Svenska Röda Korsets nationella arbete till stöd för flyktingar från Bosnien-Hercegovina

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    203

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapportserie 2/98

Transcript

<p>MirryenhetenSvenska Riida Korsets nationella arbete till stiid fiir flyktingar frin Bosnien-Hercegovina</p> <p>Rickard Olseke Svenska Roda Korsets Flyktingenhet Rapportserie 2l9B</p> <p>RiidqKorset</p> <p>l</p> <p>FiirordN6r det gbller konflikten i Fd Jugoslavien pist6r jag att vi, generellt sett, i Sverige och jag formodar i hela Europa inte har insett vidden av tragedin, Det galler inte minst under de 6r di konflikten var som intensivast i Bosnien-Hercegovina.</p> <p>Vi mbnniskor har en formiga att ft)rtrlnga och v6gra se det fruktansvarda 6ven om det falctiskt hiinder nlra vir egen trygga vardag. Men det har kommit m&amp;nga flyltingar till v6rt land och 6ven om det Zir minga av oss svenskar som inte vill (vigar) ta till oss vad de har varit med om si finns de hlr med sin historia. Alla som arbetar med flyktingar har dock konfronterats med detta, tvingats ta till sig att fordrivning, forfoljelse ochforintelse har</p> <p>pigitt i vir</p> <p>absoluta n6rhet, i</p> <p>vir tid.</p> <p>Kriget i det forna Jugoslavien har i stor utstrZickning p6verkat Svenska Roda Korsets nationella arbete och di i forsta hand i form av krav pA stdd till alla de flyktingar som sdkt sig till v6rt land. Under de 6r som denna rapport beror var kraven phvhrainsatser stcirre 6n nigonsin under efterkrigstiden. Det var m6nga enskilda medarbetare som fick arbeta h6rt for attklaru av situationen och det var minga som gjorde omfattande insatser. I denna rapport vill vi lyfta fram dessa insatser men ocksfr utvlrdera v6rt eget arbete. Rapporten Zir ett levande bidrag till att synliggdra krigets och flyktens konsekvenser for den enskilda miinniskan samtidigt som den iir en viktig tidsskildring.Jag</p> <p>vill hlir tacka alla inom Svenska Roda Korset som arbetar for att ge stod till flyktingar som kommer till virt land. Dessutom vill jag framfora min stora belitenhet</p> <p>med rapportens utformning och innehill och diirmed ocks6 mitt varma tacka Rickard Olseke som skrivit den.</p> <p>till</p> <p>Stockholm</p> <p>Chef for flyktingenheten</p> <p>I</p> <p>nnehil</p> <p>I</p> <p>Mdnniskor tvingas fly undan</p> <p>kriget.......</p> <p>............3Bosnien-Hercegovina...4................ 5 ............... 5 .............. 6</p> <p>frin avgrdnsningar................. Metod och material...... Disposition.Syfte och</p> <p>Nationellt arbete till stcid fcir flyktingar</p> <p>frin3.1</p> <p>Svenska Rcida Korsets insatser beliigringen av Sarajevo till fredsfrirhandlingar</p> <p>i Dayton........... 6......6</p> <p>1gg2 - Kriget kommer...hiiftiga strider</p> <p>......................... 6 ...tyviirr mdste jag svara att vi inte kan hjiilpa din man ut ur 9arajevo..................... 7 ...mamma och barn i Sverige, pappa i Tyskland... .............7</p> <p>i Bosnien-Hercegovina...</p> <p>till</p> <p>Bosnien-Hercegovina</p> <p>.........</p> <p>..."garantiintyg"...?........3.2</p> <p>..............7</p> <p>1993-Viseringstvingochfamiljeiterfcirening..</p> <p>................8</p> <p>...vi fiiresl&amp;r att kiirnfamiljer skafd dtertiirenas i Sveruge under vdntetiden.............8 ...fiirst niir konflikten dr iiver kan man biirja efterforska............. ......... 9 ...jag beklagar att vi inte kan gdra si mycket mer............. .................... 9 ...frivilliggrupper fiir traumatiserade asylsiikande frin Bosnien-Hercegovina.......... 9 ...Sverige stdnger ddrren fiir flyktingar friln Bosnien-Hercegovina........................ 10 ...det enda ni kan giira just nu dr att skicka riidakorsmeddelanden till er man.,.... 11 ...nya uppgifter om "gatantiintyg"........ ....... 11 ...matpakettill sliiktingar och viinner i Sarajevo... .......... 