p> <p>V3 Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>T Ton-m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>M2 Ton-m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>M3 Ton-m 0 0.71 -0.88 -0.88 0.16 -1.1 -1.1 0.86 -0.91 -0.91 -0.67 -0.91</p> <p>NI LC DMStory SD1 SD1 SD1 SD2 SD2 SD2 SD4 SD4 SD4 SD8 SD8 SD8 Beam1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4</p> <p>Loc0 2.75 5.5 0 2.75 5.5 0 3.5 7 0 1.25 2.5</p> <p>P Tn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>V2 Tn-0.68 0.16 1 -0.8 0.04 0.88 -1.09 -0.03 1.04 -0.38 0 0.38</p> <p>V3 Tn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>T Tn/ m0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>M2 Tn/ m0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>M3 Tn/ m0 0.71 -0.88 -0.88 0.16 -1.1 -1.1 0.86 -0.91 -0.91 -0.67 -0.91</p> <p>Story</p> <p>Beam</p> <p>Loc</p> <p>P Tn</p> <p>V2 Tn</p> <p>V3 Tn</p> <p>T Tn/ m</p> <p>M2 Tn/ m</p> <p>M3 Tn/ m</p> <p>Story</p> <p>Beam</p> <p>Loc</p> <p>P Tn</p> <p>V2 Tn</p> <p>V3 Tn</p> <p>T Tn/ m</p> <p>M2 Tn/ m</p> <p>M3 Tn/ m</p> <p>Story</p> <p>Beam</p> <p>Loc</p> <p>P Tn</p> <p>V2 Tn</p> <p>V3 Tn</p> <p>T Tn/ m</p> <p>M2 Tn/ m</p> <p>M3 Tn/ m</p> <p>Story</p> <p>Beam</p> <p>Loc</p> <p>P Tn</p> <p>V2 Tn</p> <p>V3 Tn</p> <p>T Tn/ m</p> <p>M2 Tn/ m</p> <p>M3 Tn/ m</p> <p>Story</p> <p>Beam</p> <p>Loc</p> <p>P Tn</p> <p>V2 Tn</p> <p>V3 Tn</p> <p>T Tn/ m</p> <p>M2 Tn/ m</p> <p>M3 Tn/ m</p> <p>Story SD1 SD2 SD4 SD8</p> <p>Line1 2 3 4</p> <p>LineType Beam Beam Beam Beam</p> <p>SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect Rectangular D12X25 Concrete Frame D12X25 Rectangular D12X25 Concrete Frame D12X25 Rectangular D12X25 Concrete Frame D12X25 Rectangular D12X25 Concrete Frame D12X25</p> <p>Story</p> <p>Line</p> <p>LineType SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect</p> <p>Story</p> <p>Line</p> <p>LineType SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect</p> <p>Story</p> <p>Line</p> <p>LineType SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect</p> <p>Story</p> <p>Line</p> <p>LineType SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect</p> <p>Story</p> <p>Line</p> <p>LineType SectionType AutoSelect AnalysisSect DesignProc DesignSect</p> <p>DesignSect 12 12 12 12</p> <p>25 25 25 25</p> <p>Tit din 12 12 12 12</p> <p>25 25 25 25</p> <p>DesignSect</p> <p>Tit din</p> <p>DesignSect</p> <p>Tit din</p> <p>DesignSect</p> <p>Tit din</p> <p>DesignSect</p> <p>Tit din</p> <p>DesignSect</p> <p>Tit din</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>TNH TON CT THP DM SN TM SUPPER DECKTn cng trnh:Hm u xe v dch v cng cng Ngi thc hin: B tng Ct thp Mc 350 Rn = Ra = 4000 145 (kG/cm2) Rk = 0= 10.5 (kG/cm ) ###2</p> <p>Sn BTCT Ton khi Loi h= Sc=bc (cm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0.000 0.093 0.114 0.114 0.021 0.144 0.144 0.112 0.119 0.119 0.088 