Tablica upita vezano za LAG-ove:

  • Published on
    03-Jan-2017

  • View
    221

  • Download
    6

Transcript

Tablica upita vezano za LAG-ove:

PITANJA SA SASTANKA ODRANOG 23. SRPNJA 2013.REDNI BROJUPIT ODGOVOR

1.Da li je izrada web stranice LAG-a prihvatljiv troak (izrada stranice obuhvaa - zakup domene, hosting, izradu suelja, tekstova i prijevod na engleski te troak odravanja web stranice)?LEADER Mrea HrvatskeU Listi prihvatljivih izdataka (Prilog II u Pravilniku o provedbi mjere 202) nije posebno naveden izdatak izrade mrene stranice LAG-a. Navedeni izdatak je mogue ostvariti kroz izdatak 202.2.5.1. usluge raunalnog strunjaka. Stavke koje su navedene u upitu (koje ine izdatak) je potrebno uvrstiti u ponudu za uslugu raunalnog strunjaka (koje e kasnije biti sastavni dio rauna).

2.Da li se limit od 75.000 kn godinje za plau odnosi na neto ili bruto iznos? Da li se trokovi priznaju 2 kalendarske godine od dana potpisivanja ugovora, do srpnja 2015 ili?

LAG KaraicaPrihvatljivi izdaci po zaposleniku LAG-a (u visini do 75.000,00 kn godinje su neto iznos plae (porezi i obvezni doprinosi na plae nisu prihvatljivi izdatak sukladno lanku 7., stavku 5. Pravilnika o provedbi Mjere 202).

Svakom LAG-u koji je potpisao Ugovor sa Agencijom za plaanja, odobrena su sredstva u visini do 450.000,00 kn godinje, a Ugovori se potpisuju na razdoblje od dvije godine (datum stupanja na snagu Ugovora je datum ovjere Ugovora kod javnog biljenika ). Ako je LAG Karaica potpisao Ugovor u srpnju 2013., pravo stvaranja prihvatljivih izdatka u visini do 450.000,00 kn za prvu godinu e imati do srpnja 2014., a za drugu godinu do srpnja 2015.

3.Da li je APPRRR-u potrebno prijaviti promjene lanova Upravljakog odbora, odnosno imena predstavnika JLS, obzirom kako isto nije navedeno u Prilogu IX, Zahtjev za odobrenjem promjena?LEADER Mrea HrvatskeLAG je duan izvijestiti Agenciju za plaanja nakon nastanka slijedeih promjena (sukladno l. 18. Pravilnika o provedbi mjere 202):

- promjenu naziva

- promjenu ovlatene osobe za zastupanje

- promjenu adrese sredita

- promjenu imena banke i/ili broja iro/IBAN

- promjenu popisa JLS i naselja u sklopu LAG-a.LAG je duan prijaviti promjene Ministarstvu poljoprivrede (sukladno l. 22. Pravilnika o provedbi mjere 202) u roku od 5 dana nakon njihovog nastanka u sluaju:

LAG e sve promjene koje su se napravile u LAG-u tijekom godine, kronoloki iskazati i u Godinjem izvjeu o radu LAG-a.

Ukoliko je lan UO i ovlatena osoba za zastupanje onda je potrebno obavijestiti Agenciju za plaanja.

4.Da li trokovi javnog biljenika spadaju u prihvatljive trokove i pod kojom stavkom troka?LEADER Mrea Hrvatske Trokovi javnog biljenika ne spadaju u prihvatljiv izdatak.

5.LAG Posavina planira sudjelovati na 11. Dravnom natjecanju u oranju 2013." i 2. "Dravnom natjecanju u oranju konjima koja e se odrati 31. kolovoza u opini Donji Andrijevci u Brodsko-posavskoj upaniji.

Da li se trokovi prezentacije LAG-a Posavina na ovoj meunarodnoj manifestaciji mogu pravdati iz sredstava odobrenih za Mjeru 202 IPARD programa s ciljem animacije stanovnitva iz Podmjere 1. stavak 1.3.( Opina Donji Andrijevci je na podruju partnerskog LAG-a Slavonska ravnica ).

LAG PosavinaDa, spomenuti trokovi se mogu pravdati. Ukoliko zaposlenici, volonteri i lanovi LAG-a sudjeluju na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima, takav izdatak trebaju navesti pod ifrom 202.1.4. Izdatke tiskanja materijala ( koje e predstavnici LAG-a izloiti na manifestaciji na kojoj e sudjelovati), oglaavanja za sudjelovanje i slino vezano za sudjelovanje na navedenoj manifestaciji se trebaju navesti pod ifrom 202.1.3.

6.1. U listi prihvatljivih izdataka tono su navedeni pojmovi koji se mogu financirati. Kako u popisu nije nakon nabrajanja stavljena oznaka i sl, itd. ili ... (tri tokice), zanima nas da li je taj popis time i iscrpljen, odnosno da li je to samo indikativna lista unutar poglavlja? Konkretno, npr. pod stavkom uredski namjetaj navedene su tone rijei: stol, stolice, ormar (i dr) - (202.2.4.1.). Meutim, neke potrebne stvari za rad u uredu nisu navedene (npr. zatitne zavjese, ko za otpatke, sat, bijela ploa za organizaciju posla, lampa...). Da li je mogue nabaviti i druge srodne predmete koji po definiciji spadaju u uredski namjetaj, a nisu tono navedeni na popisu? Tj. da li e takvi predmeti biti prihvatljiv troak?

2. Slino pitanje odnosi se i na usluge. Da li je pod stavkom 202.1.1. mogue angairati strunjake i za neke druge nune studije i elaborate, a vane za rad LAG-a ili korisnika s podruja LAG-a, osim konkretno navedenih? Npr. angairali bismo strunjake za izradu Operativnog plana rada LAG-a te izradu Marketinkog plana rada LAG-a, koji e detaljno definirati aktivnosti LAG-a i njegovih zaposlenika i nain kako to kvalitetnije pristupiti korisnicima i postii to bolje efekte. Da li je to prihvatljiv troak, s obzirom da kao takav nije izrijekom naveden u popisu?

