TAJANSTVENE MISTERIJE SVETA I (nastavak TAJANSTVENE MISTERIJE SVETA II )

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    6.107

  • Download
    9

DESCRIPTION

1. TAJANSTVENI NAROD BOIJIH SINOVAMnogi kau da se ivot zaeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju.Neki kau da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipana, iz ijih su arita nastale grandiozne civilizacije naeg klasinog sveta.Medjutim jedan jo stariji svet, koji je prethodio oveku, bio je svakako svet nadljudskih bia.Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije (koji se ko zna zato skrivaju) kao i u fosilnoj paleontologiji.Re je o trag

Transcript

1. TAJANSTVENI NAROD BOIJIH SINOVA

Mnogi kau da se ivot zaeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju.Neki kau da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipana, iz ijih su arita nastale grandiozne civilizacije naeg klasinog sveta.Medjutim jedan jo stariji svet, koji je prethodio oveku, bio je svakako svet nadljudskih bia.Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije (koji se ko zna zato skrivaju) kao i u fosilnoj paleontologiji.Re je o tragovima divovskih bia, iji su fosili, alatke i orudja nadjeni na Javi, u Aziji, Andima, Agadiru, ri Lanki, Filipinima... Dobro se veite, jer poleemo u jedan svet o kom malo ko od vas ima ikakvog pojma, a kada vidite ekskluzivne fotografije, dobro pazite da ne padnete sa stolice! Prema reima antrolpologa i paleoantropologa, nekada su na zemlji carovala gorostasna bia ija je civilizacija prethodila razumnom oveku, a ija se prosena visina kretala izmedju 3.5 do 5.5 metara visine ! S obzirom da su ovi fosili nadjeni u malom broju, gigantska bia nisu mogla biti uvrena u klasinu teoriju evolucije poto nisu nadjene 'karike' njihovih prethodnika. I sami ovi gorostasi govore o besmislu Darvinove teorije evolucije (opirnije o tome u temi Darvinova Teorija, La Koja Traje), jer gde su ti majmuni od kojih su oni nastali? Tako na osnovu nalaza iz arheologije, a naroito iz mitologija drevnih naroda, nauka je donekle rekonstruisala svet koji je nakada vladao Zemljom, u interglacijalnom periodu.Medjutim postojanje pracivilizacije u epohi vurma potvrdjuju najpre tragovi prastarih kiklopskih zdanja i utvrda za koje nauka nije nala nikakvo objanjenje, niti je ikada utvrdjeno njihovo poreklo i starost.Re je prvenstveno o takozvanom gradu bogova na visovima Anda, poznatog pod imenom Tihuanako.Tako po uvenom glaciologu i kosmografu iz 19.veka, Austrijancu Hansu Hoerbigeru u njegovom delu 'Glacijalna Kosmogonija', rasa divova ili nadljudskih bia vladala je u epohi aleyen, to ini geoloku epohu zemlje od pre 300.000 godina.Po njegovim reima, re je o civilizaciji megalitskog carstva, ije je sredite kulture nastalo u Tihuanaku pre nekih 288.000 godina, a koju je kasnije unitila jedna dinovska kataklizma, izazvana velikim geolokim krizama i poremeajima Zemljinih polova.Po tom pitanju Tihuanako je izgradjen jo u diluvijalnom vremenu glacijalnih epoha, to su potvrdili i neoekivani nalazi.

U tom vremenu je oko Zemlje kruio jedan satelit, prethodnik dananjeg meseca, nekih 100.000 godina, na razdaljini od est zemljinih polumera.Medjutim, usld retrogradnog kretanja i velike brzine, taj bivi mesec je oko ekvatora stvorio svojevrsni vodeni zid koji je stajao poput nategnutog prstena oko Zemlje.Tada, zbog dinovske gravitacije i uticaja tog satelita, nisu postojale plime, ve je sva voda mora i kopna stajala, oko ekvatora, 'nategnuta'.Pomenuta blizina toga meseca je na Zemlji izazvala dinovski rast biolokog sveta, koji je u nauci poznat kao fenomen gigantizma ! Kako se taj mesec sve vie u spirali pribliavao Zemlji, dolo je do gravitacionih presija usled kojih se on, doslovno, raspao u atmosferi Zemlje.Pri toj jonskoj kataklizmi, na Zemlji su nastali strahiviti poremeaji: okeani i vode mora trenutno su se rairili i razlili, jer vie nije bilo gravitacione sile da je dri oko ekvatora.Tako se kataklizmom, nivo vode spustio i razlio Zemljom 3 kilometranie od predjanjeg nivoa.Pri ovoj hidrogenskoj presiji, mnoga su kopna bila potopljena a mnoga su se potom uzdigla.Tada su veliki delovi tog satelita pali rasprsnuti na Zemlju, u obliku velikih gromada i fine, sitne praine.Deo flore i faune je tada bio uniten, a sa njom i dinosaurusi ija zagonetna masovna smrt u nauci do danas nije razjanjena.Iz toga razloga, geolozi su u prouavanju Zemlje i njenih slojeva, nali jasno kao noem razgraniene fermente slojeva koji do danas nisu objanjeni, osim injenice da je neka nenadana presija, pre 250.000 godina, nanela slojeve koje i danas moemo videti.U fizici se ovo moe objasniti samo kataklizmikim padom i nanosom nekog kosmikog tela koje

je eksplodiralo u atmosferi. Dokaz toj injenici nalazi se i danas u Junoj Americi, gde se du Anda u duini od oko 800 kilometara moe videti tamna korozija koja je nekada vodom nagrizla stene, i to ba na visini od3 kilometra! Ovo medjutim znai da je nivo dananjeg Pacifika, na primer, bio nekada vii za tri kilometra nego danas.Ba usled te injenice, u prolom stoleu je nastala i jedna geoloka zabluda.Tadanji su naunici mislili da su se Andi uzdigli za itava 3 kilometra, nakon ega je i danas ostala vidljiva korozija nekadanjeg nivoa vode.Medjutim, prema savremenim saznanjima, procez uzdizanja Anda zavrio se u vremenu kada na Zemlji nije postojao ni jedan sisar a kamoli ovek, ime se konano dokazala Horbigerova teorija o glacijalnom mesecu koji je pre 250.000 godina unitio Andsku civilizaciju divova. Kada su arheolozi u prolom stoleu otkrili u Andima, Tihuanako i njegove drevne ruevine, utvrdili su da to nije zapravo bio grad, nego doslovno luka! Medjutim, ta trai luka na visini od 13 hiljada stopa!? Nakon toga sledila je prava eksplozija otkria: jezero Titikaka, jeste ostatak luke do koje je nekada dopirala voda.Kada se nivo mora spustio za 3 kilometra, luka je ostala da tri u vazduhu a u raselini jedne udoline ostalo je jezero Titikaka.To je danas jedino jezero na svetu vie od nivoa mora, a za iji fenomen nauka nije nala nikakvo objanjenje. Slika objavljena u Strand Magazinu 1895. godine. Sa druge strane, znaenje imena Tihuanako doslovno, na jeziku ajmara, znai 'grad umirueg meseca'.Time se jo jednom utvrdilo seanje na vreme kada su taj grad i njegova civilizacija izumrli posredstvom Meseca koji je zamro i nestao na nebu.Kako do danas nije utvrdjena starost ovog fantomskog grada, ostaje injenica da je to najstariji grad na svetu, rodjen jo u noi oveanstva.Otud nije sluajno to ba u njegovoj blizini ivi najstariji narod na svetu, poznat pod imenom Urukhehu (drevni Uri sa jezera Titikake), ije legende takodje potvrdjuju predanje o vremenu kada 'mesec nije bio na nebu' i kada su megalitski grad Tihuanako izgradila gorostasna Variruna bia, 'graditelji golemih gradova'. Kada su tu dole drevne Inke, taj je grad bio uveliko u ruevinama. Tako niko od okolnih drevnih naroda nije znao poreklo i starost ovog zagonetnog grada, oko kojeg su nastale najkontroverznije hipoteze i napisane bezbrojne studije i knjige.Bio je to kiklopski grad koji se prostirao na oko 200 kvadratnih kilometara i od ijih je klesanih monolita, dana izgradjena gotovo itava Lima! Tihuanako jo uvek izaziva strahopotovanje svojom veliinom i razmerama kiklopskih blokova kamenja.Tu su pronadjene

