Sveučilište Sjever - unin.hr ?ura-studiranje-na... · tehnička opremljenost, što je postavljeno…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>SveuiliteSjever</p> <p>Studiranje na SjeveruSveuilini vodi</p> <p>2017.</p> <p>MMI</p> <p>s veu i li tes j everuniversitynorth</p> <p>vkc</p> <p>universitynorth</p> <p>sveu i li tes j ever</p> <p>vkc</p> <p>Studiranje na Sjeveru</p> <p>Sveuilite Sjever, Varadin/Koprivnica, 2017.</p> <p>Sveuilini vodi</p> <p>Sveuilini centar Koprivnica</p> <p>preddiplomski struni studijiPoslovanje i menadment</p> <p>preddiplomski sveuilini studijiNovinarstvoMedijski dizajn</p> <p>diplomski sveuilini studijiAmbalaaOdriva mobilnost i logistika (smjerovi: Odrivi prometni sustavi, Upravljanje logistikim sustavima) NovinarstvoMedijski dizajn</p> <p>Varadin</p> <p>Koprivnica</p> <p>Sveuilini centar Varadin </p> <p>preddiplomski struni studijiElektrotehnika (smjer: Automatizacija) Multimedija, oblikovanje i primjenaProizvodno strojarstvoTehnika i gospodarska logistikaGraditeljstvoSestrinstvo</p> <p>diplomski sveuilini studijiOdnosi s javnostimaPoslovna ekonomija(smjerovi: Meunarodna trgovina, Turizam)</p> <p>MM</p> <p>I</p> <p>s v e u i li t es j e v e r</p> <p>universitynorth</p> <p>v</p> <p>kc</p> <p>104. brigade 342000 Varadin</p> <p>t +385 (0) 42 493 338f +385 (0) 42 493 333</p> <p>info@unin.hrwww.unin.hr</p> <p>Trg dr. arka Dolinara 148000 Koprivnica</p> <p>t +385 (0) 48 499 923info@unin.hrwww.unin.hr</p> <p>Dobro doli!Sveuilite Sjever moderna je i prema budunosti usmjerena visokokolska institucija s vie od 3000 studenata u dva sveuilina centra, zanimljivim i praktinim studijskim programima, kvalitetnom opre-mom i nizom vrsnih profesora i predavaa. Najmlae hrvatsko javno sveuilite koje djeluje na podruju sjeverozapadne Hrvatske buduim studentima nudi programe na petnaest razliitih studija.</p> <p>U Sveuilinom centru Varadin studenti mogu izabrati preddiplomske studije: Elektrotehnika (Smjer: Automatizacija); Multimedija, oblikovanje i primjena; Proizvodno strojarstvo; Tehnika i gospodarska logi-stika; Graditeljstvo i Sestrinstvo, te diplomske studije Poslovna ekonomija (Smjerovi: Meunarodna trgovi-na, Turizam) i Odnosi s javnostima.</p> <p>U Sveuilinom centru Koprivnica studentima na raspolaganju stoje preddiplomski studiji: Poslovanje i menadment, Novinarstvo i Medijski dizajn, te diplomski studiji Ambalaa, Odriva mobilnost i logi-stika, Novinarstvo i Medijski dizajn.</p> <p>Za one eljne znanstvenog usavravanja i daljnjeg razvoja karijere, Sveuilite Sjever izvodi, u suradnji sa Sveuilitem u Rijeci, poslijediplomski doktorski studij Izdavatvo i mediji.</p> <p>Svaki od spomenutih studija koncipiran je u skladu s najnovijim strunim i znanstvenim trendovima, a studentima svoja iskustva prenosi vie od 300 strunjaka iz razliitih polja i gospodarskih grana, od kojih su mnogi u samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i ire.</p> <p>Po zavretku studija, studenti Sveuilita Sjever vrlo esto nastavljaju studirati u Hrvatskoj i inozem-stvu i tamo postiu izvanredne rezultate te su meu najboljim studentima na svojim studijskim programi-ma ili u studijskim grupama. Iako je na sveuilitu naj-vie studenata iz sjeverozapadne Hrvatske, u Varadin </p> <p>i Koprivnicu dolaze i studenti iz ostalih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja te na najbolji nain koriste sve prednosti koje Varadin i Koprivnica, kao studentski gra-dovi, mogu ponuditi.</p> <p>Studenti koji se nakon zavretka studija odlue zapo-sliti, traeni su na tritu rada, a nije rijetkost i da se sami okuaju u poduzetnikim i poslovnim vodama. Znanje ste-eno tijekom studiranja na jednom od studija na Sjeveru prua, po miljenju mnogih, dobar oslonac za samostalan poetak poslovne karijere. U sklopu razliitih programa meunarodne suradnje dio nastave ili studentske prakse mogue je odraditi i u nekoj od europskih zemalja.