11 ...soka tillstAnd fiir medlemmar i kiirnfamiljen som finns kvar i BosnienHercegovina ......,....12...bosniska flyktingar skaffar kroatiska</p> <p>pass...</p> <p>.................. 12</p> <p>3.3</p> <p>...K9-blankeffer?............ ...uppehdllstillstdnd fiir'iivriga anhiiriga'...</p> <p>1994 - Kroatiska pass och</p> <p>transitviseringar......</p> <p>...............1212 13 13 13</p> <p>............ ..................... ...mdnga fiirfrdgningar om dtertiirening av familjer som splittrats ...... ...bilder pi losip Tito filr ej bifogas riidakorsmeddelanden. ................ ...utresetillstdnd fiir mdn... ...,....</p> <p>14</p> <p>...bosniskaflyktingarmedkroatiskapasskanavvisas......transitvisum fiir Kroatien ...en resa till Kroatien var niidviindig. ...man blir tvungen att giira sig av med alla</p> <p>...efterforskning av fiirsvunna persons inleds?... ............ 15 ...lnvandrarverket skickar uppehdllstillstind till ICRC i Banja Luka... ................... 15........ 15</p> <p>......................14</p> <p>iigodelar.</p> <p>........... 16..... 17</p> <p>3.4</p> <p>...stoppa alla avvisningar till Kroatien!... ............ ............. ...nu gdr det att efterforska mdnniskor i Bosnien-Hercegovina.... ....... ................... ...UNHCR fiirsiiker hjiilpa de rnest utsafta... ...tempordrt irtervdndande av bosnisk sjukvilrdspersonal... ................ ...detta fiirfaringssiift iir inte iindamdlsenligt fiir att friimja dterfiirening av niira</p> <p>1995 - Tillfelliga uppehillstillstind och tempordrt itervindande.... 1717 20 2021</p> <p>anhdriga........frin krig tiil</p> <p>...beredskap infiir en dtervandring</p> <p>fred.............</p> <p>i stiirre skala...</p> <p>............22......... 22</p> <p>........22</p> <p>3.5</p> <p>Efter</p> <p>Dayton............ siffror..riidakorsmeddelanden.</p> <p>.......22 ........23................. 23 ...................... 24</p> <p>Svenska Rcida Korsets insatser - i Familjedterfiirening och asyl ......Efterforskning och</p> <p>Svenska Rcida Korsets insatser - verklighetens exempe|........... ........25 ...... 25 ...vuxen son i Sverige, gamla fdrdldrar i flyktingliiger i Kroatien.. ............ 26 ...pojke tre ir eskorteras tiil Svenge via Belgrad.. ......26 ...dofter med farbror i flyktingliiger i Kroatien, pappa i Sverige......pappa vill Aterfiirenas rned sonen som bor hos farfar och farmor... ................... 26 .............27 ...sysfer i Sverige, minderdrig bror i flyktingliiger i Libyen..... ...gammal mamma i Srebrenica itertiirenas med vuxen son i Stockholm... ...........28 ................ 29 ...medicinsk eskort frin Kroatien till Malmii...</p> <p>...min bror iir fiingslad i SanskiEn</p> <p>Most...</p> <p>.........29</p> <p>lnformation Flexihilitet.. Nationellt och internationellt..............</p> <p>tillbakablick - insatser under fyra</p> <p>krigsir..............</p> <p>.....30........... 30</p> <p>...........30......... 31</p> <p>FigurerFig 1. F d Jugos1avien................. Fig 2. Enskilda drenden f d Jugoslavien 1990'1997 Fig3. Riidakorsmeddelanden 1990'1997.</p> <p>............4 ...........'....'..' 24.............. 25</p> <p>Fcirkortningar</p> <p>Federationen ......... ......... IOM UCE UNHCR......ICRC ICTY</p> <p>............lnternationella riidakors- och rtidahalvminefederationen .........lnternationella riidakorskommitt6n lnternationella brottmilsdomstolen frir f d lugoslavien ......... lnternational Organization for Migration ..Unaccompanied Children in Exile..... FN:s flyktingkommissariat</p> <p>"Djupt f6rtvivlad, med en kinsla av fullstiindig hoppl6shet, vdnder jag mig till Er</p> <p>i</p> <p>Guds,</p> <p>miinsklighetens och humanismens namn, eftersom jaghar Er som den sista strimman av hopp som jag tar sisom den som drunknar tar i sista halmstriet." (Brev till Roda Korset 1993)</p> <p>Svenska Rtida Korsets nationella arbete</p> <p>till</p> <p>sfod fiir flyktingar frdn Bosnien-Hercegovina - frd.n Sarajevo tiil Dayton</p> <p>1</p> <p>Miinniskor tvingas fly undan