Swartland Gazette 4 September 2012

 • Published on
  31-Mar-2016

 • View
  256

 • Download
  0

DESCRIPTION

Swartland Gazette 4 September 2012

Transcript

 • Swartland

  Year 10 4 September 2012 | Tel. 022 482 3817

  Charlotte Lesch

  RIEBEEK-WES -n Aftreeoord en n ver-

  sorgingsentrumvirverswaktebejaardes

  binne n natuurreservaat. Dt is beslis n

  eerste vir die Swartland.

  Die ontwikkeling, Kasteelberg Natuur

  Landgoed, is n nwagperiode van sowat ses

  jaar op 14 Augustus deur die departement

  vanomgewingsakeenontwikkelingsbeplan-

  ning goedgekeur, vertel Johann Buitendag

  van die ontwikkelingsmaatskappy, Prime

  Lifestyle Developments.

  David Ovenden, ook van Prime Lifestyle

  Developments, het by navraag oor waarom

  daar op die perseel op Riebeek-Wes vir hier-

  die ontwikkeling besluit is, die uitsig van so-

  wat 25 kilometer in deursne, uitgesonder.

  Ons glo ook dat Kasteelberg Natuur Land-

  goed n kombinasie van behoeftes van Rie-

  beek-Wes aanspreek.

  Volgens Ovenden is daar wye belangstel-

  lingenondersteuningonderdieplaaslikege-

  meenskap,wat bevestig het dat daar n groot

  gaping vir en n behoefte aan aftree- en ver-

  sorgingsfasiliteite vir bejaardes op Riebeek-

  Wes is.

  Daniel Christen van RE/MAX Eiendoms-

  agentskap op Riebeek-Wes meen die plaasli-

  ke gemeenskap ondersteun veral n ontwik-

  keling wat waarde tot die dorp sal toevoeg.

  Baie inwoners was aanvanklik gekant teen

  die ontwikkeling, omdat ons bekommerd

  was oor skade wat aan die berg gerig kon

  word en die digtheid daarvan. Ons is egter

  tevrede met die aangepaste voorstel.

  Dorothy Wodrich van Riebeek-Wes voel

  die ontwikkeling klinkwonderlik op papier,

  maarverskil gewoonlik vandie eindproduk.

  Sy meen die mooi hange van die berg word

  al hoe meer bederf deur ontwikkelings.

  VolgensChristenwasdaarbaie geleenthe-

  de vir kommentaar.

  Eenvandie aanpassingswasdiemarkver-

  wante pryse, voeg nog n inwoner by.

  n Streng ontwerpersgids sal gevolg word,

  meen Buitendag. KUBE Architects sal ook

  verantwoordelik wees om renosterveld en

  plaaslike plantegroei soos fynbos deel van

  die ontwikkeling te maak.

  Die hele ontwikkeling gaan fokus op die

  natuur en n eko-vriendelike ontwikkelings-

  en bouplan.

  Buitendag voeg by dat dit n natuur land-

  goed isendussalgeenuitbreidingvanverde-

  re eiendom toegelaat word nie.

  Plaaslike boukontrakteurs sal so ver

  moontlik in diens geneem word en onge-

  skoolde arbeid sal gebruik word om alle uit-

  heemse plantegroei te verwyder.

  Dieeiendomsalmarkverwantweesendus

  verkoop word teen pryse wat eiendomme op

  Riebeek-Wes haal.

  Indringerplante op die perseel sal gedu-

  rende September begin verwyder word.

  Ons gaan n gedeelte vandie perseel rehabi-

  liteerwatheeltemaldeurPortJacksonenan-

  der uitheemse plante oorgeneem is.

  VolgensBuitendag is spesialiste aangestel

  vir die verwydering van plantegroei, die re-

  habilitering daarvan en die soek-en-red-

  dingsoperasie van diere.

  Cape Nature het hul volle ondersteuning

  vir die inisiatief bevestig.

  Konstruksiewerksal vroegvolgende jaar

  begin, terwyl die uiteensetting van erwe en

  planne van die eenhede binne die volgende

  twee maande plaasvind, s hy.

  Sien ook berig op bl.3.

  Luukse aftreeoord vir Riebeek-Wes

  Lees binne

  Swartlander

  word

  vereer

  Olyfolie

  wen

  goud

  Tiere

  wen sosiale

  liga

  BLADSY 2 BLADSY 3 BLADSY 12

  n Grafiese ontwerp van die voorgestelde ontwikkeling. FOTO: VERSKAF

  DIS HEERLIKE LENTE! Plaas-

  like sangers Fanie Velskoen

  (heel links), Melindi Charle

  (langs hom) en John Harris

  (met die hoed) het Saterdag-

  middag by De Jonge Caf op

  Riebeek-Kasteel opgetree om

  n koelerige Lentedag te vier.

  Dit was inderdaad n dag om

  te vier aangesien Melindi en

  Velskoen ook verlede week

  onderskeidelik die nr. 1 en 2

  plekke op Weskus Radio se

  Top 20 behaal het. Melindi en

  Velskoen het op 25 Julie ver-

  loof geraak.Byhulle is plaasli-

  ke kunstenaar Li Nepgen en

  Jan Vorster, een van die be-

  soekers.

  FOTO: LIZETTE SMIT

 • 2 Swartland Gazette Nuus - News Dinsdag 4 September 2012

  KOMBERSE VIR SLAGOFFERS: Die polisie op Moorreesburg het

  Donderdag (30 Augustus) vyf kombersies van die plaaslike PEP

  Stores ontvang. Di komberse sal gebruik word vir slagoffers van

  veral verkragting, gesinsgeweld en aanranding om hulle gemaklik

  te maak en warm te hou. Sers. Nicolette Visagie verduidelik dat

  die slagoffers se klere dikwels geskeur is en daar nie altyd klere

  of iets om hulle te bedek, beskikbaar is nie. Die kombersies kom

  handig te paswanneer die slagoffer na die hospitaal geneemword.

  Hier is (van links) stasiebevelvoerder lt.-kol. Andrew Williams,

  Andzard Mautitius van Pep Stores opMoorreesburg en sers. Nico-

  lette Visagie, kordineerder van Victim Empowerment by di poli-

  siekantoor. FOTO: VERSKAF

  VROUEMAAND:Die polisie opMoorreesburg en

  hul administratiewe personeel, in samewerking

  met die plaaslike verkeersdepartement enmuni-

  sipale polisie, het verledeWoensdag (29Augus-

  tus) n padblokkadeopdie dorpgehouomvroue

  van verskeie sosiale probleme bewus te maak.

  PamflettemetonderwerpesoosDiemishandel-

  devrou,GesinsgeweldenIs jy nslagoffer?

  is uitgedeel. Daar is ook pamflette by die plaasli-

  ke gesondheidsentrum uitgedeel. Sowat 248

  vroue isdeurdieprojekbereik. FOTO:VERSKAF

  Die fotograaf wat

  die fotos van Ho-

  erskool Dirkie

  Uys-interskole

  aan die Gazette

  verskaf het vir die

  uitgawevan28Au-

  gustus, se van is

  verkeerd weerge-

  gee. Jeannette se

  korrekte van is

  Coetzer.

  Regstelling

  Lizette Smit

  CHATSWORTH-Hondewatdeurdie

  strate dwaal op soek na kos en op die

  oog af nie goed versorg lyk nie, word

  gereeld op elke dorp in die streek op-

  gemerk.

  Verskeie inwoners wil weet voor

  wie se deur die verantwoordelikheid

  van rondloper honde gelmoetword

  en waarom die Dierebeskermings-

  vereniging (DBV) glo niks aan die

  toedragvansakedoennie.Diesenior

  inspekteur by die Swartland DBV,

  Wayne Hector, s die verantwoorde-

  likheid l in die eerste plek by die

  mens wat n hond aanskaf. Die eie-

  naar van n hond moet sorg dat sy

  dier kos kry, gesond is en gesterili-

  seer word.

  Hy s om rondloperdiere van die

  straat te haal, is nie n DBV-funksie

  nie. Hector s die definisie van n

  rondloperhond is nhondwat sonder

  leiband in die straat is en dat sulke

  dieregeskutkanword totdieeienaar

  n bedrag betaal om die hond af te

  haal. Dit is die verantwoordelikheid

  van die munisipale wetstoepassers

  om hierdie bywet toe te pas. Hector

  voeg by dat die Swartland nie n skut

  het nie en dat die DBV en Swartland-

  munisipaliteit huidig in onderhan-

  delinge gewikkel is om die DBV die

  reg te gee om as skut op te tree en

  ook n bykomende personeellid aan

  testel. Intussenstelhyvoordat inwo-

  ners verantwoordelikheid neem.

  Mense kan self rondloperhonde

  na die DBV bring, waar die diere vir

  sewe dae gehou sal word of, afhan-

  gende van die hond se gesondheid,

  dadelik uitgesit word.

  Hyshy is daarvanbewusdat baie

  mense in finansile nood verkeer en

  soms nie langer hul honde kan ver-

  sorg nie.

