Svatováclavský výbor roku 1948

  • Published on
    12-Nov-2014

  • View
    218

  • Download
    4

DESCRIPTION

Staeno z: www.nacr.cz/Upload/pomucky/id_11_1_svatoVVybor_uvod.pdf

Transcript

Nrodn archiv

slo fondu: 207

Svatovclavsk vbor roku 1848SV 1848 1848

Invent

slo pomcky: 1634

Zpracovali: Hana Bartoov, Roman Hork, Jaroslav Koln, Milan Vojek

Praha 2005

vod I. Vvoj pvodceDne 11. bezna 1848 byl na schzi ve Svatovclavskch lznch zvolen Vbor praskho manstva nazvan proto veobecn Vborem Svatovclavskm (nmecky tak Brger-Comit i Brgerausschuss). Vbor zasedal pod pedsednictvm hrabte Vojtcha Deyma v zasedac sni Prmyslov jednoty u sv. Havla. Poet len vboru se postupn rozrstal pibrnm zstupc rznch vrstev obyvatelstva. Hlavn kolem vboru bylo zredigovat usnesen svatovclavsk schze a pipravit petici ke dvoru. Vedle toho musel vnovat pozornost otzkm veejn bezpenosti, problmm nrodnostnm a socilnm. Svatovclavsk vbor zasedal denn, nkdy i dvakrt (dopoledne a odpoledne), a jeho jednn bylo stenograficky zachycovno do protokol. Jeliko se innost Svatovclavskho vboru vymykala kontrole zemskho prezdia, rozhodl se nejvy purkrab hrab Rudolf Stadion zdit nov poradn guberniln sbor. Vyhlkou z 2. dubna 1848 jmenoval 30 lennou mimodnou komisi. Tato komise splynula se Svatovclavskm vborem na schzi konan 13. dubna 1848 v tzv. Nrodn vbor.

II. Vvoj a djiny archivnho fonduPsemnosti Svatovclavskho vboru byly zejm uloeny s psemnostmi jeho nstupce Nrodnho vboru do prezidiln registratury mstodritelstv. V prezidiln registratue byly tak uloeny spisy vyetovacch komis 1848. Tam se ve vyetovacch spisech hrabte Vojtcha Deyma (fascikl . 57) zachovaly stenografick protokoly ze schz Svatovclavskho vboru. Registratura mstodritelstv byla pevzata z mstodritelskho archivu do Archivu ministerstva vnitra. 2) Frantiek Roubk pi zpracovn fondu Nrodn vbor ve 20. letech 20. stolet konstatoval, e psemnosti Svatovclavskho vboru nejsou, a na stenografick protokoly, bohuel k dispozici. Podobn ani Prokev Pehled fond archivu ministerstva vnitra psemnosti Svatovclavskho vboru neuvd. Registratura Svatovclavskho vboru byla identifikovna a pi zpracovn fondu Nrodn vbor v 50. letech 20. stolet, kdy byly objeveny dva kartony nesouc oznaen Varia NV 1848. Jednalo se o konvolut korespondence a dva exhibitn protokoly z bezna a dubna 1848. Jejich srovnnm se ukzalo, e se jedn o tm pln registraturn celek zachycujc psemnou agendu Svatovclavskho vboru za celou dobu jeho trvn. Tento registraturn celek, doplnn konvolutem nemanipulovanch spis adresovanch tmu vboru a svazkem titnch vyhlek vydanch vborem, byl rozen pipojenm ve zmnnch stenografickch protokol. 3) Tento obnoven celek tvo fond Svatovclavsk vbor 1848.

III. Archivn charakteristika archivnho fonduVzhledem k dleitosti materilu byl inventovn kad jednotliv spis. V souvislosti s konverz archivn pomcky do programu Janus2000 a s ohledem na zaazen dodatk byl vypracovn nov samostatn invent. Bylo zachovno pvodn uspodn archivli, inventrn zznamy byly pevzaty z pvodnho invente, pouze jejich pravopis byl upraven dle souasn normy. Nov byl k inventi vypracovn vcn rejstk. Fond byl 7. ervence 1977 prohlen (spolen s fondem Nrodn vbor) za kulturn pamtku . 3. Fond byl nov paginovn a zrestaurovn. V roce 2005 k nmu byl zhotoven nov bezpenostn mikrofilm zachycujc stav fondu po restaurovn.

