SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU - NAS WYRÓŻNIA • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie – Wiedza i…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Edycja 13 WarszawaSZKOA TRENERW BIZNESU </p> <p>Szanowni Pastwo, </p> <p>Zogromn przyjemnoci chcielibymy zaprosi do udziau w13 ju edycji Szkoy Trenerw Biznesu Orodka INTRA. </p> <p>Obserwujemy rynek, ktry ulega cigym przemianom, suchamy naszych klientw iich zmieniajcych si potrzeb, widzimy jak zawd trenera dynamicznie si rozwija idlatego stale pracujemy nad doskonaleniem programu tak by by odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych organizacji iludzi, ktrzy je tworz.</p> <p>W tym celu podjlimy wspprac zThe Institute for Motivational Living i siostrzan fi rm PeopleKeys ktra od wielu lat zsukcesem ksztaci trenerw ikonsultantw biznesu wobszarze oceny kompetencji pracownikw przy zastosowaniu wszechstronnych narzdzi opartych ometodologi DISC. Dziki tej wsp-pracy jestemy Szko, ktra czy ksztacenie trenerskie idoradcze, dajc moliwo uzyskania midzyna-rodowego tytuu Certifi ed Behavioral Consultant. Daje to uczestnikom Szkoy kompleksowe iprofesjonalne przygotowanie oraz unikatowe iskuteczne narzdzia do pracy szkoleniowej idoradczej wbiznesie. </p> <p>Cieszymy si take zpartnerstwa zfi rm EFFECTIVENESS, ktra jako jedyna na polskim rynku jest autoryzo-wanym dystrybutorem narzdzi PeopleKeys iudostpnia je naszym studentom oraz fi rm BoWarto, ktra wzbogaca nasz kadr dydaktyczn odowiadczonych trenerw icertyfi kowanych konsultantw DISC.</p> <p>Jestemy gboko przekonani, e oskutecznym szkoleniu obok wiedzy, nowoczesnych technik ispraw-dzonych narzdzi szkoleniowych, decyduje osoba trenera. To jego umiejtnoci budowania relacji zgrup iautentyczno znaczco wpywaj na efektywno uczenia si imotywacj do dziaania. Zaley nam wic na tym, aby Szkoa obok praktycznej wiedzy koniecznej wbiznesie dawaa moliwoci osobistego rozwoju opartego na wartociach humanistycznych, za ktre od ponad 20 lat ceni nas nasi Klienci.</p> <p>Zpowaaniem Piotr Fijewskiwspwaciciel Orodka INTRAKierownik merytoryczny dziau szkole INTRA-Biznes </p> <p>3</p> <p>INTRA JEST CZONKIEM: </p> <p>List dr Bradleya Smitha do studentw STB</p> <p>Wiele lat swojej pracy zawodowej powiciem tworzeniu irozwijaniu narzdzi online, opartych omodel DISC, ktre z sukcesem dostarczamy na globalny rynek w obszarze rozwoju pracownikw, podnoszenia efektywnoci zespow, rekrutacji wnajwikszych midzynarodowych korporacjach, placwkach naukowych iorganizacjach non-profi t. Nasze narzdzia zdobyy uznanie tych, ktrych zadaniem icelem jest wydobywanie prawdziwego potencjau wludziach co jest spjne zmisj INTRA Biznes. Idlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, e wanie wtej szkole trenerw uczymy wykorzystywania naszych narzdzi, w tym testu kompetencji D3 . Nasze partnerstwo z absolwentk szkoy, Ann Sarnack, Master Certifi ed Behavioral Consultant, jest najlepszym dowodem na to, e szkoa ta jest doskonaym miejscem przygotowujcym do pracy wroli trenera i konsultanta biznesu. Abiznes to nic innego jak PRODUKT, PROCES iLUDZIE. PRODUKT iPROCES podlegaj cigym zmianom, a ludzkie zachowania s duo czciej przewidywalne ni nam si wydaje. Ito wanie zrozumienie ludzkich zachowa, ktre s uniwersalne, mimo rnic kulturowych, geografi cznych przynosi korzyci wkadej dziedzinie biznesu, edukacji oraz wrelacjach osobistych. I jak najwicej takich dowiadcze Pastwu ycz.