uvene Kpije Sunca i Meseca, sa zagonetnim prikazima likova i bogova sa etiri prsta! Tako je na kapiji Sunca (Kolasaya) nadjen i deifrovan drevni kalendar koji se sastojao od 260 dana, to upuuje na injenicu da je godina nekada bila kraa! Ovo medjutim znai jo neto: tad je ivotni vek ljudskih bia bio tri puta dui, ime su objenjive one zagonetne dugovenosti o kojim priaju predanja mnogih naroda, kao i sama Biblija. Na pomenutoj Kapiji Sunca deifrovan je binomski kalendar, to ini jedan od najteih presedana u istoriji arheologije! Naime, narod koji je izradio takav kalendar, nije ga mogao izgraditi bez odgovarajuih optikih instrumenata, to znai da su ta bia jo u vremenu vurma, kada je na predak iao u oporima, razvili matematiku i astronomiju, to je fenomen do danas neobjanjen! Obratite panju kod slike desno na veliinu bagera na vrhu slike ! Sam se Tihuanako sastojao od zapravo dva grada: Akapame i Pumapunktue i neobian je stoga to, ba u tim krajevima, zemljotresi haraju i unitavaju konvencionalne gradjevine savremenog inenjeringa.Medjutim, Tihuanako se nije pomerio sa mesta, to ini poseban fenomen za seizmatiku, i uote za arhitekturu.Sa druge strane, lukovi bez svodova u Tihuanaku, kakve ne sreemo nigde na zemlji, ukazuju na sistem jednog neverovatno sloenog sveta, iji su neimari izgradili ovaj grad bez ijednog eksera !!! Dinovske kamene monolite spajale su i svojevrsne srebrne i bakarne spojnice, iji je nalaz doveo u opasnost istraivae koji misle da se metal nije na Andima koristio pre nove ere dalje od 1500 godina.Fantastini likovi i ikonografijeu Tihuanaku samo su dokaz vie jednog neverovatno starog sveta iz ijeg su centra kasnije nastali kultovi obuavanja jaguara i pume.to se tie same izgradnje njegovih kiklopskih blokova, danas vlada opte minjenje da se u tu izgradnju verovatno morala upotrebiti neka savrenija tehnologija nego to je danas imamo, s obzirom na presedan levitacije koja se tu oigledno koristila. Kada je pre 250.000 godina carstvo divova bilo uniteno, oni su se migracijom razili zemljom i tako ponovo ostvarivali svoje kiklopske radove, ije tragove sreemo u Balbeku u Libanu, Solsberi Hilu u Engleskoj i drugim mestima.kada je Zemlja 'uhvatila' dananji mesec, divovi su u toj poslednjoj kataklizmi zauvek isezli, a Mesec je ostao u orbiti, gde se danas nalazi.Dokaz za tu tvrdnju je veoma jednostava: naime Mesec je doljak u Sunevom sistemu.Prema svim zakonima fizike, da je nastao od Zemlje, ili sa nekog tela u Sunevom sistemu, on bi kao i sva nebeska tela, morao da

krui poput pravca kazaljki na satu.Medjutim, on se kree sasvim suprotno.To antifiziko i danas neobjanjeno kretanje sreemo jo samo kod Marsovih satelita Fobosa i Deimosa.Tako je ta druga i poslednja kataklizma unitila konano i Atlantidu u Atlantiku, koja je bila samo produetak jedne mnogo starije i monije civilizacije. to se tie samih divova, potvrdu njihove civilizacije nalazimo kako u naunim krugovima, tako i u predanjim mnogih naroda.Grka predanja ta gorostasna bia nazivaju Titanima, Indijci - Asurima, pueblosi iz Meksika Mitmacima, Arapi - eid ad ben ad, Jevreji - Sinovi Boiji ...Obzirom da je kamen najrasprostranjeniji na Zemlji, otud se civilizacija divova i zaela u kamenu, lije megalitske tvorevine nalazimo irom sveta.Nauka danas za njihovo postojanje i funkciju nema objanjenja, sem injenice da su svi njihovi sistemi skoncentrisani oko Atlantskog bazena, kao da su svojim prisustvom govorili o mestu pradomovine poslednjih divova. Mnogi su naunici uverenja da je uveni Jeti sa himalaja, Saskvo ili Big Fut, samo degenerisani i poslednji ostaci onog gorostasnog sveta ije zadnje predstavnike nauka naziva pod imenom Dinopitecus Nivalis.Sasvim je izvesno da je tu re o svetu koji ne pripada oveku, jer civilizacija divova je iza sebe ostavila mnoge graditeljske i druge tradicije koje su kasnije preuzeli razni narodi.Tipian primer je u zagonetnoj civilizaciji Maja u Meksiku, ija se struktura drave kretala 'imperijalizmom prema vlastitom sreditu', a iji fenomen vlasti nikada i nigde nije postojao na Zemlji! to se tie tragova rada tih gorostasnih bia, jo i danas naunici i arheolozi nalaze neobjanjiva kiklopska podzemlja savrene izrade, utvrdjenja i tunele koji se granaju itavom planetom.Kamene ceste sagradjene od ogromnih blokova kamenja, kao da su imale ulogu da izdre neke ogromne teine.To su nauno utvrdjeni dokazi i zna ih svaki arheolog.Prema svim legendama prastarih naroda, rasa divova je bila bele puti, plave kose i oiju, sa prosenom visinom od 3 do 5 metara.Imali su mozak vei od naeg, pa prema tome i veu mogunost prikupljanja znanja.Simbol im je bila 'svastika' iji je znamen kasnije upotrebilo Hitler, kako bi podupro ideju o takozvanom 'izabranom narodu' nadljudskih sposobnosti. Poznavali su metalurgiju, zemljoradnju kao i mnoge egzaktne nauke.Taj narod Boijih sinova bio je u sutini narod graditelja, jer je izvesno da su poznavali tajnu vadjenja, obrade i transporta ogromnih blokova kamenja, ija zdanja sreemo irom planete.Ta se rasa rairila itavom istonom i zapadnom hemisferom, i taj je talas poznat nauci kao talas Azil-tardenien, koji je usledio pre 12.000 godina.Civilizavija ovih bia prethodila je oveku.Na davnanji predak preuzeo je mnoga znanja i vetine ove civilizacije.U suprotnom kako se mogu objasniti tolika frapantna znanja koja su isksavala iz tame istorije? Rasa gigantopiteka danas je poznata nauci, bez obzira to nauka nije mogla da istu uklopi u emu 'redovne' evolucije o oveku.U mnogim drevnim kulturama Starog i Novog sveta sreemo prastare likove nekih

gorostasnih bia koje naa evolucija uopte ne poznaje.Paleontologija je pronala i tragove degeneracije i kanibalizma u tim vrstama, to bi znailo da je ta rasa nakon kataklizme, pala u bedu i varvastvo i da vie nije imala izlaza.Otud mnogi njihovi kiklopski spomenici (Komogena, Karahota, Nan-Madol) najpre simboliu veru u konanost svetova.U tom vremenu, na predak je tek ulazio u svet paleolita i kretao se u oporu, a otkuda bi inae itavim svetom nastali zagonetni narodi kao to su bili: Rmohali, Ujgrijen, Menahuni, Lemuri, Titani ili Dakini, ako ne iz jednog predjanjeg nasledja. Divovi su iveli u vremenu kada je predjanji mesec stravino zakrilio polovinu neba, a gigantski oblici flore i faune opseli njihov svet.Nakon kataklizme, svet divova nije imao izlaza, jer je Zemljina atmosfera bila bukvalno zamraena od triliona tona estica i fine praine, kada su nastajali takozvani mikrocrveni izlasci sunca, a zvezde imale ljubiastu boju.Nastala je sveopta glad na zemlji, njihovi centri kulture su razoreni, a ekoloka slika sveta bila je potpuno poremeena.Kontinenti i obrisi mora imali su tada sasvim drugu konfiguraciju, a stenje i kamene blokove kao da je razbacala neka sila apokaliptinih razmera.Sa druge strane Homo sapiens je ulazio u misaonu vasionu, i tragove tog nasledja najpre vidimo u uvenom obrascu kromanjonske rase, za koju naunici govore da je bila najlepa rasa koju je svet ikada video! Bila je to rasa pravih gospodara Zemlje, koja se nenadano pojavila u srednjoj Evropi, direktno sa Atlantika.Bili su visoki i plavi i iza sebe su ostavili tragove umetnosti iz ledenog doba, a ije smo velianstvene primere nali u peinama Altamire, Lasko, Val Kamonike i drugih.Ova rasa dola je odnekud sa Atlantika, to je kao fenomen poznat u naunim krugovima.No, zagonetka je leala u tome to tada, pre 50.000 godina, nije bilo plovnih objekata niti bilo kakvih putovanja Atlantikom! Stoga, odakle se ova rasa visokih ljudi pojavila u Evropi! Na koji nain? Nauka na te odgovore nema obrazloenje sem injenice da je ista rasa imala veu zapreminu mozga od naeg i da je nenadano nestala poetkom neandertala, koji su preizeli primat u carstvu hominida. Sve su ove misterije danas jo neobjanjive, jer mi iako imamo svakakve nalaze, nikakvim racionalnim jezikom ne moemo da ih objasnimo.Ko je bio taj svet i kuda su isezli? Sa druge strane, kroz mnoge spomenike, megalitske kulture, moemo videti tragove njihovog daljeg lutanja Zemljom, tragove krvavih borbi za opstanak i okrutnih tradicija.Medjutim, ipak i pored njihovog beznadja i lutanja, jo uvek nismo razjasnili njiohove simbole, njihove ifrovane poruke, njihove konstrukcije i njihovu usamljenost na Zemlji

