Świadomość Polaków w rzeczywistości - Grupa On Board ... ?· Świadomość Polaków na temat kompetencji…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery Raport z badania opinii wraz z komentarzem </p> <p>Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research. </p> <p>Warszawa, padziernik 2012 </p> <p>Warszawa, maj 2012 </p> <p>Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini na losowo dobranej, reprezentatywnej prbie dorosych mieszkacw Polski </p> <p>Partnerem raportu jest: </p> <p>2 </p> <p>wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>raport </p> <p>Wstp </p> <p>Doba ery informacyjnej - rzeczywisto, kiedy to informacja staje si najwikszym bogactwem, czynnikiem ksztatujcym wiatowe gospodarki i ich spoeczestwa - wiat, gdzie ycie ludzkie jest wzbogacane dziki korzystaniu z osigni techniki oraz usug informacyjnych to nasza rzeczywisto. Uczestni-czymy w procesie formowania cywilizacji informacyjnej, sta-jemy si spoeczestwem informacyjnym. </p> <p> Nie moemy tego faktu zignorowa, formowanie si cywilizacji informacyjnej to fakt spoeczny o globalnej skali. Nie ma alternatywnego scenariusza, musimy nauczy si korzysta z nowych technologii, naby nowe kompetencje cyfrowe i czynnie wczy si proces tworzenie rzeczywistoci cyfrowej. Ale, na ile jest to realne, czy Polacy moj wiadomo nowej ery, czy posiadaj kompetencje, aby uczestniczy w peni w yciu Polski Cyfrowej? Czy s otwarci na zmiany, jakie s nastroje spoeczne, czy Polacy s podatni na zmiany? W naszym projekcie badawczym chcielimy sprawdzi, na ile spoeczestwo polskie jest gotowe uczestniczy w budowaniu spoeczestwa cyfrowego, zba-da, ile jest do zrobienia w sprawie budowania wiadomoci i sprawdzi jak elity rzdzce i biznes angauj si w inicjatywy edukacyjne. </p> <p>Zapraszam do lektury, </p> <p>Jolanta Sowiska </p> <p>Department of New Technology On Board PR Ecco Network </p> <p> Jolanta Sowiska Department of New Technology w On Board Public Relations </p> <p>3 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>O sukcesie w globalnej gospodarce, w zmieniajcym si wiecie i spoeczestwie decyduje szybki dostp do informa-cji. Dostp do Internetu jest coraz lepszy, informatyzacja administracji posuwa si do przodu, a e usugi staj si coraz bardziej popularne. wiadczenie usug online, elimi-nacja wykluczenia cyfrowego to korzyci dla wszystkich pastwa, przedsibiorcw i ludzi. </p> <p> Korzystanie z Internetu ogranicza koszty, wzmacnia komuni-</p> <p>kacj, przyczynia si do tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego tak wane jest, aby zapewni szeroki dostp do Internetu i dba o to, by treci w nim za-warte byy wysokiej jakoci. Ale infrastruktura i informacje to nie wszystko. Nie-zwykle wane jest by ludzie umieli z tego dostpu i tych informacji korzysta. W Manifecie Cyfrowym Lewiatana ogoszonym w lipcu 2012 r. postulowana bya konieczno ksztatowania potrzeby i motywacji Polakw do zdobywania kluczowych, w naszym przekonaniu w XXI wieku, zdolnoci korzystania z zaso-bw cyfrowych i nowoczesnych technologii. Wyniki bada prezentowane w tym raporcie pokazuj, czy Polacy s w stanie sta si nowoczesnym spoecze-stwem cyfrowym, zdolnym do wykorzystania szansy, jak daj nowoczesne technologie, czy potrafi wykorzystywa Internet i informacje, a jeeli nie, to czy bd potrafili i chcieli si tego nauczy? </p> <p>Zapraszam do lektury, </p> <p>Jakub Wojnarowski </p> <p>Deputy Director General Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan </p> <p> Jakub Wojnarowski </p> <p> Deputy Director General w PKPP Lewiatan </p> <p>4 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Metodologia i cel badania </p> <p>Badanie zostao zrealizowane w dniach 15 - 22 sierpnia 2012 roku metod internetowych standaryzowanych wywiadw kwestionariuszowych (CAWI) przez agencj SW Research na