SUY NGH VE BN Mimi NM DO TAO DAI HOC NGNH day, co sd vi chat phue vu cho ging day, hpc tp va thuc t) ... Khoa l hat nhn co sd ban du cho vic hnh thnh dpi ng cn b6

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • SUY NGH VE BN Mimi NM DO TAO DAI HOC NGNH LIAJ TRrv QUAN TRj VN PHNG

  TS. Phan Dnh Nham'

  l. Md bc dai hoc l du n, bude ngodt quan trpng ca ngnh Liru tr hoc trong 40 nm qua

  Nbn dip ky nim 40 nm md ngnh luu tr bc dai hpc hm nay, ebng la cng n lai Ijch su d qua vdi bao diu dng nhd.

  Tra Idi Cng vn 424-gv ngy 24-4-1967 ca Trudng Dai hpc Tdng hpp Ha Ni de nghi md hai ehuyn ngnh Luu tr hpc va Bo tdn bo tng hoc nm irong Khoa Lich su tu nm hpc 1967 - 1968; Cng vn sd 733-KH ngy 17-5-1967 ca B trudng B Dai hpc va Tung hpc ehuyn nghip d ghi: ''Xt nhu cu do tao cn b lm cng tc Luu tr va Bo tdn bo tng ed trinh d dai hpc. Xt muc liu va yu cu do tao, diu kin md cc ehuyn ngnh (dpi ng cn b ging day, co sd vi chat phue vu cho ging day, hpc tp va thuc t) va ni dung chuong trnh ging day. B ddng y de Trudng md hai ehuyn ngnh Luu tr hpc va Bo tdn bo tng hpc nm trong Khoa Lich sir bi du l nm hpc 1967 - 1968. Yu cu Trudng lin hnh chu^n bj day d hon na cc diu kin de ed th thuc hin tt luyn sinh vo nm hpc 1967 - 1968 sp dn". KT. B trudng B Dai hpc va Trung hpc ehuyn nghip. Th trudng Hong Xun Tuy d ky. Thdi dim ny, Khoa Lich su d ed cc ehuyn ngnh: Lich su Vit Nam ed trung dai, Lich su Vit Nam cn hin dai, Lich su the gidi, Dan toc hpc, Kho ed hpc. Vic md ehuyn ngnh mdi l su quan tm, nhin xa ciJa B. Trudng va Ban Ch nhim Khoa Lich su. Ky nim 40 nm m

  Trong Dai hoc Khoa hoc X hi va Nhn vn , DHQG Tp. Ho Chi Minh.

  102

 • ngnh, chung ta khng the no qun cng lao va tran trpng bit on co B trudng. GS. Ta Quang Bu, co Hiu trudng OS. Nguy Nhu Kon Tum, ed Ch nhim Khoa Lich su thy Bi Vn Hch, nguyn Ch nhim Khoa su thy Phan Hihi Dal, thy Kiu Xun B, thy Le Mu Hn va tp the thy, co gio kinh mn khe trong Khoa su.

  Xt cho cng, vic md ehuyn ngnh luu tr bc dai hpc vo nm 1967 l su tip tue thuc hin ch truong ca Dng va Nh nude ve su nghip Luu tr ca Vit Nam, th hin qua cc vn bn d ban hnh trong thdi gian trudc dd nhu:

  - Thng dal sd ICA'P ngy 3/1/1946 ca Ch lich Ho Chi Minh gi cc Ong B trudng l vn bn dat co sd cho cng tc Luu tr Vit Nam. Vn bn d ph phan vic tu tin huy bd bay bn cc cng vn he so l hnh dng co tinh cch ph boai, vi nd lm mi nhng lai liu co gi tri dc bit ve phuong tin kin thit qude gi; nhng b so va cng vn cn dng phi gi ve nhirng Sd Luu tr cng vn thuc B Qu'c gi Gio due de tng tr.

  - Nghi dinh 142-CP ngy 28.9.1963 ca Hi dng Chinh ph

  ban hnh Diu le ve cng tc cng vn giy td va cng tc luu tr l

  vn bn quy pham php lut ed y nghTa ton qude, cc co quan nh

  nude trung uong va dia phuong, tal c cn b cng chc phi

  nghim tue thuc hin.

  - Nghi dinh sd 102-CP ngy 04.9.1962 ca Hi dng Chinh ph ve vic thnh lap Cuc Luu tr truc thue Ph Th tudng de qun ly tp trung va thdng nht vic luu tr ho so ca c nude; trong dd ed nhim vu: hun luyn, do tao, qun ly cn b luu tr.

  2. Chuan bi di ng cn b ging day cho B mn Lim tr hoc

  Tt nghip kho 1967, Khoa va Trudng Dai hpc Tdng hpp Ha Ni gi lai lm di ng ging day cho B mn l thy Nguyn Vn Thm va Nguyn Vn Hm. Kho 1968 thm 3 thy l Vuong Dinh Quyn, Nguyn Minh Phuong va Phan Dinh Nham. Cc thy vo nm cui cng ca kho hpc du dupe gi sang Cuc Luu tr Ph Th tudng de hoc, nghin cu ehuyn ngnh. Lue ny co quan Cuc dang so tn tai

  103

 • huyn San Duong tinh Tuyn Quang. Nm thy gio tr dupc gi lai Khoa l hat nhn co sd ban du cho vic hnh thnh dpi ng cn b6 ging day ca B mn Luu tr hpc.