</p> <p>Dr Bradley P. SmithDyrektor Zarzdzajcy/International Business Development, PeopleKeys, dyrektor ds. rozwoju wThe Institute for Motivational Living</p> <p>CO NAS WYRNIA </p> <p> Specjalistyczna wiedza i dowiadczenie Wiedza i wieloletnie dowiadczenie naszych trenerw isuperwizorw wzakresie psychologii, psychoterapii itreningu psychologicznego, daj nam mocne podstawy do prowadzenia skutecznej pracy nad zmian zachowa.</p> <p> Kadra Nasi pracownicy to licencjonowani trenerzy isuperwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadajcy bogate dowiadczenie wpracy dla biznesu.</p> <p> Rzetelno Wnaszej pracy chcemy by przede wszystkim solidni iwiarygodni. Podejmuje-my si realizacji wycznie takich projektw, wktrych mamy moliwo zapewnienia klien-tom najwyszych standardw pracy iwymiernych efektw rozwojowych.</p> <p> Innowacyjno - Jestemy autorami ipraktykami wdraania wycie nowego podejcia do szkole iwsppracy zklientem. czymy rne metody pracy np.: coaching kaskadowy, mi-nicoaching (poczenie szkolenia grupowego zcoachingiem indywidualnym), metodologi DISC wbudowaniu zespow, uywamy wpracy szkoleniowej metody teatru improwizacji etc. Takie modele pracy s duo bardziej atrakcyjne dla uczestnikw, daj rwnie znaczenie lepsze rezultaty wuczeniu si nowych zachowa ni tradycyjne metody szkoleniowe.</p> <p> Etyczno Mamy bardzo wysokie standardy etyczne i zwracamy szczegln uwag na podmiotowo czowieka wedukacji.</p> <p> Zindywidualizowane i holistyczne spojrzenie na proces szkoleniowy w organizacji Nasze projekty szkoleniowe s autorskie izawsze indywidualnie dostosowane do klienta. Preferujemy projekty dugofalowe poniewa daj moliwo obserwowania lub mierzenia procesu zmiany.</p> <p> Wasne standardy szkoleniowe Prowadzimy szkoy trenerskie ispecjalizujemy si wpody-plomowych ispecjalistycznych szkoleniach dla trenerw</p> <p>5</p> <p>ZAUFALI NAM MIDZY INNYMI: </p> <p>Nasze wieloletniedowiadczenie wedukacji </p> <p>Trenerw, szkole dla biznesu oraz nieustanna potrzeba </p> <p>rozwoju przyczyniy si w2008r do inauguracji </p> <p>projektu STB, aw 2014 r.rozszerzeniu go </p> <p>o midzynarodow certyfi kacj DISC/D3 </p> <p> Abbott Laboratories Allianz BRE Bank Centrum Nauki </p> <p>Kopernik DaimlerChrysler DHL Ekspress Gedeon Richter Henkel IKEA Jelfa LOTTE Wedel</p> <p> Makro Cash&amp;Carry Mars Polska Nestle Polska Netia Nutricia Polska Ochnik Philips CEIP Polpharma Poczta Polska Polska Wytwrnia Papierw </p> <p>Wartociowych PTK Centertel </p> <p> PZU ycie Rautarukki Sage sp. zo.o. Sanofi -Aventis Schenker Sita Polska Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej USP Zdrowie Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne Zwizek Bankw Polskich</p> <p>ZAOENIA IPROGRAMJeli pracujesz lub planujesz pracowa w obszarze biznesu, jako trener wewntrzny, meneder, tre-ner produktowy, trener w fi rmie szkoleniowej, czy trener freelancer i zaley Ci na solidnym przygo-towaniu i dowiadczeniu, pozwalajcych na efektywn prac z kad praktycznie grup odbiorcw STB jest rozwizaniem dla Ciebie.