Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Metodický ... ?· způsobilost k zajištění kvality…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Systm jakosti v oboru pozemnch

komunikac

Metodick pokyn Vkon stavebnho

dozoru na stavbch pozemnch

komunikac, Dodatek . 1

Ing. Jaroslav Vodika

1 ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

historie een otzek kvality prac v oboru

pozemnch komunikac

. v zpadnch zemch byly u ped rokem 1989 uplatovny systmov nstroje postaven na principech certifikace a akreditace (vychzejc z norem ady 9000 a 45000)

. v R byl v roce 1994 vyhlen metodick pokyn Resortn systm jakosti v oboru pozemnch komunikac (RSJ-PK) Zsady RSJ-PK

2 ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

Resortn systm jakosti v oboru pozemnch

komunikac (RSJ-PK) Zsady RSJ-PK

3

. vyhlen pro tchto pt oblast:

. oblast przkumnch, projektovch a diagnostickch prac

. oblast zkuebnictv (laboratorn innosti)

. oblast provdn silninch a stavebnch prac

. oblast vrobk a materil podlhajcch schvlen

. oblast ostatnch vrobk

. RSJ-PK stanovoval pouze obecn principy, konkrtn poadavky byly postupn formulovny v dalch metodickch pokynech

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

Systm jakosti v oboru pozemnch komunikac

4

. RSJ-PK byl uplatovn a do roku 2001, kdy byla provedena novelizace, schvlen jako metodick pokyn Systm jakosti v oboru pozemnch komunikac (SJ-PK) pod .j. 20840/01-120 ze dne 10.4.2001

. SJ-PK je koncipovn jako jeden pedpis, kter v sti I Zsady formuluje cle, v sti II potom konkrtn stanovuje poadavky na zpsobilost zhotovitel

vyhlen je pro est oblast:

. oblast II/1, projektov prce

. oblast II/2, przkumn a diagnostick prce

. oblast II/3, zkuebnictv (laboratorn innosti)

. oblast II/4, provdn silninch a stavebnch prac

. oblast II/5, ostatn vrobky

. oblast II/6, zavdn novch technologi

. zkladnm clem SJ-PK je stanovit zsady pro trval rst kvality prac pi vstavb, opravch a drb pozemnch komunikac

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

uplatovn SJ-PK

. SJ-PK je uplatovn v souladu se systmovmi normami SN EN ISO, SN EN ISO/IEC, SN ISO a SN EN, prvnmi pedpisy (zejmna Zkon . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch, v platnm znn a dal doten zkony, provdc vyhlky a metodick pokyny), technickmi normami a oborovmi technickmi pedpisy (TKP, TP a dal)

. SJ-PK m bt uplatovn zejmna u staveb a prac financovanch z veejnch rozpot, z prostedk Sttnho fondu dopravn infrastruktury, pjek a prostedk orgn a organizac EU

. zkladnm principem, z nho MP SJ-PK vychz, je, e provdt prce a innosti ve ve uvedench oblastech sm pouze ten, kdo proke zpsobilost k zajitn kvality podle kritri uvedench v sti II MP

5 ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. pslu MD, kter v rmci sv psobnosti zajiuje:

. spoluprci a koordinaci s vlastnky silnic II. a III. tdy a mstnch komunikac s clem uplatnit principy SJ-PK v rmci jejich psobnosti,

. kontakt s MD akceptovanmi certifikanmi orgny a certifikanmi orgny pro kvalifikaci stavebnch dodavatel, Stediskem pro posuzovn zpsobilosti laborato pro zkouky pi provdn pozemnch komunikac a s eskm institutem pro akreditaci, o.p.s. (IA) pi posuzovn odborn zpsobilosti certifikanch orgn,

. koordinaci innost v rmci SJ-PK a kontrolu dodrovn princip SJ-PK s clem neustlho zlepovn innosti a psobnosti SJ-PK a jeho vazbu na systm certifikace stavebnch dodavatel,

. vyhodnocovn jakosti vsledk innosti zhotovitel v silninch, stavebnch a ostatnch pracch a innostech,

. prosazovn princip SJ-PK u objednatel,

. posuzovn a povolovn vjimek z ustanoven SJ-PK

6

vkon sprvy SJ-PK

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. doklady, jimi uchaze o zakzku na dodvky, sluby nebo stavebn prce prokazuje zpsobilost k zajitn kvality, jsou ve smyslu MP SJ-PK:

. osvden o akreditaci laboratoe vydan IA a/nebo osvden o odborn zpsobilosti vydan Stediskem pro posuzovn zpsobilosti laborato pro zkouky pi provdn pozemnch komunikac,

. certifikt systmu managementu kvality vydan nkterm z IA akreditovanch certifikanch orgn psobcch v oblasti SJ-PK a akceptovanch MD

. v ppad prokazovn zpsobilosti certifiktem systmu managementu kvality vydanm zahraninm certifikanm orgnem je reim pro posouzen jejich odborn zpsobilosti uveden v ustanovench k jednotlivm oblastem MP SJ-PK. Certifikan orgn vydvajc certifikt systmu managementu kvality mus bt akreditovn signatem Multilaterln dohody o vzjemnm pijmn certifikt a protokol uzaven mezi leny EA (MLA EA) nebo Dohody IAF o vzjemnm uznvn mezi akreditanmi orgny vztahujc se k certifikaci systm jakosti (MLA IAF)

7

prokazovn zpsobilosti

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. spad do oblasti II/1 projektov prce

