TAJANSTVENE MISTERIJE SVETA I (nastavak TAJANSTVENE MISTERIJE SVETA II )

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    6.131

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. TAJANSTVENI NAROD BOIJIH SINOVAMnogi kau da se ivot zaeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju.Neki kau da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipana, iz ijih su arita nastale grandiozne civilizacije naeg klasinog sveta.Medjutim jedan jo stariji svet, koji je prethodio oveku, bio je svakako svet nadljudskih bia.Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije (koji se ko zna zato skrivaju) kao i u fosilnoj paleontologiji.Re je o trag

Transcript

1. TAJANSTVENI NAROD BOIJIH SINOVA

Mnogi kau da se ivot zaeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju.Neki kau da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipana, iz ijih su arita nastale grandiozne civilizacije naeg klasinog sveta.Medjutim jedan jo stariji svet, koji je prethodio oveku, bio je svakako svet nadljudskih bia.Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije (koji se ko zna zato skrivaju) kao i u fosilnoj paleontologiji.Re je o tragovima divovskih bia, iji su fosili, alatke i orudja nadjeni na Javi, u Aziji, Andima, Agadiru, ri Lanki, Filipinima... Dobro se veite, jer poleemo u jedan svet o kom malo ko od vas ima ikakvog pojma, a kada vidite ekskluzivne fotografije, dobro pazite da ne padnete sa stolice! Prema reima antrolpologa i paleoantropologa, nekada su na zemlji carovala gorostasna bia ija je civilizacija prethodila razumnom oveku, a ija se prosena visina kretala izmedju 3.5 do 5.5 metara visine ! S obzirom da su ovi fosili nadjeni u malom broju, gigantska bia nisu mogla biti uvrena u klasinu teoriju evolucije poto nisu nadjene 'karike' njihovih prethodnika. I sami ovi gorostasi govore o besmislu Darvinove teorije evolucije (opirnije o tome u temi Darvinova Teorija, La Koja Traje), jer gde su ti majmuni od kojih su oni nastali? Tako na osnovu nalaza iz arheologije, a naroito iz mitologija drevnih naroda, nauka je donekle rekonstruisala svet koji je nakada vladao Zemljom, u interglacijalnom periodu.Medjutim postojanje pracivilizacije u epohi vurma potvrdjuju najpre tragovi prastarih kiklopskih zdanja i utvrda za koje nauka nije nala nikakvo objanjenje, niti je ikada utvrdjeno njihovo poreklo i starost.Re je prvenstveno o takozvanom gradu bogova na visovima Anda, poznatog pod imenom Tihuanako.Tako po uvenom glaciologu i kosmografu iz 19.veka, Austrijancu Hansu Hoerbigeru u njegovom delu 'Glacijalna Kosmogonija', rasa divova ili nadljudskih bia vladala je u epohi aleyen, to ini geoloku epohu zemlje od pre 300.000 godina.Po njegovim reima, re je o civilizaciji megalitskog carstva, ije je sredite kulture nastalo u Tihuanaku pre nekih 288.000 godina, a koju je kasnije unitila jedna dinovska kataklizma, izazvana velikim geolokim krizama i poremeajima Zemljinih polova.Po tom pitanju Tihuanako je izgradjen jo u diluvijalnom vremenu glacijalnih epoha, to su potvrdili i neoekivani nalazi.

U tom vremenu je oko Zemlje kruio jedan satelit, prethodnik dananjeg meseca, nekih 100.000 godina, na razdaljini od est zemljinih polumera.Medjutim, usld retrogradnog kretanja i velike brzine, taj bivi mesec je oko ekvatora stvorio svojevrsni vodeni zid koji je stajao poput nategnutog prstena oko Zemlje.Tada, zbog dinovske gravitacije i uticaja tog satelita, nisu postojale plime, ve je sva voda mora i kopna stajala, oko ekvatora, 'nategnuta'.Pomenuta blizina toga meseca je na Zemlji izazvala dinovski rast biolokog sveta, koji je u nauci poznat kao fenomen gigantizma ! Kako se taj mesec sve vie u spirali pribliavao Zemlji, dolo je do gravitacionih presija usled kojih se on, doslovno, raspao u atmosferi Zemlje.Pri toj jonskoj kataklizmi, na Zemlji su nastali strahiviti poremeaji: okeani i vode mora trenutno su se rairili i razlili, jer vie nije bilo gravitacione sile da je dri oko ekvatora.Tako se kataklizmom, nivo vode spustio i razlio Zemljom 3 kilometranie od predjanjeg nivoa.Pri ovoj hidrogenskoj presiji, mnoga su kopna bila potopljena a mnoga su se potom uzdigla.Tada su veliki delovi tog satelita pali rasprsnuti na Zemlju, u obliku velikih gromada i fine, sitne praine.Deo flore i faune je tada bio uniten, a sa njom i dinosaurusi ija zagonetna masovna smrt u nauci do danas nije razjanjena.Iz toga razloga, geolozi su u prouavanju Zemlje i njenih slojeva, nali jasno kao noem razgraniene fermente slojeva koji do danas nisu objanjeni, osim injenice da je neka nenadana presija, pre 250.000 godina, nanela slojeve koje i danas moemo videti.U fizici se ovo moe objasniti samo kataklizmikim padom i nanosom nekog kosmikog tela koje

