Sutras Soto Zen Templo Zen JB

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    1.180

  • Download
    41

Embed Size (px)

Transcript

<p>SUTRAS SOTO ZEN</p> <p>O Dharma de Buda</p> <p>Editado pelo</p> <p>Templo Zen do Jardim Botnico Shkubutsuen-ji Sede da Sangha Zen do Rio de Janeiro</p> <p>www.sanghazen.com.br Outubro de 2008Qualquer parte deste livro pode ser livremente citada ou copiada sem permisso</p> <p>Convenes densh moppan umpan inkin dakei (kesu)</p> <p>ookei (gatsu) nakei (kachi) shokei (korin)</p> <p>3</p> <p>TakkesaguePoema do kesa (manto)</p> <p>Dai zai gue dap-pu ku Mu so fuku den e Hi bu nyo rai kyo Ko do sho shu jo</p> <p>O grande manto da libertao Verdadeiro campo alm da forma e do vazio Vestimos agora o ensinamento daquele que o que Para o nosso bem e de todos os seres sencientes</p> <p>4</p> <p>FuekoOfertrio do Cantar de Sutras Negawaku wa kono kudoku o motte Amaneku issai ni oyoboshi Warera to shujo to minatomoni Butsudo o jozen koto o. Ji ho san shi i shi fu Shi son bo sa mo ko sa Mo ko ho ja ho ro mi</p> <p>Possam os mritos desta recitao penetrar Em cada coisa, em todos os lugares, De tal forma que ns e cada ser vivo Juntamente possamos realizar o Caminho do Buda. As dez direes, os trs mundos, todos os Budas. Todos os venerveis Bodhisatvas, Mahasatvas; Ao grande Prajna Paramita.</p> <p>5</p> <p>TiaranaHomenagem s Trs Jias Namo tasse Bhagewato Arahato sammam sambudhasse Namo tasse Bhagewato Arahato sammam sambudhasse Namo tasse Bhagewato Arahato sammam sambudhasse Os Trs Refgios Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami</p> <p>6</p> <p> Myohorenguekyo Kanzeon Bosatsu FumonbongueSe son myo so gu ga kon ju mon pi busshi ga in nen myo i kan ze on gu soku myo so son ge to mu jin ni nyo cho kan non gyo zen no sho ho sho gu zei jin nyo kai ryakko fu shi gi ji ta sen noku butsu Hotsu dai sho jo gan ga i nyo ryaku setsu mon myo gyu ken shin shin nen fu ku ka no metsu sho u ku ke shi ko gai i sui raku dai ka kyo nen pi kan non riki ka kyo hen jo chi waku hyo ru ko kai ryu gyo sho ki nan nen pi kan non riki ha ro fu no motsu waku zai shu mi bu i nin sho sui da nen pi kan non riki nyo nichi ko ku ju waku hi aku nin chiku da raku kon go sen nen pi kan non riki fu no son ichi mo waku chi on zoku nyo kaku shu to ka gai nen pi kan non riki gen soku ki ji shin waku so o nan ku rin gyo yoku ju shu nen pi kan non riki to jin dan dan e waku shu kin ka sa shu soku hi chu kai nen pi kan non riki shaku nen toku ge datsu shu so sho doku yaku sho yoku gai shin sha nen pi kan non riki gue jaku o hon nin waku gu aku ra setsu doku ryu sho ki to nen pi kan non riki ji shippu kan gai nyaku aku ju i nyo ri ge so ka fu nen pi 7</p> <p>kan non riki shisso mu hen po gan ja gyu bu katsu ke doku en ka nen en pi kan non riki jin sho ji e ko un rai ku sei den go baku ju dai u nen pi kan non riki o ji toku sho san shu jo hi kon yaku mu ryo ku hisshin kan non myo chi riki no gu se ken ku gu soku jin zu riki ko shu chi ho ben jippo sho koku do mu setsu fu gen shin shu