Sztuka pokoju - pdf. WOJNY VERSUS SZTUKA POKOJU 45 ORIHEI CZĘSTO WSPOMINAŁ, że sztuka walki postrzegana…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Sztuka pokojuAutor: Morihei UeshibaTumaczenie: Magdalena ZamorskaISBN: 978-83-246-1154-6Tytu oryginau: The Art of PeaceFormat: A5, stron: okoo 110</p> <p>Inspirujce nauki z mw i pism wojownika pokoju </p> <p> Sztuka wojny kontra sztuka pokoju Mdre wyciszanie agresji Dyscyplina ciaa i ducha </p> <p>Czym jest ycie? To fascynujca, ale pena wyzwa i niespodziewanych zakrtw cieka, na ktrej trudno nie zbdzi. Kadego dnia zmagamy si z wasnymi wyborami i niespodziankami, ktre przyszykowa dla nas los. Szukamy zotego rodka, ktry pozwoli nam na pogodzenie ciaa i umysu, ofiarowujc wyciszenie, rwnowag i si, dziki ktrym staniemy si wojownikami pokoju. Jeli nie chcesz ciga gnajcego donikd wiata, a Twoim marzeniem jest zwolnienie tempa, wsuchanie si w siebie i innych ludzi, poznaj inspirujce nauki japoskiego OSensei. </p> <p>Podaj ciek najwaciwsz dla siebie </p> <p>Morihei Ueshiba by nie tylko twrc japoskiej sztuki walki Aikido. Ofiarowa on swym uczniom co moe nawet cenniejszego Sztuk pokoju. To wyzwalajca i twrcza metoda dyscyplinowania ciaa i umysu. Z jej pomoc nabierzesz biegoci w sztuce radzenia sobie z agresj oraz odnajdziesz drog sprzyjajc rozwojowi nieustraszonoci, mdroci i przyjani. Kontakty zawodowe, osiganie zamierzonych celw, transakcje i interesy, interakcje z osobami nam bliskimi oraz zupenie obcymi nabior nowego, penego i harmonijnego wymiaru. </p> <p>Wsuchaj si w sowa apostoa pokoju </p> <p> yj odwanie i twrczo. Poczuj w sobie energi wprawiajc w ruch wszechwiat. Poznaj niezwyk poezj Drogi. </p> <p>Lubi ludzi uduchowionych. Jeeli chcecie si powici pomaganiu innym, ulepszaniu wiata, moecie zosta moimi uczniami. Jednak nie wolno Wam praktykowa tej cieki bez przekonania albo realizujecie j w peni, albo w ogle. </p> <p>Morihei Ueshiba </p> <p>http://onepress.plhttp://onepress.pl/zamow_katalog.htmhttp://onepress.pl/katalog.htmhttp://onepress.pl/zakupy/add.cgi?id=artpokhttp://onepress.pl/emaile.cgihttp://onepress.pl/cennik.htmhttp://onepress.pl/online.htmmailto:onepress@onepress.plhttp://onepress.pl/ksiazki/artpok.htmhttp://www.onepress.pl/ksiazki/artpok.htm</p> <p>Spis treci</p> <p>Przedmowa 9</p> <p>I Morihei Ueshiba aposto sztuki pokoju 13</p> <p>II Sztuka wojny versus sztuka pokoju 43</p> <p>III Sztuka pokoju 55</p> <p>IISztuka wojny versus</p> <p>sztuka pokoju</p> <p>S Z T U K A W O J N Y V E R S U S S Z T U K A P O K O J U 45</p> <p>ORIHEI CZSTO WSPOMINA, e sztuka walki postrzegana jakoco fizycznego zdecydowanie rni si od tej pojmowanejduchowo. (Japoskie sowa, ktrych uywa, to haku, czyli</p> <p>co fizycznego i kon co duchowego). Nie podobaa mu siidea przewodnia Bushido, a przynajmniej sposb, w jaki militaryci jinterpretowali. Jak ju zostao wspomniane, Morihei naucza, eBushido nie uczy tego, jak umiera, ale jak y. Krytykowa rwnieto, e szoguni podegali do wojny: Nie ma nic szlachetnego w uy-waniu broni i stosowaniu sztuki prowadzenia wojny, by kierujc siczyst zachannoci, zaj cudze woci. Potpia faszyw idehonoru, ktra prowadzi do niekoczcej si wendety i bulwersowaago stosowana przez samurajw-bandytw popularna niegdy prak-tyka tsuji-giri rozmylne prowokowanie walki po to tylko, by wy-prbowa jako nowego ostrza.