  Hy vra dat honde in sulke gevalle

  eerder na die DBV geneem word vir

  moontlike aanneming eerder as om

  die honde aan hul eie genade oor te

  laat. Hector s hy sou wou sien dat

  sterilisasie,veralvanvroulikediere,

  deurwetgewing verpligtend gemaak

  word en dat befondsing vir sterilisa-

  sie-programme bewillig word. Hy

  glo dat dit n groot verskil aan die

  hondebevolking en ook die gesond-

  heid van honde sal beteken.

  Hector waarsku egter dat drastie-

  se stappe soosomhondeaankettings

  vas te bind om hulle van die strate

  af te hou, as dieremishandeling be-

  skoukanword.DieDBVisbymagte

  om mense voor die hof te bring wat

  hulle aan dieremishandeling skul-

  digmaak, of dier na dier aanskaf net

  om hulle later by die DBV af te laai.

  In sulkegevallekandiehof beslis dat

  mense nie geskik is om diere aan te

  hou nie.

  Rondloperhonde:

  wie se probleem is dit?

  MOORREESBURG

  - Kobus Smit van

  Moorreesburg is

  een van vier Suid-

  Afrikaners wat on-

  langs by n geleent-

  heid in Mosselbaai

  deur die Ameri-

  kaanse Kankerver-

  eniging en die Kan-

  kervereniging van

  Suid-Afrika (KAN-

  SA) as Internasio-

  nale Helde van

  Hoop (Internatio-

  nal Heroes of Hope)

  vereer.

  Die toekennings vormdeel vandie

  InternationalRelayForLife (RFL)se

  Helde van Hoop-program waardeur

  32 kankeroorwinnaars wreldwyd

  erkenning kry vir hul betrokken-

  heid by die stryd teen kanker.

  DrievandievereerdeSuid-Afrika-

  ners is Kapenaarswat benewensKo-

  bus ook Obie Woolward van Worce-

  ster insluit. Die derde Kapenaar wat

  nadoods vereer is, is die 18-jarige Di-

  di Coertze van George, wat vroer

  vanjaar oorlede is nadat sy haar een

  been aan kanker verloor het. Die

  vierde Suid-Afrikaner wat vereer is,

  is Kedibone Bonoko van Gauteng.

  Kobus Smit is sedert die begin van

  2012 n Moorreesburger toe hy as be-

  stuurder van Huis van Heerde Kin-

  der- en Jeugsentrum aangestel is.

  Kobus, wat tans die goewerneur

  van die Kansaraad in die Wes-Kaap

  is, is reeds vir 22 jaar

  sedert 1990 as vrywil-

  liger by die Kanker-

  vereniging op strate-

  giese bemarkings- en

  fondswerwingsvlak

  in die stryd teen kan-

  ker betrokke. Hy is

  ook self n kanker-

  survivor (oorwin-

  naar) nadat hy in

  2008 met prostaat-

  kanker gediagnoseer

  is.

  Kobus het van

  2009 n leidende rol

  gespeel in die sukses-

  volle aanbieding van die eerste drie

  Kansa RLF-byeenkomste in Mossel-

  baai.

  Watter wonderlike voorreg was

  dit nie vir my om op grondvlak by

  n heerlike lewensstyl-fondsinsame-

  lingsgeleentheid betrokke te raak

  waardeur die talle fasette van die

  stryd teen kanker bekend gestel

  word.

  Die feit dat dit geskied deur mid-

  del van bre publieke bewusmaking

  en deelname aan n deurnag-stapge-

  leentheid waaraan ook kanker-oor-

  winnaars deelneem, hulle wat oorle-

  de is aan kanker en ander siektes op

  gepaste wyse herdenk word en oud

  en jonkkandeelneemaan nverskei-

  denheid van pret- en plesieraktiwi-

  teite, isnou nonvergeetlikedeelvan

  my menswees, aldus Kobus.

  Swartlander word vereer

  Hier (van links) isGretchenMinnaarvanKansa Weskus,HermanAucamp,

  voorsitter vanMalmesbury seKansaRFL,MinetteBurger vanRFLPorter-

  ville, Jana du Plessis, een van SA se Internasionale Helde van Hoop die

  afgelope jaar, Johanna Stoffels, voorsitter van die RFL Vredenburg en

  Kobus en Anelise Smit.

  Plaaslike Relays bekroon:

  By die onlangse nasionale

  saamtrekvanKansaRFL inMos-

  selbaai is twee van die plaaslike

  Relays in Kansa se Suidelike Be-

  sigheidseenheid bekroon vir die

  kwaliteit van hul aanbiedinge in

  2011. Malmesbury se Kansa RFL

  is met die Heart of Relay For

  Life-spogtoekenning aangewys

  as die beste RFL-aanbieding.

  Vredenburg se Relay, saam

  met Mosselbaai, het weer eens

  die gesogte Heart of Relay For

  Life-toekenning vir die beste

  Survivors-aanbieding gekry.

  n Rondloperhond op Chatsworth soek

  kos.Verskeie inwonersshondewat los

  rondloop, is n groot probleem. FOTO:

  LIZETTE SMIT

  ) Bootenjins gesteel: Twee

  bootenjins met n waarde van

  R80 000 is verlede Woensdagnag

  (29Augustus)van nboot inYzer-

  fontein gesteel. Niemand is tot

  dusver in verband met die dief-

  stal in hegtenis geneem nie.

  ) n Vermeende onwettige

  handelaar is baie drank kwyt:

  In n teenmisdaadoperasie wat

  VrydagaandopDarlinggehou is,

  is 220 Fdrank by een huis gekon-

  fiskeer. nVrouis inverbandmet

  diemisdaad in hegtenis geneem,

  maar het nog nie in die hof ver-

  skyn nie.

  ) n Man vas op dronkbe-

  stuurklagte: nManisSaterdag-

  middag omstreeks 17:00 in Evita

  Bezuidenhout-rylaan op Darling

  op aanklag van dronkbestuur in

  hegtenis geneem na hy waar-

  skynlik beheer oor sy voertuig

  verloor het en teen n stopteken

  vasgery het. Volgens die polisie

  is niemand in die ongelukbeseer

  nie en het die voertuig geringe

  skade opgedoen.

  Volgens polisiewoordvoerder,

  Johnathan Filander, was Dar-

  lingdieafgelopenaweekdoodstil

  na verskeie teenmisdaadopera-

  sies by drankpersele uitgevoer

  is.

  Hy waarsku egter inwoners

  om nie nalatig te wees nie en hul

  eiendom agter slot en grendel te

  hou.

  Polisienuus uit Darling

  ONWETTIGE

  DRANK: Die

  polisie het

  Vrydagaand

  op 220 F al-

  kohol in n

  teenmisdaad-

  operasie by

  n huis op

  Darling be-

  slag gel.

  FOTO: VER-

  SKAF

  HOE KAN ONS HELP? Die polisie op Malmesbury het verlede week van

  deur tot deur op Chatsworth gaan aanklop om by inwoners uit te vind

  hoe hulle beter diens vir die Chatsworth-gemeenskap kan lewer. Konst.

  Hennie du Rand praat hier met n inwoner. FOTO: DERRICK YOUNG

 • Swartland Gazette 3Nuus - NewsDinsdag 4 September 2012

  Die ontwikkeling, Kasteelberg

  Natuur Landgoed teen die hange

  van Kasteelberg op Riebeek-Wes,

  is n ses jaar n realiteit.

  Volgens inwoners is hulle baie op-

  gewonde oor die ontwikkeling.

  Die perseel, bo Horskool Smuts

  Malan, is in 2006 by n privaat eie-

  naar gekoop. Die ontwikkeling van

  sowat agt hektaar sluit die volgende

  fasiliteite in:

  .Sowat 12 onvervreembare erwe

  van 1 500 m groot.

  . Twaalf aftree-eenhede wat twee

  tot drie slaapkamers met n motor-

  huis insluit.

  . Sowat 12 tot 14 kamers sal in die

  versorgingseenheid vir verswakte

  bejaardes beskikbaar gestel word.

  .Die ontwikkeling sluit ook n 24-

  uur sekuriteitsdiens in.

  .Mediese spesialiste op verskeie

  vlakke sal die mediese sentrum be-

  soek indien nodig.

  .Inbly-verpleegsorg word aange-

  bied.

  .Wingerd en olyfboorde vir hul

  eie handelsmerk, Kasteelberg Blend

  and Olive Oil.

  .Wildsbok-rehabilitasiesentrum.

  .25% van die natuur landgoed is

  aan Cape Nature geskenk.

  Gesogte aftreeoord op pad

  Die toekomstige terrein van die ontwikkeling van Kasteelberg Natuur

  Landgoed. FOTO: VERSKAF

  RIEBEEK KASTEEL - The

  GoodGreenOil, a locallypro-

  duced olive oil, won gold in

  theSAOliveAwards inPaarl

  recently.

  The Gazette spoke to Ian

  Carnegie, the owner of Indi-

  go Ridge where the olive oil

  is produced for this award-

  winning olive oil.

  How did it happen that

  you started to make olive

  oil?

