Tafsir Mimpi Ibnu Sirin

  • Published on
    06-Jun-2015

  • View
    6.582

  • Download
    23

Embed Size (px)

Transcript

<p> J67 </p> <p> J68 J69 </p> <p> PENDAHULUAN </p> <p>Alhamdulillah,segalapujidansyukurdipanjatkan kepadaAllahpenciptasegalamakhluk.Selawatdansalambuat bagindapembawarahmatkeseluruhalamdanbuatahli keluargadansahabatbagindayangtercintasertaumatIslam seluruhnya. SegalakesyukuranhanyaberhakbagiAllah,kerana denganrahmatdanizin-Nyadapatpenterjemahmenyiapkan terjemahan dan ulasan untuk sebuah risalah yang ringkas ini daripada risalahrisalahyangdikumpulkanolehSyeikhMuhammad Nuruddin.Risalahiniadalahsebuahkaranganulamayangtersohor iaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau adalah seorangulamadariMakkahdanramai daripada Ulama kita sekarang adalah anak didik beliau. Kandungannyaserbasedikitmembahaskanpermasalahan tasawufdanjugaAsya'irah.Penulisaninibertujuanmenjelaskan keraguanyangberlakuterhadappemahamantasawufdanakidah. Bagimenjawabsegalatohmahanyangdilemparkanolehsesetengah pihakterhadaphakikattasawuf.Penulismengemukakanhujah-hujah dankalamparasalafsolehtentangmasalahinisecararingkasdan padat. Perbahasankeduapulamembincangkanrealitisebenar golonganAsya'irahdalammanhajakidahsertaparaUlamayang berpegangdenganmetodologiAsyairahyangdifitnahdengan tuduhan yang tidak benar oleh pihak tertentu. Padakesempataninipenterjemahmengucapkanjutaan terimakasihdanpenghargaanbuatsemuaguruyangpernah mendidik diri ini atas segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan, J70 terutamanya sama ada yang berada di Mesir atau di tanah air serta di manasahajaberada.Seterusnyabuatkeduaibubapadankeluargadi tanah air, atas sokongan dan galakan yang telah diberikan. Kemudian buattemantemanseperjuanganyangbanyakmembantudiriini dalam setiap urusan khususnya dalam usaha menterjemah risalah ini. Penterjemahamatmengharapkansebarangtegurandan pandangansertatunjukajarbagimemantapkanlagikefahamankita semuaterhadapilmudanturathulamasilam.Pihakpenterjemah memohon berbanyak kemaafan atas kekurangan usaha ini dan semoga kita semua mendapat inayat dan petunjuk daripada Allah. Akhirkalam,marilahkitasama-samaberusahabagi meningkatkanmotivasidankefahamansertaamalankita terhadapilmu.SemogaAllahmenerimasegalausahadan amalankita.Penterjemahamatberharapagarkitasemua mendapatmanfaatdaripadakhazanahilmuyangditinggalkan oleh para ulama. Wassalam. </p> <p>Mohammad Nassrul bin Abdul Shomad Toob el-Ramly, Hayyu Asyir, Madinah Nasr, Kaherah, Mesir. 8.33 malam,18 Syawal 1428 H 29 Oktober 2007 M J7J J72 ..-..| ~..| .| ..._.. ...... . _.i . .,:.| -.iL.| ... ...:.| -..| .... . .i-- ..| .,.-.. .-...|, ..|.-| .-i. .... ..|.-.| ., .,.., ...,:.| ., i... _:.| -...|, :_.. ... |... .- _... ., ... .. :v . ...- .-. _... ....| ...-.| ..--.|, ....| . _... . .|.-.| .,......, .i-| :..., ...:.| :.... .. .... .. ...., . _-.. .. _-.. ..:..| ...- -. -v.: _.... ...- ..,-, .. _.-:... . .. . ...:.| ...... .. ...v:, ...L- _ ......| .. ....| ...- ..-.,, .-.-. _:. .... . ,..| _.|.:, .-.-| :. ..-| ..., . ....