  Vdi linh thn va hpc va lm, khe phue kh khan, cc ging vin d tng bude vuon ln hon thnh nhim vu dupc giao. Nhng kho hpc du tin ca ehuyn ngnh. cn b thuc Pbng Che d Nghip vu Cuc Luu tr Ph Th tudng dm nhn cng vic ging day chinh cho B mn. Day cng l hnh thc do tao ed hiu qua. xut phi tu thuc lin ca Vil Nam. B cho md ngnh. Trudng, Khoa, B mn cng gdp sue thuc hin trong hon cnh kh khan ca cupe khng chin chng My, curu nude, phi di ehuyn so tn qua nhiu dia phuong. Dpi ng cc thy, co gio ca B mn sau ny l Khoa lmg thdi gian dupc b sung lue lupng tr, yu ngh, ed ly lun va thuc tin. Tu 5 thy ban du nay ta ed gn 20 thy co gio ed trnh d ehuyn mn cao trong ngnh, gdp phn do tao cho c nude bang ngn cir nhn. bang chuc thae sT ehuyn ngnh; day l thnh luu to Idn, dng vui mng va khich le cho su nghip do tao ca ngnh.

  3. Cng tc do tao ngnh luu tr bc dai hpc a phia Nam

  Gim dc Dai hpc Qu'c gi Thnh phd Ho Chi Minh d ky Cng vn so 429/CV - DHQG - DT ngy 20.5.2003 ve vic ddng y cho php Trudng Dai hpc Khoa hpc X bi va Nhn vn tu kho tuyn sinh 2003 - 2004 md thm cc ngnh do tao he chinh quy nhu sau:

  1 Luu ir hoc. ma ngnh: 52.32.20: Quy m tuyn sinh nm 2003 l 80: bc do tao: dai hpc; Khdi ibi tuyn sinh: C, DI.

  Chi liu luyn sinh nm 2003 dupe ly tu ngnh Su

  2. Kinh phi do tao: Ngn sch nh nude

  3. Do tao iheo chuong trinh d dng ky trong de n md ngnh

  Hiu trudng Trudng Dai hpc Khoa hpc X bi va Nhn vn thnh

  phd Ho Chi Minh d ky Quyt dinh sd 09/QD/TCCB ngy 30.01.2000 v/v ihnh lp B mn Vn thu - Luu tr thuc Khoa Lich su Trung Dai hpc Khoa hoc X hi va Nhn van.

  04

 • Nhu vy l d phia Nam d di chm 35 nm so vdi phia Bc ve do tao ehuyn ngnh luu tr bc dai hpc.

  Hin tai, Phdng Do tao tai chc va Khoa Lich su dang md 16 Idp dai hpc tai chc tai cc tinh (D Nng, Bnb Dinh, Ph Yn, Khnh Ho, Ninh Thun, Dc Lc, VTnh Long, Cn Tho, Tra Vinh, Bae Liu, Dng Thp, Ben Tre trong dd ed Ph Yn, Bnh Dinh, Cn Tho luyn sinh 2 Idp) tdng cng hon 1400 sinh vin. Tai thnh phd Ho Chi Minh co 7 Idp dai hpc tai chc khong 500 sinh vin.

  He chinh quy bc dai hpc ed 5 kho. Kho 1 d tt nghip 20 sinh vin; kho 2:20 sinh vin; kho 3,4,5 du ed 70 sinh vin.

  B mn nm trong Khoa Su. Thdi lupng bt bupe ehuyn ngnh dupc phn bd l 43 ti'n chi (don vi hpc trnh) va 8 tin chi tu chpn. Thuc lp thuc t, thi tt nghip va vit kho lun tt nghip l 10 tin chi. Vdi sir phn bd nhu the, ehuyn ngnh gap khd khan, rat il thdi gian dnh cho ehuyn mn, nghip vu ca chinh ngnh.

  Di ng ging vin hin ed l 4 co hu va 3 hpp ddng trch nhim co thdi han. Nhu cu ve dpi ng ging vin cho phia Nam dang cdn thiu, cn bd sung kip thdi trong thdi gian tdi.

  4. Chat lupng do tao l ni dung cn quan tm nhiu nht trong 40 nm qua va trong thdi gian sp tdi. Hu bel sinh vin ra trudng tip xc thuc t, dn dn du lm dupc cng vic ehuyn mn dat ra. San phm do chng ta do tao ra d dupc x bi chp nhn, su dung. Nhung mot sd sinh vin ra trudng chua thich ng nhanh chdng vdi thuc tin, c bit ed sinh vin yu km, kin thc ca bn khng nm vihig, khng bit vn dung sng tao vo tinh hnh thuc t cu the.

  Chat lupng do tao, theo chng ti, phu thuc vo cc yu id sau:

  - Day ca thy gio

  - Hpc ca sinh vin

  - Gio trnh, gio n, de cuong ging day

  - Phuong tin, diu kin ging day, gio cu truc quan

  - Thy;c tp thuc t, tham quan kin tp

  - Ddi mdi phuong php day va hpc d trudng dai hpc

  105

 • - Nghin cu khoa hpc

  - Quan he trao ddi kinh nghim qude t

  - Hpp lc trong do tao gia phia Bc va phia Nam...

  Ve phn minh, ti cho rng vai tr ca thy gio l cir ky quan trpng, ed tinh chat quyt djnh ve chat lupng do tao. Chinh vi the, thy gio phi khng ngmg nng cao nng lue va trnh d ton din ca minh khi con dng trn bue ging.

  06

Recommended

View more >