je eksplodiralo u atmosferi. Dokaz toj injenici nalazi se i danas u Junoj Americi, gde se du Anda u duini od oko 800 kilometara moe videti tamna korozija koja je nekada vodom nagrizla stene, i to ba na visini od3 kilometra! Ovo medjutim znai da je nivo dananjeg Pacifika, na primer, bio nekada vii za tri kilometra nego danas.Ba usled te injenice, u prolom stoleu je nastala i jedna geoloka zabluda.Tadanji su naunici mislili da su se Andi uzdigli za itava 3 kilometra, nakon ega je i danas ostala vidljiva korozija nekadanjeg nivoa vode.Medjutim, prema savremenim saznanjima, procez uzdizanja Anda zavrio se u vremenu kada na Zemlji nije postojao ni jedan sisar a kamoli ovek, ime se konano dokazala Horbigerova teorija o glacijalnom mesecu koji je pre 250.000 godina unitio Andsku civilizaciju divova. Kada su arheolozi u prolom stoleu otkrili u Andima, Tihuanako i njegove drevne ruevine, utvrdili su da to nije zapravo bio grad, nego doslovno luka! Medjutim, ta trai luka na visini od 13 hiljada stopa!? Nakon toga sledila je prava eksplozija otkria: jezero Titikaka, jeste ostatak luke do koje je nekada dopirala voda.Kada se nivo mora spustio za 3 kilometra, luka je ostala da tri u vazduhu a u raselini jedne udoline ostalo je jezero Titikaka.To je danas jedino jezero na svetu vie od nivoa mora, a za iji fenomen nauka nije nala nikakvo objanjenje. Slika objavljena u Strand Magazinu 1895. godine. Sa druge strane, znaenje imena Tihuanako doslovno, na jeziku ajmara, znai 'grad umirueg meseca'.Time se jo jednom utvrdilo seanje na vreme kada su taj grad i njegova civilizacija izumrli posredstvom Meseca koji je zamro i nestao na nebu.Kako do danas nije utvrdjena starost ovog fantomskog grada, ostaje injenica da je to najstariji grad na svetu, rodjen jo u noi oveanstva.Otud nije sluajno to ba u njegovoj blizini ivi najstariji narod na svetu, poznat pod imenom Urukhehu (drevni Uri sa jezera Titikake), ije legende takodje potvrdjuju predanje o vremenu kada 'mesec nije bio na nebu' i kada su megalitski grad Tihuanako izgradila gorostasna Variruna bia, 'graditelji golemih gradova'. Kada su tu dole drevne Inke, taj je grad bio uveliko u ruevinama. Tako niko od okolnih drevnih naroda nije znao poreklo i starost ovog zagonetnog grada, oko kojeg su nastale najkontroverznije hipoteze i napisane bezbrojne studije i knjige.Bio je to kiklopski grad koji se prostirao na oko 200 kvadratnih kilometara i od ijih je klesanih monolita, dana izgradjena gotovo itava Lima! Tihuanako jo uvek izaziva strahopotovanje svojom veliinom i razmerama kiklopskih blokova kamenja.Tu su pronadjene