autorskim oprogramowaniu 3S System zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Prba badawcza miaa charakter losowy i zostaa dobrana z panelu Stu-dentsWatch.pl. </p> <p> Badaniem objto cznie 739 internautw w wieku 16-49 lat. Prba badawcza jest reprezentatywna dla populacji polskich internautw dla tej kategorii wie-kowej pod wzgldem cznego rozkadu pci i kategorii wiekowych. Dopuszczalny bd statystyczny w badaniu nie przekracza 3,7 punktu procen-towego dla caej prby oraz 5,2 punktu procentowego osobno dla populacji kobiet i mczyzn. Kwestionariusz wywiadu skada si z 20 pyta badawczych i zosta opracowany wsplnie przez agencj On Board PR i SW Research. Gwnym celem projektu bya prba zbadania wiedzy na temat procesu cyfry-zacji, nadziei i obaw, jakie respondenci wi z jej wprowadzeniem w gwnych dziedzinach ycia: administracji publicznej i publicznej suby zdrowia. Badanie pokazuje, kto chciaby wzi udzia w projekcie edukacyjnym dotyczcym cyfry-zacji oraz ktre grupy spoeczne, zdaniem respondentw, najbardziej potrze-</p> <p>buj takiej edukacji. </p> <p>Zapraszam do lektury, </p> <p>Piotr Zimolzak </p> <p>Wiceprezes i gwny analityk SW Research </p> <p> Piotr Zimolzak Wiceprezes i gwny analityk agencji SW Research </p> <p>5 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Kompetencje cyfrowe W dobie nowych technologii kompetencje cyfrowe spoeczestwa wydaj si by kluczowe do osignicia staej przewagi konkurencyj-nej w dynamicznie zmieniajcym si wiecie. Spoeczestwo cyfrowe to spoeczestwo wykorzystujce komputery, Internet i rnego ro-dzaju urzdzenia zwizane z technik cyfrow, eby usprawnia pro-cesy spoeczne i gospodarcze. Aby to czyni niezbdny jest zestaw kompetencji, ktre mog zosta wykorzystane w cyfrowej rzeczywi-stoci. </p> <p>Czy uwaa Pan(i), e posiada wystarczajc wiedz/umiejtnoci, potrzebne do penego korzystania z zasobw cyfrowych Internetu? </p> <p>Dane w % Najbardziej pewnymi swoich umiejtnoci s osoby najmodsze. W </p> <p>grupie wiekowej 15-34 lata, prawie 3/4 Polakw uwaa, e w </p> <p>peni wykorzystuje zasoby cyfrowe </p> <p>Internetu. </p> <p>wiadomo Polakw na temat kompetencji cyfrowych, co potwierdzaj wyniki raportu, nie daje powodw do zadowolenia, ale te </p> <p>nie zmusza do alarmistycznych dziaa reformatorskich. W porwnaniu do analogicznych europejskich i wiatowych danych </p> <p>ksztatuje si ona mniej wicej w dolnej strefie stanw rednich. Przez wiele lat odpowiedzi w ankietach badajcych postpy </p> <p>Internetu wskazyway na dwie zasadnicze bariery: jego dostpno i cen. Dziki presji spoecznej i unijnym funduszom postp </p> <p>dokona si jednak szybko. Oczywicie s jeszcze obszary kraju, uskarajce si na problemy dostpem, ale chodzi wtedy zwykle o </p> <p>Internet szerokopasmowy, przydatny do cigania multimediw i interaktywnych gier sieciowych. Ci, ktrzy uywaj Internetu, jako </p> <p>rda informacji lub komunikacji zazwyczaj mog si do niego podczy nawet, jeli w ich okolicy nie ma wiatowodu (Polska jest </p> <p>jednym z liderw bezprzewodowego dostpu do szerokopasmowego Internetu). Ceny s ju te przystpne, co kady wyjedajcy </p> <p>zagranic moe empirycznie stwierdzi, bo w wikszoci europejskich krajw s wysze - komentuje Marek Hoyski, dyrektor </p> <p>Instytutu Maszyn Matematycznych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. </p> <p>6 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Wikszo ankietowanych (60%) uwaa, e posiada wystarczajce kompetencje pozwalajce na pene korzystanie z zasobw Internetu. Jednak na marginesie spoeczestwa cyfrowego moe pozosta prawie 1/4 obywateli, ktrzy deklaruj, e nie posiadaj wystarczajcej wiedzy do skorzystania z zasobw Internetu. </p> <p>Czy uwaa Pan(i), e posiada wystarczajc wiedz/umiejtnoci, potrzebne do penego korzystania z zasobw cyfrowych Internetu? Kompetencje cyfrowe a wiek