  While living in the UK we

  got our hands on a Farmers

  Weeklyand readanarticle by

  Gerrie Duvenage of Morgen-

  ster about growing olives

  andproducing olive oil. That

  piqued our interest. Onavis-

  it to France, we saw the olive

  groves and decided that this

  is was the opportunity that

  wewere looking forwhenwe

  returned to SA we knewwe

  wanted to come back to farm

  in some way as we wanted

  the lifestyle for us and our

  young family. I am from a

  farmingbackground,went to

  Weston Agricultural School

  in Kwazulu-Natal, but ended

  up working in IT in both

  Joburg, London and Scot-

  land. On our return to SA in

  2003 we bought the land in

  Riebeek Kasteel (we fell in

  love with the Valley) and be-

  gan the development of the

  farm.We developed the farm

  from scratch (the land was

  old wheat fields). We planted

  5 ha of olive trees which con-

  sisted of olive tree varieties

  specially selected for their

  high quality and aromatic

  oils. At the same time we

  planted 3ha of Shiraz wine

  grapes.

  Twoyears laterweplanted

  another 5 ha of olive trees

  and 5ha ofChardonnaywine

  grapes. We harvested our

  first olive crop in 2007 al-

  though all the olives went to

  Morgenster.We sold out first

  olive oil under the Good

  Green Oil label in 2009.

  To what do you ascribe

  your success?

  Perseverance, belief in

  what we are doing, and the

  quality of whatever we do is

  paramount (this applies to

  both the farm and schools)

  If you could do anything

  else, what would it be?

  Drive into themiddleofAf-

  rica and farm! As long as it

  was close to the beach.

  What are you most

  proud of?

  Each other!

  Good Green Oil wins SA gold award

  The Carnegies of Indigo Ridge:

  Sophie and Ian with Megan

  (left), Isabella (at the back) and

  Riley (right).

  Het jy n

  goeie

  storie?

  Kontak

  die

  Gazette

  by 022

  482

  3817

 • 4 Swartland Gazette Algemeen - General Dinsdag 4 September 2012

  $SSO\ 1RZ

  8QORFN \RXU

  8QORFN \RXU8QORFN \RXU

  8QORFN \RXU

  IXWXUH

  IXWXUHIXWXUH

  IXWXUH

  College 1,000th graduate milestone

  Level 4 students increase 131%

  1,136 subject distinctions in 2011

  Top electrical student in Western Cape

  MALMESBURYMunisipalerekenin-

  ge oor die pos kan binnekort tot nmi-

  nimum afgeskaal word nadat die

  Swartland-munisipaliteit voorgestel

  het dat rekeninge via e-posse af gele-

  wer word.

  Volgens Kenny Cooper, direkteur van

  finansile dienste, kan diemunisipaliteit

  sowat R108 000 spaar as hulle 3 000 muni-

  sipale rekeninge elektronies sou aan-

  stuur. Die kostes wat gepaard gaan met

  die pos van diensterekeninge sluit onder

  meerdieaankoopvanpossels enkoever-

  te in, asook aflewering- en drukkostes.

  Daarom het die munisipaliteit met die

  inisiatief na vore gekom om n kompeti-

  sie, naamlik Gaan Groen, saam met die

  elektroniese lewering van rekeninge van

  stapel te stuur om inwoners betrokke te

  kry by die projek.

  n Pamflet oor die projek is aan elke

  huishoudinggegeewaaropingetekenkan

  word vir die kompetisie.

  Indien klinte hul pos-adresse daarop

  invul en kinders jonger as graad 7 die

  prente inkleur en hul vorms by diemuni-

  sipaliteit aflewer, kan groot pryse gewen

  word.

  Drieprysevirafslagopdiensterekenin-

  ge onderskeidelik R3 000, R2 000 en n

  R1 000 isopdiespel asookdrieBlackber-

  ry Curve-selfone vir die kinders.

  Die trekking vind kwartaalliks plaas.

  Gaan groen en wen

  Kom geniet n familiedag by Melkbosstrand

  se4x4-roetemetstalletjies,vierwiel- enveld-

  motorfietse op 15 September. Die dag word

  aangebied ter stywing van die Dirkie de Vil-

  liers Beenmurgoorplantingsfonds.

  Koste: R150 vir n wedrenjaer, R40 vir vol-

  wassenes en R20 vir kinders.

  Rig alle navrae aan Elana de Villiers by

  0072 419 0402 of e-pos na elanadevil-

  liers@gmail.com.

  Pretdag by Benefit

  Enduro Raceday

  Die Swartland Gazette het in die uitgawe van

  28 Augustus twee SMS-kompetisies met

  heerlike pryse geloods. Ciske Dippenaar is

  een vandiewenners van n dubbelkaartjie na

  die Bravo! Mykonosfees wat einde Septem-

  ber op Langebaan gehou sal word. Die ander

  wenners van dubbelkaartjies wat hul kaart-

  jies by die Gazette-kantoor gaan afhaal het,

  is HelenAllers, Nina van derWesthuizen, Da-

  niel Wickham, Marlene Jooste en Elma Ma-

  rais. FOTO: LIZETTE SMIT

  SMS-WENNERS: In die tweede SMS-kompe-

  tisiewat saammetDeOudeStoep restaurant

  op Moorreesburg se eerste verjaardag geval

  het, kon lesers CDs deur Fanie Velskoen en

  Melindi Charle, wat ook di aand daar opge-

  tree het, wen. Bo is Jolida du Preez met die

  Fanie Velskoen CDwat sy gewen het. Die an-

  der wenners is Willie Walters, Evan Persens,

  JacoKotze, YvonneScheepers enElizeMou-

  ton. FOTO: LIZETTE SMIT

  InwonersvanDarling-Ooshetonlangssaam-

  gespan om n skoonmaak-projek op die been

  tebring.KarlWilliams, nplaaslike inwoner

  vanDarling-Oos,hetmetdiinisiatiefvoren-

  dag gekomdeur inwoners te kry om rommel

  tussen die erwe op te tel.

  Volgens Swartland-munisipaliteit se nu-

  we raadslid, Michael Rangasamy, is die par-

  kies op Darling ook in n toestand. Ons wil

  graag n nuwe en netjieser parkie vir Dar-

  ling-Oos kry waarop inwoners trots kan

  wees.

  Die munisipaliteit het reeds hul versoek

  goedgekeur om n stuk grond vir n moontli-

  ke parkie te laat skraap. Ons gaan probeer

  om skenkings in te samel vir nuwe speel-ap-

  parate. Rangasamy vertel dat die inwoners

  baie gewillig is om te help met die opruim

  van hul omgewing. Ons soek net n veilige

  en skoon speelplek vir die kinders.

  Oud en jonk in Darling ruim saam op

  Hierdiekwartaal krydievolgendemenseafslagophule rekenings:Van links isWalterAlexan-

  der Killops (R1 000-afslag), Kenny Cooper, direkteur: finansile dienste en die inisieerder

  van die projek, Petrus Johan van der Merwe (R2 000-afslag) en P.F. Loubser (R3 000-afslag).

  FOTO: VERSKAF

  Hier (van links) is Donovan Sias, Karl Williams (projekbestuurder), Ronwyn Agulhas en Phumzile

  Matiwane by plaaslike inwoners en kinders. FOTO: VERSKAF

  DiegelukkigewennersvandieBlackberryCurve-selfone is (agtervan links)AngelaLombard

  (wenner), Tijmen van Essen, uitvoerende burgemeester, Kenny Cooper, raadslid Maude

  Goliath, uitvoerende onderburgemeester; en (voor) Marvin Frans en Isabella van der Vyfer.

  FOTO: VERSKAF

 • 9 September - AGS Corpus Christi Mal-

  mesbury

  Die oggenddiens is om 09:30: Drie soort ge-

  lowiges met die aanddiens om 18:00: Geloof

  wat deurdra. Navrae: 073 447 2902

  3-7 September - Kuns Expo

  Ons nooi almal vriendelik uit om saam te

  kom kuier by die Kuns Expo op Moorrees-

  burgbydie Koringmuseumenbiblioteekom

  9:00 tot 17:00. Vir meer inligting en om ses-

  sies te bespreek, bel Ferina by 083 658 3212.

  5 September - Vleisfees Boeredag

  Kom luister na praatjies deur kenners,

  kyk na n praktiese demonstrasie en geniet

  n ete op Drorugplaas buite Malmesbury.

  Registrasiefooi isR70. Skakel virRenStoch

  vandag nog om te bespreek by 082 897 6225.

  8 September - Apostoliese Geloof Sen-

  ding

  AGS Riebeek-Wes bied Saterdag n mas-

  kerbal teen R 100 per persoon aan. Die Son-

  dagdiens volg om 10:00 die oggend op 9 Sep-

  tember met die tema: Die driehoekige sen

  van God. Navrae: 083 745 9117.

  7 tot 9 September - Danie Botha by De

  Ark

  Spreker, gospelsanger en evangelis Danie

  Botha sal by De Ark op Koringberg optree.

  Bel InaLambrechtsby0824345447virnadere

  besonderhede.

  9 September Korrektiewe Kerk

  Die diens vind om 09:30 by die AGS Kerk

  Wesbank plaas, met die tema uit Spreuke 14

  vers 25: Betroubare getuie red lewens. Na-

  vrae: Richard by 082 760 9312

  12 September - Praatjie by Museum

  Daniel Cristen sal van 19:00 af n praatjie

  oor die Rooikat (Lynx) by die Malmesbury

  Museum gee. Toegang is R50 en sluit n vin-

  gerete in. Skakel Lynn om te bespreek by 022

  482 2332 tussen 09:00 en 14:00 of 072 753 0740.

