Tài lieu tham khao

 • Published on
  07-Apr-2016

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tc ng ca cht lng dch v bc s gia nh n s hi lng ca bnh nhn ti thnh ph H Ch Minh

Transcript

 • MC LC

  TRANG PH BA

  LI CAM OAN

  MC LC

  DANH MC CC K HIU, CH VIT TT

  DANH MC CC BNG, BIU

  DANH MC CC HNH V

  CHNG 1: PHN M U ....................................................................................... 1

  1.1 Tnh cp thit ca ti .......................................................................................... 1

  1.2 Mc tiu nghin cu ............................................................................................... 2

  1.3 i tng nghin cu v phm vi nghin cu ....................................................... 2

  1.3.1 i tng nghin cu ....................................................................................... 2

  1.3.2 Phm vi nghin cu .......................................................................................... 2

  1.4 Phng php nghin cu ........................................................................................ 2

  1.5 ngha ca ti ................................................................................................... 3

  1.6 Kt cu ca lun vn ............................................................................................... 3

  Tm tt chng 1 ............................................................................................................. 3

  CHNG 2: C S KHOA HC .................................................................................. 4

  2.1 Tng quan v dch v bc s gia nh ..................................................................... 4

  2.1.1 nh ngha bc s gia nh ................................................................................ 4

  2.1.2 Dch v bc s gia nh Vit Nam ................................................................. 4

  2.2 C s l thuyt v m hnh nghin cu .................................................................. 5

  2.2.1 Cc khi nim c bn ....................................................................................... 5

  2.2.1.1 Khi nim Cht lng ............................................................................ 5

  2.2.1.2 Khi nim Cht lng dch v .............................................................. 6

  2.2.1.3 Khi nim Hnh nh t chc ................................................................... 6

  2.2.1.4 Khi nim Cht lng dch v c cm nhn ...................................... 6

  2.2.1.5 Khi nim S hi lng ca khch hng .................................................. 7

  2.2.2 Cc m hnh cht lng dch v ....................................................................... 7

 • 2.2.2.1 M hnh cht lng dch v ca Gronroos (1984) ..................................... 7

  2.2.2.2 M hnh cht lng dch v ca Parasuraman (1985, 1988) ..................... 9

  2.2.2.3 M hnh cht lng dch v ca Gi-Du Kang v Feffrey Fames

  (2004) ................................................................................................................... 12

  2.2.3 M hnh nghin cu v gi thuyt .................................................................. 13

  Tm tt chng 2 ........................................................................................................... 15

  CHNG 3: PHNG PHP NGHIN CU ........................................................... 16

  3.1 Qui trnh nghin cu ............................................................................................. 16

  3.2 Nghin cu s b .................................................................................................. 18

  3.2.1 Nghin cu s b nh tnh ............................................................................ 18

  3.2.2 Kt qu nghin cu s b nh tnh ................................................................ 20

  3.2.2.1 Thang o nhp ln 1 Cht lng dch v ............................................. 20

  3.2.2.2 Thang o nhp ln 1 Hnh nh bnh vin ............................................. 22

  3.2.2.3 Thang o nhp ln 1 Cht lng dch v c cm nhn .................... 22

  3.2.2.4 Thang o nhp ln 1 S hi lng ca bnh nhn .................................. 23

  3.2.2.5 Thang o nhp ln 2 Cht lng dch v ............................................. 23

  3.2.2.6 Thang o nhp ln 2 Hnh nh bnh vin ............................................. 26

  3.2.2.7 Thang o nhp ln 2 Cht lng dch v c cm nhn .................... 26

  3.2.2.8 Thang o nhp ln 2 S hi lng ca bnh nhn .................................. 27

  3.2.3 Nghin cu s b nh lng ......................................................................... 27

  3.2.3.1 Kch thc mu nghin cu ..................................................................... 27

  3.2.3.2 H s tin cy Cronbach alpha .................................................................. 28

  3.2.3.3 Phn tch nhn t khm ph EFA ............................................................. 28

  3.2.4 Kt qu nghin cu s b nh lng ............................................................ 29

  3.2.4.1 H s tin cy Cronbach alpha .................................................................. 29

  3.2.4.2 Phn tch nhn t khm ph EFA ............................................................. 31

  3.3 Nghin cu chnh thc .......................................................................................... 39

  3.3.1 Kch thc mu nghin cu ........................................................................... 39

  3.3.2 Thng k m t ............................................................................................... 39

 • 3.3.2.1 Thng k m t mu................................................................................. 39