0.119 1.000 0.951 0.939 0.939 0.989 0.922 0.922 0.941 0.937 0.937 0.954 0.937 0 (cm) 0 (cm) Fatk Tn (+M) Dm (cm2) SD1 Fatk (-M)</p> <p>(kG/cm2) R'a = 4000 (kG/cm2) ctao= 0.05%b (cm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 h (cm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 a,a' ho</p> <p>Phn t Mmen 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 MM+ MMM+ MMM+ MMMM-</p> <p>Ni lc (T-m) 0.000 0.714 -0.875 -0.875 0.162 -1.104 -1.104 0.858 -0.911 -0.911 -0.673 -0.911</p> <p>Ni lc (KG-cm) 0 71403 -87525 -87525 16227 -110352 -110352 85827 -91091 -91091 -67297 -91091</p> <p>A</p> <p>Fayc (cm2) 0.150 0.894 1.109 1.109 0.195 1.425 1.425 1.086 1.158 1.158 0.840 1.158</p> <p>Muy (%) 0.050 0.298 0.370 0.370 0.065 0.475 0.475 0.362 0.386 0.386 0.280 0.386</p> <p>Nhn</p> <p>(cm) (cm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21</p> <p>(cm2) Xt</p> <p>1.57 2 10</p> <p>2.26 212 2.26 212 2.26 212 2.26 212</p> <p>t</p> <p>SD2</p> <p>1.57 2 10</p> <p>t</p> <p>SD4</p> <p>1.57 2 10</p> <p>t</p> <p>SD8</p> <p>1.57 2 10</p> <p>t</p> <p>F F a a (( + M M y y )) c c ### ###</p> <p>### ###</p> <p>### ###</p> <p>### ###</p> <p>S lng Thp</p> <p>din tch1 tng</p> <p>cot thep cau tao h(cm) b(cm) 0,6%&gt; 1,2% 30 70 12.6 25.29.42 11.4 10.18</p> <p>3 3 4</p> <p>20 22 18</p> <p>3.14 3.8 2.54 31.01</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>12</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>12</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>12</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>12</p> <p>Neo cot thep vao cot va vach Lneo= K Lm Vic Neo ct chu ko vo vng ko Neo ct chu nn,ko vo vng nn Ni chng trong vng ko Ni chng trong vngnn mneo 0.7 0.5 0.9 0.65 (m*Ra/Rn+lamda)*D 11 8 11 8 D(mm) 25 25 22 25 Lneo 758 545 788 648</p> <p>Gi tr ca h s alpha0 Mdun n hi ca thp Ra KG/cm2 AI AII Aiii AiV x103 x103 KG/cm2 KG/cm2 2100000 2100000 2100000 2000000</p> <p>Cng tnh ton v ko ca ct thp Ra KG/cm2 AII AIII AIV AV Eb - kh cng t nhin Eb - chng hp 2800 3600 5000 6400</p> <p>Gi tr h s Alpha0 ng vi mc btng 200 0.62 0.58 0.55 0.5 240 215 250 0.58 0.55 0.55 0.48 265 240 300 0.58 0.55 0.55 0.48 290 260 350 0.55 0.52 0.52 0.45 310 280 400 0.55 0.52 0.52 0.45 330 330 500 0.52 0.5 0.45 0.42 360 325 600 0.48 0.45 0.42 0.4 380 340</p> <p>Cng tnh ton v ko ca ct thp Ra KG/cm2 3000 4000 5000 6000</p> <p>200 0.62 0.58 0.55 0.5</p> <p>250 0.58 0.55 0.55 0.48</p> <p>Gi tr h s Alpha0 ng vi mc btng 300 350 400 0.58 0.55 0.55 0.55 0.52 0.52 0.55 0.52 0.52 0.48 0.45 0.45</p> <p>500 0.52 0.5 0.45 0.42</p> <p>600 0.48 0.45 0.42 0.4</p> <p>B tng Mc 150 200 250 300 350 400 500 600</p> <p>Cng Ko 6 7.5 8.8 10 10.5 12 13.4 14.5</p> <p>Thp Loi Nn 65 AI 90 AII 110 AIII 130 145 170 215 250</p> <p>Cng Ko Nn 2250 2250 2800 2800 3650 36503 3 2 2 3 1 22 22 18 20 22 18 3.8 3.8 2.54 3.14 3.8 2.54 11.4 11.4 5.09 6.28 11.4 2.54 8.83 16.49</p>