kriget</p> <p>Vd.rm 1992 korn kriget till Bosnim-Hercegooina. Sarajevo beLigrades ocb krypsfo,ttarna intog sina positioner. Strider och byar runt orn i landet tioerfolk och utsattes for artilleri- och stridsoagnsbesh.jutning. Egmdom konfisherades. Forfdljelse, missbandel ocb mord blev oardag. Koncentrationslciger upprtittades. Internerade aarrittades, ad.ldtogs ocb fick utstd sexuella daergrepp och torryr. Hundratusentals, sd smd.ningom miljoner^ , miinniskor toingades p,iflykt. Md.nga av dem till Sverige.Redan innan vardagen slogs sonder i Bosnien-Flercegovina kom minga f d jugoslaver till virt land, de flesta frin Kosovo i nuvarande Forbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro). Under 1991 registrerades t3.226 asylscikande som medborgare i Jugoslavien; 11..817 av dessa kom under perioden juli till december. Under sommarminaderna fyrdubblades antalet personer som sokte asyl per minad.</p> <p>1992 erkinde EG-linderna, med Sverige i bakhasorna, BosnienHercegovina som en sjilvstindig stat. Av de 69.355 asylsokande som under iret angavs som medborgare i f d jugoslaviska delrepubliker registrerades 9.658 som bosnier, men hir ir det tydligt att statistiken ljuger; minga medborgare i den nya bosniska statsbildningen rapporterades alltjlmt som "jugoslaver". Toppnoteringen i Invandrarverkets statistik niddes i juli di 12.388 personer frin den fore detta jugoslaviska socialistiska federationen s6kte asyl i Sverige.</p> <p>I april</p> <p>Den srora tillstromningen av bosniska krigsflyktingar fortsatte fram till och med juni 19%, de den svenska regeringen inforde viseringstving for medborgare i Bosnien-Hercegovina; i juni anlinde 5.556 personer, i juli 292. Sammantaget sokte 25.L10 bosnier asyl under iret. Under 1994 registrerades endast 2.649 asylsokande som bosniska medborgare.Samtidigt inrapporterades dock 5.204 asyls6kande frin Kroatien, en stor majorirer under forsta halv&amp;ret. Viseringstving mot kroatiska medborgare infordes av</p> <p>S"*-"rrr"get har hittills nara tre miljoner mlnniskor ryckts upp talets Balkankrig, varav cirka2,3 miljoner i Bosnien-Hercegovina.</p> <p>*</p> <p>frin</p> <p>sina hem under 1990-</p> <p>regeringen i maj 1995. Bosnienkrigets sista ir lyckades 1.059 bosniska respektive 240 kroatiska medborgare ta sig till Sverige. Sammanlagt sokte runt 125.000 personer fri.n det forna Jugoslavien asyl i Sveri ge under ilren 1991, till tggS. Av dessa beriknas ungefdr 44.000 ha varit hemmahorande i Bosnien-Hercegovina.</p> <p>Fig 1. FdJugoslavien</p> <p>2</p> <p>Nationellt arbete till stttd ftir flyktingar Hercegovina</p> <p>frin</p> <p>Bosnien-</p> <p>Under krigets forsta ir utsattes en ovan svensk flyktingmottagning fcir stora prdvningar. Statens invandrarverk vinde sig till frivilligorganisationerna och vidjade om hjilp. A,r.tt Svenska Roda Korset tvingades anta nya utmaningar i arbetet med att ge stod till de minniskor som lyckats fly undan kriget i hemlandet och tagit sig till Sverige. Stiindigt nya problem efterfrigade nya losningar. Aktuell information inhimtades och formedlades. Inldgg gjordes i en stundtals anstrdngd flyktingpolitisk debatt.landet Tillsammans med Roda Korsets flyktingkonsulenter runt om i landet arbetade centralstyrelsens flyktingenhet med asylr&amp;dgivning, efterforskning och rodakorsmeddelanden, familjeiterforening och information om situationen i Bosnr-</p> <p>en-Flercegovina. Psykosocial stodverksamhet startades och information spreds pi flyktingforliggningar. I krigets slutskede piborjades stod till itervandring.Syfte och avgrdnsningar</p> <p>Denna rapport 1r frdmst eff f6rsok att skildra hendelseutvecklingen, de problem och de dareker funna losningar som flyktingenheten, tillsammans med flyktingkonsulenterna, hade att hantera under kriget. Rapporten inriktar sig frlmst mot flyktingenhetens arbete med familjeiterforening och asyl, flyktingpolitiska insatser, efterforskning och formedling av rodakorsmeddelanden. Nedslag gors i distriktens stodverksamhet. I tid stricker sig redovisningen frin viren 1992 till Daytonavtalets undertecknande i december 1995.