2. TAJNA USKRNJIH OSTRVA

RAPA NUI - IZGUBLJENI RAJ NA ZEMLJIVekovima skriveno od uobiajenih morskih puteva i jo dalje od radoznalih oiju sluajnih putnika, Uskrnje Ostrvo sa svojim neverovatnim statuama predstavlja izvor neprekidnog oduevljenja celog sveta Kameni kipovi sa Uskrnjih ostrva ve vekovima zadivljuju zapadnog oveka. Sadnji stanovnici, kao i oni koje su na ostrvima zatekli prvi moreplovci, nikada nisu znali da objasne ko je, kako i zbog ega podigao monumentalni niz kipova, okrenutih moru. Kipova, zagledanih u daljinu, koji kao da nekoga iekuju. Na ova pitanja jo ni dan danas nema odgovora. Uskrnja ostrva, koja domoroci oduvek zovu 'Rapa Nui', to bi u prevodu bilo 'pupak sveta', nalaze se usred Tihog okeana, oko 3.760 kilometara daleko od obala ilea. To je trougaono vulkansko ostrvo prenika 17 kvadratnih kilometara. Vrh najvieg od tri ugaena vulkana, uzdie se do 511 metara nadmorske visine. U jedinom gradu na jugozapadu ostrva, Hanga Roa, ivo oko 3.000 stanovnika. Ostatak ostrva je danas prirodni rezervat. Uskrnje ostrvo teritorijalno pripada ileu. Dugo je vladalo miljenje da su prvi stanovnici bili Junoamerikanci. Ali, najnovija genetska istraivanja pokazuju da su najstariji Rapa Nui stigli na ostrvo iz Francuske Polinezije, u 5. veku nove ere. Najblia ostrva, Pitkarn, nalaze se 1.800 kilometara dalje i poznata su po tome to se na njih iskrcala pobunjena posada broda 'Baunti'. Ovaj divlji kraj, kojim dominiraju tri vulkana, stalno je na udaru vetrova. Zbog retke vegetacije, putniku koji im prie odmah upadaju u oi visoki kipovi od vulkanskog kamena koji se uzdiu na rubovima ostrva. Ovi kipovi predstavljaju stilizovane ljudske glave. ela su im ispupena, u udubljenjima za oi usaeni su ispolirani komadi korala, nos je dugaak a obrazi glatki. Neki od kipova teki su vie od 40 tona i visoki nekoliko metara. Pred timneverovatnim divovima ovek se osea

siuno i mizerno mali. Odmah se svima namee samo jedno pitanje. Kome je palo na pamet da izvaja ovakvo neto? Kakva to tajanstvena bia predstavljaju ovi kipovi? Kakva je nadljudska snaga uspela da ih isklee i podigne na postolja od crvene stene? Kakvu su to tehniku upotrebili da bi pomerili tone i tone kamena? Nezaineteresovanog i praznog pogleda kipovi posmatraju more i unutranjost ostrva. Tako ih je video i holananih Jakob Rogeven koji se iskrcao na obalu ostrva na Uskrs, 6.aprila 1722. godine. Bio je prvi evropljanin koji je tamo kroio i on ih je i nazvao Uskrnja ostrva. Ovi ogromni kipovi su ga zapanjili, a tamo se i zdruio sa domorocima - belim ljudima crvene kose, ali i sa tamnoputima. Posle njega su doli panci, a kasnije i kapetan Kuk. Tek 1955. na ostrvo se iskrcala prva nauna ekspedicija, koju je predvodio Tor Hejerdal, uveni junak ekspedicije KonTiki, koji je, 1947. godine istoimenim splavom preao preko junih mora. Hajerdalovu ekspediciju na Uskrnja ostrva pratila je sva tampa, a on je odluio da sa svojom ekipom otkrije tajnu divovskih kipova. Za taj zadatak dao je sebi est meseci.

POGLAVICA PRIAKada se iskrcao na ostrva, uroenici su mislili da poseduje manu, natprirodne sposobnosti koje su povezane sa skulpturama, i prili su mu sa velikim poverenjem. Uputili su ga u tajnu bogova. Odakle su doli ti kipovi? Zbog ega je veliki broj oboren, kao u urbi? Zbog ega su kamene alatke, koriene u kamenolomima razbacane tako daleko, kao da je to uraeno u trenutku paninog straha? Kakvo je znaenje neobinih crvenih 'eira' kojima su kipovi pokriveni? Uroenici ove eire zovu pukao, to znai punica. Neki domoroci imali su kose crvene, gotovo plamene boje, i Hejerdal je pomislio da bi to moglo da pomogne rasvetljenju tajne. Malo pomalo, uporedo sa saznavanjem domorodakih legendi, meu kojima i one o 'osveti kratkouhih', kockice su polako poele da se slau. Hajerdal je shvatio da na ostrvu postoje dve kategorije domorodaca:hanau eepe ili dugouhi i hanau momoko ili kratkouhi. Prvi su bili direktni potomci rase voa koja je bila predstavljena kipovima. Dugouhi su bili jedini koji su primali 'manu', to jest natprirodne sposobnosti povezane sa kipovima. Potomci dugouhih su,

dakle, bili jedini vlasnici peina punih kamenih kipova. Posedovali su tako ogromnu koliinu informacija koje su koristili do maksimuma. Tako je saznao i znaenje rei rongo - rongo: tajanstveni rukopis koji je otkriven na ostrvu. Rongo - rongo bio je jedini pisani jezik kulture Rapa Nui. Lingvista Stiven Fier objanjava kako je proveo godine deifrujui ga: 'Da bih uspeo da ga deifrujem, najpre sam morao da otkrijem kakav se jezig mogao govoriti na ostrvu. Rapa Nui su govorili ranijim oblikom polinezijskog, koji mi nazivamo Stari Rapa Nui. Onda je trebalo odgonetnuti kakav je to jezik bio. Neki od njihovih starih napeva i legendi pokazuju slinu strukturu, to mi je omoguilo da premostim problem i uz odreeni zvuk stavim i odreeni znak. Najvei izazov predstavljao je pokuaj da shvatim kako su osmislili pisanje. Mi imamo alfabet, a Rapa Nui su imali hijeroglifsko pismo. Rongo rongo je linearan i ita se sa leva na desno. Kada italac stigne na kraj, okree ploicu za 180 stepeni i nastavlja sa itanjem naopake, ponovo s leva na desno, nastavljajui prekinutu reenicu teksta. Veina preivelih zapisa Rapa Nui ine napevi o stvaranju sveta, a svi artefakti ispisani jezikom Rongo rongo, bili su nainjeni od drveta. Kada je Hajerdal upitao Atana, ostrvskog poglavicu, kako su kipove prevozili od kamenoloma do sadanjih sedita, on je odgovorio: 'Oni su hodali'. Hajerdal nije bio zadovoljan odgovorom i insistirao je da mu se kae neto verovatnije. Onda mu je Atan objasnio da je re o legendi i da su 'moai' hodali pomou drvenih oblica, 'miromanga erua'. Otkrio je i nain na koji su kipovi podizani: pomou poluge, formirane od tri solidne grede oslonjene na gomilu kamenja, koja je 'zidana' kako su radovi napredovali. Dvanaestoro ljudi radilo je 18 dana na uspravljanju kipa tekog 25-30 tona. Kipovi su, takoe je otkrio Atan, podizani u slavu preminulih kraljeva. Ostalo je pitanje i kako su klesani od, kao elik tvrdog, vulkanskog kamena? I tu je Atan dao odgovor: vulkanski kamene je, zapravo, okamenjeni pepeo. Domoroci su ga smekavali stalnim kvaenjem. Drutvena i ekonomska mo poglavice klana ili plemena, merila se veliinom i brojem Moaia koje je imao. Meu poglavicama klanova vladalo je surovo nadmetanje u pravljenju najveeg i najboljeg Moaia. Obino je svaki od njih imao 1 do 15 potpuno zavrenih Moai skulptura, visokih izmeu 3 i 8 metara. Jo vie Moaia je bilo u fazi izrade. Smatra se da ih je u oblasti vulkana Rano Raraku napravljeno blizu 12.000, iako mnoge Moai skolpture nikada nisu postavljene na svoja mesta. U prolosti su Uskrnja ostrva bila umovita. Domoroci su koristili drvee da bi prevozili i podizali kamene kipove. Ostatak ume morao je nestati u ogromnom poaru koji je izazvan velikim ratom meu stanovnicima ostrva. Masakr je preiveo samo jedan ovek - Oroina, a poglavica Atan je bio njegov direktan potomak. Novim i novim razgovorima i pitanjima Hajerdal se polako pribliavao