  19 September - Staffie-skou

  Alle opreggeteelde staffies van die ouder-

  domvan 4maande af kan ingeskryfword vir

  di skoubyJagtershof- sportgronde inKuils-

  rivier. Rosette en pryse om te wen. Inskry-

  wings is van 11:00 tot 12:00. Beoordeling is

  om 12:30. Navrae by Stella by 078 432 9454

  of staffieclub@gmail.com

  26 September - CansaWest Coast Sympo-

  sium

  Joinus at theBuffelsfonteinNature resort

  from 09:30 for 10:00 till 14:30 for talks and

  lunch. Registration fee is R30. RSVP before

  14 September at 022 482 1111 or lhugo@can-

  sa.org.za.

  29 September - Galjoen-derby

  Baie pryse is weer op die spel by vanjaar

  se Galjoen-derby wat op Yzerfontein gehou

  sal word. Inskrywingsgeld is R150 en sluit

  n gholfhemp in.

  Kontak Gawie Steyn virmeer inligting by

  083 379 6044 of epos gsteyn@wcaccess.co.za

  29 September - Markdag

  Markdag word op die Museum Terrein op

  Moorreesburg aangebied en begin om 08:00.

  Inskrywingsfooi is R30.00. Kom koop en/of

  verkoop enige item

  Navrae: 022 433 1072 / 082 574 0357

  You are invited to the Darling Wildflower

  show weekend from Friday 14 to Sunday 16

  September.

  It promises to be exceptional this year due

  to the wonderful rain of winter.

  The main hall at the Darling Sports Club

  will reflect landscapes of flowers from the

  Strandveld, Sandveld, Renosterveld and

  Wetland areas, constructed by volunteers

  andmembersof theDarlingWildflowerSoci-

  ety with assistance from Eskom.

  View breath-taking displays whilst listen-

  ing to live classical guitar performances.

  Lectures will be given by the following

  guest speakers: JohanVisagie, conservation

  manager of Dassen Island Nature Reserve

  and Carol Olivier, who will talk about their

  research of jackass penguins; Anton Poe,

  who will speak on pollinators; and Gerald

  Wingate, chairperson of the Tygerberg Bird

  Club,whowill talkonbirdsof theWestCoast.

  Saturday15September featuresawine fes-

  tival showcasingthewinesof theWestCoast.

  There will be live music throughout the day

  and a show by Freddy Nest.

  Sunday 16 September is family day, with

  food, stalls and pony rides.

  Tickets can be bought at the gate or

  through Computicket.

  Darling Wildflower Show

 • 6 Swartland Gazette Menings - Opinions Dinsdag 4 September 2012

  Beplanning

  Die beplande aftree-oord vir meer gegoede

  senior burgers wat in die Riebeek-Vallei be-

  plan word, beloof om n plek te wees waar

  diegene wat vir hul skemerjare voorsiening

  gemaak het, dit in gemak sal kan deurbring.

  Die meeste mense dink nie graag aan hul

  aftrede nie en laat na omdaarvoor te beplan,

  terwyl selfs iets soos om n gesonde leefstyl

  te handhaaf, beplanning vir die toekoms is

  omdatdit nmeer sorgvryeaftrede tot gevolg

  kan h. Selfs diegene wat dit nie finansiel

  breed het nie, kan steeds beplan.

  Beplanning is n belangrike deel van byna

  elke aspek van die lewe. Of dit n matriekaf-

  skeid, die volgende werkdag of n luilekker

  vakansie is: beplanning is die sleutel tot suk-

  ses.

  Om tot aksie oor te gaan wanneer die be-

  planning gefinaliseer is, is natuurlik die vol-

  gende belangrike stap.

  Selfsmet genoegsamebeplanning is dit eg-

  termoeilik omvooruit te gaan of n gemakli-

  ke leefstyl te handhaaf as di wat die hef in

  die hand het, skynbaar daarop uit is om ge-

  wone mense te melk vir elke sent wat hulle

  het.Kospryse,petrolpryseenboeresegrond-

  belasting styg in so nmate dat selfs die beste

  plannevangeenwaarde is as diewaardevan

  geld toenemend minder word nie.

  Dit laat n mens wonder of regerings- en

  munisipale instansies werklik die langter-

  myngevolge van hul planne en besluite op

  elkevlakvandiesamelewing ingedagtehou.

  BOOMPLANTMAAND: Junior stadsraadslid, Hanno du Plessis van Horskool Swartland,

  plant een van die bome by Laerskool Naphakade ter viering van Boomplantmaand. Jnr.

  raadslid, Masixo Vuba van Horskool Naphakade, help om die boom in posisie te hou.

  Volgens jr raadslid, Elche Schoeman van Horskool Dirkie Uys, wil hulle die jeug aanmoe-

  dig om bome te plant en te versorg gedurende September. FOTO: CHARLOTTE LESCH

  Lesse uit die

  Olimpiese Spele

  Pastoor Piet Smit

  Daar is vele lesse te

  leer uit die afgelope

  Olimpiese Spele van 2012: Gee jou beste tot

  die einde.

  Michael Phelps, die swemsensasie van

  Amerika, het die meeste medaljes by Olim-

  piese Spele deur die jare gewen in die swem-

  afdeling. Dus 19 medaljes in totaal. Hy het

  sedert 2 000 nooit verloor in die 200 m vlin-

  derslag vir mans nie. Maar hierdie keer het

  ietsverrassendsgebeur.Miskienwashyoor-

  gerus en het sy hand nie vinnig genoeg die

  rant geraak nie. Ons Suid-Afrikaanse Chad

  le Clos se hand was 0,05 sekondes vinniger

  as die van Michael Phelps net omdat laasge-

  noemde ietsie verslap het. Vra vir Michael

  Phelps wat beteken 0,05 sekondes in sy lewe

  Dit het van hom n verloorder gemaak,

  maar van Chad le Clos die wenner.

  Mat. 24:13 Maar wie volhard tot die ein-

  de toe, hy sal gered word.

  Dis nie hoe ons wegspring wat tel nie. Dis

  niehoe jy indiemiddel vandiewedloopvaar

  nie.Maar hoe jy eindig! Vele kinders van die

  Here het aan die einde van hul lewe afvallig

  geraak, lou geraak, verwrelds, omgedraai

  en weggeraak! Daarom: Laat elke sekonde

  van jou lewe tel! Doen altyd net jou beste op

  alle terreine van jou lewe!

  Net meer as n jaar gelede het ek gelees

  as n mens lojaliteit verwag, jy n hond

  moet kry. Die redenasie is dat honde jou

  nie, soos naastes of geliefdes, in die steek

  sal laat nie.

  Ek het vir Koos, die teef, haar naam ge-

  geevoorekgeweethet sy is nmeisiehond

  en omdat sy as baba met nog blou ogies,

  soos n regte Koos gelyk het. Vandag is

  sy n elegante windhond-tipe; as baster-

  brakke as elegant beskryf kan word.

  En sy s lojaal. En bedorwe. En ek is nie

  seker of sy weet dat sy n hond is nie.

  Die eenjarige Koos is deel van die gesin.

  Koos slaap elke aand saam met my onder

  die kombersemet haar kop op die kussing

  soos n mens. Sy snork soos n mens en

  maak snaakse geluidjies met haar mond

  wanneer sy droom.

  Koos verstaan nie wanneer iemand s

  Buite! nie. Sy sal bloot na die stomme,

  oningeligtemenswathaarmet nbrakver-

  war, kyk asof hy of sy Grieks praat. Koos

  doen nie hondetruuks nie en gee nie poot

  om kos te kry nie.

  Ek en my dogter verwag dat Koos enige

  dag haar eerste woorde gaan s. Die eerste

  woorde salmoontlikwees, Wanneer gaan

  ons stap? of Hoekomgee jullemy honde-

  kos vir aandete?

  Ek stem saam dat dit hartseer is vir n

  volwasse vrou om so n hegte vriendskap

  met nhondteh.Ekhetditweereensbesef

  toe ek eenSaterdagoggendmyooopmaak

  en n slapende hondegesiggie die eerste

  ding is wat ek op die kussing langs myne

  sien. Hartseer, maar dis hoe dit is.

  Sielkundiges sal natuurlik n galadag

  met my h. Verbeel jou al die moontlike

  afwykings wat hulle sal kan bewys di dat

  ekverkiesommytydindierekringeeerder

  as mensekringe te spandeer.

  ...behoefte aan veilige verhoudinge

  waar verwagtinge beperk is.

  Hulle s dit asof dit n slegte ding is! En

  wat is foutmet beperkte verwagtinge?Ons

  mense is geneig om al die lewe uit mekaar

  te druk tot daar niks oor is nie en dan ewe

  teleurgesteldwilweetwat fout gegaanhet.

  Ek en Koos se verwagtinge van mekaar

  is inderdaad beperk: gereelde staptogte en

  ek wat vir haar kos koop.

  *Slegs mense met Koos-tipe neigings sal

  in aanmerking vir vriendskap kom...butt

  sniffing not included..