</p> <p>Prednost Sveuilita Sjever, kao mlade institucije, u odnosu na konkurenciju je kontinuirano usavravanje, praenje najnovijih tehnologija i trendova te zavidna tehnika opremljenost, to je postavljeno i meu strateke smjernice za budunost.</p> <p>Studenti sa Sjevera podjednako su kreativni i inovativ-ni, spremni na zahtjevan rad i uenje, ali i zabavu i drue-nje kroz neku od niza studentskih udruga i/ili aktivnosti, u rasponu od sportskih, preko humanitarnih do kulturnih.</p> <p>Preddiplomskistudijskiprogrami</p> <p> Preddiplomski struni studiji Elektrotehnika Multimedija, oblikovanje i primjena Proizvodno strojarstvo Tehnika i gospodarska logistika Graditeljstvo Sestrinstvo Poslovanje i menadment</p> <p> Preddiplomski sveuilini studiji Novinarstvo Medijski dizajn</p> <p>Sukladno l. 3. i 4. Zakona o akademskim i strunim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i 111/12) zavretkom sveuilinog studija osobe stjeu akademski naziv, dok sukladno l. 6.-10. istog Zakona zavretkom strunog studija osobe stjeu struni naziv.</p> <p>6 semestara180automatizacijastruni prvostupnik/struna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inenjer/inenjerka elektrotehnikebacc. ing. el.redoviti studij, izvanredni studij </p> <p>TrajanjeBroj ECTS bodova</p> <p>SmjerAkademski naziv zvanja</p> <p>Skraeni akademski naziv zvanjaNain izvedbe</p> <p>Preddiplomski struni studij</p> <p>ElektrotehnikaNastavni sadraj i kompetencijeTijekom prve godine studija studenti stjeu temeljna znanja iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike radi usvajanja daljnjih potrebnih specijalistikih znanja iz elektrotehnike i elektronike kroz kolegije: elektroniki elementi i sklopovi, mjerenja u elektronici, teorija signala i sustava, graa raunala, metode i tehnike programiranja, sluenje inenjerskim programskim alatima i naelima osiguranja kvalitete.</p> <p>Studij elektrotehnike proiruje struno znanje sljede-im kolegijima: automatsko upravljanje i regulacija teh-nolokih procesa, mjerenje i akvizicija procesnih veliina, PLC upravljanje tehnolokim procesima, vizualizacija teh-nolokih procesa, upravljanje i regulacija elektromotornim pogonima, razvod i gospodarenje elektrinom energijom.</p> <p>Izborni predmeti nude interdisciplinarna znanja kao poveznicu sa strojarskim i telekomunikacijskim podrujima.</p> <p>Mogunosti razvoja karijereStudij osposobljava strunjake za: poslove na odravanju suvremenih sustava automatizacije baziranih na raunal-nom voenju tehnolokih procesa proizvodnje, montau i instalaciju suvremenih sustava automatizacije, ispitivanje i putanje u rad sustava automatizacije, izradu specijalizi-ranih aplikativnih programskih paketa za raunalno voe-nje tehnolokih procesa proizvodnje, servisiranje opreme i ureaja automatizacije, tehniku podrku kod prodaje opreme i ureaja automatizacije.</p> <p>1. godina studija</p> <p>1. SEMESTARobvezni predmeti ectsFizika I 6Matematika I 7Osnove elektrotehnike I 7Sigurnost i zatita na radu 2Tehnika dokumentacija 3Osnove raunalnih mrea 4Strani jezik I - Engleski 2</p> <p>2. SEMESTARobvezni predmeti ectsFizika II 6Matematika II 7Osnove elektrotehnike II 7Programski jezici i algoritmi 5Socijalna filozofija 2Strani jezik II - Engleski 2</p> <p>2. godina studija</p> <p>3. SEMESTARobvezni predmeti ectsBaze podataka i SQL 5Elektroniki elementi 5Mjerenja u elektrotehnici 5Modeliranje i simuliranje 5Graa raunala 5izborni predmeti ectsMobilne aplikacije 3Digitalna obrada signala I 3Sklopni aparati 3</p> <p>4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDigitalna elektronika 5Elektroniki sklopovi 5Signali i sustavi 5Osnove poduzetnitva 2Statistika 4Struna praksa 5izborni predmeti ectsOsnove web programiranja 3Osnove strojeva i ureaja 3Digitalna obrada signala II 3</p> <p>3. godina studija</p> <p>5. SEMESTARobvezni predmeti ectsAutomatizacija strojeva i ureaja 3Automatsko upravljanje 