respondentw. </p> <p>Przygldajc si rozkadowi odpowiedzi, wida korelacj pomidzy wiekiem respondentw a posiadanymi przez nich kompetencjami cyfrowymi. Podczas gdy w grupie wiekowej 15-24 lata prawie 70% ankietowanych potwierdza posiadanie kompetencji do penego wykorzystywania Internetu, to w grupie 45+ jest to ju mniej ni poowa respondentw (47%). </p> <p>W dobie szybkiego rozwoju spoeczestwa informacyjnego, priorytetowym staje si zadanie zapewnienia wszystkim grupom spoecznym dostpu do Internetu. Jak wynika z raportu On Board PR Polacy a nowe technologie wydanego w 2012 roku, w Polsce zdecydowanie najpopularniejszy jest stay dostp do Internetu. Ma go ponad 80 proc. respondentw deklarujcych si, jako osoby posiadajce moliwo czenia si z globaln sieci. Niecae 19 proc. badanych majcych dostp do Internetu czy si z sieci za pomoc mobilnego dostpu oferowanego przez operatorw telefonii komrkowej. Rozwj sieci komrkowych nowej generacji oraz rosnca popularno smartfonw stymuluj rozwj Internetu mobilnego. </p> <p>Dane w % Dane w % </p> <p>Wykluczeniem cyfrowym powinnimy ju przesta zawraca sobie gow, poniewa w obecnej sytuacji jedynymi beneficjentami tego stanu </p> <p>s profesjonalne firmy, ktre walcz z wykluczeniem cyfrowym. Zachta pynie z przykadu, co w literaturze socjologicznej nazywane jest </p> <p>social learning. Jeli kto zobaczy, e jego ssiad potrafi zaatwi sprawy urzdowe bez koniecznoci wyjazdu na cay dzie do miasta </p> <p>powiatowego, to sam z wasnej woli wyjdzie z potencjalnej grupy wykluczeniowej. Dlatego tak wane jest rozwijanie serwisw w rodzaju </p> <p>ePUAP (Elektroniczna Platforma Usug Administracji Publicznej), upowszechnianie profilu zaufanego i innych form podpisu elektronicznego </p> <p>- wyjania Marek Hoyski, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. </p> <p>7 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Najmniejsz popularnoci cieszy si za dostp w telefonie komrkowym oraz wykorzystujcy modem telefoniczny - odpowiednio 2 proc. i 1 proc. Z deklaracji Polakw wynika, i doskonale radz sobie oni w rodowisku Internetu. Znaczca wikszo potrafi korzysta z zasobw, jakie oferuje oglnowiatowa sie. </p> <p> Dla kadej z poniszej aktywnoci prosz wskaza czy potrafi Pan(i) j wykona* </p> <p>Dane w % </p> <p>* Moliwo wybrania wicej ni jednej odpowiedzi </p> <p>Dane w % </p> <p>96% Polakw potrafi przesa wiadomo </p> <p>email. To moe jednak nie </p> <p>wystarczy, aby funkcjonowa w </p> <p>cyfrowym Pastwie. </p> <p>8 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Kompetencje, ktrych posiadanie deklarowao najwicej osb to: przesyanie wiadomoci email, wyszukiwanie informacji, korzystanie ze sklepw internetowych i serwisw aukcyjnych, czytanie gazet online oraz korzystanie z bankowoci elektronicznej, ktre deklaruje przynajmniej 9 na 10 badanych. </p> <p>Moemy zaobserwowa, e Polacy maj wystarczajce kompetencje cyfrowe do wykonywania podstawowych aktywnoci (wyszukiwanie i przekazywanie informacji, komunikacja). Jednak nie maj oni wiadomoci, i te umiejtnoci mog by niewystarczajce, aby w peni bra udzia w cyfrowym spoeczestwie przyszoci. </p> <p>Jakie kroki naley podj, aby wyksztaci niezbdne kompetencje cyfrowe Polakw i przygotowa ich i przedsibiorstwa do penego uczestnictwa w Polsce Cyfrowej, jaka jest rola Pastwa a jaka biznesu? </p> <p>Zastanawia fakt, e wikszo respondentw deklaruje posiadanie wystarczajcych kompetencji cyfrowych. Jednak spord zaproponowanych w badaniu czynnoci, ktre badani wykonuj za pomoc Internetu, najwiksz popularnoci ciesz si najprostsze aktywnoci jak komunikacja via email, korzystanie ze sklepw online, czy czytanie prasy elektronicznej. Zatem moemy wywnioskowa, e wanie tak Polacy rozumiej kompetencje cyfrowe. Nie maj wiedzy, jakie nowe czynnoci mona prowadzi za pomoc Internetu lub nie czuj potrzeby