  Ek en Koos, my hond

  Van waar rekening vir

  le erwe?

  Op die nuutstemunisipale rekenings vir die

  twee erwe, is daar op elke rekening n debiet

  vir R 94,36.

  Die debiet word gespesifiseer as water

  besk.pmt.Diewaterbeskpmtkomegter twee

  keer voor op elke rekening.

  Die gewone debiet vir water besk is dus

  daarop plus n tweede bedrag vir R 94,36 on-

  der dieselfde hofie. By navraag is daar deur

  diemunisipaliteitaanmygesedatditvirvul-

  lisverwydering is.

  Dit beteken dat die eienaars van le erwe

  in die Swartland nou vir vullisverwydering

  moet betaal vir n le erf! Die erwe word nie

  skoongemaaknie, daar isdusgeenvullisver-

  wydering nie. Huisvullis is nie hier ter spra-

  ke nie aangesien daar nog niks gebou is nie.

  Verder het niemand enige kennisgewing

  voor die tyd ontvang van die besluit nie.

  Of dit wettig is volgens die munisipale or-

  denansie, weet ek nie. Moontlik het Swart-

  land self die besluit geneem. Die persepsie

  wat ons het, is dat daar op die manier nog

  meer voorsiening gemaak word vir ander

  kostes wat nie verhaal kan word nie..

  Johan van Onselen

  Swartland Munisipaliteit antwoord:

  1. Die Raad het op 23 Junie 2011 n konsep

  Afvalbestuursverordening aanvaar, wat

  voorsiening maak vir die heffing van n be-

  skikbaarheidstarief ten aansien van le er-

  we.Hierdieverordening ishiernavirpublie-

  ke deelname geadverteer, in sowel die plaas-

  like media en op die munisipale webtuiste.

  Die finaleAfvalbestuursverordening isop24

  November 2011 (nadat daar geen publieke

  kommentaar ontvang is nie) deur die Raad

  bekragtig en op 15 Desember 2011 in die Pro-

  vinsiale Koerant afgekondig/gepromulgeer

  vir implementering.

  2. Die tarief van R94,36 as vullisbeskik-

  baarheidsheffing isop29Maart 2012deurdie

  raad aanvaar as deel van sy tariewe toepas-

  lik op die 2012/13 finansile jaar. Ingevolge

  wetlike vereistes, was die publiek deur mid-

  del van n kennisgewing, wat hierna in die

  plaaslike media en op die webtuiste geplaas

  is, versoek om kommentaar en/of besware

  in te dien op die voorgestelde tariewe vir

  2012/13. Die tariewe is hierna by n vergade-

  ring gehou op 31 Mei 2012, finaal deur die

  raad vir implementering goedgekeur as deel

  van sy 2012/13 begroting, wat met ingang 1

  Julie 2012 in werking getree het.

  3. Munisipale rade word deur die Grond-

  wetdie regverleenomenigebevoegdheiduit

  teoefenmetbetrekkingtot naangeleentheid

  wat redelikerwys nodig is vir, of verband

  houmet, die doeltreffende verrigting van sy

  funksies, wat insluit die magte om tariewe

  en/of heffings temag bepaal ten aansien van

  enige/alle dienste wat hy aan die publiek le-

  wer uit hoofde van sy funksies in terme van

  die grondwet.

  4. Rede/rasionaal vir die vullisbeskik-

  baarheidsheffing: Dieselfde beginsel wat

  geld by die verhaling van die water-, riool-

  en elektrisiteitsbeskikbaarheid t.o.v. le er-

  we, geld ook ten opsigte van vullisverwyde-

  ring, waar daar n verpligting op diemunisi-

  paliteit is om die infrastruktuur vir hierdie

  dienste beskikbaar te stel. Hieruit volg dat

  ten minste die vaste koste verbonde aan so-

  danige diens verhaal moet word om die vol-

  houbaarheid van die diens te verseker.

  Of diemunisipaliteit een erf of n 100 erwe

  in n nuwe ontwikkeling van n diens moet

  voorsien, die vaste koste verbonde aan die

  verskaffingeninstandhoudingvandie infra-

  struktuur bly onveranderd, ongeag of daar-

  die erwe beboud of onbeboud is. Vaste koste

  uitgawes verbonde aan die vullisverwyde-

  ringsdiens behels waardevermindering op

  die vragmotors, onderhoud- en bedryfskos-

  tes van die betrokke vragmotors, personeel-

  uitgawes en administratiewe koste. Of die

  verbruikerfisiesvandiediensgebruikmaak

  al dan nie, is nie hier ter sake nie. Soos reeds

  gemeld, geld dieselfde beginsel ten aansien

  van al die ander beskikbaarheidsheffings.

  5. Die skoonmaak van erwe speel nie n rol

  by die vullisbeskikbaarheidheffing nie. Die

  verantwoordelikheid berus op elke eienaar

  om sy erf skoon te hou, en n ander verorde-

  ning reguleer hierdie kwessie. Daar word

  jaarliks inspeksie gehou en, waar nodig,

  word eienaars aangeskryf om hul eiendom-

  me op te ruim. Sou hulle versuim, gaan die

  munisipaliteit op tender uit om die erwe te

  laat skoonmaak, virdiekostevandiebetrok-

  ke eienaars.

  6.Daar iswelperabuis nadministratiewe

  foutbegaanmetdieomskrywingvandievul-

  lisbeskikbaarheidsheffing op die dienstere-

  kening, wat as waterbeskikbaarheidstarief

  aangetoon word. Ons bied verskoning aan

  vir hierdie fout. Dit is intussen reggestel en

  sal in die volgende diensterekening korrek

  reflekteer.

 • 8 Swartland Gazette Jeug - Youth Dinsdag 4 September 2012

  DARLING SE WP GIM-

  NASTE: Agter van

  links is Ricco Swane-

  poel, Chantelle vander

  Westhuizen, Marita

  Rossouw, Hanno Swa-

  nepoel, Ruan Visser;

  (voor), Meagan May en

  SeanKriel vanDarling.

  Hulle het 24 Augustus

  aan die WP gimnas-

  tiek-uitdunne deelge-

  neem en die kwalifise-

  rende punt behaal om

  op 1 en 2 Oktober aan

  die SA kampioenskap-

  pe in Pretoria deel te

  neem.

  FOTO: VERSKAF

  GIMNASTIEK-PRES-

  TEERDERS: Kinders

  van die Moorreesburg

  Akro Gimnastiekklub

  het op 24 Augustus

  aan die Westelike Pro-

  vinsiale Akro gimnas-

  tiek-uitdunne deelge-

  neem. Die volgende

  gimnaste het die WP-

  span gehaal en sal die

  provinsie verteen-

  woordig by die Suid-

  Afrikaanse kampioen-

  skappe wat op 1 en 2

  Oktober in Pretoria

  Centurion gehou word

  (voor van links): Kim

  Veloen, Charlie-lea

  Spencer, Sonique Wil-

  liams; Carla van Zyl;

  (agter, onder) Jasmin

  Lewis, Sydney Crow;

  (bo)Marn vanSchalk-

  wyk en Adriane Crow.

  Nelmarie Lourens en

  Stephanie Eksteen

  was afwesig.

  FOTO: VERSKAF

  WAT WIL EK WORD? Die polisie op

  Moorreesburg in samewerking met

  plaaslike rolspelers sooswyksraad-

  lidDesmondFilander,LionelWilson,

  Dave Cornelius van dieWeskus Dis-

  triksdiensteraad en Lumeca Adams

  van die Koringbedryf Museum het

  verlede Dinsdag n loopbaanuitstal-

  linggerelwaarverskeiekollegesen

  universiteite aan deelgeneem het.

  Dit is bygewoon deur leerlinge van

  Horskool Dirkie Uys, Wesbank Se-

  kondr, Schoonspruit Sekondr en

  Laurie Hugo asook heelwat volwas-

  senes.Bovind leerlingemeeruit oor

  die loopbaan van hul keuse.

  FOTO: VERSKAF

  WP GIMNASTE: Bo is die gimnaste wat op 24 Augustus aan die WP-uitdunne deelgeneem het

  en die kwalifiserende punt behaal het om deur te dring na die SA Kampioenskappe op 1 en 2

  Oktober in Pretoria. Almal is gimnaste van Malmesbury Akro Gimnastiekklub. Hul afrigter is Nata-

  shiaBekker.Hier is (agter van links): JacquesOlivier,WouterBester,CarienBester,MarnoCrafford,

  Cornel Hanekom, Jorine Bester en Martinette Hanekom; (middel) Jana Nel, Janke de Beer, Albert

  Bester,SanriCloeteenPaula-mariGerber; (voor) JohanSteyn,HeinLouw,Ludri leRoux,Rumadr

  Lawrence, Antoinette Malherbe en Yvonne Bester. FOTO: VERSKAF

  Wonder net oor

  polisie-klagtes

  Die voorblad berig van dieGazette, gedateer

  21 Augustus met betrekking tot beweringe

  van polisielede op Moorreesburg, verdien

  kommentaar. Mnr. McKrieling (King) be-

  stempel homself as n gemeenskapsleier,

  maar hy tree inderdaad nie soos een op nie.