verovatnoj istini. Saznao je da su pre mnogo vremena dugouhi dominirali kratkouhima. Ovi drugi su, zapravo, bili robovi, iji je zadatak bio da ostrvo oiste od obilja nekorisnog kamena kako bi se dobila obradiva zemlja. Kratkouhi su se, konano, pobunili. Izbio je 'graanski rat'. Da bi se isvetili, pobunjenici su ruili kamene kipove.

OVEK PTICAPostepeno, na ostrvu je poela da se raa jedna nova religija, u ijem je centru bio lik oveka - Ptice. Ta religija je zanela poglavice klanova i bukvalno spasla ostrvljane. U ast oveka - Ptice, na jugozapadnoj strani najveeg vulkana Rano Kao, sagraen je novi grad - Orongo. Nedaleko od obale, a nasuprot Orongu, nalazila su se dva siuna ostrva, Motu Iti i Motu Nui, oba prekrivena petroglifima u slavu oveka - Ptice. Svakoga prolea, najsposobniji i najjai mladii iz svakog plemena trkali su se plivajui kroz uzburkano more prepuno ajkula do ostrva Motu Nui, da bi videli prvo jaje koje je te godine snela morska lasta - Manu Tara. Najspretniji mladi bi ukrao jaje, vratio se plivajui nazad i uspeo se uz strme stene rodnog ostrva. Pobednik, o kome je odluivao svetenik, sa svojim saplemenicima bi vladao ostrvom godinu dana. Imao je pravo da bira iz oskudnih zaliha hranu i odgovornost da ostatak pravilno raspodeli ostrvljanima. Stvorivi sistem koji je spreavao dalje iscrpljivanje ivotnih resursa i uspostavivi plemensku toleranciju, Rapa Nui su uspeli da opstanu sve do dolaska Evropljana.

GDE JE ISTINADa li se Hejerdal imalo pribliio istini za kojom je tragao? Mnoge analize kau da nije! Karbonskom datacijom je, recimo, utvreno da su poslednji kipovi sa Uskrnjih ostrva napravljeni oko 1680. godine. Kratkouhi su se doselili tamo mnogo kasnije. Ipak, otkriveni su tragovi ogromnog poara koji se podudara sa prestankom pravljenja kipova. Hajerdala je zanimalo i ko su bili i odakle su doli dugouhi, gospodari ostrva. Prema legendi, oni su imali belu kou i kosu crvenu kao plamen. Manji deo stanovnika ostrva i danas ima belu kou i crvenu kosu. Malo dalje, kroz legende June Amerike, sreu se bradati bogovi plamene kose i visokog rasta. Jedan od takvih bia je i bog Kvecalkoatl. A istraiva i osvaja Francisko Pisaro primetio je, po dolasku u Peru, da su lanovi kraljevske porodice Inka znatno vii rastom od svojih podanika, da im je koa blea a kosa crvenkasta. Indijanci su mu objasnili da su oni 'virakoha', odnosno da pripadaju vioj, boanskoj rasi. Uostalom, i evropske osvajae prihvatili su kao boanska bia, zbog ega im nisu pruali nikakav otpor. Da li su peruanski Indijanci imali veze sa dugouhima? U pokuaju da odgovori na ovo pitanje Hajerdal je dao na analizu krv dugouhih stanovnika Uskrnjih ostrva. Odgovor iz laboratorije bio je odrean: ti ljudi nisu imali

nikakve veze sa junoamerikim indijancima niti sa stanovnicima Polinezije. Odakle su onda doli ljudi koji su i bez tehnikih znanja umeli da koriste toak ipolugu? Hejerdalu je u jednom trenutku palo na pamet da su Uskrnja ostrva, moda, deo potopljenog kontinenta. Na ostrvu se, naime, vide i poploani putevi koji vode direktno u more. Da li su se nastavljali na morskom dnu? Pokuao je to da proveri. Jedan ronilac iz ekipe istraio je dno mora, ali putevi su, kao to se i sa kopna videlo, u moru odjednom zavravani?! Erih fon Deniken objavio je 1976. godine svoju teoriju o Uskrnjim ostrvima, naravno, vezanu za vanzemaljce. Po njemu, divovske kipove je mogla da podigne samo nadljudska inteligencija. Vanzemaljci su se, tvrdi Deniken, sluajno nali na ostrvu sa kojeg nisu mogli da odu, i onda su, iz puke dosade, isklesali stotine kipova. Na kraju je po njih doao svemirski brod. Da bi potkrepio svoju tezu, Deniken kae da domoroci nisu imali ni ime da kleu tako tvrd kamen, niti sredstva da ga pomere, i da ih, uostalom, nije bilo dovoljno za tako velike poduhvate. 'eirii' na kipovima su, po Denikenu, naravno, kacige. Tor Hejerdal je 1976. godine, na insistiranje jednog amerikog publiciste koji je kasnije od toga napravio knjigu, odgovorio Denikenu pobijajui njegove teze. Ipak, dosta sveta i danas veruje Denikenovim tvrdnjama. Zar ne ide njima u prilog i jedna od ostvrskih legendi koja govori o ljudima pticama? Po Denikenu, oni su simbol vanzemaljaca, dok antropolozi o njima misle isto to i o ostalim animalnim simbolima. Postoji i hipoteza da su prve kipove zaista pravili vanzemaljci ili prve generacije njihovih potomaka, nastalih genetskim meanjem sa domorocima. Kasnije je seanje izbledelo, ali su stanovnici ostrva nastavili da ih prave, sada ve kao svoje idole.

ISTORIJA USKRNJEG OSTRVA

V-VIII vek nove ere: Na ostrvo stiu prvi naseljenici. Genetske analize zuba i mitohondrijalne DNK pokazuju da su ovi ljudi stigli sa Markeskih ostrva u Francuskoj Polineziji, udaljenih od Uskrnjeg ostrva 4.185 kilometara ka zapadu. Najstarija ostrvska statua potie iz 5. veka nove ere i neverovatno je slina Tiki statuama sa Markeskih ostrva. IX-XI vek nove ere: Raanje civilizacije Rapa Nui. Svaki klan pokuava da napravi najvei i najbolji Moai - gigantsku skulpturu koja predstavlja njihove pretke. Bavili su se ribolovom, poljoprivredom i gajenjem ivine. XII-XVI vek nove ere: Vrhunac Moai religeije. Rapa Nui su svoje dinovske skulpture transportovali pomou drvenih oblica, napravljenih od stabala drvea. XVI vek: Siromatvo morskih resursa, nateralo je ljude da gotovo potpuno iscrpe zemljite. Previe stabala je poseeno da bi se transportovale skulpture. Ljudi su izgubili veru u pretke i Moai religija je naputena. Meusobno zaraeni klanovi se bore za prevlast nad ogranienim ostrvskim resursima hrane, a kanibalizam postaje svakodnevna pojava. XVII-XVIII vek: Religija oveka - Ptice se uzdie na vreme da sprei pojavu potpune anarhije na ostrvu. Petroglifi pokazuju da je ampion takmienja oveka Ptice bio izuzetno potovan i oboavan. XVIII-XIX vek: Dolazak Evropljana bio je vie nego to je krhki ekosistem ostrva mogao da podnese. Tokom 1862. godine, veina ostrvskih domorodaca je zavrila u kandama trgovaca robljem. Oni koji su uspeli da pobegnu i da se vrate, svojim saplemenicima su doneli novu nevolju - male boginje. Tako je zauvek izgubljen i klju za razumevanje pisanog jezika Rapa Nui. Kipovi sa Uskrnjih ostrva i dalje su predivni i posebno tajanstveni. Moda e ta tajna, nekim

udom, jednog dana biti otkrivena, a sve dotle teorije o njima e biti samo manje ili vie verovatne.

