Sveučilište u Rijeci - 2013/BIL102_Engleski_jezik... · samostalno izrađuju seminarski rad, ...…

  • Published on
    09-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Sveuilite u Rijeci </p><p>Medicinski fakultet </p><p>Katedra za drutvene i humanistike znanosti u medicini </p><p>Brae Branchetta 20 </p><p>51000 Rijeka </p><p>ak.god. 2013./2014. </p><p>ENGLESKI U BIOTEHNOLOGIJI </p><p>Studij: BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAIVANJE LIJEKOVA </p><p>Broj predmeta: </p><p>ECTS: 3 </p><p>Nastavno optereenje: 30 sati </p><p>Nositeljica predmeta: Doc.dr.sc. Anamarija Gjuran-Coha, docent </p><p>Adresa: Katedra za drutvene i humanistike znanosti u medicini, </p><p>Medicinski fakultet Rijeka </p><p>Vrijeme konzultacija: </p><p>Telefon: 051/688-248 </p><p>e-mail: anamarijagc@medri.uniri.hr </p></li><li><p>OPIS PREDMETA </p><p>Ciljevi i oekivani ishodi predmeta (razvijanje opih i specifinih </p><p>kompetencija): </p><p>Ciljevi predmeta: </p><p>Cilj nastave je da studenti ovladaju strunom medicinskom </p><p>terminologijom kako pisanom tako i usmenom te osnovnim gramatikim </p><p>strukturama koje se koriste u jeziku medicinske struke. Takoer, studenti </p><p>samostalno izrauju seminarski rad, prikupljaju relevantnu literaturu na </p><p>engleskom jeziku te usmeno izlau drugim kolegama. </p><p>Ope kompetencije: </p><p>Razvijaju se sljedee ope kompetencije: </p><p> 1. komunikacijske vjetine </p><p> - govorne komunikacijske vjetine </p><p>- pisane komunikacijske vjetine </p><p> - znanje jednog stranog jezika </p><p>2. sposobnost savladavanja novih vjetina </p><p>3. sposobnost samostalnog rada i odluivanja </p><p>4. sposobnost rijeavanja problema </p><p>5 .koritenje informatikih tehnologija </p><p>6. timski rad rad u grupi </p><p>7. etinost i odgovornost </p><p>8. organizacijske sposobnosti i vjetine </p></li><li><p> 9. kreativno razmiljanje </p><p>Specifine kompetencije: </p><p>Razvijaju se sljedee specifine kompetencije: </p><p>1. sposobosti itanja i razumijevanja medicinske teminologije na </p><p>engleskom jeziku. </p><p>2. praenje strune i znanstvene literature na engleskom jeziku </p><p>3. uenje novog i ponavljanje usvojenog znanja iz strunih kolegija na </p><p>engleskom jeziku </p><p>4. vjetina samostalnog pronalaenja relevantnih podataka, </p><p>5. saimanje i prezentacija informacija </p><p>6. pisanje seminarskog rada na engleskom jeziku </p><p>7. vjetina usmenog izraavanja </p><p>8. vjetina izlaganja na engleskom jeziku pred auditorijem </p><p>9. sposobnost sluanja i razumijevanja izlaganja drugih studenata uz </p><p>mogunost davanja kritikog komentara. </p><p>Sadraj predmeta: </p><p>Kolegij obuhvaa izbor tekstova iz medicine koji se bave odreenim </p><p>zdravstvenim problemima npr. prevencija, lijekovi, prehrana, javno </p><p>zdravstvo, visoki tlak itd. s kratkim osvrtom na sljedee gramatike </p><p>cjeline: glagolska vremena, pasivni oblik reenice, pogodbene reenice, </p><p>slaganje vremena, indirektni govor, konstrukcije s participom itd. </p></li><li><p>Pristup uenju i pouavanju u predmetu: </p><p>Pristup uenju i pouavanju u ovom kolegiju se temelji na neposrednoj </p><p>komunikaciji nastavnika i studenata te maksimalnoj ukljuenosti </p><p>studenata u nastavu rjeavanjem zadataka na nastavi i kod kue. </p><p>Evaluacija studenata vri se kontinuirano na svakom seminaru </p><p>pismenom