3. EDUKACIJE - postoji li ogranienje u smislu prihvatljivih trokova edukacija (osim teajeva stranih jezika za koje je izrijekom navedeno da nisu doputeni)? Odnosno, da li su doputene SVE edukacije koje mogu doprinijeti veoj kvaliteti rada LAG-a i ostvarenju definirane strategije? Konkretno, da li je prihvatljiv troak (navodimo neke primjere):

a-kotizacija na seminaru o strukturnim fondovima EU b-angaman strunjaka o pravilnom orezivanju voaka c-studijsko putovanje u Estoniju s posjetom poduzetnikim inkubatorima d-posjet Institutu u Njemakoj vezano za inovacije u poljoprivredi e-2-tjedni seminar o ruralnom turizmu f-240h teaj za hortikulturu Takoer, nae pitanje se odnosi i na to TKO moe sudjelovati na ovakvim edukacijama. Samo lanovi, samo slubeni volonteri, samo zaposlenici, budui lanovi LAG-a, i slino?

4. Angaman djelatnika - da li je iskljuivi angaman mogu kroz Ugovor o radu, s obzirom da se samo Ugovori o radu spominju kao dokumentacija koja se dostavlja? Ili je mogue angairati djelatnike i putem Ugovora o djelu?

5. Funkcija predsjednika ili voditelja bez zapoljavanja - na koji nain je mogue dobiti naknadu za rad u LAG-u za osobe koje nisu zaposlenici LAG-a a aktivno obavljaju funkciju npr. predsjednika ili voditelja? Da li je mogue dobiti naknadu za rad i angaman u radu LAG-a putem Ugovora o djelu ili Ugovora o autorskom djelu (za konkretan posao), s obzirom da je posao koji se radi unutar LAG-a vremenski zahtijevan, te je nuno angairati se u slobodno vrijeme od redovnog posla? Angaman je esto i financijski zahtijevan (potrebna su putovanja ili razliiti osobni trokovi).

6. Da li je mogu angaman LANOVA LAG-a na odreeni poslovima za LAG? to je sa lanovima Upravnog odbora i njihovim institucijama? to je sa funkcijama osoba u Nadzornom odboru i njihovim institucijama? Koja su ogranienja u ovom smislu?

7. Kakva su oekivanja u buduem razdoblju, nakon 2014. u smislu financiranja LAG-ova? Da li e procedura biti identina kao i za ovogodinji natjeaj ili drugaija?

8. Kako je mogue opravdati identian iznos troka za 5 mjeseci provedbe u 2013. i za 12 mjeseci provedbe u 2014? Da li je dozvoljeno imati vei iznos plae za 5 mjeseci u 2013, pa ga onda umanjiti u 2014? Slino je i za druge trokove. Da li je mogue imati veliki iznos troka za edukacije u 2013 (kako bi se uspjela utroiti odobrena sredstva)? Kakav je stav u odnosu na prihvatljivost ovih trokova?

9. Slanje ORIGINALNIH RAUNA za pravdanje sredstava nije ba najbolje rjeenje. Na koji nain rijeiti eventualne zahtjeve od strane npr. Porezne uprave ili drugih tijela koji inzistiraju da originali rauna budu u lokalnoj evidenciji?

LAG-a Papuk-Krndija

1.Pod ifrom 202.2.4.1. prihvatljivi izdatak su i zatitne zavjese, sat, bijela ploa za organizaciju posla, lampa i sl. , iako nisu izriito navedeni u Listi dozvoljenih izdataka.Ko za otpatke je naveden pod potroni uredski materijal 202.2.3.1.

2. Pod 202.1.1. je mogue kao prihvatljiv izdatak imati sve vrste studija koje su vane za podruje LAG-a i lokalnu razvojnu strategiju. Navedene studije su prihvatljive.

3. Pod 202.1.2. dozvoljeni izdatak su edukacije za usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a po pitanju LEADER pristupa, pripreme i provedbe projekta, raunovodstva tj. onih podruja koja su vezana za rad LAG-a. Od navedenih aktivnosti, samo angaman strunjaka o pravilnom orezivanju voaka ne bi bio prihvatljiv izdatak.

4. Angaman djelatnika je mogu i kroz Ugovor o djelu (iako je to financijski nepovoljniji oblik definiranja odnosa izmeu poslodavca i posloprimca) .

5. Naknada za plae se moe traiti za osobe koje su zaposlene u LAG-u 202.2.1.1.. Kao to je navedeno u prethodnom odgovoru, Ugovor o djelu je prihvatljiv izdatak.6. Prava i obveze lanova LAG-a, ustrojstvo i nain funkcioniranja tijela LAG-a odreuje LAG u svome statutu ili drugim dokumentima. Tijela LAG-a koja su nadlena za odluivanje tko e provoditi odreene aktivnosti i za to zatraiti povrat sredstava od strane Agencije za plaanja, su odgovorna za izbor osobe koja e biti angairana. (Pravilnikom o provedbi mjere 202 nije propisano da to ne mogu biti i lanovi LAG-a).

7. Procedura u razdoblju 2014 - 2020 e u pojedinim stvarima biti slina, a najvea novost je da e LAG-ovi imati sredstva i za financiranje projekata.

8. U Pravilniku o provedbi mjere 202 su odreeni najvei mogui iznosi sredstava za podmjere i za pojedine aktivnosti i izdatke. Dinamiku troenja sredstava odreuje sam LAG.

9. Agenciji za plaanja je potrebno dostaviti originale rauna, a Agencija za plaanja e iste zatim vratiti poiljatelju.

7.Da li je PDV prihvatljiv troak?Molim definirati na to se tono odnose usluge strunjaka: 202.1.1.Izrada studija za podruje LAG-a (izrada studija - socio-

ekonomske, regionalne, marketinke i druge)

1. 202.1.1.1. Usluge strunjaka

Da li to znai usluga izrade strategije LAG-a? Da li to znai izrada studija za JLS-ove, izrada studije za ekoloko zbrinjavanje otpada?

2. 202.1.2. Usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i

lanova LAG-a (LEADER pristup, izrada poslovnog plana,

priprema projektne dokumentacije, raunovodstvo, i drugo, osim

teajeva stranog jezika)

Ove usluge to znae? Moe li npr. priprema projektne dokumentacije za LAG koji je nositelj nekog projekta i/ili da je neka JLS nositelj? Za privatnika, poto pie izrada poslovnog plana? Cost benefit analiza za neku od JLS-a, izrada idejnog i glavnog projekta? Kako je ovdje raunovodstvo ako ima posebno za knjigovodstvene usluge?