</p> <p>Genom Internationella rodakorskommitt6ns (ICRC) forsorg utforde rodakorsr6relsen dven omfattande humanitira insatser pi plats i Bosnien-Hercegovina for personer som isolerats genom striderna eller som, ibland upprepade ginger, tvingades fly inom landet. Minniskor evakuerades, medicin, sjukv8.rdsmateriel, livsmedel, kllder och rodakorsmeddelanden distribuerades och internerade besoktes. Dessa insatser berors i foreliggande rapport enbart i den min de direkt anknyter till Svenska R6da Korsets nationella arbete till stod for krigsflyktingar</p> <p>i Sverige och</p> <p>deras anhoriga.</p> <p>Inte heller berors varken nationella eller internationella insatser till stod for flyktingar i och frin Kroatien eller Forbundsrepubliken Jugoslavien. Som noterats ovan kom minga asylsokande under perioden frin Kosovo, men stodet till komma dessa behandlas alltsi ej i foreliggande rapport. De lr dock viktigc ^tri det folihig att ett omfanande arbete ocksi riktades mot dessa grupper. Men jande behandlas foljaktligen, som titeln anger, enbart insatser for flyktingar frinkrigets Bosnien-Hercegovina.</p> <p>Metod och material Det forsok till skildring av Svenska Roda Korsets nationella arbete till stod for flyktingar frin Bosnien-Hercegovina som hir foljer bygger dels pi bevarade dokument frin unders6kningsperioden, dels pi samtal med medarbetare pi Roda Korsets flyktingenhet och tvi distriktskontor. Rapporten ir skriven under viren och sommaren 1998. Bland det skriftliga materialet mlrks brevsvar i enskilda irenden, skrivelser, informationsmaterial, utredningar, pressmeddelanden m.m. hirrorande frdmst frin flyktingenheten, ICRC, Statens invandrarverk, Utldnningsnimnden och den svenska regeringen. Detta material finns arkiverat pi flyktingenheten, huvudsakligen i en diirfcir avsedd pirm mirkt "svenska Roda Korsets nationella arbete till stod for flyktingar frin Bosnien-Hercegovina L992-1995" (internt).De uppgifter om utvecklingen i Bosnien-Hercegovina och Kroatien som redovisas utgir foretridesvis ifrin Noel Malcolms Bosnia: A Short History samt dokument fren Internationella brottmilsdomstolen for f dJugoslavien (ICT\].</p> <p>Disposition</p> <p>I det foljande</p> <p>ir skildringen indelad i tre delar: Forst gors en genomging</p> <p>av vad</p> <p>Roda Korset kunde och inte kunde g6ra och hur mojligheterna att "gcira nigot" forendrades under de fyra krigsiren. Ddrefter redovisas Roda Korsets arbetsinsatser mdtt i antalet enskilda irenden som handlagts av flyktingenheten och antalet vidarebefordrade r6dakorsmeddelanden. Detta leder i sin tur vidare till en redovisning av ett antal exempel ur den verklighet som enheten och flyktingkonsulenterna befann sig i. Avslutningsvis gor en dllbakablick diir nigra viktiga insikter diskuteras.</p> <p>3</p> <p>Frin beliigringen av Sarajevo till fredsfcirhandlingar i Dayton</p> <p>Hifciga strider i Bosnien-Hercegovina. Under nistan {yra ir, 1992-7995, pigick i ett krig utan synbart slut. Familjer splittrades och forlorade kontakten med varandra. Hur iterspeglade sig detta i Svenska Roda Korsets nationella flyktingverksamhet? Aterigen' Vad kunde Roda Korset gora? Vad kunde Roda Korset inte goraT Hade "den sista strimman av hopp" nigon trost att erbjuda? Och hur forindrades mojligheterna att "hjilpa" under krigets linga ir?</p> <p>vir nirhet</p> <p>3.1Ien</p> <p>1992 - Kriget kommer</p> <p>till</p> <p>Bosnien-Hercegovina</p> <p>folkomrdstning riistade en majoritet aa Bosnim-Hercegoztinas befolkning for sjrilztsttindighet. Det bosnimserbiska partiet SDS - Serbiska demokratiska partiet -</p> <p>bojkottade och fr)rsokte forhindra omrdstningen. Niir resuhatet offmtliggjordes satte bosnimserbiska sryrkor upp barrikader och placerade ut krypskyttar i nrirheten an parlarnmtsbyggnadm i Sarajeoo. Den 5 april, dagm i...</p>