3. TAJANSTVENI KRUGOVI U ITU

NEODGONETNUTE PORUKE OVEANSTVU...

Zato britanske obavetajne slube pokuavaju da 'krugove u itu' proglase najobinijom alom, a u Americi ih unitavaju 'ljudi u crnom'?

Fenomen tajanstvenih krugova u itu ne prestaje da uzbuuje duhove, a broj zainteresovanih eksperata za ovu vrstu paranormalnog stvaranja stalno narasta. Jer, svakog leta se sve ponavlja, s tom razlikom to su krugovi i simboli sada jo raznovrsniji i neuporedivo zagonetniji. Novost je i to to fenomen vie nije iskljuivo britanski. U meuvremenu suotkriveni slini simboli i u itnim poljima, Irske, Holandije, panije, Portugala, Italije, Bugarske, SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Japana i u Rusiji. Strunjaci su pokuali da ovu pojavu simbola na poljima objasne na vie naina: po jednima, radi se o elektromagnetskim silama, drugi opet smatraju da su ito napala razna gljiviasta oboljenja (ove gljive izgleda imaju veliki smisao za kreativnost), trei ne iskljuuju vojne akcije, a ponovljena je i teorija o olujnim vetrovima. Raspravlja se i o moguim fizikalnim, botanikim, meteorolokim, tehnolokim, geolokim ili psihokinetikim procesima. A moda je u pitanju i vie faktora istovremeno. Jedna grupa eksperata ograniila se iskljuivo na tumaenje znakova. Da li je u pitanju neka poruka, i ako jeste onda kakvi su motivi onih koji je alju? Da li nekohoe da nas upozori na neto ili da nas, prosto, o neemu informie? Ili su u pitanju neki posebni planovi? Da ti

znakovi, moda, nemaju veze sa mranim prognozama eventualnih klimatskih katastrofa na zemlji? Ili je to nagovetaj kraja jedne i poetka druge epohe u razvoju nae planete? Da nije u pitanju neko nepoznato kosmiko bie? Strunjaci su u jednom jedinstveni: u stvaranju simbola nije uestvovala ljudska ruka, niti se pak radi o nekom prirodnom procesu. jedan od strunjaka za tajanstvene krugove, Pat Delgado, vrsto je uveren da je re o nekoj nepoznatoj energiji, ili pak o nekoj, takoe nedokuivoj, visokorazvijenoj, moda, kosmikoj inteligenciji. Sam Pat Delgado je u svoje vreme radio kao radarski ekspert pri NASA-i. Kako on kae: 'Ova inteligencija je spiritualne, a moda i paranormalne prirode. Ne postoji re kojom bi se mogla definisati. A sa naim dosadanjim saznanjima nismo u stanju da zagonetku reimo'.

PLAVIASTO SVETLUCANJE

Zanimljivo je da poleglo ito nastavlja da raste i u horizontalnom poloaju, da nijedna jedina stabljika nije povreena sa spoljne strane i ne pokazuje da je pojava izazvana nasilnim putem. Botaniari su, meutim, uspeli da vide kako je ito u zagonetnim krugovima donekle promenilo svoju molekularnu strukturu. Jedan od strunjaka, Dord Vingfild, misli da se u tim simbolima krije jedan vii, transcendentalni, metafiziki smisao. On je mnoge dane i noi provodio na engleskim itnim poljima i bio zapanjen priom jedne ene koja je prilikom svog prvog susreta sa tajanstvenim znakovima primetila kako sa krunih ivica klasje svetluca plavim svetlom. Vingfild je uoio da se mnogi piktogrami u itu sastoje od veoma uskih pravih i krunih linija u koje ne moe stati ljudska stopa. Stabljike su krajnje precizno presavijene. Neki simboli su eliptinog oblika, a pojavile su se i figure u kojima se centar uskovitlane povrine nije poklapao sa geometrijskim centrom. Ponegde postoje i jasno uoljivi znaci koji pokazuju pravac kako da se prie zagonetnim krugovima. Zanimljiva su i razmiljanja o tome koliko je vremena bilo potrebno da se simboli, od kojih neki imaju prenik od ak 140 metara, ugraviraju u itna polja. Na osnovu raspoloivih elemenata utvreno je da je sve trajalo samo nekoliko sekundi. Zanimljivo je i to da se broj krugova poveava iz godine u godinu. Uz to, nijedan ovek do sada nije uspeo da vidi kako se stvaraju zagonetni piktogrami, iako je veliki broj ljudi iz june Engleske provodio dane i noi na itnim poljima - upravo tamo gde su se figure i pojavljivale. Neki od njih tvrde da su videli kako se stabljike povijaju bez ikakvog uma, a da pri tom nisu uoili nita to tu pojavu prouzrokuje. Izuzetno je zanimljivo, da je primeeno da na mestima gde su prolog leta vieni krugovi, ovog puta nita nije moglo da raste. Ispitano je zemljite, ali nije otkriveno nita to bi dovelo do neplodnosti. Jedino su retke, zakrljale stabljike pokazale da imaju manje fosfata i nitrata, ali zato sadre mnogo vie hranljivih materija nego to je uobiajeno. Strunjak Dor Vingfiled smatra da se radi o nekoj vioj inteligenciji, o neemu to je ivo i to je u neposrednoj vezi sa odsustvom nae kolektivne svesti. A poruku piktograma treba traiti u njihovom simbolikom sadraju. Neki znakovi veoma su nalik prastarim religioznim i mistinim simbolima, recimo onim koji prikazuju Zemlju i Sunce. Jasno je da se simbolika svih tih znakova obraa nesvesnom u nama. Nije beznaajno to se najvei broj krunica pojavio u blizini drevnih keltskih svetilita, kao to je na primer Silneri Hil.

ITNI KRUG KRAJA SVETAJedan od najmisterioznijih krugova u itu pojavio se u gore spomenutom Silberi Hilu, blizu Avberija (Viltajr, Engleska). Nastao je u toku dve noi, 2. i 3. augusta,veliine je fudbalskog igralita, a svojom strukturom i simbolikom, kako je ustanovljeno, neodoljivo posea na kalendarske krugove Maja i Asteka. Ova slinost, gotovo podudarnost, veoma je uzbudila i zainteresovala ne samo britanske istraivae ovog fenomena, jer, koliko se zna, ovo je prvi itni krug koji predskazuje neki datum u budunosti. I to veoma blizak, jer je re, sasvim precizno, o 21./22. decembru 2012. godine. A prema kalendaru Maja i Asteka, to je tana datum 'kraja vremena' ili 'kraja sveta'. U najkraem. Maje su imale ak 17 razliitih kalendara, zasnovanih na kruenju Meseca oko Zemlje (kalendar Tun-Uc), Zemlje oko Sunca (Haab), Venere oko Sunca, Plajada u galaksiji (Tzolkin) ... Ovaj poslednji, od istraivaa nazvan i 'sveti' i 'galaktiki', pratio je kretanje Plejada za koje su iznali da se odvija u ciklusima od po 26.000 godina. Kada se zavri jedan ciklus, naravno, otpoinje novi. A 2012. se poklapa tano sa krajem jednog ciklusa. Meutim, te godine se zavrava i jo jedan njihov kalendar, nazvan 'kruni', koji je nastao iz svojevrsne kombinacije Tzolkin i Haab ciklusa. Po njemu, poslednja, to jest ova naa civilizacija trajae 13 baktuna, a zapoela je 13. avgusta 3114. godine pre Hrista i zavrie se, kako smo gore spomenuli 21./22. decembra 2012. godine.

ISCELJUJUA ENERGIJABilo je pokuaja da se utvrdi kako zagonetni krugovi i ostali simboli u itu deluju na ljude. Farmeri i radnici na farmama tvrde da ih piktogrami neodoljivo privlae i da se, neretko i bez svoje volje, stalno vraaju u njih. Drugi pak kau da su svaki put kad su se nali u krugu osetili neobinu toplotu koja je snano zraila iz zemlje. Mnogima je polo za rukom da u svojim rukama akumuliraju toliko te

nepoznate energije da su je, kasnije, mogli prenositi i na druge. Naroito su ene osetile tu energiju kao veoma lekovitu i posle svake posete krugovima, oseale su veliki elan i snagu. Ali, pojedinci su se alili da su odjednom osetili umor i glavobolju. Sada mnogi dolaze da stavljaju ruku na samu ivicu kruga ili nekog drugog simbola, jer se veruje da taj dodir lei od ove ili one bolesti. ak i sam Pat Delgado tvrdi kako tajanstven energija itnih krugova u poslednje vreme i u njegovom ivotu igra sve veu ulogu. Sada, kae, lei ljude samo dodirom ruke. Ovo naroito pomae kod kostobolje, ekcema, glavobolje i depresije.