</p> <p>STB TO SZKOA, KTRA: pozwala uzyska jednoczenie dwa certyfi katy potwierdzajce kompetencje trenera ikonsultanta: certyfi kat </p> <p>Szkoy Trenerw Biznesu oraz midzynarodowy tytu Certifi ed Behavioral Consultant wystawiony przez The Institute for Motivational Living uprawniajcy do korzystania zmetodologii narzdzi DISC, w tym test kompetencji D3 </p> <p> gwarantuje sta, po spenieniu wymogw formalnych</p> <p> umoliwia ustalenie irealizacj indywidualnego celu/KPI dla kadego zuczestnikw </p> <p> czy praktyczne inowoczesne podejcie biznesowe do roli trenera worganizacji zrealnym oparciem wwartociach od ponad 20 lat nasi Klienci ceni nas za autentyczno ihumanizm wpodejciu do czowieka</p> <p> wyznacza standardy rozwijania potencjau wczowieku nasi zaoyciele iczynni trenerzy to autorzy ksiek iprogramw, zktrych korzystaj trenerzy wcaej Polsce (m.in. asertywno, trening interpersonalny, asertywno menadera)</p> <p> pozwala na kompleksowe zdobycie zawodu Trenera (oraz dla chtnych tytuu Certifi ed Behavioral Consultant) i szybki start w praktyk: razem 213 godzin w p roku!</p> <p>DZIKI NAUCE W STB ZDOBDZIESZ Wiedz i dowiadczenie do samodzielnego prowadzenia procesu szkoleniowego od badania potrzeb, </p> <p>przez jego realizacj do ewaluacji</p> <p> Umiejtnoci pozwalajce na samodzielne i efektywne pozyskiwanie klientw</p> <p> Cenione i poszukiwane przez pracodawcw umiejtnoci i realne dowiadczenie</p> <p>7</p> <p> Dowiadczenia pozwalajce na szeroko rozumiany rozwj osobisty min. dziki treningowi interperso-nalnemu Orodek INTRA jest jednym z pionierw treningw interpersonalnych w Polsce, mamy ponad 20 letnie dowiadczenie, a nasi absolwenci s nasz najlepsz rekomendacj</p> <p> Rzeteln i kompletn informacj zwrotn od opiekuna grupy ledzcego rozwj umiejtnoci trener-skich uczestnikw</p> <p> Moliwo superwizji wasnej pracy szkoleniowej pomidzy sesjami</p> <p> Wiele scenariuszy warsztatw, dziki otwartej wsppracy nad projektami dyplomowymi</p> <p> Niezbdne podstawy do ubiegania si o rekomendacj trenersk PTP I stopnia</p> <p>Z CERYFIKATEM D3: Dostarczysz klientowi/pracodawcy metodologicznie waciw informacj zwrotn o pracowniku</p> <p> Podniesiesz efektywno pracownika lub zespou (np. sprzedaowego, obsugi klienta itp.) lub opracujesz strategi wyszej skutecznoci</p> <p> Szybko i skutecznie wdroysz zmiany w zespole/organizacji</p> <p> Rozwiesz sytuacj konfl iktow</p> <p> Rozwiniesz umiejtnoci przywdcze klientw</p> <p> Doradzisz w zakresie: zatrudnienia waciwej osoby na konkretne stanowisko lub zatrzymania najlepszych pracownikw, obnienia rotacji pracownikw tworzenia modelw kompetencji, cieek kariery pracow-nikw komunikacji wewntrznej w organizacji, w tym komunikacji zmiany</p> <p>Jako Certifi ed Behavioral Consultant otrzymasz:</p> <p> Moliwo konsultacji on-line z konsultantem DISC (Master Certifi ed Behavioral Consultant) w ramach wasne-go procesu certyfi kacji DISC</p> <p> Gruntown analiz wasnego stylu liderskiego/trenerskiego dziki wypenieniu Testu Kompetencji D3 wg metodologii DISC </p> <p> Nieograniczony w czasie dostp do narzdzi DISC na preferencyjnych warunkach po zdobyciu certyfikacji </p> <p>SESJA 1.Trening: 24-28. 