uvene Kpije Sunca i Meseca, sa zagonetnim prikazima likova i bogova sa etiri prsta! Tako je na kapiji Sunca (Kolasaya) nadjen i deifrovan drevni kalendar koji se sastojao od 260 dana, to upuuje na injenicu da je godina nekada bila kraa! Ovo medjutim znai jo neto: tad je ivotni vek ljudskih bia bio tri puta dui, ime su objenjive one zagonetne dugovenosti o kojim priaju predanja mnogih naroda, kao i sama Biblija. Na pomenutoj Kapiji Sunca deifrovan je binomski kalendar, to ini jedan od najteih presedana u istoriji arheologije! Naime, narod koji je izradio takav kalendar, nije ga mogao izgraditi bez odgovarajuih optikih instrumenata, to znai da su ta bia jo u vremenu vurma, kada je na predak iao u oporima, razvili matematiku i astronomiju, to je fenomen do danas neobjanjen! Obratite panju kod slike desno na veliinu bagera na vrhu slike ! Sam se Tihuanako sastojao od zapravo dva grada: Akapame i Pumapunktue i neobian je stoga to, ba u tim krajevima, zemljotresi haraju i unitavaju konvencionalne gradjevine savremenog inenjeringa.Medjutim, Tihuanako se nije pomerio sa mesta, to ini poseban fenomen za seizmatiku, i uote za arhitekturu.Sa druge strane, lukovi bez svodova u Tihuanaku, kakve ne sreemo nigde na zemlji, ukazuju na sistem jednog neverovatno sloenog sveta, iji su neimari izgradili ovaj grad bez ijednog eksera !!! Dinovske kamene monolite spajale su i svojevrsne srebrne i bakarne spojnice, iji je nalaz doveo u opasnost istraivae koji misle da se metal nije na Andima koristio pre nove ere dalje od 1500 godina.Fantastini likovi i ikonografijeu Tihuanaku samo su dokaz vie jednog neverovatno starog sveta iz ijeg su centra kasnije nastali kultovi obuavanja jaguara i pume.to se tie same izgradnje njegovih kiklopskih blokova, danas vlada opte minjenje da se u tu izgradnju verovatno morala upotrebiti neka savrenija tehnologija nego to je danas imamo, s obzirom na presedan levitacije koja se tu oigledno koristila. Kada je pre 250.000 godina carstvo divova bilo uniteno, oni su se migracijom razili zemljom i tako ponovo ostvarivali svoje kiklopske radove, ije tragove sreemo u Balbeku u Libanu, Solsberi Hilu u Engleskoj i drugim mestima.kada je Zemlja 'uhvatila' dananji mesec, divovi su u toj poslednjoj kataklizmi zauvek isezli, a Mesec je ostao u orbiti, gde se danas nalazi.Dokaz za tu tvrdnju je veoma jednostava: naime Mesec je doljak u Sunevom sistemu.Prema svim zakonima fizike, da je nastao od Zemlje, ili sa nekog tela u Sunevom sistemu, on bi kao i sva nebeska tela, morao da

krui poput pravca kazaljki na satu.Medjutim, on se kree sasvim suprotno.To antifiziko i danas neobjanjeno kretanje sreemo jo samo kod Marsovih satelita Fobosa i Deimosa.Tako je ta druga i poslednja kataklizma unitila konano i Atlantidu u Atlantiku, koja je bila samo produetak jedne mnogo starije i monije civilizacije. to se tie samih divova, potvrdu njihove civilizacije nalazimo kako u naunim krugovima, tako i u predanjim mnogih naroda.Grka predanja ta gorostasna bia nazivaju Titanima, Indijci - Asurima, pueblosi iz Meksika Mitmacima, Arapi - eid ad ben ad, Jevreji - Sinovi Boiji ...Obzirom da je kamen najrasprostranjeniji na Zemlji, otud se civilizacija divova i zaela u kamenu, lije megalitske tvorevine nalazimo irom sveta.Nauka danas za njihovo postojanje i funkciju nema objanjenja, sem injenice da su svi njihovi sistemi skoncentrisani oko Atlantskog bazena, kao da su svojim prisustvom govorili o mestu pradomovine poslednjih divova. Mnogi su naunici uverenja da je uveni Jeti sa himalaja, Saskvo ili Big Fut, samo degenerisani i poslednji ostaci onog gorostasnog sveta ije zadnje predstavnike nauka naziva pod imenom Dinopitecus Nivalis.Sasvim je izvesno da je tu re o svetu koji ne pripada oveku, jer civilizacija divova je iza sebe ostavila mnoge graditeljske i druge tradicije koje su kasnije preuzeli razni narodi.Tipian primer je u zagonetnoj civilizaciji Maja u Meksiku, ija se struktura drave kretala 'imperijalizmom prema vlastitom sreditu', a iji fenomen vlasti nikada i nigde nije postojao na Zemlji! to se tie tragova rada tih gorostasnih bia, jo i danas naunici i arheolozi nalaze neobjanjiva kiklopska podzemlja savrene izrade, utvrdjenja i tunele koji se granaju itavom planetom.Kamene ceste sagradjene od ogromnih blokova kamenja, kao da su imale ulogu da izdre neke ogromne teine.To su nauno utvrdjeni dokazi i zna ih svaki arheolog.Prema svim legendama prastarih naroda, rasa divova je bila bele puti, plave kose i oiju, sa prosenom visinom od 3 do 5 metara.Imali su mozak vei od naeg, pa prema tome i veu mogunost prikupljanja znanja.Simbol im je bila 'svastika' iji je znamen kasnije upotrebilo Hitler, kako bi podupro ideju o takozvanom 'izabranom narodu' nadljudskih sposobnosti. Poznavali su metalurgiju, zemljoradnju kao i mnoge egzaktne nauke.Taj narod Boijih sinova bio je u sutini narod graditelja, jer je izvesno da su poznavali tajnu vadjenja, obrade i transporta ogromnih blokova kamenja, ija zdanja sreemo irom planete.Ta se rasa rairila itavom istonom i zapadnom hemisferom, i taj je talas poznat nauci kao talas Azil-tardenien, koji je usledio pre 12.000 godina.Civilizavija ovih bia prethodila je oveku.Na davnanji predak preuzeo je mnoga znanja i vetine ove civilizacije.U suprotnom kako se mogu objasniti tolika frapantna znanja koja su isksavala iz tame istorije? Rasa gigantopiteka danas je poznata nauci, bez obzira to nauka nije mogla da istu uklopi u emu 'redovne' evolucije o oveku.U mnogim drevnim kulturama Starog i Novog sveta sreemo prastare likove nekih