IV. Strun rozbor obsahu archivnho fonduFond o rozsahu 0,12 bm je uloen v jednom kartonu. Obsahuje 2 exhibitn protokoly, 22 protokol ze schz vboru a 95 dalch jednotlivch spis. Mezi spisy nalezneme napklad stanovy vboru, obnky, vyhlky, rzn nvrhy, dosti, stnosti, vzvy a hlen. Materily tkajc se zajitn cesty deputace do Vdn a jejho nvratu, zprvy o prbhu jednn ve Vdni apod.

V. Zznam o uspodn archivnho fondu a sestaven pomckyFond byl zpracovn v roce 1951 Gabrielou echovou a Janem Martnkem. Revizi a inventarizaci fondu provedla v roce 1961 Alena Sakaov-Mal. Invent z roku 1965 byl soust tzv. sdruenho invente k fondm z roku 1848 (evid. . pomcky 286). Dal revizi a opravy provedli v letech 1999 - 2002 pracovnci 2. oddlen SA Hana Bartoov, Roman Hork a Jaroslav Koln. vod napsal Milan Vojek v roce 2005.

Prameny a literaturaechov Gabriela, Martnek Jan, Nrodn vbor v roce 1848, Sbornk archivnch prac IV., 1954, s. 3 - 80. Roubk Frantiek, Registratura Nrodnho vboru z r. 1848, asopis Archivn koly VI., 1928, s. 126 - 153. Prvodce po stednm archivu ministerstva vnitra v Praze, Praha 1952, s. 127 - 128. Prvodce po archivnch fondech a sbrkch SA, II/2, Praha 1988, s. 9 - 10. Kubtov Ludmila, Skorov Helena- Faksimilia. Dlnci v roce 1848, Praha 1973.

Poznmky1) Podrobn se problematice vnuje Roubk Frantiek, Registratura Nrodnho vboru z r. 1848, asopis Archivn koly VI., 1928, s.126 - 153. Pozdji tak echov Gabriela, Martnek Jan, Nrodn vbor v roce 1848, Sbornk archivnch prac IV., 1954, s. 3 - 80. 2) 3)

Sbornk Archivu ministerstva vnitra X., 1937.

echov Gabriela, Martnek Jan, Nrodn vbor v roce 1848. Sbornk archivnch prac IV., 1954, s. 29 - 30.

Nzev archivn pomcky: asov rozmez archivn pomcky: Poet zpstupnnch evidennch jednotek: Poet inventrnch jednotek: Rozsah zpstupnnch archivli: Stav ke dni: Archivn soubor zpracoval:

Svatovclavsk vbor roku 1848 1848 3 (1 karton spis, 2 podac protokoly) 98 0,12 bm 3.3.2005 Alena Sakaov, Hana Bartoov, Roman Hork, Jaroslav Koln Hana Bartoov, Roman Hork, Jaroslav Koln, Milan Vojek24

Archivn pomcku sestavil:

Poet stran: Schvlil, dne:

PhDr. Eva Draarov, CSc.

Zpsob objednvn z archivnho souboruArchivlie z tohoto dlho archivnho fondu se objednvaj a pjuj (pouze prezenn) ve studovn Nrodnho archivu v Praze na Chodovci (archivn arel). Vzhledem k nutn pprav archivli je lhta pedloen 1 pracovn den. Pro objednn je nutno uvst: 1) slo fondu (207) 2) karton (zkratka "ka") 3) slo kartonu (1) V ppad zjmu o studium se informujte podrobn o podmnkch na internetovch strnkch Nrodnho archivu nebo osobn ve studovn.