5Razvod elektrine energije 4Elektrini strojevi 5Energetska elektronika 5Procesna instrumentacija 4izborni predmeti ectsOdravanje industrijskih postrojenja 3Digitalne videokomunikacije 3Osiguranje kvalitete 3</p> <p>6. SEMESTARobvezni predmeti ectsElektromotorni pogoni 4Nadzor i vizualizacija tehnolokih procesa 4PLC sustavi upravljanja 3Raunalne mree 4Zavrni rad 7izborni predmeti ectsZatita u elektroenergetskim postrojenjima 3Ureaji energetske elektronike 3Diskretni sustavi upravljanja 3</p> <p>Uvjeti za upis i sustav bodovanja</p> <p>Prosjek svih ocjena iz srednje kole 40%Obavezni dio dravne mature (minimalno B razina)</p> <p>Hrvatski jezik 5%Matematika 30%Strani jezik 5%</p> <p>Izborni dio dravne matureFizika* 15%Informatika* 5%</p> <p>*Polaganje ispita izbornog dijela dravne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuena predmeta stjeu dodatni bodovi.</p> <p>6 semestara180struni prvostupnik/struna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inenjer/inenjerka multimedijske i grafike tehnologijebacc. ing. techn. graph.redoviti studij, izvanredni studij </p> <p>TrajanjeBroj ECTS bodova</p> <p>Akademski naziv zvanja</p> <p>Skraeni akademski naziv zvanjaNain izvedbe </p> <p>Preddiplomski struni studij</p> <p>Multimedija, oblikovanje i primjenaNastavni sadraj i kompetencijeInterdisciplinaran studij u podruju tehnikih znanosti koji obuhvaa iroka podruja multimedijske produkcije: audio-vizualne tehnologije, tiskarske tehnologije, web dizajn i internetsko programiranje, informacijske sustave, vizualne komunikacije. Interdisciplinarnu strunost mul-timedijske produkcije zahtijeva intenzivan razvoj infor-macijskih, komunikacijskih, grafikih i srodnih podruja znanosti.</p> <p>Nastava bazirana na praktinim projektnim zadacima osigurava studentima stjecanje kvalitetnih kompetencija iz teorije boja, kolorimetrije, fotografije, video tehnolo-gija, obrade zvuka, tiskarskih tehnika, programiranja, 3D modeliranja i animacije, komunikologije, dizajna vizualnih komunikacija, web dizajna, informacijskog managemen-ta, proizvodnje i distribucije audio-vizualnih sadraja, poduzetnitva.</p> <p>Mogunosti razvoja karijereDaljnji nastavak kolovanja u okviru Sveuilita Sjever mogu je na diplomskom studiju Odnosi s javnostima ili na srodnim studijima drugih visokih uilita. Studij potie na stalno uenje i usavravanje u primjeni svih navede-nih tehnologija i osigurava kompetitivnost u poslovima osmiljavanja i produkcije audio-vizualnih sadraja, kre-iranja vizualnih identiteta tvrtki, osmiljavanja i voenja poslovnih prezentacija, upravljanja tiskarskim procesima, marketinkih i promotivnih aktivnosti, oblikovanja i im-plementacije web sadraja, internetskog programiranja.</p> <p>1. godina studija</p> <p>1. SEMESTARobvezni predmeti ectsFizika I 4Grafike komunikacije 4Grafiki alati I 3IT i primjena 4Matematika I 6Multimedija, oblikovanje i primjena 5Socijalna filozofija 2Strani jezik I - Engleski 2</p> <p>2. SEMESTARobvezni predmeti ectsGrafiki alati II 3Kolorimetrija i multimedija 4Matematika II 6Oblikovanje tiskarskog medija 4Tiskarske tehnike 4Programski alati I 4Psihologija boja 3Strani jezik II - Engleski 2</p> <p>2. godina studija</p> <p>3. SEMESTARobvezni predmeti ectsBaze podataka i SQL 4Komunikologija 3Programski alati II 4Uvod u digitalnu videotehnologiju u elektronikim medijima 3Vizualna kultura 4Vizualna psihofizika 4izborni predmeti ectsInformacijski menagement 3Grafiki alati III 3Zapis i obrada zvuka I 3Prezentacija informacija 3</p> <p>4. SEMESTARobvezni predmeti ectsFotografija 4Grafiki dizajn 3Medijska komunikologija 4Osnove poduzetnitva 2Statistika 5Tiskovne forme 4CtP sustavi 4</p> <p>izborni predmeti ectsBoje u multimedijskim sustavima 3Digitalna videotehnologija u elektronikim medijima 3Programski alati III 3Zapis i obrada zvuka II 3Obrada digitalnog video materijala 33D modeliranje 3</p> <p>3. godina