PORICATELJI I LAOVIOni koji su pratili vesti koje su se ticale misterioznih krugova u itu, moda se i seaju dvojice penzionera koji su jednom engleskom listu, dakle i tampu celog sveta, izjavili da su oni pravili krugove u itu. Dobro, zna se da su oni lagali. Ali, saznalo se i neto jo mnogo gore - da su lagali po nalogu, i to ni manje ni vie nego po nalogu agenata britanske tajne slube MI5, ekvivalenta ozloglaene amerike CIA-e. Prva indikacija se pojavila kada je Kolin Endrjuz, engleski istraiva krugova u itu, upitao ovu dvojicu starih penzionera na koji nain su napravili tako savrene krugove za koje su tvrdili da su njihova dela. Oni na to pitanje nisu umeli da

4. BERMUDSKI TROUGAO

ODLETELI U VENU MISTERIJU... Gde su se zauvek isgubile stotine letelica i brodova?

Jedan od najuvenijih i najzagonetnijih sluajeva nestanka aviona iznad Bermudskog trougla desio se sunanog decembarskog dana 1945. u 14 asova i 10 minuta. Pet torpednih bombardera tipa 'osvetnik' poletelo je iz amerike vazdune baze Loderdejl, u Floridi. Krenuli su u pravcu istoka, prema Bahamskim ostrvima, na put dug 600 kilometara. Njihov let nazvan je Let 19 i bio je rutinskaveba. Jednomotorni avioni, sa ukupno 14 lanova posade, trebalo je da uvebavaju bombardovanje ciljeva Kvoka i Pilei greben, blizu ostrva Bimini. Potom je trebalo da se vrate u bazu Loderdejl, na vreme za veeru. Meutim nikada se nisu vratili. Poslednji svedoci Leta 19 bili su na jednom ribarskom brodu. Petog decembra 1945. oko 15 asova, istono od ostrva Bimini, 'osvetnici' su preleteli iznad glava ribara. Komandujui, porunik arls Tejlor, pozvao je u 15 asova i 40 minuta bazu i obavestio nadlene da su u nevolji, jer su se izgubili. Poslednji razgovor sa bazom obavljen je oko 18 asova. Posle toga eskadrili Leta 19 zauvek se izgubio trag. Hidroavion 'Martin Mariner', sa posadom od 13 lanova odmah je poleteo da traga za 'osvetnicima'. Ali, ve nakon desetak minuta leta njegova radio veza sa bazom u Loderdejlu bila je prekinuta i vie nikada nije uspostavljena. Ratna mornarica SAD organizovala je do tada najobimniju spasilaku operaciju. Desetine brodova i stotine aviona pet dana tragali su za nestalima. Meutim, nije bilo ni tela, ni olupina, ni tragova ulja, ba niega to bi moglo biti bilo kakav trag. Istraga je bila nemona da ponudi bilo kakvo objanjenje. PRIRODNE ILI ZLE SILE Sluaj izgubljene eskadrile 'osvetnika' ostao je do dan danas velika misterija. Bio je to prvi zagonetni nestanak nad Bermudskim trouglom. Pojavile su se raznorazne prie o tome da se

neto zlokobno deava u tom delu istone obale Amerike. Nagaalo se da je Bermudski trougao mesto vremenskih iskrivljenja i udnih energetskih polja, gde su, zbog elektromagnetnih uticaja, radio i navigacioni ureaji beskorisni. Neki su pretpostavljali da su u deavanjima u Bermudskom trouglu upletene neke jezive natprirodne sile, pa ak i da su u sve ukljueni i vanzemaljci. Pet godina nakon nestanka Leta 19, 16 septembra 1950. reporter Asoijeted presa E.V. Dons napisao je lanak o 'Izgubljenoj patroli' - kako je nazvao nestalu eskadrilu 'osvetnika'. Naveo je i jo nekoliko narednih nesrenih sluajeva brodova i aviona u istoj oblasti, koja se protee juno od Bermuda, na relaciji Majami-Portoriko. Donsov lanak dobio je veliki publicitet. Uskoro su se pojavile raznorazne prie o 'groblju' raznih plovila i aviona u tom delu Atlantskog okeana. Po nekima, svi ti sluajevi nesrea u Bermudskom trouglu su delo zlih sila. Razraivane po novinama, asopisima i knjigama, ove prie postale su sve neverovatnije. Na primer, u jednoj od njih, izvesni porunik Voker izbezumljeno vie u svojoj poslednjoj radio poruci: 'Znam gde sam sada...Ne idite za mnom... Izgledaju kao da su iz svemira!'. A u filmu 'Bliski susreti tree vrste', Stiven Spilberg iskazao je svoje uverenje da su pilote Leta 19 oteli vanzemaljci. ISTORIJA ZAGONETKI Da bi proirili misteriju i nali joj korene, autori jedne knjige o Bermudskom trouglu uli su u trag davnim zbivanjima na ovom podruju. Navodno se dolo i do nekih podataka o tome da je i pre neto vie od pet vekova i Kristofor Kolombo imao zagonetna iskustva u ovoj oblasti. Jo u 16. veku, kada je poelo intenzivnije istraivanje Novog sveta, sujeverni mornari su priali o morskim nemanima koje razbijaju brodove i gutaju mornare. Izdrugih dokumentovanih iskustava moe se, na primer, videti da su izmeu 1781. i 1812. godine isezla etiri amerika ratna broda. Godine 1880. po vedrom danu bez vetra, isplovio je sa Bermudskih ostrva britanski brod za obuku 'Atlantida'. Nestao je zajedno sa 250 ljudi na njemu. Ameriki brod za snabdevanje 'Kiklop' napustio je 4. marta 1918. Barbadoska ostrva. Plovio je za Baltimor, ali tamo nikada nije stigao. To su samo neki od primera misterioznih nestanaka iz prolosti. Za svaki brod nestao u ovom podruju postojala je mogunost da bude proglaen rtvom 'nepoznate aveti'. U Bermudskom trouglu nestajali su i panski jedrenjaci, britanske fregate, brodovi Sjedinjenih Drava za snabdevanje, tovarni brodovi i tankeri mnogih zemalja. U njemu je do danas nestalo i nekoliko stotina aviona, a ivote je izgubilo nekoliko hiljada ljudi. Ipak, uzevi sve u obzir, Ratna mornarica SAD-a ne smatra da su vode Bermudskog trougla neto posebno opasne. I Obalska straa SAD, koja ima spasilaku bazu u MAjamiju, veruje da se veina nestanaka moe pripisati 'jedinstvenim odlikama sredine' tog regiona. To je mesto gde je golfska struja veoma jaka i gde se litice kontinentalnog grebena sputaju u kanjone duboke kilometrima. U podvodnim peinama stvaraju se veoma jake struje, a arktiki vetrovi susreu se sa toplim tropskim vazduhom, pa voda postaje opasno utdljiva, stvarajui tornada i iznenadne oluje.

DA LI SU PILOTI POGREILI Ima istraivaa Bermudskog trougla koji smatraju da u tom podruju na ovekovu orijentaciju utiu odreene sile. Neki ugledni geolozi tvrde da na Zemlji, odnosno u njenom