202.1.3. Animacija, izrada promidbenih materijala i organizacija promidbenih dogaaja za lanove i stanovnike LAG-a (seminari, radionice, sastanci, i drugo )

3. 202.1.3.1. Usluge strunjaka

to ovo tono znai? Znai ovo nije za seminar za usavravanje zaposlenika, lanova poto je to u gornjoj mjeri? Da li ovo znai recimo za organizatora neke manifestacije?

4. Pod to se od ovih 3 vrsta usluga strunjaka smatra: izrada logotipa, zatita znaka (na zavodu za intelektualno vlasnitvo), izrada studije sluaja za prijavu na zatitu geografskog porijekla, izrada standardizacije proizvodnje i slino?5. 202.1.3.6. Usluge oglaavanja putem TV/radio/novine/web

Znai li to izrada weba, da li se tu uvaava i web domena i hosting??

6. 202.1.4.1. Koritenje slubenog ili privatnog vozila u slubene svrhe

Da li se ovdje broji troak ako zaposlenik LAG-a koristi vlastiti automobil za prijevoz na posao i s posla?

lanovi i volonteri LAG-a ako koriste svoje vozilo a za potrebe ciljeva LAG-a da li mogu traiti povrat, ako da kako ako nisu zaposlenici?7. 202.2.1.1. plae: dozvoljeno po zaposleniku 75 000 kn za neto? Znai, maksimum 6 250 HRK neto. Doprinosi se ne pokrivaju?

150 000 kn u jednoj godini je maksimum dozvoljen za plae?

8. 202.2.4.1. Uredska oprema

Da li je klima ureaj prihvatljiv izdatak?

9. 202.2.4.2. Raunalna oprema

Porijeklo robe po kojem kljuu? Da li je prihvatljivo da je zadnje sklapanje u nekoj od prihvatljivih zemalja? Treba li izjava dobavljaa ili potvrda HGK?

NABAVA: koliko ponuda, koji su kriteriji? U kojem sluaju odnosno iznosu je dovoljna samo jedna ponuda?

10. 202.2.5.3. Usluge pravnog strunjaka

Npr: izrada Pravilnika o radu LAG-a? Moe li to? Osnivanje firme unutar LAG-a?

11. Na kraju, ako LAG ne moe traiti sredstva za pripremu projekta, ako je on odobren, a u pripremi su sudjelovali zaposlenici LAG-a, moe li se npr 2% od odobrenog projekta traiti na raun LAG-a? Znai ne trai se za pripremu, ali se trai provizija od odobrenog?LAG kojiPitanje vezano za PDV je u nadlenosti Ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava Ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak. 1.Pod 202.1.1. je mogue izraditi one studije koje su vezane za podruje LAG-a za koje nadleno tijelo unutar LAG-a odlui da ih je potrebno izraditi. Navedene studije trebaju imati poveznicu sa lokalnom razvojnom strategijom (u svrhu izrade ili dorade lokalne razvojne strategije) i LAG-om za potrebe kojega se izrauju. Npr. ukoliko je izrada studije ekolokog zbrinjavanja otpada potrebna kako bi se dobili podaci za nadopunu lokalne razvojne strategije, tada je to prihvatljiv izdatak.2. Pod 202.1.2. dozvoljeni izdatak su edukacije za usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a po pitanju LEADER pristupa, pripreme i provedbe projekta, raunovodstva tj. svih onih podruja koja su vezana za rad LAG-a. Nije prihvatljiv izdatak izrada projektne dokumentacije za odreeni projekt ve bi prihvatljiv izdatak bio usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a po pitanju izrade projektne dokumentacije i slino.3. i 4. Pod 202.1.3.1. usluge strunjaka se smatraju strunjaci koji e provoditi animaciju, koji e izraditi (i osmisliti) promidbene materijale. Izrada logotipa je prihvatljiv izdatak. Izdaci koji su vezani za izradu promidbenih materijala (202.1.3.) i izdaci vezano za izradu studija za podruje LAG-a (202.1.1.) moraju biti namijenjeni podruju LAG-a i imati poveznicu sa lokalnom razvojnom strategijom, LEADER pristupom i radom LAG-a. S obzirom da nije navedeno o kakvoj se standardizaciji proizvodnje radi, nismo u mogunosti dati konkretan odgovor.5. Izrada web-a je izdatak prihvatljiv pod 202.2.5.1. (vidjeti odgovor pod r.b. 1)

6. Prijevoz s posla na posao nije prihvatljiv izdatak.

Povrat sredstava za koritenje slubenog ili privatnog vozila u slubene svrhe za sudjelovanje na seminarima, radionicama, sastancima i sl. mogu zatraiti zaposlenici, volonteri i lanovi LAG-a.

7. Najvei iznos povrata za neto plae koji LAG moe traiti po zaposleniku tijekom godine dana je 75.000 kn, a ukupno za sve plae 150.000 kn tijekom godine dana. Vidjeti odgovor pod r.b. 2. 8. Klima ureaj je prihvatljiv izdatak.

9. Prihvatljive drave za nabavku raunalne opreme su navedene u Prilogu II Pravilnika o mjeri 202. Pojedinani izdatak (raun) u mjeri 202 ne smije prijei iznos od 10.000 EUR, stoga i nije potrebno prikupiti 3 ponude za odreeni izdatak.10. Navedeni izdaci su prihvatljivi i spadaju pod 202.2.5.3. usluge pravnog strunjaka.11. LAG ne smije naplaivati usluge izrade poslovnog plana./investicijske studije i pripremne dokumentacije za projekte u sklopu IPARD programa. Izrada poslovnog plana./investicijske studije i pripremne dokumentacije za projekte u sklopu IPARD programa nije prihvatljiv izdatak unutar mjere 202.

8.1. Da li su za kupljene robe i usluge potrebne 3 ponude kao u ostalim IPARD mjerama?

2. to ukljuuje stavka Usluga koritenja pripremljenom hranom i piem (catering, restoran,?)

3. Da li je zemlja porijekla vana i za uredski materijal (klamerica, papir, spajalice,..) ? Tko izdaje EUR1 LAG-u?

4. Da li je prihvatljiv troak ureenje poslovnog prostora poput kreenja, obnove stolarije, kupovina pei?

5. Da li su u stavku usluge pravnog strunjaka ukljuene i usluge javnog biljenika?

6. Da li je izrada web stranice prihvatljiv troak i pod kojom ifrom?

7. Ukoliko koristimo organizirani javni prijevoz za lanove LAG-a za izlaganje na sajmovima, manifestacijama kako pravdati trokove, kojim dokumentima?