gorostasnih bia koje naa evolucija uopte ne poznaje.Paleontologija je pronala i tragove degeneracije i kanibalizma u tim vrstama, to bi znailo da je ta rasa nakon kataklizme, pala u bedu i varvastvo i da vie nije imala izlaza.Otud mnogi njihovi kiklopski spomenici (Komogena, Karahota, Nan-Madol) najpre simboliu veru u konanost svetova.U tom vremenu, na predak je tek ulazio u svet paleolita i kretao se u oporu, a otkuda bi inae itavim svetom nastali zagonetni narodi kao to su bili: Rmohali, Ujgrijen, Menahuni, Lemuri, Titani ili Dakini, ako ne iz jednog predjanjeg nasledja. Divovi su iveli u vremenu kada je predjanji mesec stravino zakrilio polovinu neba, a gigantski oblici flore i faune opseli njihov svet.Nakon kataklizme, svet divova nije imao izlaza, jer je Zemljina atmosfera bila bukvalno zamraena od triliona tona estica i fine praine, kada su nastajali takozvani mikrocrveni izlasci sunca, a zvezde imale ljubiastu boju.Nastala je sveopta glad na zemlji, njihovi centri kulture su razoreni, a ekoloka slika sveta bila je potpuno poremeena.Kontinenti i obrisi mora imali su tada sasvim drugu konfiguraciju, a stenje i kamene blokove kao da je razbacala neka sila apokaliptinih razmera.Sa druge strane Homo sapiens je ulazio u misaonu vasionu, i tragove tog nasledja najpre vidimo u uvenom obrascu kromanjonske rase, za koju naunici govore da je bila najlepa rasa koju je svet ikada video! Bila je to rasa pravih gospodara Zemlje, koja se nenadano pojavila u srednjoj Evropi, direktno sa Atlantika.Bili su visoki i plavi i iza sebe su ostavili tragove umetnosti iz ledenog doba, a ije smo velianstvene primere nali u peinama Altamire, Lasko, Val Kamonike i drugih.Ova rasa dola je odnekud sa Atlantika, to je kao fenomen poznat u naunim krugovima.No, zagonetka je leala u tome to tada, pre 50.000 godina, nije bilo plovnih objekata niti bilo kakvih putovanja Atlantikom! Stoga, odakle se ova rasa visokih ljudi pojavila u Evropi! Na koji nain? Nauka na te odgovore nema obrazloenje sem injenice da je ista rasa imala veu zapreminu mozga od naeg i da je nenadano nestala poetkom neandertala, koji su preizeli primat u carstvu hominida. Sve su ove misterije danas jo neobjanjive, jer mi iako imamo svakakve nalaze, nikakvim racionalnim jezikom ne moemo da ih objasnimo.Ko je bio taj svet i kuda su isezli? Sa druge strane, kroz mnoge spomenike, megalitske kulture, moemo videti tragove njihovog daljeg lutanja Zemljom, tragove krvavih borbi za opstanak i okrutnih tradicija.Medjutim, ipak i pored njihovog beznadja i lutanja, jo uvek nismo razjasnili njiohove simbole, njihove ifrovane poruke, njihove konstrukcije i njihovu usamljenost na Zemlji

2. TAJNA USKRNJIH OSTRVA

RAPA NUI - IZGUBLJENI RAJ NA ZEMLJIVekovima skriveno od uobiajenih morskih puteva i jo dalje od radoznalih oiju sluajnih putnika, Uskrnje Ostrvo sa...