magnetnom polju - ija priroda jo nije objanjena u potpunosti, postoje oblasti u kojima nastaju razni poremeaji. U Bermudskom trouglu, na primer, igla kompasa zaokree ak i za 20 stepeni u odnosu na stvari pravac sever-jug. To znai da se ona usmerava prema geografskom, a ne prema magnetnom polju. Navigatori o tome strogo vode rauna, da se ne bi dogodila nesrea. Kombinacija reznih sila sigurno je jedno od najloginijih objanjenja za fenomen Bermudskog trougla. Meutim, da se vratimo na nestanak eskadrile 'osvetnika', tojest Letu 19, iz decembra 1945. Pilot Don Majer dugi niz godina istrauje sudbinu 'izgubljene patrole'. On tvrdi da su se oni jednostavno izgubili i da su zatim bili 'progutani' u nekoj velikoj oluji. Navodno, on tano zna ta se dogodilo sa Letom 19. Prema njegovoj teoriji, pet avion tipa 'osvetnik' trebalo je, posle vebe bombardovanja, da produe let na istog do spruda zvanog Velika uzengija, a zatim ka severu do spruda Veliko jedro, i, najzad, da se okrenu jugozapadu radi povratka u bazu Loderdejl. Meutim, nakon 90 minuta, porunik Tejlor isvestio je bazu da su njegovi kompasi pokvareni i da ne znaju gde se nalaze. Smatrao je da se nalaze negde iznad Floride, mnogo dalje od eljenog kursa. Majer, koji je godinama leteo nad podrujem Floride i Kariba, prouavao je radio izvetaje i procenjivao vetrove, vreme i potronju goriva. Unosio je na kartu marutu 'osvetnika', dokazujui da oni nisu bili iznad navedenih sprudova, ve iznad veoma slinih ostrva zvanih Abako. Znai, prema Majerovom miljenju, kada je Tejlor naredio pilotima da lete severoistono, da bi doli do Floride, on ih je u stvari uputio jo dublje ka puini Atlantika. Dok su krivudali po pogoranom vremenu, nestalo im je goriva, pa su pali u okean. U okviru ovih tvrdnji Majer je organizovao i ekspediciju ne bi li pronaao olupine 'izgubljene patrole'. Majerov rad ostao je u domenu teorije, sve dok tragedija koja je usledila nije bacila vie svetla. Neposredno posle poletanja iz Kejp Kaneverala, spejs atl 'elender' je eksplodirao. Bilo je to 1986. godine. Sva mogua oprema za podvodno istraivanje bila je hitno dopremljena na Floridu. Trebalo je ispitati morsko dno kod Kejp Kaneverala, ne bi li se pronali ostaci letelice. Top priliko, na morskom dnu otkriven je jedan stari ratni avion, verovatno DC 3. Ali, Majer je mislio drugaije. Uspeo je da izdejstvuje povratak podmornice na mesto gde se nalazila olupina tog aviona. Na dubini oko 120 metara i oko etiri kilometra od mesta gde je Majer proraunao da je potonuo Let 19, podvodne kamere snimile su karakteristian mitraljez, kakav su imali avioni tipa 'osvetnik'. Avion je izvaen iz vode. 'Bila je to samo gomila re. Proveo sam dva meseca ribajui ga, ali nije bilo naina da se identifikuje. Verujem da je to bio avion kojim je pilotirao jedan od lanova Leta 19, kapetan Dord Stivens. Njegov avion imao je registarski broj 73209, a mi smo pronali samo 209, ispisano u fragmentima. Nismo mogli sa sigurnou da dokaemo da je to zaista bio avion iz Leta 19' - ovako je razoarano ispriao MAjer. Ratna mornarica SAD preuzela je ostatke aviona i prodal ih u staro gvoe. Majer nije mogao sebi da priuti dalja istraivanja da bi potkrepio svoju teoriju. Tada je sa Floride stigao Grejem Hoks. Hoks, roen u Londonu, uven je po istraivanju dubokih voda. Dok je njukao okolo u svom istraivakom brodu 'Duboko more', njegov sonar i kamera uhvatili su profile pet aviona tipa 'osvetnik'. Bili su uspravljeni i uglavnom neoteeni. Nalazili su se na dubili od oko 200 metara, u krugu od oko dva i po kilometra. Baza Loderdejl udaljena je 30 kilometara od tog mesta. Izgledalo je da se najzagonetnija avionska misterija Bermudskog trougla najzad poinje reavati. KAO PESMA SIRENA

Meutim, posle mesec dana medijske histerije, Hoks je objavio da to zapravo nisu avioni sa Leta 19. Detaljnim pregledima otkriveno je da to jeste pet 'osvetnika', ali ne onih 'pravih'. Identifikacioni brojevi nisu se uopte poklapali, a naeni avioni bili su stariji od onih koji su nestali 1945. godine. 'Osvetnici' koje je pronaao Hoks su, izgleda, zavravali u okeanu grekama pilota koji su se obuavali na top podruju izmeu 1943. i 1945. Arhiva ratne mornarice SAD obelodanila je da je, osim 'Izgubljene patrole', tih godina bar jo 129 drugih 'osvetnika' bilo rtva loe procene leta svojih pilota ili nevremena. Prema Hoksovom miljenju, jedini izazivai katastrofa aviona i brodova u Bermudskom trouglu jesu meteoroloke neprilike u tom delu Atlantika. 'Tamo je vreme nepravedno. Ako idete oko rta Horn oekuje vas loe vreme, ali u Floridi ljudi sede u kouljama kratkih rukava na jakom suncu. Vreme je kao pesma sirena, gadne oluje iznenada udaraju, brzo nestaju i niko ih nikad vie ne vidi' - pria Hoks. Ipak, Hoks je pomalo i zadovoljan to 'Izgubljena patrola' jo nije pronaena. Ne eli da on bude taj koji e 'zakopati' legendu o Letu 19. Kako on kae - 'Ljudi bi vie voleli da se u Bermudskom trouglu krije udovote kao, na primer, ono iz Loh Nesa, ili da su deavanja uzrokovana nekim natprirodnim silama. Moe se rei da je misterija Bermudskog trougla i danas veoma iva'.

NEOBJANJENA IEZNUA Od mnogih nestanak i nesrea u Bermudskom trouglu naveemo samo neke. U luci Norfolk u SAD, 27. maja 1968. vojni predstavnici i metani okupili su se da saekaju atomsku podmornicu 'Norfolk'. Sedam dana ranije javila se sa poloaja kod Azorskih ostrva. Posle toga prekinut je radio kontakt, verovalo se, zbog kvara na primopredajniku. Ali, podmornica se nije pojavila, pa su stotine aviona i brodovi krenuli u potragu. Prokrstarili su taj deo Atlantika uzdu i popreko, meutim podmornici nije bilo ni traga ni glasa. Ratna mornarica SAD nije uspela da pronae nikakvo objanjenje za ovu nesreu. Izmeu 30. juna i 10. jula 1969, znai za samo desetak dana, isezle su posade etiri plovna objekta. Najpre je, 30. juna, jedan britanski brod naiao na naputenu lau dugaku 18 metara. Nikakvih tragova posade nije bilo. Zatim je, 6. jula, jedan vedski brod naiao na est metara dugi amac. Utvreno je da je potpuno ispravan, ali da je posada isezla. Britanski tanker 'Helisoma' otkrio je izmeu Azorskih i Bermudskih ostrva lau dugu 110 metara, bez posade. I konano, 10. jula 1969. pronaena je 12 metara duga jahta, takoe bez ljudi. Sredinom aprila 197. teretnjak 'Milton latrides' nestao je na putu iz Nju Orleansa za Kejptaun. U martu 1973. teretnjak 'Anita', od dvadeset hiljada tona, isezao je na putu za Nemaku. Na sebi je imao 32 lana posade. Ronioci su, sredinom februara 1972. pronali u Meksikom zalivu ostatke tankera 'V.V. Fog', dugog 107 metara. Tanker je nestao 1. februara, sa 39 lanova posade. Pronaeno je kapetanovo telo u njegovoj kabini. U ruci je drao oljicu za kafu. I DALJE NA POETKU Engleski naunik Ajven Sanderson pretpostavlja da bi u dogaanjima u Bermudskom trouglu udela mogla imati i nama nepoznata podvodna civilizacija. Ako postoje, smatra on, verovatno nas u novije doba prouavaju. Moda u namavide opasnost po sopstvenu civilizaciju, to jest, za sopstveni opstanak. Zbog toga moda, podvodna bia izlaze iz okeana u leteim tanjirima i uzimaju

'uzorke' sa brodova i aviona. Sanderson ovu tvrdnju potkrepljuje mnogim izvetajima o NLOima koji su izletali velikom brzinom iz vode, naroito u blizini Floride. Novinar Art Ford ukazuje na koincidenciju da avioni i brodovi nestaju ba u podruju koje danas slui kao sektor iz kojeg se lansiraju svemirske rakete. Kako on kae: 'Nama je istona obala Floride idealna za ispaljivanje svemirskih brodova u kosmos. Moda je, isto tako, ovo podruje idealno i za ateriranje svemirskih letelica iz nama nepoznatog prostora Okeanski koridor od svemirske baze Kejp Kanaveral do baze Loderdejl nije optereen avionskim linijama, to jest, moe se rei da ih i nema'. To znai da je opasnost od sudara u vazduhu gotovo samo teoretska. Taj deo okeana mestimino je naikan malim ostrvima koja bi mogla sluiti kao 'oznake' za navoenje ili mesta za ateriranje u sluaju nevolje. Sva ta ostrva mogu da se prepoznaju i sa velike visine. arls Berlic, autor jedne od knjiga o Bermudskom trouglu, dozvoljava mogunost da ova misteriozna oblast, kao i neke druge vorne lokacije elektromagnetskih gravitacionih sila na zemlji, predstavljaju 'prozor' kroz koji dolaze i odlaze 'kosmiki posetioci' i odnose ljudska bia radi prouavanja, raznih eksperimentisanja ili neeg sasvim treeg. I tako, uprkos svim naporima, misterija Bermudskog trougla i dalje je daleko od reenja, i dalje nastavlja da golica nau matu.