8. Da li informativna ploa treba stajati na proelju zgrade u kojoj se nalaze prostori LAG-a ili na samom ulazu u ured(e)?

LAG Podravina

1.Pojedinani izdatak (raun) u mjeri 202 ne smije biti vei od 10.000 EUR. Sukladno tome nije potrebno imati 3 ponude.

2. Izdatak usluga koritenja opskrbe pripremljenom hranom ukljuuje navedene primjer.3. Zemlja porijekla je vana za svu opremu koja se nabavlja.Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornou, njegov ovlateni predstavnik.4. Ureenje poslovnog prostora nije prihvatljiv izdatak.

5. Troak javnog biljenika nije prihvatljiv izdatak.6. Izrada web stranice je prihvatljiv izdatak po 202. 2.5.1. Vidjeti odgovor pod r.b. 1.7. Dokument koji se prilae uz Zahtjev za isplatu za koritenje javnog prijevoza je prijevozna karta.8. Informativnu plou je potrebno postaviti na samom ulazu u prostorije LAG-a.

9.1. Da li e se na budue mjere Leadera moi prijaviti samo odobreni i ugovoreni LAG-ovi i to je s onim LAG-ovima koji nisu proli na natjeaju? 2. Mogunost ukljuivanja naselja koja imaju manje od 25.000 stanovnika (ruralna naselja), a spadaju u JLS koja imaju vie od 25.000 stanovnika. Konkretan primjer: Grad Dubrovnik kao JLS ima naselja koja su ruralnog tipa i koja broje daleko ispod 25.000 stanovnika, a koja granie s LAG-om 5. Dali se ta naselja mogu prikljuiti LAG-u 5?

LAG 51.Za razdoblje 2014 2020 svi LAG-ovi e imati priliku se prijaviti za odabir prema uvjetima za razdoblje 2014 2020.

2. Pravilnikom je dozvoljeno da se naselja koja imaju ispod 25 000 mogu ukljuiti u podruje LAG-a. Konkretno, naselja koja imaju ispod 25 000 stanovnika (a takva su sva naselja osim naselja Dubrovnik) unutar JLS Dubrovnik mogu biti dio nekog LAG-a.

10.1. Svjesni smo da se ustvari od momenta potpisivanja Ugovora LAG-a pa sve do isteka prve godine ( poetak 07 mjeseca) radi o jednom tranzicijskim razdoblju kada je upitno po kojim e se i da li e se uope objavljivati natjeaji vezani uz ruralni razvoj.

Kako je obveza LAG a da tijekom 12 mjeseci od sklapanja ugovora da osigura da najmanje jedan projekt bude prijavljen sa podruja LAG-a od izuzetne je vanosti da se utvrdi plan objave natjeaja, i po kojim mjerama bi uope mogli biti natjeaji kako bi LAG mogao svojim aktivnostima animirati potencijalne prijavitelje.

ZNAI

Da li e Ministarstvo poljoprivrede , IPARD Agencija i Agencija za plaanje u poljoprivredi ,ribarstvu i ruralnom razvoju uspjeti osigurati da u ovom tranzicijskom periodu bude objavljenih natjeaja?

Mogu li iste institucije utjecati na to da doe do proirenja mjera za koje bi se raspisivali natjeaji na neke mjere iz Programa 2014-202 (iako vrlo vjerojatno isti taj nacionalni Program nee u tom roku biti usvojen i odobren ) s obzirom da se tim programom predvia puno iri raspon mogunosti ulaganja?

2. Da li svaka gospodarska ili kulturna manifestacija koju bi LAG organizirao mora biti potpuno nova manifestacija ili e priznati troak biti podizanje neke lokalne inicijative koja ve postoji na neku viu razinu?LAG Bilogora- Papuk

1.Ministarstvo poljoprivrede vodi intenzivne pregovore s EK vezano za financiranje u 2014 no konkretnije odgovore ne oekujemo prije Vijea ministara u rujnu ili listopadu. O svim novostima Ministarstvo e obavijestiti im se saznaju. 2. Promidbeni dogaaji koje e organizirati LAG-ovi moraju biti vezani za podruje LAG-a te na takvim manifestacijama mora biti provedena promidba LEADER pristupa tj. Zajednike poljoprivredne politike EU i LAG-a.

11.1. Da li e postojati neke razlike izmeu LAG-ova registriranih u 1. ili u 2. krugu?

2. Da li e LAG, koji nije proao u prvom krugu, moi opravdati nastale trokove samo nakon registracije ili i trokove koji su nastali tijekom cijele godine (2013)?3. Kako e se financirati registrirani LAG-ovi nakon to ih Ministarstvo vie ne financira? Odnosno koje nove mjere e postojati za financirati aktivnosti LAG-a nakon 2015. godine?

4. Da li LAG moe biti financiran od strane EU projekta i istovremeno prijaviti isti troak ministarstvu za povrat sredstava, odnosno da li se u navedenoj situaciji dolazi do problema dvostrukog financiranja koje nije naravno dozvoljeno?

Konkretno: LAG bi sklopio ugovor sa tvrtkom koja je partner u jednom projektu. Tvrtka bi odraivala odreeni broj radionica, te bi za iste usluge LAG sufinancirao tvrtku u vrijednosti odraenih radionica (meutim radionice su financirane od EU projekta), tvrtka ne bi ispostavila raun za radionice s obzirom da su iste dio aktivnosti koje tvrtka mora odraivati u sklopu projekta.

Da li se troak navedenog ugovora (sufinanciranje tvrtke ) moe prijaviti kao troak ministarstvu?

LAG Juna Istra1. Razlika po pitanju procedura za odabir LAG-ova izmeu 1. i 2. natjeaja nee biti.2. Samo LAG-ovi koji su sklopili Ugovor sa Agencijom za plaanja e moi prijaviti dozvoljene aktivnosti Agenciji za plaanja u svrhu povrata sredstava.3. LAG-ovi se pored sredstava iz IPARD programa i kasnije iz EPFRR-a mogu financirati i iz drugih izvora. Potpora ruralnim podrujima dolaziti e iz nekoliko fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Zajedniko funkcioniranje financijskih instrumenata EU bit e regulirano Zajednikim stratekim okvirom ija e glavna uloga biti omoguavanje meusobnog nadopunjavanja navedenih fondova.