-| ..., . .... .. _.....| . ..., ._....-.| ..., . _.:.| _,. .., . _..| _.-| . . J73 ..&gt;,i| ~,i| .| ... uewasalnlLasawuf1serlnadlzallmldan mendapaLpelbaaalLohmahan.PanvaseaellnLlrsaha[a vanamampumenellLlsecaraadllbahkanslkap keLerlaluandanbladabsebahaalandarlpadamereka men[adlkanLasawufLermasukdlanLaraslfaL-slfaL Lerceladanburukvanamenaauaurkankelavakan men[adlsakslserLamenahllanakanslfaLo'Jolob2(Lldak faslq).SehlnaaadlkaLakan:SlfulanLldaktbloobdan LldakbolehdlLerlmarlwavaLnva.Apablladlpersoalkan, kenapa?Makadl[awab,keranabellauadalahseorana Ahll Sufl. ApavanapellkdanmenahalrankanapabllaklLa perhaLlkanLerdapaLseaellnLlraolonaanvanamencela Lasawufdan[elasmenenLanamalahbermusuh Lerhadappenaamalnvadan[uaavanaserlna menalnakarlmelakukanperkaravanadllakukanAhll 1asawufdanberucapdenaanucapanAhll1asawuf, kemudlanLanpaseaansllumemeLlkkalamdankaLa-kaLaLokoh-LokohsufldldalamucapandankhuLbah mereka dl aLas mlmbar !umaaL serLa bolokob penaa[lan. Salahseoranadarlpadamerekaberucapdenaanpenuh banaaadananakuh:8erkaLaAl-ludhallblnlvadh3, berkaLa a[-!unald4, berkaLa Pasan Al-8asrl3, berkaLa Sahl AL-1usLarl6,berkaLaAl-Muhaslbl7,berkaLa8lshrual-Pafl8. J74 .....:|, .....L|, .....:.| .....| ...- .....-, ..|.|... ...-:... .....:.| ...::, . ........, .....|., -| _.,- ..-| _.| v. . .,i.:, .,...., .-..-|, _..-. ,| _.., _-. . ..- ....| ....| ....| -v: _..| :| ...-| ., _...| :| ..| . ....-, ....:.| :.:| .. ..,.v: .-|..| :. . _...-| .,... ..-.. ...v.,| .-..| - .- :...,. . .... -:.| . -:.| ..-. :| .... .. .,L. . .,|, ..| . ..-:. . . ...-| -..,| ..:.. ..,.... ..,i: _.L.| .| .... ...| _.:| . .| i-|-..., .:... ....|, :. . .:...i .., ....i. ..-.:.. ..,i: .|-| _.i _-..:.|, ...| _.:..| J75 kesemuamerekalLumerupakanlmam-lmam, paksl,Llana,LonaaakdanblnaanLasawuf.klLab-klLab Lasawufdlban[lrldenaanucapan-ucapan,klsah-klsah, moraldankesempurnaanmereka.SavaLldakpasLl adakah dla Lldak menaeLahul aLau senaa[a berpura-pura Lldak Lahu, buLa aLau senaa[a meme[amkan maLa? Akusukamenukllkanucapanulamavana merupakanLlanaLasawufdanahllnva.Akulnaln membawa ucapan mereka LenLana svarlaL lslam, supava klLamenaeLahulpendlrlanmerekavanasebenar.lnl merupakansaLukewa[lpankeranalnalnmenaenal seseoranaLldakbolehLldakkecualldarldlrlnvasendlrl. Manuslamerupakansebalk-balknvaunLukmen[elaskan pandanaannva sendlrl dan vana pallna dlpercaval dalam men[elaskan apa vana Lerkanduna dl dalam haLlnva. Al-lmamAl-!unaldpernahberkaLa:"5emoo joloo(meoojoAllob)tetboloootetboJopmokblok melolokoometekovooomeoolkotljejokloookob kosolollobJoomeoototl5oooobovosettotetop betoJoJljolooovo.lolketooojoloo-jolookebolkoolto kesemooovo tetboko kepoJo booloJo Joometeko vooo meoolkot setto meoototl booloJo ." J76 -... .|. ... . .| .. _..L...| .... ..| :| ..-, ...-.. : .,.: .. _...| .... _| .L.. _:- ... |... ... . ........ .... : |... ....... ... .. _.-.... .i.. 1, .... ..| ... .i...| .-. .|.. _.. .-..| .., ...i. : .... .|.| . ..| . :..|.. .. |.- .|....... .. ...... ... . ....|. :.:. ..: . _.....|, ....,.| ._.| :...| ,. .. : ...| -v.:.| |.. : ..-..|, _.i..