i nie maj motywacji, aby korzysta z Internetu w innych sytuacjach. Z piarowego punktu widzenia, jest to duy obszar to zagospodarowania dla biznesu. Naleaby zaj si po pierwsze budowaniem wiadomoci na temat koniecznoci rozwijania umiejtnoci cyfrowych, jak rwnie pokazywaniu korzyci wypywajcych dla konsumentw, ktre mogyby zbudowa ich motywacj do ksztacenia si i rozwijania nowych kompetencji i nowych postaw - komentuje Jolanta Sowiska, On Bard PR ECCO Network. </p> <p>Tym, ktrzy tak potrzeb odczuj, naley oczywicie zapewni moliwo zdobycia niezbdnych kompetencji. Podejmuje si na </p> <p>tym obszarze wiele dziaa, jak choby rzdowa inicjatywa Polska 2,0 (ktrego jednym z gwnych celw jest stworzenie </p> <p>przyjaznej e-administracji), czy unijny program operacyjny Kapita Ludzki. Kluczowa jest w tym wzgldzie rwnie powszechna </p> <p>edukacja wchodzcego w ycie pokolenia, ktrego naturalna ju akceptacja nowych technologii powinna zosta waciwie </p> <p>ukierunkowana. Warto tu odnotowa konstruktywny efekt wielu programw typu Cyfrowa szkoa, Szkoa z klas 2.0czy E-</p> <p>lementarz. Naley jednak pamita, e zanim wrczy si dzieciom laptopy (raczej laptopy, netbooki lub ultrabooki, ni tablety) </p> <p>trzeba si upewni, e nauczyciele potrafi si nimi swobodnie posugiwa. To oni musz wiedzie, co i jak poka w komputerze i </p> <p>w Internecie, inaczej uczniowie poprzestan na grach i plotkowaniu na Facebooku. Dobrym unijnym wzorem jest tu Europejski </p> <p>Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), ktry w podstawowej wersji powiadcza, e </p> <p>jego posiadacz zda pomylnie teoretyczny egzamin sprawdzajcy wiedz w zakresie podstawowych poj technologii </p> <p>informatycznej i sze egzaminw praktycznych sprawdzajcych umiejtno obsugi komputera. W systemie ECDL jest te modu </p> <p>e-Nauczyciel, obejmujcy szkolenie i certyfikowanie umiejtnoci nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i </p> <p>komunikacyjnych komentuje Marek Hoyski, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych, wiceprezes Polskiego </p> <p>Towarzystwa Informatycznego. </p> <p>9 </p> <p>raport wiadomo Polakw w rzeczywistoci cyfrowej szanse i bariery </p> <p>Zdaniem Tomasz Czapliskiego, prezesa zarzdu LMS Invest, rola Pastwa powinna sprowadza si do dwch podstawowych zagad-nie. Po pierwsze edukacji spoeczestwa ju od najmodszych lat. Po drugie przygotowania odpowiedniego otoczenia prawnego, ktre umoliwi postp cyfryzacji. </p> <p> Podobnego zdania jest Agata Wacawik-Wejman z Google, wedug ktrej Pastwo powinno usun bariery dla obrotu elektronicznego oraz oferowa komunikacj z obywatelami w drodze elektronicznej w ramach wielu usug sektora publicznego. </p> <p>Naley sobie uwiadomi, e dzi na rynku pracy korzystanie z podstawowych funkcji oprogramowania biurowego nie jest dla </p> <p>potencjalnego pracodawcy niczym wyjtkowym. Rozwijanie dodatkowych umiejtnoci ju od najmodszych lat, pozwoli na wyksztacenie </p> <p>pokolenia, ktre zacznie myle o swoim miejscu na wiecie w kontekcie globalnym. Przeoy si to na wiksz mobilno, szersze </p> <p>mylenie i stosowanie najlepszych, wiatowych praktyk w wielu aspektach ycia codziennego. Sprawi to, e modzi ludzie albo bd mieli </p> <p>lepsze warunki do rozpoczcia wasnych dziaalnoci biznesowych albo te bd odpowiednio dopasowani do zmieniajcego si rynku </p> <p>pracy i bd lepiej speniali oczekiwania przyszych pracodawcw. Dodatkowo, Pastwo powinno uporzdkowa otoczenie prawne </p> <p>zwizane z dziaalnoci w Internecie, prowadzeniem w nim biznesu. Obecnie nie wszystkie zapisy dotyczce tego rodzaju dziaalnoci s </p> <p>jasne i klarowne zarwno dla klientw jak i przedsibiorcw. Zmiany w prawie, ktre zostay przygotowane na przestrzeni ostatnich lat </p> <p>bardzo pozytywnie wpyny na rozwj gospodarki cyfrowe...</p>

Recommended

View more >