  3.3.2.2 Thng k m t cc bin quan st ............................................................ 39

  3.3.3 nh gi thang o chnh thc cc khi nim nghin cu .............................. 40

  3.3.3.1 H s tin cy Cronbach alpha .................................................................. 40

  3.3.3.2 Phn tch nhn t khm ph EFA ............................................................ 40

  3.3.3.3 Phn tch nhn t khng nh CFA .......................................................... 41

  3.3.4 Kim nh m hnh nghin cu v gi thuyt bng phn tch SEM .............. 42

  Tm tt chng 3 ........................................................................................................... 42

  CHNG 4: KT QU NGHIN CU ...................................................................... 43

  4.1 Thng k m t ..................................................................................................... 43

  4.1.1 Thng k m t mu ....................................................................................... 43

  4.1.2 Thng k m t cc bin quan st .................................................................. 45

  4.2 nh gi thang o chnh thc cc khi nim nghin cu ..................................... 50

  4.2.1 H s tin cy Cronbach alpha ......................................................................... 50

  4.2.2 Phn tch nhn t khm ph EFA ................................................................... 52

  4.2.3 Phn tch nhn t khng nh CFA ................................................................ 55

  4.2.3.1 Thang o khi nim a hng Cht lng dch v ........................... 55

  4.2.3.2 Thang o cc khi nim n hng ......................................................... 59

  4.2.3.3 Gi tr phn bit gia cc khi nim n hng v a hng ................. 62

  4.3 Kim nh m hnh nghin cu v gi thuyt bng phn tch SEM ..................... 63

  4.3.1 Kim nh m hnh nghin cu ...................................................................... 63

  4.3.2 Kim nh gi thuyt ...................................................................................... 66

  Tm tt chng 4 ........................................................................................................... 69

  CHNG 5: KT LUN V KIN NGH ................................................................. 70

  5.1 Kt qu nghin cu v ngha ............................................................................. 70

  5.1.1 Kt qu thang o ............................................................................................. 70

  5.1.2 Kt qu m hnh nghin cu .......................................................................... 70

  5.2 Hm chnh sch .................................................................................................. 71

  5.3 Hn ch v cc hng nghin cu tip theo ......................................................... 74

 • TI LIU THAM KHO

  PH LC

 • DANH MC CC K HIU, CH VIT TT

  SPSS : Phn mm Thng k cho khoa hc x hi

  (Statistical Package for the Social Sciences)

  AMOS : Phn mm Phn tch cu trc m mng

  (Analysis of Moment Structures)

  EFA : Phn tch nhn t khm ph

  (Exploratory Factor Analysis)

  CFA : Phn tch nhn t khng nh

  (Confirmatory Factor Analysis)

  SEM : M hnh cu trc tuyn tnh

  (Structural Equation Modeling)

  PTHH_ : Phng tin hu hnh

  DU_ : p ng

  DC_ : ng cm

  TC_ : Tin cy

  NLPV_ : Nng lc phc v

  CLDV_ : Cht lng dch v

  HA_ : Hnh nh bnh vin

  CN_ : Cht lng dch v c cm nhn

  HL_ : S hi lng ca bnh nhn

  CFI : Comparative Fit Index

  GFI : Goodness of Fit Index

  RMSEA : Root Mean Square Error Approximation

 • DANH MC CC BNG, BIU

  Bng 3.1: M t thang o nhp ln 1 Cht lng dch v .......................................... 20

  Bng 3.2: M t thang o nhp ln 1 Hnh nh bnh vin ......................................... 22

  Bng 3.3: M t t