| -., _.i-| . _...-:.| ...-, _....:.| ,. .| ....- ..-..:. _.-, .. . .-.| ...v. ._ .:.., ...|,|, ...-|, .v-| . _L...| _.| .. : :..-. ..v. ..| ...:.| : .i::.. ., . ..., ... ..:.-. ... .L. . _..| .-, .i. ., ....|, ..::.| .-. ..i. ..... .i. _ i....:.| .| -. .:.| .:- . ... . J77 Abu ?azld al-8usLhaml9 -_= =' _.- pernah suaLu keLlkaberblcarabersamasahabaL-sahabaLnva,Avuh kallan,banaklLlahsupavaklLasama-samaperalmellhaL halkeadaanslfulanvanamenalsvLlharkandlrlnva sebaaal wall." 8ellau berkaLa laal, seLelah kaml sampal, slfulanLersebuLdalamper[alananmenu[ukemas[ld lalumeludahkearahklblaL."MakaAbu?azldpun berpallnadanLldakmemberlsalamkepadanvalalu berkaLa:loloololbokoolobmoooslovoooboleb JlpetcovolJolommeooomolkoooJob-oJobvoooJlojot olebkosolollob.booolmoooJlobolebJlpetcovol JeooooJokwoooovovoootelobmeocopolmottobot kewolloo Joo 5lJJlo10? Zunnunal-Mlsrl11pernahberkaLa:"1oplk petblcotooo1osowofoJoempot,clotokooAllob. membeocl seJlklt12. meoolkot petlotob vooo Jltotookoo olebAllob.JootokotJlpollookooJotlpoJoblJovob. AotototooJoseotooovooomeoclotolAllobltooJolob meoolkotlkekoslbAllobJotlsoJotokblok. petbootoo. petlotob Joo coto blJopovo". As-Slrlvvas-SaqaLhl13berkaLa:1osowof lto koto oomo kepoJo tloo peooettloo. lettomo, cobovo moktlfotovotlJokmemoJomkoocobovowotokovo. keJoo,tlJokbetblcotoJeoooollmobotlovooo meovoloblzobltol-OotooJooos-5oooob.ketloo, kotomotvoooJlkotolokookepoJoovotlJok meoJotoooovomelokokoopetkoto-petkotovooo Jlbotomkoo oleb Allob." J78 _.-| ..-| . . . ..| .. : ...| ..| _ ... -...| _ : ..|.| _. .| .- 1 _..| . . .. .i : .. . .| ... .. . : .:...-, _:.... ........-, .:-..., _-..i. _.-|, _..-.. .:., ..|. |...| .... .-i. _..| .- |.- . _:.. ._..L....| _... . ...i . .... ..| .. : .... ....., . _.:.| .... _...:. :| _.-. .| .|.| :| .. ..i .. . .....| : 1, . |..- .| .|..| :| _ .. ...: .| ... ..|..| ... ..|..| ..i . ....|...-... .| : ,| .|...| _.:i..:.| _..| . _:- .....| .... _...: _.-., i..- ......| ...., : ... _..L.| _..- _| .....L. .... _.:- . ... |,.-. v. . .|...| _ _.... _:- ...|.:.|_.,..|, ....| .... ..,. ..: |,.L.. .,..-| ..-, .-..| .|.|, . J79 Abunasr8lshral-Paflpernahberdlaloa berLemudenaan8asulullah,u[arbellau:Aku pernah bermlmpl berLemu 8asulullah , lalu baalnda bersabda kepadaku, Wahal 8lshr! 1ahukah enakau apakah sebab AllahmeleblhkanmudarlpadasahabaL-sahabaLmu?" Akumen[awab:1ldakwahal8asulullah."Maka 8asulullahpunbersabda,nollolketoooeookoo seotloso meoolkotl sooobko. betkblJmot kepoJo otooo-otooovooosoleb.membetlooslbotkepoJosooJoto-sooJotomo.settoclotokoopotosobobotJooobll kelootooko.lollobvooomeovebobkooeookoosompol kepoJo mottobot otooo-otooo obtot14." Abu ?azld bln 1halfur bln 'lsa al 8usLhamlberkaLa:AkopetoobtetJetlkootokmemobookepoJo Allob sopovo meocobot kelooloooko tetboJop mokoooo Joowoolto.kemoJloookotetflkltmooomoooklooko memlotosesootovoootlJokpetoobJlpoboooleb kosolollob.lootosokopootlJokmemoboo seJemlklookepoJoAllob.loloAllobmemellboto keloolooooofsokotetboJopwooltoseblooookoooko tlJok membezokoo oototo woolto Joo JloJloo. u[arbellaulaal:Ilkolookomomellbotseotooo lelokl vooo Jlkotolokoo kotomob vooo boovok sebloooo bolebtetboooJloJoto.joooookomotetpeJovo. 