ju sho aku shu ji goku ki chiku sho sho ro byo shi ku i zen shitsu ryo metsu shin kan sho jo kan ko dai chi e kan hi kan gyu ji kan jo gan jo sen go mu ku sho jo ko e nichi ha sho an no buku sai fu ka fu myo sho se ken hi tai kai rai shin ji i myo dai un ju kan ro ho u metsu jo bon no en jo sho kyo kan sho fu i gun jin chu nen pi kan non riki Shu on shittai san myo on kan ze on bon non kai cho on sho hi se ken non ze ko shu jo nen nen nen mossho gi kan ze on jo sho o ku no shi yaku no i sa e ko gu issai ku doku ji gen ji shu jo fuku ju kai mu ryo ze ko o cho rai Ni ji ji ji bo sa soku ju za ki zen byaku butsu gon se son nyaku u shu jo mon ze kan ze on bo sa hon ji zai shi go fu mon ji gen</p> <p>8</p> <p> Shu chu hachi man shi sen shu jo kaihotsu mu to do A noku ta ra san myaku san bo dai shin</p> <p>9</p> <p> Eko de Myohorenguekyo Kanzeon Bosatsu FumonbongueAgora recitamos a Gatha do Captulo Avalokitesvara do Sutra do Ltus. Os mritos decorrentes desta recitao oferecemos; ao supremo iluminado Shakyamuni Butsu, ao patriarca na China Bodai Daruma Daiosho, aos patriarcas no japo Eihei Dogen Daiosho, Keizan Jokin Daiosho, ao patriarca no Brasil Gyokudo Rosen Daiosho. Admiramos os seus supremos estados de bodhi, oferecemos ao doador Manzan Doyu Daiosho, a todos os devas e santos guardies do dharma, aos deuses guardies das construes e terrenos deste mosteiro e do Instituto Nonindo, ao bodhisatva Shitiro Dai Guen Shuri que atrai fortunas, aos deuses das salas. O que pedimos com isto paz para todos os pases, o povo rico e confortvel, os doadores das dez direes felizes e com vida longa, a comunidade tranquila e saudvel a congregao. Queremos tambm completar sabedoria junto com todos os seres do mundo do dharma.</p> <p>Ji ho san shi i shi fu Shi son bo sa mo ko sa Mo ko ho ja ho ro mi 10</p> <p> Maka Hannya Haramitta ShingyoKan ji zai bo satsu gyo jin han nya ha ra mi ta ji sho ken go On kai ku do issai ku yaku sha ri shi shiki fu i ku ku fu i shiki shiki soku ze ku ku soku ze shiki ju so gyo shiki yaku bu nyo ze sha ri shi ze sho ho ku so fu sho fu metsu fu ku fu jo fu zo fu gen ze ko ku chu mu shiki mu ju so gyo shiki mu gen ni bi zesshin ni mu shiki sho ko mi soku ho mu gen kai nai shi mu i shiki kai mu mu myo yaku mu mu myo jin nai shi mu ro shi yaku mu ro shi jin mu ku shu metsu do mu chi yaku mu toku i mu sho tok ko bo dai satta e han nya ha ra mi ta Ko shin mu ke ge mu ke ge ko mu u ku fu on ri issai ten do mu so ku gyo ne han san ze sho butsu e han nya ha ra mi ta Ko toku a noku ta ra san myaku san bo dai ko chi han nya ha ra mi ta ze dai jin shu ze dai myo shu ze mu jo shu ze mu to do shu no jo issai ku shin jitsu fu ko ko setsu han nya ha ra mi ta shu soku setsu shu watsu gya te gya te 11</p> <p> Ha ra gya Tei hara so Gya te bo ji so wa kahan nya shin gyo</p> <p>Eko de Maka Hannya Haramitta ShingyoReverenciando aos Mestres pedimos reflexos de nossa f. Agora recitamos o Sutra do Corao. Os mritos decorrentes desta recitao oferecemos: s Trs Jias eternas nas Dez Direes, aos Santos