  Sy optrede is eerder soos di van n gegriefde

  mens, wat nie die rels en etiek van n raads-

  lidwouaanvaarnie,ennoufoutsoekbyorga-

  nisasies, soos die polisie in die dorp.

  Sybeweringe is vaag en sonder substansie

  en hy hoop seker dat oningeligte mense dit

  sal glomet die oog op nvolgendeverkiesing.

  As die beweringe waar is, is dit mos baie

  maklik om n verklaring te verstrek aan die

  stasiebevelvoerder op Moorreesburg, of

  Opod,met vermelding van die datum, tyd en

  plek vandie vergrype en die namevan getui-

  es. Die bewerings kan dan ondersoek word,

  en indien daar skuldiges is, kan daar teen

  hul opgetree word.

  Ditblykegterdatmnr.McKrielingnievan

  hierdie georganiseerde werkwyse hou nie,

  maar om eerder met ongetoetse beweringe

  van die straat af na die media te gaan.

  Goeie raad aan mnr McKrieling is om die

  polisie met rus te laat sodat hulle hul werk

  kan doen sonder sy inmenging, sodat Moor-

  reesburg nveilige plekvir die inwonerskan

  wees.

  McKrieling wou by navraag nie kommen-

  taarophierdiebrief lewernie,maarhetvorige

  beweringe herhaal dat die polisie op Moor-

  reesburg klagtes vanuit die gemeenskap igno-

  reer en hul lede ten alle koste beskerm.

  Online readers of the Boland Gazette voted

  unanimously that theyprefer to shopat local

  businesses. The question in last weeks on-

  line opinion poll was Do you support local

  businesses?All voters (100%) said: Yes, lo-

  cal is lekker. No votes were cast for options

  No, chain stores hasmore variety or I on-

  ly buy specific items from local businesses

  Opinion poll: Local is lekker

 • Swartland Gazette 9Betrekkings - VacanciesDinsdag 4 September 2012

  1 2 10 CASH LOANS

  Lenings tot R200 000.

  Swar t l ys Welkom.

  Goedkeuring in 5 min.

  021 696 0676.

  SOEK jy Geld? Ek kan

  Help.R1000-R100000,

  5m in ,p re -app rova l ,

  Sameday pay-out .

  Fiona:0824222271

  KYK net wie word 94!

  Ouma Getruida. Baie

  geluk. Gods rykste

  seninge. Ons is baie

  lief vir ouma. Van:

  Junies Familie.

  KYK wie is 1 Lee-Ch

  Morris ! Baie geluk met

  jou 1ste verjaarsdag. Jy

  is ons Lente baba, netso

  mooi soos die veld blom-

  metjies. Van: Mammie,

  Daddy, Ouma, Nannys

  en die ander Familie.

  RAAI wie is 40? 7 Sept

  2012. Mag God jou be-

  waar. Hy is die een wat

  jou genade, gesondheid

  gegee het. So wees lief

  vir hom. Veels geluk.

  Van: Andr & Kinders.

  RAAI wie word 21?

  5 Sept 2012. Baie ge-

  luk met die mylpaal wat

  jy behaal het. Gods

  rykste sen vorentoe.

  Van: Pa,Ma,Nanna,

  Kirstie,Bronwyne, Brian

  en Andrea.

  CHERRY REBEKKA

  22/9/1954 - 29/8/2012

  Begrafnis Saterdag

  8/9/12, Pinster kerk van

  God, Ka lbaskraa l .

  Huisdiens: 08:30,

  Kerkdiens: 10:00.

  DYERS ANDRE My

  gel ie fde seun op

  01/9/2012 is jy tragies

  van ons af weggeneem.

  Dit was die wil van ons

  Hemelse Vader. Ons

  gaan jou mis, maar gun

  jou die ewige rus.Van:

  jou ma, suster, broers,

  familie & vriende.

  DYSON STEPHANUS

  Begrafnis vind plaas

  Saterdag 8/9/12 om

  13:00 by huis Zinnialaan

  24. Kerkdiens: 14:00

  AGS.

  MARTINS ABRAM

  17/4/1962 - 25/8/2012

  Begrafnis Saterdag

  8/9/12, Volle Evangelie

  Kerk, Malmesbury.

  Huisdiens: 08:00, Kerk-

  diens: 10:00.

  Theunis Johanna

  (Nee Ockhuys) - Stil

  heengegaan op 30 Au-

  gustus en los 'n leemte

  in ons harte. Ons mis

  jou alreeds, maar weet

  dat jy veilig is by Jesus.

  Va n Theun i s e n

  Ockhuys familie.

  Troosdiens - Woens-

  d a g 1 9 : 3 0 VGK

  Riverlands. Begrafnis-

  diens by huis - Sater-

  dag 8 Sept 2012 10:00.

  Diens by kerk 11:00.

  Arendse Collin Peter

  4/09/1952 - 7/01/2011

  Vandag vier jy jou 60ste

  verjaarsdag in die

  Hemel. Ek mis jou. Rus

  in vrede Collin. Vrou

  Jenny en peetkinders.

  Green Jacqueline

  (Delport) Aan 'n gelief-

  de suster,dogter en ma.

  Jou 1ste verjaarsdag

  weg van ons 31/8/12.

  Mis jou baie. Ons berus

  ons daarin dat jy veilig

  is in God se hande.

  Van: Ouers, Kinders en

  Susters.

  Schalkwyk Jayte- Lee

  Jou 1ste verjaarsdag

  weg van jou niggies.

  Maxine, Clevelynd &

  Lushay.

  Schalkwyk Jayte- Lee

  Aan my geliefde seun.

  Vandag 4/9/12 is dit jou

  1ste verjaarsdag weg

  van ons. Die vermisting

  is baie groot. Van:

  Mammie, Ouma en

  Griffon.

  RAPID (Safe) Fat-loss

  Reduced cravings and

  hunger. Lose cellulite,

  muscle firming, anti -

  aging benefits. TLC for

  weightloss. Contact

  Nora at 082 826 1729

  LUTEA PARFUUM -

  146 geure om te be-

  mark! Ui ts tekende

  kom-missie! 083 655

  0445/madrigrobbelaar

  @gmail.com/www.lutea

  perfurme.co.za

  HUISHULP soek

  dringend 3dae /volweek

  werk. Verwysings Ska-

  kel 071 950 1551.

  Zimbabwe lady age 26

  looking for a job as a

  domestic work. Contact

  078 641 4047.

  AANDAG Alle Kliente

  VOERTUIE dringend

  gesoek. Ek koop enige

  gebruikte voertuie vir

  kontant. Skakel 083

  464 6960. Doen Bank

  Aflosse.

  BOU toerusting, beton

  vibrators (poker+ wurm)

  Kragopwekkers, plaat

  kompakteerders, steier

  raamwerke, ensv. Ska-

  kel 022 482 3842.

  KOMPOS - Skoon

  voerkraal mis/geen on-

  kruid per sak/vragte.

  Billike pryse.

  076 942 22 90.

  OIL COOLED Electric

  Welder. Complete with

  accessories. Mounted

  u n t r o l l e y , R 6 5 0 .

  Contact 022 487 1944.

  VIR bestellings van

  samoosas, springrolls,

  rotis, koek ens. Skakel

  022 486 4933.

  3 SLAAPKAMER

  woonstel in Badenhof -

  145 m, R3 630 per

  maand. Skakel Anthea

  by 022 482 1101.

  AAN ALLE beide

  bakkies en motors

  eienaars voertuie word

  gesoek vir kontant. Lo-

  pend of nie-lopend.

  Ons doen ook bank

  aflosse. Skakel of Sms:

  079 544 2824.

  AAN ALMAL AANBE-

  VEEL! Kontant dadelik!

  Alle voertuie, alle

  modelle, nie lopende

  voertuie welkom. Ska-

  kel of Sms: 078 930

  0278.

  AANDAG Alle Kliente

  VOERTUIE dringend

  gesoek. Ek koop enige

  gebruikte voertuie vir

  kontant. Skakel 083

  464 6960. Doen Bank

  Aflosse.

  TOYOTA Camry 3L

  Auto, wit, baie netjies,

  R29 500. Skakel:

  083 4646 960.

  TOYOTA COROLLA

  1.6, netjies, R16 500.

  Skakel 083 4646 960.

  AANDAG Alle Kliente

  VOERTUIE dringend

  gesoek. Ek koop enige

  gebruikte voertuie vir

  kontant. Skakel 083

  464 6960. Doen Bank

  Aflosse.

  AFSAAG van bome.

  Ve rw y d e r i n g v a n

  tuinvullis, bourommel,

  snoei van struike en

  bome. Skakel Leon

  082 753 8341.

  ASPATAT PARTYTJIE

  S: Springkastele,

  waterglybane, kinderta-

  feltjies & -stoeltjies te

  huur. Kontak

  084 607 5658.

  BENODIG u 'n koek vir

  spesiale geleenthede?

  Kinderverjaarsdae

  koeke en koeke vir elke

  g e l e e n t h e i d .

  Kleinkoekies,beskuit,

  platters ensv. Skakel

  my gerus: 0763656116.

  BLINDINGS/BLINDS.