5ebloooolobkomomellbotpeoJltlooovoketlko meloksoookoopetlotobJoomeoloooolkoolotooooo setto memellboto botosoo15 Joo meloksoookoo svotlot". J80 _.||...| ...L. .. ~..| ... :.i. .. : .. .| .... _.| v . ....| -...| .:. . .::..| _.i _ ., ...., . .....|, ..::.| _... ..-.:. : .. _| .... _.i ._|..-| _..| . .~| .-| ..| .. : _... .. .| ... ... ,...| v. v.._i.. .,...| .. .|..-| ..i. . ... .- : :... 1 .. . ..i|..- .,:.. 1, . ....|, ..::... ., _: _ ...-| ..-..| :|... _ ..-. v ... . ...-| .....| ..| .. : :|...| . 1 . ....i. :. . ....| |..- _ .. _.:.. . ..-| .::. 1, ....|, ..::... .... .....| .., : -... ...::.| ....|. ..... |..- ... .| ... ..-. ..:. |.- ...i., . ....|,. J8J 8erkaLaAbuSulalmanAbdurrahmanbln 'ALhlvvah ad-uaranl16 : AJo kolo oko mempetoleb sesootovoooooeb(betopoblkmob)JlJolombotlko. AkotlJokokoomeoetlmosesootoJotlpoJoovokecooll JeooooJlsettolJoosokslvooooJll,ol-kltobJooos-5oooob".ucapanbellau:...menerlmasesuaLu darlpadanva lalLu darlpada haLlnva. 8erkaLaAbulPasanAhmadblnAbllPawarl17</p> <p>:5eslopovooobetomoltoopomeoolkotlsoooob kosolollobmokoomolooovosolob(botol omolooovo)". AbuPafsumarblnSalamahAl-Paddad18 berpesan:5eslopovoootlJokmeolmboooomolooovo poJosetlopwoktoJeoooool-kltobJooos-5oooobJoo tlJokmeovolobkoollotosoobotl.mokojooooolob eookoo letokkooovo Jl kolooooo Abll 5ofl." Abul Caslm al-!unald bln MuhammadberkaLa: 5eslopovoootlJokmeoobofozol-OotooJootlJok meoolls ol-noJls. moko Jlo tlJok okoo Jllkotl Jolom llmo kesofloo. lol ketooo llmo koml (tosowof) tetlkot Jeoooo ol-kltob Joo os-5oooob." kaLanvalaal:Iolookomllol(joloosofl)tetlkot JeooooJolll-Jolllol-kltobJooos-5oooob.AJopoollmo koml(tosowof)loltetblooJotlpoJoboJls-boJls kosolollob ." J82 _-| _...| . ..-. :. ..| .. : .-. ..,... .. ..... ..:. ..| ...| _.. ..-| :. _.| . .. ..., . ..... :. ..| :. : .-..L.| _ . _... ... .....| i...| _ .: ..v. ....| .., : -|,., . ...| .-. .| .. ..-..| .....| .. ..-..|, . ....|.-.. -,..., .:.. ,..... . ....-|, -|-... _.-. .| ....,| .. ..-..|, . .i-.|-. _-.| .. ..-..|, :|.-,| .. ..-..|, . i-| . ........ ...,-| .. ..-..|, . .| :. 1 .. ..| -|,.. .~..| ....| .. : L. v-, .. .... . ....| ..| ..L. v.-, ... ..... .. _...| ..| ., . ..:-.. _.-. .| .. . ....... :|,.: ..-.L. :|,..|. J83 8erkaLaAbuCsmanSaldblnlsmallal-Plrl19</p> <p>: Apablla berubah keadaan Abu Csman lalu sl anak LldakberpuashaLl.Laluslanakmenaovakkanba[u, makaAbuCsmanmembukamaLanva20.8ellauberkaLa: "5eotlosolobJeooooos-5oooob.woboloookko.opo voooJlzobltltometopokoopetooJokesempotoooo botlo (jooooo meovolobl bokom)." kaLanvalaal:8etJomplooJeooooAlloblto JeoooooJobvooobolkJooseotlosomeoooooookoo-Nvo.MoookolobetJomplooJeooookosolollobpolo oJolob Jeoooo meoolkotl soooobovo Joo meooomolkoo llmozoblt21(bokomsvotok).5emeototomeoJomplool potowollAlloboJolobJeoooomeoobotmotlJoo betkblJmotkepoJometeko.MeoJomploolkelootoo oJolobJeoooookblokvooomollo.MeoJomplool temoo-temoopolooJolobJeoooomeoooembltokoo metekoseloolmoootlJokmembowokepoJoJoso. MeoJomplooloolooooojobllpolooJolobJeoooo meoJookoo setto meoooslbl meteko." kaLanvalaal:5eslopovooosoooobmemetlotob JlJolomJltlovosomooJopetkotooootoopetbootoo mokoJlotlJokokookelootJotlllJobovokecooll blkmob. 