e Sbios que completaram suas virtudes inumerveis, aos dezesseis Grandes Arahats, a todos aqueles que merecem os mritos deste ofcio. O que pedimos com isto realizar os Trs Aprendizados, as Seis Foras Sobrenaturais e para que o Dharma do Apocalipse retorne ao Dharma Correto, realizar os Cinco Tipos de Foras e os Oito Caminhos de Libertao, guiar todos os seres viventes ao estado de no nascer. Pedimos tambm para que os Dois Veculos girem sempre e possamos evitar os Trs Tipos de Calamidades eternamente.</p> <p>Ji ho san shi i shi fu Shi son bo sa mo ko sa Mo ko ho ja ho ro mi 12</p> <p> Sandokai (Dias mpares)(MOKUGYOU NO TOCA)</p> <p>Chikudo dai sen no shin, To zai mitsu ni ai fusu, Nin kon ni ridon ari, Do ni nan boku no so nashi rei gen myo ni ko ketta ri, Shiha an ni ruchu su, Ji o shu suru mo moto kore mayoi, Ri ni kana umo mata satori ni arazu Mon mon issai no kyo, Ego to fu ego to, Eshite sarani ai wataru shikara zareba ku rai ni yotte ju su, Shiki moto shitsu zo o kotoni shi sho moto rakku o koto ni su, An wa jo chu no koto ni kanai, Mei wa sei daku no ku o wakatsu, Shidai no sho onozu kara fukusu, Kono sono haha o uru ga gotoshi, Hi wa nesshi, Kaze wa doyo, Mizu wa uru oi chi wa ken go, Manako wa iro, Mimi wa onjo hana wa ka shita wa kan so, Shikamo ichi ichi no ho ni oite ne ni yotte habunpu su,</p> <p>13</p> <p>Hon matsu sube karaku shu ni kisu beshi sonpi sono go o mochi yu mei chu ni atatte an ari an so o motte aukoto nakare an chu ni atatte mei ari mei so o motte miru koto nakare mei an ono ono ai tai shite, Hisu runi zen go no ayumi no gotoshi Ban motsu onozu kara ko ari masani yo to sho to o iu beshi jison sureba kan gai gasshi, Ri o zureba sen po saso Koto o ukete wa sube karaku shu o esu beshi mizukara kiku o rissuru koto nakare soku moku do o ese zunba ashi o hakobu mo izu kun zo michi o hiran, Ayumi o susu mureba gon non ni arazu ma yote sen ga no ko wo heda tsu</p> <p> Tsu tsushin de san gen no hito ni mosu, Ko in muna shiku wataru koto nakare.</p> <p>14</p> <p>Eko De SandokaiReverenciando aos mestres pedimos luz da verdadeira compaixo. Neste momento recitamos Sandokai. Os mritos decorrentes desta recitao oferecemos a: (linhagem dos Budas e Patriarcas).</p> <p>15</p> <p>Hokyo Zanmai (Dias Pares)(MOKUGYOU NO TOCA)</p> <p>Nyoze no ho busso mitsu ni fusu nanji kore o etari yoroshiku yoku hogo subeshi</p> <p>ima</p> <p>Ginwan ni yuki o mori meigetsu ni ro o kakusu rui shite hitoshi karazu konzuru tokinba tokoro o shiru kokoro koto ni ara zareba raiki mata o momuku dozureba kakyu o nashi tagaeba kocho ni otsu haisoku tomo ni hi nari taikaju no gotoshi tada monsai ni arawaseba sunawachi zenna ni zokusu yahan shomei tengyo furo mono no tame ni nori to naru ochiite shoku o nuku ui ni arazu to iedomo kore go naki ni arazu hokyo ni nozonde gyoyo ai miru ga gotoshi nanji kore kare ni arazu kare masani kore nanji yo no yoni no goso gangu suru ga gotoshi fuko furai fuki fuju baba wawa uku muku tsuini mono o ezu go imada tadashi kara zaru ga yueni juri rikko hensho ego tatande