4. Isti izdatak ne smije biti financiran iz drugih izvora financiranja.

12.1. Ukoliko bi LAG organizirao natjecanje u smislu animiranja mladih za tradicionalne obiaje podruja LAG-a, npr. natjecanje u pripremi tradicionalnih jela podruja LAG-a da li bi trokovi natjecanja u smislu ,najam prostora,trokovi struje, hrane( materijala za natjecanje), plakete, nagrade (novane moda)bili prihvatljivi troak ?

2. U sklopu animiranja stanovnitva posebice mladih da li bi organizacija natjecanja u znanju (za mlae uzraste) bila prihvatljiv troak ( prostor, nagrade (u obliku knjiga,raunalne opreme i sl. ), plakete, materijali za natjecanje)?

3. Ukoliko bi LAG sudjelovao u pripremi neke manifestacije koja je vezana za kulturno nasljee etnike skupine sa podruja LAG-a, kojima bi prisustvovale i meunarodne skupine ili organizacije iz drugih krajeva Hrvatske, da li su aktivnosti koje bi LAG financirao povodom toga dogaaja (broure, plakate, zahvalnice , suveniri ) bile prihvatljiv troak.

4. Da li su studije i analiza koje nisu direktno vezane za izradu LSR, ali se tiu ouvanja okolia, energetske efikasnosti , plodnosti tla i hidropotencijala podruja LAG-a prihvatljiv troak?

(iako i te sve studije ustvari utiu na razvoj nove LSR )LAG Bilogora- Papuk

1. Promidbeni dogaaji koje e organizirati LAG-ovi moraju biti vezani za podruje LAG-a te na takvim manifestacijama mora biti provedena promidba LEADER pristupa tj. Zajednike poljoprivredne politike EU i LAG-a. Dozvoljeni izdaci su usluge strunjaka, najam prostora, oprema za prevoenje i tehniko osoblje, usluga opskrbe hranom i piem, izrada i umnaanje promidbenih materijala i usluge oglaavanja. Novane nagrade nisu prihvatljiv izdatak.

2. Vidjeti odgovor pod 1.

3. Broure, plakati, zahvalnice, suveniri su prihvatljiv izdatak - 202.1.3.5.

4. Pod 202.1.1. je mogue izraditi one studije koje su vezane za podruje LAG-a za koje nadleno tijelo unutar LAG-a odlui da ih je potrebno izraditi. Navedene studije trebaju imati poveznicu sa lokalnom razvojnom strategijom (u svrhu izrade ili dorade lokalne razvojne strategije) i LAG-om.

13.1. Modeli predfinanciranja, koja su najoptimalnija rjeenja za financiranje do faze uplate za prvo razdoblje i daljnja razdoblja?2. to tono podrazumijeva-ukljuuje202.1.1. Izrada studija za podruje LAG-a (izrada studija socio-ekonomske, regionalne, marketinke i druge)?3.202.1.2.5. Naknade, kotizacije i pretplate za asopise i magazine, da li su dozvoljeni troak, troak publikacija, strune literature?

4.202.1.3.4. Usluga koritenja opskrbe pripremljenom hranom i piem sudionika, da li su dozvoljeni trokovi hrane i pia koja nije pripremljena ve npr. kupljena u duanu ivenih namirnica i potom servirana?

5.202.1.3.6.Usluge oglaavanja putem TV/radio/novine/web , da li je ovo toka u kojoj pravdamo troak izrade web stranice?

6.202.2.2.1. Najam ureda (sjedite LAG-a). Sada kada smo potvreni LAG mijenjali bi sjedite na drugu lokaciju. Mjesto na kojem bi bio smjeten na LAG djeluje i drutveni centar, te bi uredske prostore dijelili sa voditeljicom drutvenog centra (velika prostorija koja je prethodno imala pregradu za dva ureda, ali je sada radi to kvalitetnijeg funkcioniranja sruena). Dali je to s obzirom na toku 202.2.2.1.prihvatljivo? Postoji li formula za izraun reijskih izdataka (202.2.2.3) s obzirom da emo pojedine trokove dijeliti?

7.202.2.4. Nabava opreme, na koji nain se oprema moe kupovati bez PDV-a, koja su najbolja rjeenja za nabavku opreme koja potjee iz zemalja iz kojih je dozvoljeno naruivati opremu?LAG Sredinja Istra1.Model predfinanciranja ovisi o mogunostima svakog LAG-a lanarine, donacije, projekti, krediti ...

2. Pod 202.1.1. je mogue izraditi one studije koje su vezane za podruje LAG-a. Navedene studije trebaju imati poveznicu sa lokalnom razvojnom strategijom (u svrhu izrade ili dorade lokalne razvojne strategije) i LAG-om.3. Ukoliko se misli na preplatu na asopise i magazine onda je to prihvatljiv izdatak.

4. Nabava hrane i pia u trgovinama je prihvatljiv izdatak.5. Vidjeti odgovor pod r.b. 1.6. Prostorije u kojima djeluje LAG i u kojima se nalazi oprema LAG-a trebaju biti zasebne.7. Pitanje vezano za PDV je u nadlenosti ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava Ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak.

14.1. Zanima nas opremanje ureda i podrunica. Da li je mogue da se tijekom provedbe u nekim LAG-ovima unutar ove 2 godine otvore i opreme neke podrunice?Provedba kree, kao i prvi trokovi su ve najavljeni, a nema odluke o ukidanju PDV-a. Kako e se obavljati plaanja dok se slubeno ne dobije dopis o ukidanju PDV-a?

2. U tabliciTablica B: 202.1.4 Zahtjeva za isplatu pod tom tokom trai se puno podataka. Dobivaju li dnevnice samo zaposlenici ili i lanovi LAG-a koji isto tako sudjeluju na sastanku? Treba li osim ovih traenih podataka imati i neki dokaz o sudjelovanju, npr zapisnik sa sastanka gdje se vidi tko je nazoan i sl. (to nije nigdje pisano da se trai). Smatra li se sastanak UO isto pod ''sastanak'' iz stavke za opravdane trokove?