  JUST BLINDS - Vir

  kwaliteit en diens!

  Vervaardig & herstel-

  werk van blindings. Vir

  gratis kwotasies skakel

  Tokkie Bredenhand

  083265 5161.

  BOETIE EN SUSSIE

  SPRINGKASTELE -

  Waterglybane en ver-

  skeidenheid spring-

  kastele te huur. Kontak

  Nelia 073 610 2810.

  CEGE SMIT BLINDS

  TRADING AS JS

  BLINDS - Vervaar-

  digers van alle soorte

  blindings, asook enige

  herstelwerk & veran-

  derings. Derick & Nelia

  082 788 7210 / (022)

  487 2394.

  13298-u/c

  C K B L I N D S -

  V e r s k a f f e r s v a n

  blindings, sonkappies

  en Pergolas. Doen

  herstelwerk. Elsab

  022 487 3948/

  072 126 2394.

  CK SOLAR - Installeer

  sonpanele vir geisers

  en swembaddens .

  Eskom geakkrediteer.

  Chris 082 554 2754.

  DIE NUTSMAN.

  Sweis, hout, loodgieter,

  verf, ho drukspuit van

  dakwerke en al le

  herstelwerk. Skakel

  076 104 7068.

  GILLIES Appliances

  Repa i r s : S t o v e s ,

  fridge,Freezes,washing

  mach, microwaves,

  t umb l ed r ye r s , a i r

  c o n d i t i o n e r s &

  Geysers.072 630 7405.

  J O R R A ' S

  TUINDIENSTE - Sny

  van grasperke groot of

  klein. Skoonmaak van

  plot te / erwe of

  fabrieksareas. Skoon-

  maak van beddings,

  gooi van kompos plus

  verkoop van kompos.

  Skakel 082 753 8341.

  KLEIN BESIGHEDE:

  Skakel 'n voltydse Boek-

  houer uit en bespaar op

  Rekenkundige uitgawes

  Debiteure,Krediteure,

  Bank Rekonsiliasies,

  Grootboekrekeninge,

  BTW,Bes tuu r s t a t e .

  O n t l e d i n g v a n

  finansile state @

  R65/uur. Pastel Boek-

  houding. 073 423 8849.

  MATTE & Gestoffeer-

  de Meubels. Deeglik

  Skoonmaak & Ont-

  smetting van Matte en

  Bekleedsel. Droog

  30min. Skakel Paula

  073 393 2373 / 022

  487 1615.

  MOTORHUISDEURE

  & VE I L IGHE IDS -

  HEKKE Installeer en

  herstel alle tipes deure,

  asook "automation".

  Skakel Derick by 082

  804 4550/ (022) 487

  2394.

  O O R T R E K v a n

  Pooltafels en uithuur

  van digitale jukeboxe vir

  funksies. Skakel: 082

  873 3352.

  ROLL-ON LAWN te

  koop. Verkoop of l

  van gras. Skakel 082

  753 8341.

  T J ' S

  SPR INGKASTELE

  Sp r i n g k a s t e l e e n

  waterglybaan te huur.

  Kontak Theresa 082

  497 3383.

  T O P k w a l i t e i t

  "vibracrete". Verkoop

  van pale plus "slabs".

  Oprigting van mure.

  Beste pryse. Skakel

  082 753 8341.

  VERHURING van

  linne, breekgoed, ensv.

  Skakel Maria by:

  084 626 9404.

  VIR Profess ionele

  Finansile Advies i.v.m

  Lewens,ongeskiktheid

  en gevreesde siektedek-

  king, Studiepolisse,

  Medium tot langtermyn

  beleggings, Aftredebe-

  planning (Annuiteite),

  Boedelbeplanning &

  Mediese fondse. Skakel

  vir Brahm Lategan by

  083 410 9302 of e-pos:

  brahm.lategan@gmail.

  com vir 'n afspraak.

 • 10 Swartland Gazette Betrekkings - Vacancies Dinsdag 4 September 2012

  DEPARTMENT OF HEALTH

  WEsT COAsT DisTRiCT OFFiCE, MALMEsbuRy

  Chief Personnel Officer (HR Planning and Establishment

  Administration)

  REMuNERATiON: R 198 975 PER ANNuM

  sERviCE bENEFiTs: 13th cheque, employers contribution to the pension fund,

  housing and medical aid allowance.

  REquiREMENTs: MiNiMuM EDuCATiONAL quALiFiCATiON: Senior Certificate (or

  equivalent). ExPERiENCE: Extensive experience in HR Planning and Establishment

  administration Extensive PERSAL knowledge and experience. iNHERENT

  REquiREMENT OF THE jOb: Valid drivers licence and willingness to travel.

  COMPETENCiEs (kNOWLEDgE/skiLLs): Advanced report writing and analytical

  skills Good interpersonal and organisational skills Computer literacy (MS Word,

  Excel, PowerPoint) Good communication skills (written and verbal) in at least two of

  the three official languages of the Western Cape.

  DuTiEs (kEy REsuLT AREAs/OuTPuTs): Responsible for effective HR Planning,

  Establishment Control and Compensation Management processes within the District

  Administration and maintenance of an effective post establishment within the

  parameters of the approved post structure and the Approved Post List as well as

  compilation of accurate establishment reports and statistics Interpret administrative

  directives and policy pertaining to Employment Practices and provide training,

  support and guidance to HRM staff and line managers Responsible to maintain

  and report on integrated HR Information and provide input to the District Health

  Expenditure Review Instrument Assist in conducting an environmental scan and

  situational analysis of external and internal factors that may affect capacity of Human

  Resources functioning within the District Assist in identifying priority HR issues

  and gaps in supply and demand as well as in the monitoring and evaluation of HR

  Planning processes Render a general administrative support service to supervisor

  and colleagues.

  NOTE: Shortlisted candidates will be subjected to a practical test.

  ENquiRiEs: Mr E Sass: 022 487-9339

  Please submit your aPPlication for the attention of mr e sass

  to the District Director: West coast District, Private bag X15,

  malmesbury 7299.

  iNsTRuCTiONs TO APPLiCANTs: Z83 forms (obtainable from any Government

  department or www.capegateway.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect

  the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this

  as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees

  and certified copies of ID, drivers licence and qualification/s. Applications without

  the afore-mentioned will not be considered. Applications must be forwarded to the

  address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications

  will be accepted. CVs will not be returned. Excess personnel will receive preference.

  Applications, which are received after the closing date, will not be considered.

  Further communicationwill be limited to shortlisted candidates. If you have not received

  a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider

  your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for

  selection interviews on a date, time and place as determined by the Department.

  As directed by the Department of Public service & Administration, applicants must

  note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their

  appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security

  clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous

  employment.

  Human Communications C95352E

  Closing Date

  28 september 2012

  POsiTivE AbOuT PEOPLE WiTH DisAbiLiTiEs

  The Western Cape Government

  is guided by the principles of

  Employment Equity. Disabled

  candidates are encouraged to apply

  and an indication in this regard

  would be appreciated.

  vacancy

  bulletin

  eXciting oPPortunities for Persons WhoWant to maKe a Difference

  1.Whim Arendse

  2.Larry Paulus

  3.Conner Abrahams

  4.S.Zimri

  5.Whim Arendse

  6.Leighton Paulus

  7.Whim Arendse

  8.Manuell lofts

  Club Derby:

  Leighton Paulus

  Hanover Derby wenner:

  Larry Paulus

  Malmesbury District

  Union: uitslae van

  Hanover af

  GIMNASTIEK:

  Leerlinge van La-

  erskool Swartland

  op Malmesbury

  het Saterdag aan

  die WP Provinsia-

  le gimnastiekkam-

  pioenskappe deel-

  geneem en Almal

  hul WP-kleure ge-

  kry. Hulle gaan op

  1 en 2 Oktober

  aan die Suid-Afri-

  kaanse kampioen-

  skappe wat in

  Pretoria gehou sal

  word, deelneem.

  SWARTLANDPRESTEER:SwartlandLaerskoolhetdieafgelope tweewekepuikopdiesport-

  veld vertoon. Swartland klop Outeniqua se eerste spanne (o.13A rugby, netbal, hokkie).