provjerom znanja prethodno usvojenoga gradiva. </p><p>Nain izvoenja nastave: </p><p>Nastava je organizirana u obliku seminara tijekom kojih studenti aktivno </p><p>sudjeluju u itanju, prevoenju medicinskih tekstova, odgovaranju na </p><p>pitanja, te rjeavanju razliitih leksikih i gramatikih vjebi, kao i </p><p>prezentaciji seminarskog rada. </p><p>Obveze studenata/studentica: </p><p>Redovito pohaanje seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje </p><p>seminarskog rada, usmeno izlaganje. </p><p>Vrednovanje obveza studentica/studenata: </p><p>Satnica i bodovanje </p></li><li><p>ECTS koeficijent optereenja studenta 3 </p><p>Broj tjedana po turnusu 2 </p><p>Ukupan broj </p><p>sati </p><p>Predavanja </p><p> Seminara 30 </p><p> Drugi naini nastave </p><p>Sveukupno sati (ukljuujui predvieno vrijeme </p><p>za polaganje ispita ) </p><p>40 (30 sati neposredne </p><p>nastave i 10sati </p><p>pripreme za ispit) </p><p>Cjelokupnu ocjenu ini prisustvo na seminaru, pozitivno ocijenjeni </p><p>pismeni testovi tijekom seminara, seminarski rad te usmeno izlaganje. </p><p>Studenti koji ne zadovolje na prvom ispitnom roku neposredno nakon </p><p>nastave, ispitu pristupaju u drugom ispitnom roku, a ispit obuhvaa </p><p>pismeni test. Trei put studenti mogu izai na ispit u rujnu. </p><p>EVIDENCIJA PRISUSTVA </p><p>Evidencija prisustva na nastavi je obavezna i vodi se na svakom </p><p>seminaru. Prisustvo na nastavi se boduje. Tolerira se 30% odsustva </p><p>(30% sati, dakle 9 sati, odn. 3 puta ). Studenti koji su pristupili nastavi sa </p><p>zakanjenjem, nakon izvrene prozivke, ne mogu prisustvovati nastavi. </p><p>Nadoknade u nastavi (npr. prema rasporedu druge grupe) nisu mogue. </p></li><li><p>Studenti koji ne sudjeluju u radu seminara ili ometaju njezino izvoenje </p><p>bit e udaljeni s nastave i dobit e minus. </p><p>PARCIJALNA PISMENA PROVJERA ZNANJA </p><p>Tijekom odravanja seminara provodi se parcijalna pismena provjera </p><p>znanja prema unaprijed utvrenom rasporedu. Svaka parcijala donosi </p><p>max. 20 bodova. </p><p>PRIPREMA I IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA I PREZENTACIJA </p><p>Studentima je ponuen na slobodan odabir odreeni broj seminarskih </p><p>tema (u iznimnim je uvjetima mogua promjena teme). Svaki student </p><p>samostalno priprema i izlae jednu temu (po naelu jedan student </p><p>jedna prezentacija, s time da se teme ne mogu ponavljati). </p><p>Seminarske radove u pisanom obliku potrebno je predati do </p><p>dogovorenoga datuma, a svakako prije poetka prezentacija. Seminarski </p><p>radovi trebaju sadravati sljedee dijelove: </p><p>1. Introduction </p><p>2. razrada teme po poglavljima (2.1.; 2.1.1.; 3.1.; ,...) </p><p>- Conclusion </p><p>- Summary </p><p>- References </p><p>U pripremi seminarskih prezentacija, koritenje interneta je dozvoljeno, </p><p>no studentima se preporua i konzultiranje resursa knjinica/e. Svaki </p><p>koriteni izvor (slika, citat, tvrdnja i sl.) treba biti naznaen u </p></li><li><p>seminarskom radu. Prepisivanjem, plagiranjem i tehnikom copy-paste </p><p>gubi se pravo na prihvaanje i ocjenu seminarskog rada. </p><p>Predvieno je da seminarske prezentacije traju maksimalno 10 minuta, a </p><p>minimalno 8 minuta. Krae prezentacije bit e negativno ocijenjene, </p><p>odnosno donijet e 0 bodova. </p><p>Struktura bodovanja seminarskih