studija</p> <p>5. SEMESTARobvezni predmeti ectsUvod u radio i televiziju 5Medijska fotografija 5Poslovna komunikologija 5WEB dizajn 6izborni predmeti ectsDizajn korisnikog suelja 3Teorija reklamiranja 3Video animacija 3Uvod u suvremenu glazbenu produkciju 3Digitalna videoprodukcija 3Kontrola kvalitete 3</p> <p>6. SEMESTARobvezni predmeti ectsProizvodnja i distribucija audio vizualnih sadraja 4Ambalaa i pakiranje 4Struna praksa 10Zavrni rad 12</p> <p>Uvjeti za upis i sustav bodovanja</p> <p>Prosjek svih ocjena iz srednje kole 40%Obavezni dio dravne mature (minimalno B razina)</p> <p>Hrvatski jezik 10%Matematika 40%Strani jezik 10%</p> <p>6 semestara180struni prvostupnik/struna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inenjer/inenjerka strojarstvabacc. ing. mech.redoviti studij, izvanredni studij </p> <p>TrajanjeBroj ECTS bodova</p> <p>Akademski naziv zvanja</p> <p>Skraeni akademski naziv zvanjaNain izvedbe </p> <p>Preddiplomski struni studij</p> <p>Proizvodno strojarstvoNastavni sadraj i kompetencijeTijekom studija stjeu se struna znanja za samostalno upravljanje u cjelokupnom proizvodnom procesu, u planira-nju i izradi tehnologija obrade, u izradi elemenata konstruk-cija i sklopova, u upravljanju s CNC tehnologijama, u plani-ranju i rukovoenju procesima odravanja strojne opreme, u izradi tehnoloke dokumentacije koritenjem raunala, u ovladavanju CAD/CAM raunalnim programskim alatima za konstruiranje i upravljanje proizvodnim procesima, u podu-zetnitvu u razliitim primjenama strojarstva, u razvijanju timskog pristupa sa strunjacima iz drugih podruja tehnike.</p> <p>Strojarstvo kao iroka inenjerska disciplina proeta je temeljnim znanjima iz tehnike mehanike, materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proi-zvodnje, konstruiranja, ali obuhvaa i druga podruja, kao to su raunarstvo, informatika, elektrotehnika i sl. Istaknuta interdisciplinarnost ini strojarstvo poeljnom tehnikom disciplinom koja je predodreena za cijeloivotno uenje u modernom dinaminom drutvu. Zato su strunjaci ove struke prema podacima HZZ-a traeni u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Mogunosti razvoja karijereVea zastupljenost proizvodnih poduzea u Varadinskoj i Meimurskoj upaniji rezultirali su deficitom strunjaka tehnikih zvanja, ponajvie iz podruja strojarstva. Inenjeri strojarstva mogu se zapoljavati na poslovima tehnoloke operativne i pripreme proizvodnje, voenje, organizacija i kontrola kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizacija odravanja strojne opreme, koritenje infor-matike podrke u struci, logistika podrka proizvodnim i drugim procesima, predstavljanje proizvoda i tvrtke, prodaja i nabava strojeva, ureaja i dijelova za njihovo odravanje.</p> <p>1. godina studija</p> <p>1. SEMESTARobvezni predmeti ectsIT i primjena 4Matematika I 6Materijali I 6Mehanika I 6Osnove inenjerskog prorauna 2Socijalna filozofija 2Tehnika dokumentacija 4</p> <p>2. SEMESTARobvezni predmeti ects2D oblikovanje 2Elementi strojeva I 6Matematika II 6Materijali II 6Mehanika II 6Programski alati I 4</p> <p>2. godina studija</p> <p>3. SEMESTARobvezni predmeti ectsAlatni strojevi 2vrstoa 5Elementi strojeva II 6Osnove elektroteh. i elektronike 5Statistika 5Termodinamika 5Strani jezik I - Engleski 2</p> <p>4. SEMESTARobvezni predmeti ectsMehanika fluida 5Organizacija proizvodnje 5Osnove poduzetnitva 2Struna praksa I 4Tehnologija I 6Strani jezik II - Engleski 2izborni predmeti ectsObnovljivi izvori energije 3Tehnike spajanja 33D oblikovanje 3Menadment ljudskih potencijala 3</p> <p>3. godina studija</p> <p>5. SEMESTARobvezni predmeti ectsCNC obradni sustavi 5Mjerenja u proizvodnji 4Odravanje ind. postrojenja 4Tehnologija II 6Tehnoloka pripreme proizvodnje 5izborni predmeti ectsPnemumatika i hidraulika 3Programski alati II 3Tehnika hlaenja 3Osnove mehanikih operacija 3Povrinska obrada materijala 3</p> <p>6. SEME...</p>