3. Pod koju bi tono toku spadala izrada web stranica? Moda202.2.5.1. Usluge raunalnog strunjaka?

4. Troak:202.1.1. Izrada studija za podruje LAG-a (izrada studija socio-ekonomske, regionalne, marketinke i druge).Ako LAG sam radi neku veu studiju uz pomo volontera ili lanova ili zaposlenika, a ne da nekog drugog plaa za to, to tu moe biti opravdan troak? Navedeno je samo ''usluge strunjaka'' kao opravdano, no ne treba uvijek biti strunjak, neke stvari sami moemo organizirati i istraivati. 5. Isto tako, 202.1.2. Usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a te 202.1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera te lanova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima su zapravo usko povezane jer se za to isto usavravanje putni trokovi pravdaju iz ove druge stavke. Npr. unutar LAG-a imamo edukaciju i pozovemo ljude na nju, iz202.1.2 nam je plaen npr. strunjak i osvjeenje, a iz202.1.4. moemo platiti njima putne trokove?

6. 202.2.2.2. Telefon i internet, najvie do 12.500,00 kn

spadaju li slubeni telefoni u to ( kupovina i plaanje njihovih rauna)?

7. Zatim, spada li pod202.2.3. Uredski materijal i razna papirologija kao to su kupovina putnih naloga i sl.?8. Pretpostavljam da lanarine , kao ona u LMH, te razni administrativni trokovi (kao npr. slanje potom i sl.) ne spadaju u opravdane?LEADER Mrea Hrvatske1.Dozvoljeni izdatak za najam ureda je sjedite LAG-a.Pitanje vezano za PDV je u nadlenosti Ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava Ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak. 2. Sudjelovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a na sastancima je aktivnost 202.1.4. Pri slanju Zahtjeva za isplatu je potrebno poslati i potpisnu listu sudionika.

3. Izrada web stranice spada pod 202.2.5.1.

4. Ukoliko LAG nema izdatke pri izradi odreenih studija, onda ne moe ni traiti povrat sredstava po toj osnovi.

5. Izdaci pod 202.1.2. su prihvatljivi kada sudionici zaposlenici, volonteri i lanovi LAG-a imaju usavravanje i obrazovanje o LEADER pristupu, poslovnom planu, projektima, raunovodstvu i sl. Slikovito reeno, kada strunjak dolazi izvriti usavravanje. Ukoliko zaposlenici, volonteri i lanovi LAG-a sudjeluju na seminarima, radionicama, sastancima ... na kojima ostvaruju pravo na putne trokove, dnevnice i smjetaj (makar je to i na podruju LAG-a) onda se takva aktivnost prijavljuje u Zahtjevu za isplatu pod 202.1.4. 6. Telefon koji koristi LAG je prihvatljiv izdatak uz napomenu da ne smije biti duplog financiranja (slubeni telefon od npr. neke tvrtke nije prihvatljiv izdatak). Kupovina telefona i mobitela je prihvatljiv izdatak.

7. Pod 202.2.3.1 spada i kupovina putnih naloga i slian potroni uredski materijal.

8. lanarine i administrativni trokovi nisu prihvatljivi izdaci.

15.1. Moe li LAG Posavina ovakve usluge koristiti od strane LEADER mree Hrvatske u okviru dozvoljenih trokova iz :

Podmjere 1. Stjecanje vjetina,animiranje stanovnika LAG podruja stavak 1.1.1 Usluge strunjaka;

stavak 1.2 Usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a

stavak 1.3.1. Usluge strunjaka

stavak 1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera, te lanova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima?2. Moe li LAG Posavina sudjelovanje na sastanku o provedbi 1. Natjeaja Mjere 202 u Zagrebu 23. srpnja o.g. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a uvrstiti u trokove unutar Podmjere 1. Stavak 1.4.?3. Moe li LAG Posavina unutar Podmjere 2. Stavak 2.5.3. Usluga pravnog strunjaka pravdati javnobiljenike i sline administrativne naknade kojih e biti u znatnim iznosima obzirom na puno administrativnih trokova i obveze ovjere dokumenata, za koje se ponekad plaaju takse i za dodatnu dokumentaciju?4. Da li je potrebno LAG-ovima objavljivati natjeaje za zapoljavanje zaposlenika unutar Mjere 202. IPARD programa, ili to reguliraju pravila statuta LAG-ova vezana uz nain zapoljavanja u LAG-u?5. Mogu li LAG-ovi unutar Mjere 202 biti osloboeni plaanja PDV-a, obzirom LAG-ove sufinanciraju veinom jedinice lokalne samouprave i upanije, a LAG-ovi provode programe javne politike ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj?6. Moe li Ministarstvo regionalnog razvoja RH u suradnji S HAMAG-om izdati za LAG-ove u Republici Hrvatskoj jedinstvenu garanciju za program predfinanciranja LAG-ova?LAG Posavina1.Odabir strunjaka za provedbu animiranja, usavravanja i obrazovanja je odluka koju donosi LAG.2. U pozivu koji je upuen LAG- ovima za sudjelovanje na sastanku 23. srpnja 2013. godine navedeno je da je sudjelovanje na sastanku prihvatljiva aktivnost 202.1.4.

3. Trokovi javnog biljenika i drugi administrativni trokovi nisu prihvatljivi izdaci.

4. LAG statutom ili drugim dokumentima regulira pitanje zapoljavanja u LAG-u.

5. Pitanje vezano za PDV je u nadlenosti Ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak.6. Pitanje je potrebno uputiti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU.

16.1.Izrada studija za podruje LAG-a (izrada studija - socio-ekonomske, regionalne, marketinke i druge). Pojasniti koje usluge? Mogu li se iz ovoga sufinancirati razvojne strategije JLS? Mogu li se sufinancirati izrade projektne dokumentacije za infrastrukturu JLS u LAG-u?2. Usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a. Da li ovdje moe biti trening za pisanje EU projekata? Mogu li se organizirati specijalistiki treninzi za ruralni razvoj, radu u zajednici, aktivizam mladih? Tko sve se moe koristiti: da li samo predstavnici lanova LAG-a ili bilo kojeg razvojnog dionika s LAG podruja?

3. 202.1.3.1. Usluge strunjaka. Da li web design spada u ovo? Ako moe priprema letaka, zato ne bi mogao i web design? Gdje se plaa zakup domene za web stranicu? 4. Najam prostora i opreme za animaciju i promidbene dogaaje- da li promidbeni dogaaj predstavlja i radne sastanke na kojima se uoj skupini dionika predstavlja LAG?