san to nari henji tsukite go to naru chi so no ajiwai no gotoku kongo o no cho no gotoshi shochu myokyo kosho narabi agu shu ni tsuji to ni tsuzu kyotai kyoro shakunen naru to kinba kitsu nari bongo subekarazu tenshin ni shite myo nari meigo ni zoku sezu innen jisetsu jakunen to 16</p> <p>shite shocho su sai niwa muken ni iri dai niwa hojo o zessu gokotsu no tagai rirryo ni ozezu ima tonzen ari shushu o rissuru ni yotte shushu wakaru sunawachi kore kiku nari shu tsuji shu iwamaru mo shinjo ruchu hoka jaku ni uchiugoku wa tsunageru koma fukuseru nezumi sensho kore o kanashinde ho no dando to naru sono tendo nishitagatte shi o motte so to nasu tendo sometsu sureba koshin mizukara yurusu kotetsu ni kanawan to yoseba ko zenko o kanzeyo butsudo o jozuru ni nannan to shite jokkoju o kanzu Tora no kaketaru ga gotoku uma no yome no gotoshi geretsu aru o motte hoki chingyo kyoi aru o motte rinu byakko Gei wa gyoriki o motte ite hyappo ni atsu senpo ai au gyoriki nanzo azukaran bokujin masani utai sekijo tatte mau joshiki no itaru ni arazu mushiro shiryo o iren ya shin wa kimi ni bushi ko wa chichi ni junzu junze zareba ko ni arazu buse zareba ho ni arazu. Senko mitsuyo wa gu no gotoku ro no gotoshi</p> <p> Tada yoku sozoku suru o Shuchu no shu to nazuku.</p> <p>17</p> <p>Eko De Hokyo ZanmaiReverenciando aos Mestres pedimos luz da verdadeira compaixo. Neste momento recitamos Hokyo Zanmai. Os mritos decorrentes desta recitao oferecemos a: (linhagem dos Budas e Patriarcas).</p> <p>18</p> <p>Linhagem Dos Budas E Patriarcas (Mestres) Bibashibutsu Daiosh Shikibutsu Daiosh Bishafubutsu Daiosh Kurusonbutsu Daiosh Kunagonmunibutsu Daiosh Kashobutsu Daiosh Shakamunibutsu DaioshMakakasho Daiosh Ananda Daiosh Shonawashu Daiosh Ubakikuta Daiosh Daitaka Daiosh Mishaka Daiosh Bashumitsu Daiosh Butsudanandai Daiosh Fudamita Daiosh Barishiba Daiosh Funayashya Daiosh Anabotei Daiosh Kabimora Daiosh Nagyarajuna Daiosh Kanadaiba Daiosh Ragorata Daiosh 19</p> <p>Sogyanandai Daiosh Kayashyata Daiosh Kumorata Daiosh Shayata Daiosh Bashubanzu Daiosh Manura Daiosh Kakurokuna Daiosh Shishibodai Daiosh Bashashita Daiosh Funyomita Daiosh Hanyatara Daiosh Bodaidaruma Daiosh Taiso Eka Daiosh Kanchi Sossan Daiosh Dai Doshin Daiosh Daiman Konin Daiosh Daikan Eno Daiosh Seigen Gyoshi Daiosh Sekito Kissen Daiosh Yakusan Igen Daiosh Ungan Donjo Daiosh Tozan Ryokai Daiosh Ungo Doyo Daiosh Doan Dohi Daiosh Doan Kanshi Daiosh Ryozan Enkan Daiosh Tayo Kyogen Daiosh Toshi Gissei Daiosh 20</p> <p>Fuyo Dokai Daiosh Tanka Shijun Daiosh Tchyoro Seiryo Daiosh Tendo Sokaku Daiosh Setcho Tchikan Daiosh Tendo Nyojo Daiosh</p> <p> Eihei Dogen Daiosh Koun Ejo Daiosh Tetsu Gikai Daiosh Keizan Jokin DaioshMeiho Sotetsu Daiosho Shugan Dotin Daiosh Tessan Shikaku Daiosh Keigan Eisho Daiosh Chyuzan Ryoun Daiosh Kisan Tonin Daiosh Jogaku Kenryu Daiosh Kinen Horyu Daiosh Daishitsu Kisen Daiosh Kokei Shojun Daiosh Sesso Yuho Daiosh Kaiten Kenju Daiosh Shuzan Shunsho Daiosh Chyozan Ginetsu Daiosh Fukuju Kochi Daiosh Myodo Yuton Daiosh