11. 2016</p> <p>EFEKTYWNO INTERPERSONALNA KLUCZ DO SUKCESU WBIZNESIE Trening umiejtnoci interpersonalnychTERMIN: czw. 9.00 19.00, pt. 9.00 19.00, sb. 9.00 19.00, nd. 9.00 19.00, pon. 9.00 13.00 </p> <p>ROZWIJANE UMIEJTNOCI/CELE</p> <p> Doskonalenie kompetencji trenerskich zwizanych z prac z ludmi Pogbienie wiadomoci wasnych zachowa i eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi </p> <p>sposobami kontaktu Rozwijanie umiejtnoci rozwizywania konfl iktw oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi Dowiadczenie w praktyce zagadnie zwizanych procesem grupowym, tworzeniem si grupy, kszta-</p> <p>towaniem si relacji. Umiejtno znajdowania rwnowagi pomidzy realizacj celw a budowaniem i podtrzymywaniem </p> <p>satysfakcjonujcych relacji Budowanie skutecznoci interpersonalnej i biznesowej, w oparciu o zaufanie i otwart komunikacj Mylenie i umiejtno budowania rozwiza w oparciu o podejcie wygrany-wygrany</p> <p>TEMATYKA ZAWARTO MERYTORYCZNA, TECHNIKI iNARZDZIA Zawarto merytoryczn stanowi tre unikalnego procesu grupowego, ktry moe wyraa si w: interakcjach / ich brakiem midzy uczestnikami wymian interpersonaln (dzieleniem si spostrzeeniami, wraeniami, wyraaniem wobec siebie uczu) udzielaniem sobie informacji zwrotnych na temat zachowa, postaw, emocji dowiadczaniu siebie w sytuacji grupowej</p> <p>PROGRAM ISTRUKTURA STB</p> <p>Po uzyskaniu potwierdzenia udziau w STB i przed pierwsz sesj uczestnicy wypeniaj Test D4 TM (DISC, TEAMS,VALUES, BAI).Kady uczestnik otrzymuje dokadny raport ilustrujcy i opisujcy wyniki testu.</p> <p> zwikszenie wiadomoci na temat wasnych potencjaw i rezerw w zakresie komunikacji, rl zespoowych, wewntrznych motywatorw i wartoci</p> <p> rozwj kompetencji tenerskich dziki wikszej wiadomoci dotyczcej predykcji stylu trenerskiego.</p> <p>Informacje o narzdziu:</p> <p> DISC (styl komunikacji, poziom decyzyjnoci, poziom analitycznego mylenia, samodzielno, reakcja na zmian, odporno na stres, organizacja pracy, wartoci dla zespou, obszary do rozwoju);</p> <p> TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, strateg, realizator, analityk, koordynator);</p> <p> VALUES (wartoci w miejscu pracy, ktrymi kieruje si badany, podejmujc decyzje: lojalno, uczciwo, niezaleno, rwno);</p> <p> BAI (mierzcy sze postaw w miejscu pracy, wewntrzne motywacje, ktre przekadaj si na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, spoecznik, wywieranie wywu, samowiadomo).</p> <p>9</p> <p>SESJA 2.16-18. 12. 