</p> <p>Morihei opisa rnic midzy fizycznym a duchowym pozio-mem sztuki walki:</p> <p>Fizyczna sztuka walki jest cile zwizana z materialnymi obiektami.Ten rodzaj sztuki walki jest rdem niekoczcych si sporw,poniewa jej podstaw jest konflikt dwch si. Natomiast w du-chowej sztuce walki postrzega si rzeczy na wyszym poziomie.Jej podstaw jest mio, a rzeczy s widziane jako cao; jako cobezksztatnego, co nie prbuje sobie znajdowa wrogw.</p> <p>Jak pokazuje biografia zamieszczona w czci I tej ksiki, Mori-hei intensywnie trenowa fizyczne sztuki walki, gwnie japoskie,lecz zna te zachodnie sztuki walki. Ten aposto pokoju podda siwielu prbom na polach walki stwarzanych przez samo ycie i trudnobyoby go nazwa rozmarzonym idealist. W gruncie rzeczy monapowiedzie, e Morihei ostatecznie sta si mistrzem dziki przekro-czeniu samego pojcia sztuka walki.</p> <p>M</p> <p>46 M O R I H E I U E S H I B A S Z T U K A P O K O J U</p> <p>Ludzie pytaj mnie: Dlaczego twoje Budo tak bardzo rni si odinnych sztuk walki? Gdzie si uczye sztuki Aikido?. Odpowia-dam: Uczyem si wielu sztuk walki, ale poniewa wszystkie ones niedoskonaymi systemami stworzonymi przez niedoskonaeistoty ludzkie, adna z nich nie potrafia mi da odpowiedzi namoje pytanie Co jest prawdziwym celem Budo?. Musiaem od-kry prawd samodzielnie, spogldajc w gb siebie. Dawniejsztuki walki byy mylnie uwaane za sposb, w jaki mona mor-dowa czy pozbawia ludzi ycia. W przeciwiestwie do tego Ai-kido pozwala zachowywa i pielgnowa ludzkie ycie, jest rod-kiem, ktry pozwala zapobiec okaleczeniom i rozlewowi krwi.</p> <p>A nastpnie doda:</p> <p>By zbudowa niebo na ziemi, potrzebujemy takiego Budo, ktre-go duch jest czysty i ktre jest pozbawione nienawici i chciwoci.Musimy przestrzega naturalnych zasad i doprowadzi do har-monii pierwiastek materialny z duchowym. Aikido znaczy nie zabi-jaj. Chocia prawie wszystkie wyznania przykazuj, by nie odbie-ra ycia, wikszo z nich usprawiedliwia zabijanie z takich czyinnych powodw. Natomiast w Aikido prbujemy cakowicieunika zabijania, nawet jeeli dotyczy to bardzo zej osoby.</p> <p>Morihei potpia zabijanie kadej ywej istoty, nawet muchy. Jegopodejcie bardzo przypominao to, ktre prezentowa wielki fech-mistrz i mistrz zen Tesshu Yamaoka (1836 1888). W przeciwie-stwie do wielu spragnionych krwi adeptw sztuk walki by on bar-dzo dumny z tego, e nigdy nie zabi adnej istoty ludzkiej, chowielokrotnie bywa wyzywany do walki przez uzbrojonych po zbyprzeciwnikw. (Pewnego razu Tesshu, podobnie jak Morihei, prze-szed nietknity pod gradem kul). Podczas gdy wikszo adeptwsztuk walki w Japonii na swojego witego patrona wybiera sobiegniewne i wietnie uzbrojone bstwo Fudo Myo-o, zarwno Tesshu,</p> <p>S Z T U K A W O J N Y V E R S U S S Z T U K A P O K O J U 47</p> <p>jak i Morihei woleli Kannon, bogini wspczucia. Morihei faktycz-nie mwi, e wszystkie techniki stosowane w Takemusu Aiki to spo-sb, w jaki manifestuje si miosierdzie Kannon.</p> <p>Przez cae ycie dbaem o rozwj Aikido i wci wiele przedemn, ale wiem, e jest to Droga, ktrej celem jest niesienie lu-dziom mioci i dobroci. W aden sposb nie wolno nam kalapamici naszych dawnych wielkich mistrzw i powinnimy bywdziczni za pozostawione nam dziedzictwo, a rwnoczenie mu-simy pody za ich przykadem, by stworzy nowe Budo, ktredziaa zgodnie z nakazem niebios, jest wolne od wstydu i bezu-stannie manifestuje swoj wieo i ywotno. wiat zawsze bdzieprzechodzi dramatyczne przemiany, ale konflikty zbrojne i woj-na mog nas cakowicie zniszczy. Tym, czego nam trzeba, s tech-niki pomagajce osiga harmoni, a nie te, ktre su prowa-dzeniu sporw. Potrzeba nam Sztuki Pokoju, a nie Sztuki Wojny.