radova: </p><p>- zastupljenost svih poglavlja </p><p>- razraenost teme </p><p>- logiki slijed sadraja </p><p>- jezina korektnost </p><p>- povezanost teksta i referencija (vidi Upute za pisanje seminarskog rada </p><p>i navoenje literature) </p><p>Struktura bodovanja seminarskih prezentacija: </p><p>formalni elementi </p><p>- pripremljenost za izlaganje </p><p>- jezina korektnost (izgovor, struktura reenice ) </p><p>- pridravanje vremena </p><p>- omjer teksta i ilustracija </p><p>- ponaanje za vrijeme izlaganja </p><p>UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA </p><p>1. Teme za seminarski rad biraju se s popisa tema objavljenih na </p><p>oglasnoj ploi Katedre za drutvene i humanistike znanosti u medicini. </p><p>2 Svaki je student duan odabrati temu i upisati se na za to predvieni </p><p>popis do roka objavljenog na oglasnoj ploi. </p></li><li><p>3. Seminarski se radovi predaju u pisanom obliku u kancelariju Katedre </p><p>do unaprijed utvrenog roka. </p><p>4. Seminarski rad treba sadravati sljedee: </p><p> (na naslovnoj stranici) </p><p> naslov rada, ime i prezime studenta, godinu i smjer studija, ime i </p><p>prezime nastavnika-mentora; </p><p> na svakoj iduoj </p><p> sadraj (contents) s popisom poglavlja i brojem stranica; zatim </p><p> uvod (introduction) </p><p> razradu teme po poglavljima; </p><p> zakljuak (conclusion); </p><p> saetak (summary) i </p><p> referencije (references). </p><p> Obim rada: 12-14 stranica, , Arial Unicode, FONT 14, prored 1.5 </p><p>5. Literatura za pripremu rada treba izvorno biti na engleskom jeziku i </p><p>mora ukljuivati knjige (ukljuujui e-books), a ne iskljuivo internetske </p><p>stranice. Nije dozvoljeno prevoditi publikacije na hrvatskom jeziku. </p><p>6. Referencije se navode kronoloki te svaki navod treba biti povezan s </p><p>referencijom. </p><p>7. Neprihvatljivi radovi (krivo obraena tema, copy-paste tehnika s </p><p>interneta i sl.) bit e ocijenjeni negativnom ocjenom. </p><p>8. O uspjenosti izrade seminarskog rada, ali i izloene prezentacije </p><p>studenti e biti obavijeteni nakon zavrene nastave. </p></li><li><p>9. Studenti su DUNI zadrati primjerak rada do dobivanja konane </p><p>ocjene. Kada student dobije ocjenu i potpis u indeks kolegij je zavren. </p><p>10. Prezentacije seminarskih radova izvode se usmeno u dogovorenim </p><p>terminima na poetku kolegija tako da je svaki student na vrijeme </p><p>upoznat o datumu svoje prezentacije. </p><p>11. Prezentacija se izvodi USMENO (bez itanja s papira, platna, </p><p>monitora, alabahtera i sl.) uz power-point prezentaciju. </p><p>12. Studenti koji nisu na vrijeme predali rad NE MOGU USMENO </p><p>IZLAGATI i ne dobivaju bodove predviene za izradu i prezentaciju </p><p>seminarskog rada. </p><p>13. NAVOENJE REFERENCIJA: </p><p> Referencije se navode kronoloki kako se pojavljuju u tekstu i stavljaju u uglatu zagradu, npr. [1], citiraju se na sljedei </p><p>nain: lanak iz asopisa: </p><p> Standardni lanak. Santos F, Dean W. Epigenetic reprogramming during early development in mammals. Reproduction 2004;127:643-51. </p><p>vie autorski. Reik W, Constncia M, Fowden A, Anderson N, Dean W, Ferguson-Smith A et al. Regulation of supply and </p><p>demand for maternal nutrients in mammals by imprinted genes. J Physiol 2003;547:35-44. </p><p>lanak u suplementu asopisa. Draghici S, Khatri P, Shah A, Tainsky MA. Assessing the functional bias of commercial microarrays using the onto-compare database. Biotechniques. 