2016</p> <p>PRAKTYKA WPYWU SPOECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA. Narzdzia pracy trenera zgrup i zespoemTERMIN: pt. 16.00 21.00, sb. 9.00 18.00 (godzinna przerwa obiadowa), nd. 9.00 13.00</p> <p>ROZWIJANE UMIEJTNOCI/CELE</p> <p> Rozumienie przebiegu procesu grupowego i umiejtno korzystania z niego w realnoci szkoleniowej wiadomo wasnych zachowa i ich wpywu na proces grupowy oraz zachowania poszczeglnych </p> <p>uczestnikw Wstpna analiza potencjau uczestnikw do przyjmowania okrelonego stylu liderskiego/trenerskiego. </p> <p>Praktyczna znajomo narzdzi stymulujcych budowanie zespou i efektywne wspdziaanie w grupie (D3, Belbin)</p> <p> Wykorzystanie metodologii DISC w analizie i budowaniu wsppracy zespoowej Umiejtno korzystania z potencjau grupy Angaowanie do realizacji zada i celw zespoowych</p> <p>TEMATYKA ZAWARTO MERYTORYCZNA, TECHNIKI iNARZDZIA Omwienie treningu interpersonalnego (identyfi kacja rl i norm grupowych, analiza procesu w grupie, rozpoznawanie faz procesu) Wykorzystanie procesu/warto procesu w szkoleniach biznesowych case Szkoa Liderw w duej organizacji Narzdzia dostpne na rynku tj. Belbin Team Role i inne w procesie analizy rl zespoowych, budowaniu efektywnych zespow, identy-</p> <p>fi kowaniu osb majcych potencja do realizacji okrelonych celw i zada Grupa a zesp techniki rozwijajce wspprac zespoow Cykl pracy zespoowej, dysfunkcje pracy zespoowej (model Lencioniego) Efekt synergii zespoowej techniki i narzdzia diagnozujce poziom synergii oraz wspomagajce jej osignicie</p> <p>SESJA 3.14-15. 01. 2017</p> <p>OTWARTA ISKUTECZNA KOMUNIKACJA PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI Narzdzia ifunkcje komunikacji wpracy trenera biznesu, cz.1.TERMIN: sb. 9.00 18.00 (godzinna przerwa obiadowa), nd. 9.00 13.00</p> <p>ROZWIJANE UMIEJTNOCI/CELE</p> <p> wiadomo barier w komunikacji wewntrz organizacji i pomidzy organizacj a jej otoczeniem biznesowym</p> <p> Umiejtno dobierania narzdzi wspomagajcych komunikacj do celw, odbiorcw i realiw organizacyjnych</p> <p> Praktyczna znajomo technik i narzdzi komunikacji i sposobw ich wykorzystania w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych rnych grup odbiorcw</p> <p>TEMATYKA ZAWARTO MERYTORYCZNA, TECHNIKI iNARZDZIA Techniki autoprezentacji (mowa ciaa) - praca z kamer Techniki wspomagajce aktywne suchanie (triada trenera) Praca z klientem biznesowym dostosowanie jzyka i form pracy do specyfi ki funkcjonowania grupy szkoleniowej Model Schulza von Thuna zastosowanie w procesie komunikacji</p> <p>SESJA 4.28-29. 01. 2017</p> <p>OTWARTA ISKUTECZNA KOMUNIKACJA PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI Narzdzia ifunkcje komunikacji wpracy trenera ikonsultanta biznesu, cz.2.TERMIN: sb. 9.00 18.00 (godzinna przerwa obiadowa), nd. 9.00 13.00</p> <p>ROZWIJANE UMIEJTNOCI/CELE</p> <p> Umiejtno dobierania narzdzi asertywnych adekwatnie do sytuacji, odbiorcy, celu wiadomo znaczenia postawy asertywnej i sposoby rozwijania jej w pracy trenera i konsultanta Umiejtno stosowania zaawansowanych procedur, technik i narzdzi komunikacyjnych</p> <p>TEMATYKA ZAWARTO MERYTORYCZNA, TECHNIKI iNARZDZIA Komunikacja perswazyjna skuteczna informacja zwrotna, FUO+2K Asertywne techniki pracy zgrup narzdzia wywierania wpywu Stawianie granic ich miejsce wbiznesie ipracy trenera </p> <p>SESJA 5.11-12. 02. 2017</p> <p>NA SALI IPOZA SAL SZKOLENIOW PROCES ROZWOJOWY WORGANIZACJI UCZCEJ SI Metodologia pracy trenerskiej budowa programu szkoleniowego iscenariuszaTERMIN: sb. 9.00 18.00 (godzinna przerwa obiadowa), nd. 9.00 13.00</p> <p>ROZWIJANE UMIE...</p>