Npr. organiziram veeru za predstavnike poslovnog sektora sa podruja LAG-a na kojoj predstavim LAG i animiram ih da se ulane? Ili za predstavnike sva tri sektora, ali iz druge opine koja tek eli ui u na LAG?

5. Izrada, umnaanje i podjela promotivnih materijala. Da li moe ovdje zakup web domene? Ako ovdje ide tisak letka, zato ne bi mogao i zakup domene?

Ako je tiskanje i podjele letaka nain da taj promo-materijal doe do korisnika, u sluaju web stranice je to zakup domene (i rad web designera).

6. Obavezno traiti i mogunost najma podrunih ureda!

7. Potroni uredski materijal. Da li toneri spadaju u ovo?

8. Usluge raunalnog strunjaka. Da li web design spada moda ovdje?

1.Pod 202.1.1. je mogue izraditi one studije koje su vezane za podruje LAG-a za koje nadleno tijelo unutar LAG-a odlui da ih je potrebno izraditi. Navedene studije trebaju imati poveznicu sa lokalnom razvojnom strategijom (u svrhu izrade ili dorade lokalne razvojne strategije) i LAG-om. Npr. ukoliko je izrada studije potrebna kako bi dobili podaci za nadopunu lokalne razvojne strategije tada je to prihvatljiv izdatak. Izrada projektne dokumentacije nije prihvatljiv izdatak.2. Pod 202.1.2. dozvoljeni izdatak su edukacije za usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a po pitanju LEADER pristupa, pripreme i provedbe projekta, raunovodstva tj. onih podruja koja su vezana za rad LAG-a. Nije prihvatljiv izdatak izrada projektne dokumentacije za odreeni projekt ve bi prihvatljiv izdatak bio usavravanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i lanova LAG-a po pitanju izrade projektne dokumentacije i slino. Navedeni primjeri projekata bi bili prihvatljivi.

3. Izrada web stranice i izdaci koji spadaju pod izradu web stranice su dozvoljeni pod 202.2.5.1.

4. Navedeni primjeri ne spadaju pod radne sastanke ve spadaju pod promidbeni dogaaj 202.1.3. te bi za njih ukoliko ima potrebe LAG mogao ostvariti povrat sredstava za najam prostora i opreme, prevoenje, hranu i druge izdatke navedene pod aktivnost 202.1.3. Sudjelovanje zaposlenika, volontera i lanova na radionicama, sastancima, seminarima ... spada pod 202.1.4.5. Zakup web domene spada pod 202.2.5.1. Zakup domene se radi tijekom izrade web stranice, te je taj izdatak potrebno imati naveden u dokumentu koji se potpisuje sa raunalnim strunjakom ije usluge e LAG zatraiti.

6. Prihvatljiv izdatak je najam sjedita ureda.

7. Toneri, iako nisu navedeni u Prilogu II, Pravilnika o provedbi mjere 202, su dozvoljeni izdatak.

8. Web design spada pod usluge raunalnog strunjaka 202.2.5.1.

17. 1.Kako LAG MURA-DRAVA nije proao na ovome natjeaju, tj. 31 smo na listi ocijenjenih LAG-ova, poslali smo prigovor Agenciji za plaanja. Jo nismo dobili nikakav odgovor, a budui da su LAG-ovi ve potpisali Ugovore, zanima nas da li su to konani rezultati ili se moemo nadati uvaavanju prigovora? 2. Vezano za drugi natjeaj u rujnu, da li se ocjenjivanje LAG-ova vri na isti nain kao na ovome prvome natjeaju, te da li je ista dokumentacija koja se trai prilikom javljanja na natjeaj ili e biti neke promjene, odnosno da li e prilikom javljanja vrijediti trenutno vaei Pravilnik o provedbi Mjere 202 ili e doi do odreenih izmjena?

Takoer, da li e biti potrebno slati cijelu dokumentaciju, ili samo prijavni obrazac, poto smo sada poslali cijelu dokumentaciju.

3.Koliko potpora e biti dodijeljeno na drugome natjeaju? 4.Budui da neki dijelovi strategije nisu bili ocijenjeni prema naim oekivanjima, da li je potrebno izmijeniti neke dijelove strategije za drugi natjeaj.

5.Da li moemo dobiti uvid u dokumentaciju i nain bodovanja, te objanjenje?LAG Mura- Drava

1.Ministarstvo poljoprivrede je 19. srpnja 2013. objavilo Listu ocijenjenih LAG-ova koja je nastala temeljem dodijeljenih bodova od strane Ocjenjivakog odbora. Procedura ocjenjivanja je provedena sukladno svim vaeim propisima i nije utvrena povreda iste. Temeljem Liste ocjenjenih LAG-ova i dostupnih sredstava za mjeru 202 za 1. natjeaj, Agencija za plaanja je LAG-ovim poslala Odluke o odbijanju/odabiru i IPARD Ugovore na potpisivanje. Odluku o opravdanosti prigovora donosi nadleno Povjerenstvo za rjeavanje prigovora.

2. 2. Natjeaj za mjeru 202 e imati iste procedure i biti e potrebno dostaviti istu dokumentaciju kao i u 1. natjeaju. Za navedeni natjeaj je potrebno poslati cjelokupnu dokumentaciju.

3. Na 2. Natjeaju e LAG koji se odabere potpisati Ugovor sa Agencijom za plaanja na dvije godine, a na nivou jedne godine e biti omogueno traiti povrat sredstava do 450.000 kn.

4. Ministarstvo poljoprivrede je 19. srpnja 2013. objavilo Listu ocijenjenih LAG-ova koja je nastala temeljem dodijeljenih bodova od strane Ocjenjivakog odbora. Temeljem broja bodova za svaki pojedini kriterij, svaki LAG moe vidjeti koji elementi strategije su bolje, a koji loije ocijenjeni.

5. Ministarstvo poljoprivrede je 19. srpnja 2013. objavilo na svojim mrenim stranicama Listu ocijenjenih LAG-ova koji su proli administrativnu kontrolu AP, a koja sadri i broj bodova koji je LAG ostvario po pojedinim kriterijima bodovanja za ocjenu kvalitete LRS. Ocjenjivaki odbor ocjenjivanje je izvrio sukladno Poslovniku o radu Ocjenjivakog odbora i kriterijima bodovanja za ocjenu kvalitete LRS objavljenim u Pravilniku o provedbi Mjere 202.