2003;(Suppl):55-61. </p><p>lanak u tisku. Savinainen KJ, Helenius MA, Lehtonen HJ, Visakorpi T. Overexpression of EIF3S3 promotes cancer cell growth. Prostate. In press 2006. </p></li><li><p>internetski izvor. Organ Procurement and Transplantation Network. National Data Reports. Available at http://www.optn.org/latestData/step2.asp. Accessed January 7, 2008. </p><p> Knjige: knjiga s inicijalima autora. Benirschke K, Kaufmann P, Baergen RN. Pathology of the Human Placenta. 5th Edition. New York: Springer Science, 2006;171-8. </p><p> dijelovi knjige. Bhatia S, Robinson LL. Epidemiology of leukemia in childhood. In: Nathan DG, Orkin SH, Look AT, Ginsburg D (eds). Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood. Philadelphia: Saunders Company, 2003;1081-110. </p><p>POLAGANJE ZAVRNOG ISPITA </p><p>Studenti su duni prijaviti ispit, jer mu inae nee smjeti pristupiti. </p><p>Ispit se polae pismeno. Pitanja se formuliraju kao test pitanja, pitanja </p><p>viestrukog izbora i esejska pitanja. Uvjet za prolaznu ocjenu je 50% </p><p>tonih odgovora. </p><p>Praenje i ocjenjivanje studenata biti e kontinuirano, tijekom odravanja </p><p>nastave. </p><p>Bodovanje rada studenata tijekom nastave (dakle, prije zavrnog </p><p>ispita): </p><p>1. prisustvo na nastavi: max. 10 bodova </p><p>2. 1.test: 20 bodova </p><p>3. 2.test: 20 bodova </p><p>4. usmeno izlaganje seminarskog rada: max. 12 bodova </p></li><li><p>5. pismeni oblik seminarskog rada (na usmeno izloenu temu ): max. </p><p>8 bodova </p><p>6. zavrni ispit (samo pismeni): max. 30 bodova </p><p>Ocjenjivanje se vri apsolutnom raspodjelom bodova. Prolazna ocjena </p><p>ne moe biti nia od 50%. </p><p> ECTS sustav BROJANI sustav </p><p> A.......90 -100% bodova izvrstan (5) </p><p> B.......80 - 89,9% vrlo dobar (4) </p><p> C.......70 - 79,9% dobar (3) </p><p> D.......60 - 69,9% dovoljan (2) </p><p> E.......50 - 59,9% dovoljan (2) </p><p> F i FX nedovoljan (1) </p><p>LITERATURA ZA POLAGANJE ZAVRNOG ISPITA </p><p>A.Gjuran-Coha, T.Pakvan-epi:"Izbor tekstova iz engleskog jezika". </p><p>PREPORUKE I OBAVIJESTI </p><p>Prisustvo i aktivnost u seminarima te svakodnevan rad studentima </p><p>znatno olakavaju polaganje zavrnog ispita. Ne postoji mogunost </p><p>odbijanja konane ocjene (lanak 46. Pravilnika o studijima Sveuilita u </p><p>Rijeci). </p></li><li><p> Za ostvarivanje temeljnih ciljeva kolegija student mora redovito </p><p>pohaati seminare. Izostanak je mogu u opsegu propisanom Statutom </p><p>fakulteta (30%). </p><p>Raspored seminara u ak.god. 2013./2014. </p><p>1.grupa (7.01.- 17.01.2014.) </p><p>7.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>8.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>9.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>10.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>14.01.2014. 15.00-19.00 </p><p>16.01.2014. 12.00-15.00 </p><p>17.01.2014. 15.00-19.00 </p><p>2.grupa (19.01.- 31.01.2014.) </p><p>20.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>21.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>22.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>23.01.2014. 15.00-18.30 </p><p>24.01.2014. 15.00-19.00 </p></li><li><p>28.01.2014. 15.00-19.00 </p><p>30.01.2014. 15.00-19.00 </p></li></ul>