  Ook die gholf- en skaakspanne tree as oorwinnaars uit die stryd. Swartland het ook Good-

  wood-Park se o.13A-spanne en dus al die bekers op di dag gewen. Bo is die vier kapteins

  met die bekers (van links): Van der Bijl Blake (rugby o.13A), Clo Gouws (netbal o.13A),

  Emma Louw (hokkie o.13 A) en Beyers Strydom (hokkie o.13 A). FOTO: LIZETTE SMIT

  1. G Horn 956.265

  2. G Horn 938.945

  3. C Basson 929.981

  4. G Horn 925.299

  5. G Horn 923.704

  6. F Meintjies en seuns 915.221

  7. F Meintjies en seuns 905.524

  8. G Williams 905.365

  9. G Horn 898.609

  10.G Williams 895.376

  Wedvlug van Kimberley

  na Malmesbury. Laaste

  kolom - spoed, in meters

  p/minuut (mpm)

  1. Yt en tuis 957.0440

  2. HMO Smit en seun 1 938.1242

  3. Frans Jooste 935.6873

  4. Frans Jooste 931.1742

  5. JH Mouton 925.3329

  6. Frikkie en Johan 918.6546

  7. HMO Smit en seun 908.3026

  8. Yt en tuis 902.3384

  9. Frikkie en Johan 900.8511

  10. Frans Jooste 899.5700

  Kimberley klub wedvlug

  duiwe uitslae

  1. Mentoor Hokke 951.8980

  2. Janco Lofts 947.4158

  3. Janco Lofts 914.0170

  4. Mentoor Hokke 909.5930

  5. Truter Hokke 902.0739

  6. Janco Lofts 901.8036

  7. Mentoor Hokke 867.1866

  8. Truter Hokke 857.2530

  9. Janco Lofts 849.6145

  10. Truter Hokke 837.9116

  11. Truter Hokke 826.5790

  12. Mentoor Hokke 820.1936

  Duiwe wedvluguitslae

  van Riebeek Vallei

  Duiweklub - Kimberley

 • Swartland Gazette 11Sport NewsDinsdag 4 September 2012

  SPOGGERIG VERBY: Rowan Adams (18)

  van Horskool Simonstad het die vorige

  naweeksymatriekafskeidgehad.Adams,

  oorspronklik van Malmesbury enmet ou-

  ers wat steeds op die dorp woon, was uit-

  gevat in n deftige vloot uniform. Langs

  hom staan sy metgesel, Logan Williams.

  FOTO: RE-ANNE KLASEN

  GHOLF-KOMPETISIE: Die 30ste Boeredag-gholf kompetisie is by Moorreesburg gholfklub

  gehouen nvol veldhetomdieskild, vleis, hoenders, patats,wortels en lemoenemeegeding.

  OomPietRautenbachhet die skild geskenk ensy seunPieter, skenk jaarliks die speenvarkie

  watopgeveilwordvir fondse.KoosSmithenGawieGouwshetvirdie28ste jaarsaamgespeel

  en die kanse dat iemand anders hul rekord gaan verbeter, is uiters skraal. Hier is (van links)

  Piet Rautenbach (borg van die skild), Piet Grobbelaar en Marius de Bruyn wat gewen het

  met 49 punte en Fredi Linder (president). FOTO: VERSKAF

  MOORREESBURG Die Horskool Dir-

  kieUysopMoorreesburg seo.19A-rugby-

  span is dienuwekampioenvandie gewil-

  de rugbytoernooi, Die Burger-rugby-

  kompetisie vir horskole se afdeling vir

  klein skole en die Wes-Kaap se nuwe

  streekswennernhullealdrie rondesge-

  wen het.

  Die span het die eerste ronde van die toer-

  nooibyWorcesterGimnasiumteenHawston

  Sekondr op 8 Augustus 197 gewen.

  Die tweede ronde is 15 Augustus by Paarl

  Gimnasium gespeel teen Bellville-Suid, die

  WP se kleinskole-verteenwoordiger. Die tel-

  ling was 27 22. Met di oorwinnings is HDU

  as die nuwe kampioen vir die afdeling vir

  klein skole van die Boland aangewys.

  Die o. 19-A-span het die afgelope naweek

  puik hardlooprugby gedurende die finaal

  teen Ndzondelelo Sekondr (Oos-Kaap se

  klein skolespan) byHorskoolOuteniqua op

  Georgeuitgevoer.Hulle het n reuse-oorwin-

  ning van 513 behaal.

  HDU trotse kleinskole-kampioen

  TENNISTYD: Die 2012 / 2013 tennisseisoen het

  Donderdagmiddag afgeskop met n kragmeting

  tussen Malmesbury tennisklub se juniorspelers

  en besoekers van Boland Landbouskool. Bo

  wag DNiel Rossouw en Johannes le Roux die

  bal in. FOTO: LIZETTE SMIT

  Die trotse wenspan is (agter van links): Johandr Hector, Craig Mentoor, Eric Bester, Kobus Kotze,

  AlecDick, BrandinKriel en Jody Jacobs; (middel) Flippie Jacobs, John-LeePersens, Dirk de Jager,

  Marcel Wagener, Stefan Mostert, Seun Louw, Devarn Beukes en Jason Marcus; (voor) Pierre du

  Preez, Wian van Schalkwyk, mnr. Stephan Basson, Du Toit Maree (kaptein), Johan Jacobs, JP

  Kotze (onderkaptein) en Bradley Merrick. FOTO: VERSKAF

  EAGLES 31 JAAR OUD: Die Flying Eagles rugbyspan van Malmesbury vier vanjaar hul 31ste be-

  staansjaar. Hier is die trotse spelers saam met hul bestuur en afrigters. FOTO: DERRICK YOUNG

  VIR ROWAN:Wesbank-rugbyklub se Facebook-

  blad het verledeweek hul ondersteuners aange-

  moedig om Vrydag (31 Augustus) n rugbytrui

  ter ondersteuning van die 15-jarige Rowan Her-

  manusvanMalmesbury tedra.Rowanhet sy rug

  tydens n rugbywedstryd beseer. Hulle het ook

  ander rugbyklubs aangemoedig om hul onder-

  steuners te vra om dieselfde te doen. Die klubs

  vanWesbank,SaldanhaenMoorreesburghet al-

  mal gehelp met die fondsinsameling. Vreden-

  burg-rugbyklub beplan om eerskomende Vry-

  dag hul eie fondsinsameling te hou. Bo isCandi-

  ceSkippers, nWesbank-ondersteuner,methaar

  trui. FOTO: VERSKAF

  LSS O.9A-SEUNSHOKKIESPAN: Die hokkie bokkies van Laerskool Swartland het di seisoen hul

  opponente omtrent in die stof laat byt en kan trots wees op pragtige uitslae. Wentellings was

  as volg: Paarl Noord-Eind 32; Worcester-Oos 51, Dirkie Uys 90 en Curro Privaatskool 131.

  Die mannetjies en hul afrigter glimlag breed. Agter staan: SJ Kotz, Leona Dreyer (afrigter), Ruben

  Tarratt.Middel:GideonLaubsher,GeorgeEksteen,DanilBeukes.Voor:TiaanoWaltersenJacobus

  Slabber. FOTO: VERSKAF

 • Swartland

  Year 10 4 September 2012 | Tel. 022 482 3817

  ( 021-873-1154 sales@lategans.co.za www.lategans.co.za

  Swartland se betonvennoot

  Sedert 1954 Since

  Martin Pepler

  MOORREESBURG Wat n skouspel!

  Daarmaak die Tiere toe amok enwen al-

  bei die finale van die Boland sosiale liga

  (BSL) se kompetisie.

  Die Tiere en Nuwerus 2 het mekaar Sater-

  dagbehoorlikvasgevat.Met n swaarderNu-

  werus-pak wat aanvanklik gedomineer het,

  moes die Tiere se tweede span met die oor-

  skiet tevredewees.Maardie oorskietwat be-

  werkstelligwasdeurbalstelerNicoBester,

  is telkemale in n feesmaal van punte vir die

  Tiere omskep.

  In die tweede helfte het die Tieremeer bal-

  besit gekry danksy ondermeerGielie Bester

  se lynstaanspel en beter voorspelerspel.

  Dit het veroorsaak dat die agterlyn kon

  baljaar met neefs Pierrie en Peet Smit aan

  die voorpunt van sake. Die eindtelling was

  3917 in die guns van die TieremetNico Bes-

  ter wat as man van die wedstryd aangewys

  is.

  Met hierdie oorwinning was die tafel ge-

  dek vir die hoofwedstryd tussen die Tiere se

  eerste span en die Calvilliers.

  DitwasgouduidelikdatdieCalvilliershul

  huiswerk gedoen het en die huidige kampi-

  oene (Tiere) geen beweegruimte gegee het

  nie.

  Met beide spanne se eenderse speelstyle

  het die wedstryd baie wipplank gerymet die

  skoppers wat die telbord aan die rol gehou

  het.

  Coenie Koch wat in sy laaste wedstryd (of

  so s hy) gespeel het, was kookwater met sy

  steeklopies.

  Die Tiere het twee puik drie gedruk

  (Chris Joubert enRynoOlivier)watvoortge-

  vloei het uit n paar dryfmaalbewegingsmet

  n ywerige Lambert van derWesthuizen aan

  die spits.

  Die Calvilliers het egter terug geveg en

  druk ook n prag drie.

  Die Tiere het kop gehou en Ryno Olivier,

  wat altesaam 16 punte aangeteken het, het

  n strafdoel deurdiepale geklits omdieTiere

  met 2117 te laat sevier.

  Frikkie Barnard is aangewys as man van

  die wedstryd.

  Tydens n prysuitdeling wat n die wed-

  stryde gehou is, is Louis de Jager aangewys

  as agterspeler en speler van die jaar.

  Tiere sweet bloed vir tweekuns

  Gielie Bester van die Moorreesburg Tiere se

  tweedespan, beurdeurNuwerusseverdediging

  om nader aan die pale te kom.

  FOTOS: HESMARIE NEL

  WENNERS!DieTiereopMoorreesburghet verledeSaterdag (1September) asdie algehelewenners

  uit die Boland sosiale liga se kompetisie getree.