5eslopo vooo bowo oofso memetlotob Jl Jolom JltlovosomooJopoJopetblcotoooJoopetbootoo mokotlJokokookelootJotlpetblcotoooovokecooll blJob.llrmanAllah1aalavanabermaksud:Joojlko komotootkepoJoovooescovokomobetolebblJovob petoojok. [Surah an-nur: 34} J84 ....| ... . .~| .-| ..| .._ : ..:.| .. v. _...| ..i-.| ..- .. ..-. ...- .| .. _... ... .... ..| ..| .. . _.....:.| ,.-.. .. ..: |. : .. . .|.,:..| .. ..... ...|, . -.-.| . .. ...., . .....| ,..... ..-., . ..|..| -,|.. ..i.. ..., _:| .... .:.|. .. L 1 .v-| ....L. .. _,.. . .. . .~| ..-.| ..| .. _...| : .... ...i .| ... .-...| .|.| .... -..| . ....-| ..-..:. -.... ... _L.|, . ..-.|. ....|,| _ .v-|, . ...-|, ....| .., : ..... _ ...ii. .... .i.. ... _: 1 :. . .i-.| ... ... 1 :.. . ...:-| :|... _. .. ... ... ..v.| .|..| ..- _ .. 1 :. . ..-.:... :.L.:.| .-, . J85 AbulPasanAhmadblnMuhammadan-nurl22 berkaLa:8otoooslopovoookomollbotJlo betJookepoJoAllobJolomkeoJooomeooelootkooovo Jotl botos svotok moko jooooolob komo Jekotlovo. AbullawarlsshahblnSu[akal-karmanl23</p> <p>berkaLa:5eslopovooomeoooJokkoopooJoooooovo JotlpoJopetkoto-petkotobotom.meoobooJltlovo JotlpoJo svobwot. seotloso meooblosl botloovo Jeoooo motooobobJooJllkotllootooovoJeoooomeoolkotl soooobsettomeojoooJltlovoJeoooomokoooovooo bolol. oescovo fltosot24 tlJok okoo tetsolob". AbulAbbasAhmad8lnMuhammad8lnSahl8ln ALhoal-Adaml23berkaLa:"5eslopovoooseotloso meooomolkoooJob-oJobvoooJltetopkooolebsvotlot. oescovoAllobokoomeoetooolbotlovoJeoooooot moktlfot26JoomeoootolokooovokemoJobooJolom meoolkotlsoooobNoblpoJopetlotob-petlotob booloJo. tlookob loko Joo kepetlboJlooovo". u[ar bellau laal: "5etlop koll komo Jltoovo Jeoooo sesootopetsooloo.mokojowoblobbetpooJokoollmo vooobeoot.IlkokomotlJokmeoemoljowopoo.moko cotllob peovelesolooovo betJosotkoo blkmob. Ilko tlJok. pettlmboookoolobJeooootooblJ.IlkokomotlJok temokooovopoJoJtempotlol.mokolempotkoo mosolob lto ke wojob 5voltoo27". J86 |....| _.|..-..| ..~ ..| .., : ...i ..i. .. _| ...L.| .. _.... ., . .:.i. ..i. _,. _.-. -| .....| .-..:. .| _.-. .|..|.|, ...-|, ..|.-| _._...| .,|. .. ..-|..| _.-.| ..| .., : ...v. .... .-..:., .:..i ..| .| ... .....| ..: .. : .....- -|.:.| _ ....| ..| . ..:.| .|.| ..-, ......| .. ,.-|, . :|.-,| ...-,.... . ,.| ...... .. .| .... ... ..| .. : ..-| ..... 1 . .... ..-| _:.. 1, . ...| ....:. _.-. .| .v:.| .| .|...|.:,| .| ...| ....:. ,..... :.. :|. J87 AbuPamzahal-8aahdadlAl-8azzar28 berkaLa: "5eslopo vooo meooetobol joloo Allob . moko AllobokoomoJobjoloomeoojo-Nvo.1loJopetoojok ootokmeoojojolooAllobmelolokoomeoolkotl kosolollobJolomseoeoopkeoJooo.petbootooJoo petkotooo booloJo." Abulshaklbrahlmblnuaudar-8oqql29 berkaLa:"AotototooJoboklkotkeclotoookepoJoAllob oJolobmeoootomokookepotobookepoJo-NvoJoo meoolkotl jejok loookob Nobl ." MlmsvadAd-ulnawarl30berkaLa:"AJob seotooo peoootot...</p>