. zpsobilost k zjitn kvality projektovch prac uchaze/ zhotovitel

prokazuje prac pedloenm certifiktu systmu managementu kvality

a v ppad, je-li stanoveno zvltnm pedpisem, rovn dokladem

vydanm stednm orgnem sttn sprvy ve vcech dopravy

prokazujcm zpsobilost personlu provdt vybran innosti

. zvltnm pedpisem je Metodick pokyn Vkon stavebnho dozoru na

stavbch pozemnch komunikac MD-OPK .j. 254/06-120-RS/2 ze dne

26.4.2006 ve znn Dodatku . 1 .j. 999/2009-910-IPK/1 ze 17.12.2009

8

vkon stavebnho dozoru v rmci SJ-PK

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. poradn, inician a koordinan orgn editele odboru pozemnch komunikac

. zzena roku 2006 Statutem Rady pro jakost OPK MD, jeho posledn zmna byla schvlena MD pod .j.: 754/2008-910-IPK/1 ze dne 25. srpna 2008

. z rozhodnut Rady pro jakost OPK byl zzen informan portl www.pjpk.cz

9

Rada pro jakost oboru pozemnch komunikac

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

http://www.pjpk.cz/

Metodick pokyn Vkon stavebnho

dozoru na stavbch pozemnch

komunikac

Dodatek . 1

Schvlen MD-OSI .j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009

innost od 1. ledna 2010

10 ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. celkov aktualizace pslunch ustanoven dlch kapitol a oddl vyplvajc z platnosti souvisejcch zkon, vyhlek a dalch pedpis

MD

. zsadn je upravena kapitola 2.5 Odborn zpsobilost, kter nov

komplexnji stanovuje poadavky na osoby vykonvajc innost

stavebnho dozoru (podle zkona 183/2006 Sb., v platnm znn

technick dozor stavebnka nad provdnm stavby) a proces ovovn

zpsobilosti osob k vkonu tto innosti

. nov zavd funkci asistenta specialisty jako fyzickou osobu urenou

sprvcem stavby podle l. 3.2 OP, kter se podl na vkonu stavebnho

dozoru v oblastech innosti edn oprvnnho zemmiskho

inenra, geotechnickho dozoru, dozoru vroby a monte svaovanch

ocelovch konstrukc, dozoru protikorozn ochrany, dozoru nad

technologickm vybavenm tunel, ppadn dozoru nad dal zce

specializovanou innost pi vstavb PK

11

hlavn zmny pijat schvlenm Dodatku

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. Je-li sprvcem stavby fyzick osoba, vztahuj se poadavky na jeho osobu. Jestlie sprvcem stavby je prvnick osoba, plat, e poadovanou

odbornou zpsobilost mus mt alespo vedouc pracovnci odpovdajc

za vkon stavebnho dozoru.

12

obecn poadavky na odbornou zpsobilost

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. Obecn se poaduje, aby vedouc pracovnk vykonvajc innost sprvce stavby ml ukonen vysokokolsk vzdln stavebnho smru a

alespo 7 rok praxe, z toho 5 rok ve vkonu stavebnho dozoru, a byl

dritelem Oprvnn k vkonu stavebnho dozoru na stavbch

pozemnch komunikac pro stupe I (vydanho orgnem sttn sprvy

ve vcech dopravy v souladu s Plohou . 8.8 MP).

. Pro technicky mn nron a jednoduch stavby plat leva, e vedouc

pracovnk vykonvajc innost sprvce stavby me mt ukonen

odborn stedokolsk vzdln a nejmn 5 rok odborn praxe, z toho

alespo 2 roky ve vkonu stavebnho dozoru, a je dritelem Oprvnn k

vkonu stavebnho dozoru na stavbch pozemnch komunikac pro

stupe I (vydanho orgnem sttn sprvy ve vcech dopravy v souladu

s Plohou . 8.8 MP).

13

vedouc pracovnk

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. U osob vykonvajcch innost asistenta sprvce stavby nebo asistenta

specialisty se poaduje, aby mly ukonen vysokokolsk vzdln a

nejmn 5 rok praxe v pslunm oboru, z toho alespo 3 roky ve

vkonu stavebnho dozoru, a aby byly driteli Oprvnn k vkonu

stavebnho dozoru na stavbch pozemnch komunikac pro stupe

II (vydanho orgnem sttn sprvy ve vcech dopravy v souladu s

Plohou . 8.8 MP).

. Pro technicky mn nron a jednoduch stavby plat leva, e osoby

vykonvajc innost asistenta sprvce stavby mohou mt ukonen

odborn stedokolsk vzdln a nejmn 2 roky praxe v pslunm

oboru, z toho alespo 1 rok ve vkonu stavebnho dozoru, a jsou driteli

Oprvnn k vkonu stavebnho dozoru na stavbch pozemnch

komunikac pro stupe II (vydanho orgnem sttn sprvy ve vcech

dopravy v souladu s Plohou . 8.8 MP) pro skupinu odbornosti

odpovdajc vykonvan innosti.

14

asistent sprvce stavby/asistent specialista

ASPK, s.r.o., Jlkova 76, 615 00 Brno

. Pomocn asistent sprvce stavby je zpravidla podzen asistentu sprvce stavby, m mt minimln stedokolsk vzdln v pslunm oboru a

alespo 2 roky praxe,

. a pokud pracuje samostatn, mus bt dritelem Oprvnn k vkonu stavebnho dozoru na stavbch pozemnch komunikac pro stupe

III (vydanho orgnem sttn sprvy ve vcech dopravy v souladu s

Plohou . 8.8 tohoto MP1) pro skupinu odbornosti