Hakuho Genteki Daiosh 21</p> <p>Gesshyu Shuko Daiosh Manzan Dohaku Daiosh Gekan Giko Daiosh Daio Esho Daiosh Kegon Sokai Daiosh Shoun Daizui Daiosh Nichirin Togo Daiosh Hakudo Yozan Daiosh Kaizan Mokuan Daiosh Shozan Ryogui Daiosh Hakugan Ryoki Daiosh Kinrei Tossen Daiosh</p> <p> Daishin Tessen Daiosh Setsudo Ryohan Daiosh(Ekyu Ryotan Igarashi Daiosh)</p> <p>Obs.: 1 - At o sexto patriarca, Daikan Eno Daiosh, as linhagens Soto e Rinzai seguem iguais. As linhagens Soto diferenciam-se em seguida a Keizan Jokin Daiosh. Dentro das linhagens Rinzai, homenageamos os mestres Rinzai Gigen Daiosh, Eisai Daiosh e Myozen Daiosh (mestres de Dogen Zenji), Bankei Daiosh, Hakuin Ekaku Daiosh e os professores, ainda vivos, Yamamoto Bunkei Obo-san e Eido Shimano Roshi. 2 S recitamos os nomes dos j falecidos, por isso o nome de Mestre Tokuda est entre parnteses e no recitado.</p> <p>22</p> <p>Eko da recitao dos nomes da linhagem dos budas e patriarcasBudas e patriarcas de cada gerao que transmitiram a luz do dharma. Com isto queremos corresponder s suas virtudes de compaixo.</p> <p>Ji ho san shi i shi fu Shi son bo sa mo ko sa Mo ko ho ja ho ro mi</p> <p>23</p> <p> Dai Hi Shin DaraniNamu kara tan no, Tora ya ya, Namu ori ya, Boryo ki chi, Shifu ra ya, Fuji sato bo ya, Moko sato bo ya, Mo ko kya runi kya ya En sa hara ha ei shu tan no ton sha, Namu shiki ri toi mo, Ori ya, Boryo ki chi, Shifu ra, Rin to bo na mu no ra, Kin ji ki ri, Mo ko ho do, Sha mi sa bo, O to jo shu ben, O shu in sa bo sa to, No mo bo gya, Mo ha te cho, To ji to, En, o bo ryo ki, Ru gya chi, 24</p> <p>Kya ra chi, I kiri mo ko, Fuji sa to, Sa bo sa bo, Mo ra mo ra, Mo ki mo ki, Ri to in ku ryo ku ryo, Ke mo to ryo to ryo, Ho ja ya chi, Mo ko ho ja ya chi, To ra to ra, Chiri ni, Shifu ra ya, Sha ro sha ro, Mo mo ha mo ra, Ho chi ri, I ki i ki, Shi no shi no, Ora san fura sha ri, Ha za ha zan fura sha ya, Ku ryo ku ryo, Mo ra ku ryo ku ryo, Ki ri sha ro sha ro, Shi ri shi ri, Su ryo su ryo, Fuji ya, fuji ya, Fudo ya, fudo ya, 25</p> <p>Mi chiri ya, Nora kin ji Chiri shuni no, Hoya mono somo ko, Shido ya somo ko, Moko shido ya somo ko, Shido yu ki, Shifu ra ya somo ko, Nora kin ji somoko, Mo ra no ra somo ko, Shira su omo gya ya somo ko, sobo moko shido ya, Somo ko, Shaki ra oshi do ya somo ko, hodo mogya shido ya somo ko,</p> <p> Nora kin ji ha gyara ya somo ko,Mo hori shin gyara ya somo ko, namu kara tan no tora ya ya, namu ori ya, Boryo ki chi, Shifu ra ya, Somo ko,</p> <p> Shite do modo ra,Hodo ya so mo ko.</p> <p>26</p> <p>Eko De Dai Hi Shin DharaniReverenciando aos mestres pedimos luz da verdadeira compaixo. Agora recitamos Dai Hi Shin Dharani. Os mritos decorrentes desta recitao oferecemos: ao primeiro superior para a Amrica Latina, fundador do templo de Bushinji, Setsudo Ryohan Daiosh. Cantamos para cada gerao de mestres e queremos corresponder s suas virtudes de compaixo. Tambm para os reverendos venerveis ligados a esta sangha, para que o corpo e mente deles durem muito tempo e o treinamento avance e cresa a felic...</p>