</p> <p>Aikido to Budo nowego milenium:</p> <p>Aikido jest prawdziw sztuk walki, poniewa wyania si z prawdywszechwiata. Poniewa jego jdrem jest uniwersalna jedno, Aiki-do postrzega wszystko w kosmosie jako cz jednej rodziny i ja-ko wyraz ostatecznej harmonii i prawdziwego pokoju. Bazujc natej uniwersalnej wizji, Aikido nie powinno by postrzegane jakonic innego, jak sztuka walki o mio. Nigdy nie moe wizasi z przemoc. Aikido jest ucielenieniem Boskiego Stwrcy,prawdziwego majestatu. Jest ono praktykowane jako pokojowepoczenie nieba i ziemi. Celem Aikido jest nauczanie ludzi, jakunika przemocy i wprowadzanie ich na wyszy poziom cieki du-chowej. Jest to rodek, dziki ktremu mona zaprowadzi po-wszechny pokj. Jeeli zjednoczymy wszystkie narody, znikniepotrzeba zbroje atomowych, a ten wiat stanie si miejscem,w ktrym mona dobrze i przyjemnie y.</p> <p>48 M O R I H E I U E S H I B A S Z T U K A P O K O J U</p> <p>W przypadku Aikido nie ma miejsca na spory ani zorganizowanrywalizacj, poniewa nie jest to sport. Adepci kolejno staj sizwycizcami i przegranymi i staraj si przekroczy lini mety,podajc sobie donie:</p> <p>Sport jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechny i jako wi-czenia fizyczne jest czym bardzo korzystnym. Rwnie w Aiki-do trenujemy nasze ciao, ale rwnoczenie uywamy tego ciaajako narzdzia do trenowania naszego umysu, uspokajaniaducha, a take poszukiwania pewnej jakoci i pikna, ktrych towymiar w sporcie nie istnieje. Dziki wiczeniu Aikido pielgnu-jemy mstwo, szczero, wierno, wielkoduszno i pikno, a rw-noczenie wzmacniamy i uzdrawiamy ciao. W Aikido uczymy sinie tego, jak wygrywa, ale jak zwycia w kadej sytuacji.</p> <p>Jednake Morihei mwi o jednym rodzaju denia do wspaniaejnagrody. Uywa wyobrae sintoistycznych bogw-stwrcw, Izanagi,czyli tego, ktry zachca i Izanami, czyli tej, ktra zachca ichakt seksualny stworzy wiat by zobrazowa niepohamowanepragnienie zjednoczenia, nieustanne denie do zblienia, ktre toadepci Aikido powinni naladowa w trakcie wasnych poszuki-wa jednoci z wszechwiatem. Morihei rwnie poucza swoichuczniw, by gboko rozwayli stapianie si tych dwch twrczychenergii, mskiej i eskiej, reprezentowanych w postaci Izanagii Izanami1. Jego ezoteryczne wyjanienie, jak to stanowisko wykorzy-sta w Aikido, jest nastpujce:</p> <p>Materia jest eska, to klinga. Duch jest mski, to grot. Lewa stopa(noga) jest mska, wspiera si o niebo. Prawa stopa (noga) jesteska i wspiera si o ziemi. Wasze ciao reprezentuje centralny</p> <p> 1 Taki typ mylenia mona dostrzec rwnie we wspczesnych</p> <p>technikach Aikido i ich podziale na omote i ura przyp. red.</p> <p>S Z T U K A W O J N Y V E R S U S S Z T U K A P O K O J U 49</p> <p>filar stworzenia. Prawa stopa jest podstaw, lewa stopa natomiastreaguje na nieskoczenie wiele sposobw. Lewa reprezentuje ma-sakatsu (prawdziwe zwycistwo) i zasad msk, prawa natomiastagatsu (zwycistwo indywidualne) i zasad esk; ich zjednoczenieto katsuhayabi (zwycistwo tu i teraz), narodziny wszelkiej metody.</p> <p>Morihei opisa metody wykorzystywane w Aikido w nastpujcysposb:</p> <p>Wszystkie metody wykorzystywane w Aikido musz by powizanez uniwersalnymi zasadami. Te, ktre nie s powizane z najwy-szymi zasadami, odwrc si przeciwko Tobie, uszkadzajc Two-je ciao. W przypadku Aikido zmiana jest sednem metody. W Ai-kido nie ma adnych form. Poniewa nie ma ustalonych form,Aikido polega na studiowaniu ducha. Nie daj si usidli for-mom; jeeli sobie na to pozwolisz, przeoczysz wszystkie subtelnernice, ktre pojawiaj si podczas wykonywania poszczegl-nych ukadw. W przypadku Aikido duchowa przenikliwo stoina pierwszym miejscu, a odnowa serca na drugim. Szczere my-lenie jest podstaw prawdziwej metody. Wykorzystaj swojeciao, by poprzez fizyczn form zamanifestowa ducha.