18.1. Mjera 202.1.3 hoe li biti prihvatljivi trokovi organizacije gospodarskih foruma, susreta i sl. za gospodarstvenike s podruja LAG-a i ostalih LAG-ova (u vidu animacije i suradnje)?2. Kada e se vriti kontrole na terenu? Prije svakog plaanja ili prije zavrnog plaanja?

3. Koja e biti procedura teritorijalnog proirenja LAG-a, to je potrebno osigurati od dokumentacije?

4. Ukoliko se u prvoj godini sredstva iz jedne mjere u cijelosti potroe hoe li se moi alocirati sredstva iz naredne godine za troenje u tekuoj?5. Koja je dokumentacija potrebna za pravdanje trokova loko vonje?

LAG Bosutski niz

1.Ukoliko navedeni gospodarski forumi imaju za cilj promoviranje LAG-a i LEADER pristupa onda su prihvatljiv izdatak 202.1.3.

2. Kontrola na terenu se obavlja (sukladno lanku 21. Pravilnika o provedbi mjere 202) prije ugovaranja, prije isplate (prije zadnje isplate na nivou godine), jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine od datuma konane isplate potpore.

3. Procedura kod teritorijalnog proirenja je istovjetna nastanku LAG-a u smislu da e se vjerojatno prvo morati mijenjati statut i o tome obavijestiti nadleni ured dravne uprave gdje je obavljena registracija LAG-a. Na nivou LAG-a se definira procedura za sluaj proirenja LAG-a, kao i pitanje lanstva u LAG-u. Obveza LAG-a je da o promjeni sastava jedinica lokalne samouprave obavijesti Agenciju za plaanja i Ministarstvo poljoprivrede.4.Fali odgovor!! LAG na nivou jedne godine moe potroiti najvie do 450.000 kn. Sredstva iz jedne godine se ne mogu prebacivati u drugu godinu.5. Troak vozila u svrhu dolaska/odlaska na posao nije prihvatljiv izdatak.

19.

1. Hoe li LAG-ovi biti osloboeni plaanja PDV-a?2. Mora li se provesti javni natjeaj prilikom zapoljavanja u LAG-u (npr. u LAG-u Una imamo volontera koji je tamo dulje od godine i logino je da se njega zaposli)?3. Prije potpisivanja ugovora LAG-u je ured pruen na besplatno koritenje, ali sada imamo mogunost da ga platimo to od nas opina i oekuje jer je takav bio prvotni dogovor, predstavlja li to problem?

4. Plaa za zaposlenika do 75.000 kn godinje, znai li to da i mjesena plaa ne smije premaiti 6250 kn?

5. Tko potpisuje putni nalog predsjedniku LAG-a?

6. Kada aljemo prvi zahtjev za isplatu?

7. Provjerava li Agencija iz kojih se izvora financira LAG ili je to interna stvar LAG-ova?LAG Una

1. Pitanje vezano za PDV je u nadlenosti Ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava Ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak.

2. LAG statutom ili drugim dokumentima regulira pitanje zapoljavanja u LAG-u.

3. LAG nije obavezan zatraiti povrat sredstava za najam ureda. Ukoliko LAG u ugovoru o najmu ili slinom dokumentu ima navedeno da isti koristi besplatno ne moe niti zatraiti povrat sredstava za najam. LAG se moe odluiti u bilo kojem trenutku sklopiti ugovor o najmu ili neki drugi dokument u kojemu e biti naveden iznos koji LAG mora podmiriti za najam. U tome sluaju se stjee osnova za povrat sredstava od strane Agencije za plaanja.

4. Sredstvima IPARD program je mogue sufinancirati neto plau po zaposleniku najvie do 75.000 kn godinje odnosno do 150.000 za sve zaposlenike. Pravilnikom o provedbi mjere 202 nije ogranien ukupni iznos plae koje LAG moe dati po zaposleniku (dio plae koji nije financiran iz IPARD sredstava). Na mjesenom nivou nije propisana visina plae koja se sufinancira iz sredstava IPARD programa.

5. Osoba koja je ovlatena za potpisivanje/odobravanje putnih naloga potpisuje/odobrava svim zaposlenicima, volonterima i lanovima LAG-a putne naloge. Ukoliko je ta osoba predsjednik onda potpisuje i putne naloge sebi (ukoliko dokumentima LAG-a nije drukije odlueno).

6. Prvi Zahtjev za isplatu se moe poslati Agenciji za plaanja nakon isteka tromjeseja od potpisivanja Ugovora.

7. LAG sukladno svojim mogunostima sam odluuje iz kojih izvora e se financirati. Potrebno je obratiti pozornost da se izbjegne duplo financiranje za pojedini izdatak.

20.Upit za sastanak po pitanju provedbe 1. natjeaja za Mjeru 202:

1. Kako PDV na kupljenu robu i usluge nije prihvatljiv troak da li su LAG-ovi u tom sluaju osloboeni plaanja PDV-a? ( Da li od Ministarstva dobivamo kod-certifikat da smo osloboeni plaanja PDV-a za kupljenu robu i usluge iz sredstava IPARD programa, mjera 202 )

2. Da li postoji ogranieni broj pisama preporuke za projekte koje izdaje LAG?

3. Da li postoji ogranieni iznos sredstava koji se moe potroiti u jednom kvartalu?

LAG Zapadna Slavonija1. Pitanje vezano za PDV je u nadlenosti Ministarstva financija. U tijeku je ishoenje stava Ministarstva financija po pitanju PDV-a. U Pravilniku za provedbu mjere 202 je trenutno vaea odredba da PDV nije prihvatljiv izdatak.

2. U Pravilniku za provedbu mjere 202 nije ogranien broj pisama preporuke koje izdaje LAG. Ono to je u Pravilniku navedeno je obveza LAG za izdavanje najmanje jednog pisma preporuke i sankcije u sluaju neispunjavanja navedenog uvjeta. Ukoliko u 2014. nee biti natjeaja za IPARD, nee se primijeniti sankcije po pitanju neispunjavanja uvjeta za izdavanje najmanje jednog pisma preporuke.

3. Iznos sredstava za koje LAG moe stvarati obveze je vezan za nivo godine, a ne tromjeseja (najvie 450.000 kn na nivou godine).

PAGE 10