</p> <p>W pniejszych latach swojego nauczania Morihei zwykle uczyjedynie podstawowych technik i czasami ktry z modszych i miel-szych uczniw skary si: Sensei, przerabiamy t sam technik odgodziny. Prosimy ci, poka nam co innego. Idioto! wykrzy-kiwa Morihei. Kada bez wyjtku bya rna. Dopiero w momencie,gdy potrafisz dostrzec rnic, zaczniesz robi postpy w Aikido.Jeeli kto prosi, by mu pokaza tajemn technik, otrzymywapodobn odpowied. Kada technika zawiera w sobie wszystkie ta-jemnice, ktrych kiedykolwiek bdziesz potrzebowa. Czsto Mo-rihei w takiej sytuacji wymaga zaprezentowania techniki zwanej tai-nohenko (zwrot ciaa), najprostszego z wszystkich ruchw. Albo mawia:</p> <p>50 M O R I H E I U E S H I B A S Z T U K A P O K O J U</p> <p>Jeeli cho raz uda ci si prawidowo wykona shiho-nage (rzut w czte-rech kierunkach, podstawowa technika, wiczona podczas kadejsesji), bdziesz bliski mistrzostwa w Aikido. Jeeli ucze prosi o to,by mu ponownie pokaza prac stp w danym ukadzie, Moriheigrzmia: Nie ucz ci, jak masz rusza stopami; nauczam, jak poruszyswj umys!. Inny ucze pewnego razu powiedzia: Gdy jeste z namitu, w dojo, potrafi wykonywa poszczeglne ukady cakiem poprawnie,ale gdy ci nie ma, nie potrafi sobie niczego przypomnie. Moriheiwytumaczy: Dzieje si tak, poniewa cz twoje ki z moim i w niedo-strzegalny sposb ci prowadz. Jeeli kiedykolwiek masz wtpliwociczy problemy, pomyl o mnie, a ja ci bd towarzyszy.</p> <p>Nauki Moriheia byy w znacznym stopniu podobne do tych, kt-rymi posuguj si mistrzowie zen, wykorzystujcy koany, czyli specy-ficzne amigwki; za ich pomoc, dajc sprzeczne polecenia, dopro-wadzaj swoich uczniw do stanu wzmoonej czujnoci. Moriheimawia niektrym uczniom: Podstaw wszystkich ukadw Aikidojest miecz; niech walka mieczem stanie si podstaw twojego treningu.Jednak inni syszeli co wrcz przeciwnego: Trzymaj si z daleka odmiecza, dopki si nie nauczysz wykorzystywa wasnego ciaa. Albo:Nigdy nie dopuszczaj do tego, by twj przeciwnik zastosowa natobie mocny chwyt, a rwnoczenie: Jeeli chcesz nabra si, po-zwl, by twj przeciwnik mocno ci chwyci i staraj si go poruszy.Odnonie metod Morihei wygosi ten celny komentarz:</p> <p>W rzeczywistoci Aikido nie uznaje adnych form, adnych usta-lonych wzorcw. Jest czym w rodzaju niewidzialnej fali energii.Poniewa jednak ludziom jest zbyt trudno poj tego rodzaju fe-nomen, doranie stosujemy pewne formy po to, by mc to wyja-ni i wykorzysta w praktyce. W gruncie rzeczy kady ruch moesta si metod w Aikido, wic patrzc z takiej perspektywy, monapowiedzie, e bdy nie istniej. Moja rada brzmi: naucz si i za-pomnij! Naucz si i zapomnij! Niech metody stan si czcitwojej istoty!</p> <p>S Z T U K A W O J N Y V E R S U S S Z T U K A P O K O J U 51</p> <p>Podobnie, jeeli ucze pyta: Jak si nazywa ten ukad?, Moriheiodpowiada: Nazwij to po swojemu. Dziki temu stanie si on dlaciebie bliszy. Pniej stwierdzi:</p> <p>Nie moesz naladowa tego, co ja robi. Kady ukad bez wyjtkujest wyjtkowym, ostatecznym dowiadczeniem. Moje ukady po-jawiaj si swobodnie, tryskajc jak fontanna. Zamiast usiowanaladowa to, co robi, suchaj tego, co mwi. W tym wanietkwi sedno wszystkich metod. Kiedy to pojmiesz.</p> <p>S Z T U K A W O J N Y V E R S U S S Z T U K A P O K O J U 53</p> <p>Ai-ki-do,Sztuka pokoju,</p> <p>podpisane Morihei</p> <p>54 M O R I H E I U E S H I B A S Z T U K A P O K O J U</p> <p>Yu,Ukryte</p>