5. GDE JE ATLANTIDA?

POSTOJI LI JO...?

Da li je to bila civilizacija koju su osnovali vanzemaljci i da li nau civilizaciju vode - mudraci sa Atlantide?

Najpoznatiji opis Atlantide dao je drevni grki filozof Platon, koji je izneo u dva svoja dijaloga Timaeusu i Critiasu. Prema zapisu u Timaeusu, priu o cvetajuoj civilizaciji na ostvru Atlantida i njenoj propasti od 10 milenijuma pre nae ere ispriao je atinskom dravniku Solonu jedan egipatski svetenik. Tajni spisi iz rozenkrojcerske biblioteke oznaavaju Platona kao uvara i poverenika atlantianske tradicije. Po njemu, ovo veliko ostrvo kontinent, nalazilo se iz Herkulovih stupova (Gibraltara), i

imalo je povrinu od 154.000 kvadratnih kilometara. Na njemu je ivelo oko 20 miliona stanovnika, a zemlja je obilovala toplim izvorima, plodnim ravnicama koje su bile ispresecane mnogim kanalima koji su omoguavali dve etve godipnje. O bogatstvu Atlantide govorio je podatak da je njen glavni grad bio opkoljen visokim bronzanim zidom, a dvorci i hramovi bili su prekriveni zlatom i srebrom. Do 9.000 godina pre Hrista ta je civilizacija gospodarila u tom delu sveta i njena dravna zajednica posluila je Platonu da osmisli svoje najvee delo 'Drava'. A onda, po zabelekama Platonovim, 'jednog uasnog dana i jedne uasne noi, Atlantidu je progutalo more'. GOSPODARI SILA IZ KOSMOSA Austrijski inenjer Oto Henrih Muk izneo je hipotezu da se Atlantida mogla nalaziti u blizini Azorskih ostrva, koja lee na udaljenosti od oko 1200 kilometara od Evrope. U oblasti Azorskih ostrva, greben koji deli dno Atlanstvog okeana na dva dela, i ija visina pod morem dostie 3.000 metara, iri se u plato irine 400 i duine 1.000 kilometara. Severno od njega podiu se podvodne vulkanske planine. Pojedini njihovi vrhovi uzdiu se nad povrinom okeana, a to su danas Azorska ostrva. Veliina i oblik podvodnog platoa podudaraju se sa Platonovim opisom Atlantide. Ono to je tajno drutvo Rozenkrojcera - Bratstvo Ruinog Krsta, dozvolilo da se otkrije javnosti kada je u pitanju Atlantida, zabeleio je u svojoj knjizi 'Nevidljiva imperija' francuski Veliki majstor Reda Ruinog krsta, Rajmon Bernar. Po njemu, ona je bila samo 'srce sveta', a kontinentom i kolonijama koje je imala irom sveta, upravljao je Savet mudraca, koji je, kao najvii organ, bio uvar tajnog znanja. Ono se nalazilo u hramu u obliku piramide. Sve ostale piramide u svetu graene su kao kopije ove glavne piramide, na paljivo odabranim lokacijama, ukljuujui i Keopsovu piramidu u Egiptu. 'Samo je jedna piramida, ipak, preslikavala savrenu piramidu, i to ak i urazliitoj razmeri: ona je poznata kao Keopsova piramida. Ona na licu sveta ovekoveava u potpunosti mudrosti Atlantiana, dok ostale piramide otkrivaju samo deo toga. Atlantiani su znali i prirodu i mo izvesnih kosmikih sila, naroito telurikih struja, i paljivo su ih primenjivali u poljoprivredi i harmonino odravali opti balans tih strujanja da, da bi izbegli geoloke katastrofe ije spreavanje se nalazilo van ljudske moi', -

govori Rajmon Bernar. Slinu funkciju su imali i megaliti, dolmeni i menhiri, koji su, tamo gde su takve zatite u obliku piramida bile suvine, oznaavali mesta gde su se sjedinjavale sile i fokusirala univerzalna kosmika energija, pa su bila pogodna za odravanje ceremonija. Ceo svet je bio konstruisan kao neka vrsta prijemnika i pojaivaa sila, izmeu ostalog i u cilju poboljanja poljoprivredih prinosa. ta je prema Bernaru, dovelo do katastrofe? Zbog intrige i neznanja, dolo je do pogrenog korienja piramide, i planetarna katastrofa bila je neminovna. Ona je izmeni lice Zemlje i ostala je u predanju zabeleena kao POTOP. Vrhovni mudraci Atlantide, svoje novo utoite pronali su u Egiptu.najsavreniju od svih,

VIZIJE EDGARA KEJSAPoznati ameriki vidovnjak Edgar Kejs imao je viziju Atlantide kao kontinenta koji su zapravo pogodile tri katastrofe: prve dve oko 15.600 godina pre Hrista, kada se podelila na ostrva, a prilikom poslednje kataklizme, pre 12.000 godina, potopljen je i ostatak. Atlantida se prostirala od Sargakog mora do Azora, na povrini jednakoj veliini Evrope i Male Azije zajedno. Pre poslednje katastrofe, rekao je Kejs, Atlantiani su se iselili u Peru, Egipat, Meksiko, Novi Meksiko i Kolorado, i mada je njihova civilizacija u poetku bila zaista na visokom nivou, vremenom je nestala. Na samom kontinentu, tvrdi Edgar Kejs, Atlantiani su znali tajnu koncentrisanja solarne energije u takozvani 'kamen sa magnetskim svojstvima', i ona se koristila u poljoprivredi, industriji, transportu, pa ak i u domainstvima. Veliki 'Atomski kamen' bio je smeten ispod kupole sa pokretnim zidovima, nalik onima u astronomskim opservatorijima. 'Njegova nevidljiva radijacija delovala je na primajue kamenje koje je snabdevalo pogonskom snagom vazdune, kopnene i morske maine. Veliki kamen bio je cilindrini kristal sa mnogo zaravnina, a njegov vrh je bio oblikovan na takav nain da je zarobljavao solarnu energiju i koncentrisao je u sredinu cilindra. Kejs je predvideo da e tragovi Atlantide biti otkriveni na tri mesta: u Egiptu, na ostrvu Biminiju i na Azorskim ostrvima. Ovo proroanstvo je dao 1940. godine, a informacije o Atlantianima, kako je tvrdio, dobio je 'direktno sa one strane'. Takoe je predvideo poetak ponovnog uzdizanja Atlantide, navodei da e Posejdonija biti prvo ostrvo koje e se ponovo pojaviti, i to oko 1968. ili najkasnije do 1976. godine. Dva su se

proroanstva do sada ostvarila !!!

NOVA POSEJDONIJAKonano, na 35.paraleli i u Bermudskom trouglu 1970. godine dogodio se zadivljujui fenomen: unutranja vatra tinjala je u paklenim pukotinama ostrva Lanzarot, a vode Furnasa, kod San Miguela, vrile su i tutnjale proizvodei blatnjave kratere, a pesak i lava novoroenog ostrva pored Fajala su se polako hladile. U isto vreme, francuski ronilac Dimitri Rebikof bio je prvi koji je primetioimpresivne podvodne mase blizu zapadne obale Biminija, mada je za vie od trideset godina na hiljade podvodnih ribolovaca obilazilo Bimini, malo ostrvo u Bahamima, oko 50 kilometara od Majamija, i ronilo u istoj oblasti gde i Rebikof, a da nikada niko od njih nije ak ni primetio nita slino. Te udne formacije stena, koje su se, kada ih je Rebikof u saradnji sa jednim amerikim profesorom fotografisao, pokazale kao antiki zidovi, bili su dugaki oko 76 metara i sastavljeni od ogromnih kamenih blokova visokih 4, 87 metara, i nalaze se est metara ispod povrine mora, a uzdiu se manje od 60 santimetara od morskog dna. Arheolozi su, mada nerado i vrlo oprezno, morali da priznaju da se radi o drevnim tvorevinama ljudskih ruku, i da nemaju objanjenja o kakvim graevinama se ovde radi, ko ih je podigao, kada i emu su sluile. Jedino su, na osnovu podatka dobijenog avionskim snimanjem da se zidine nalaze est metara ispod povrine mora, zakljuili da su ruevine stare od 6-7 hiljada godina, iz jednostavnog razloga to je tada Atlantik bio za toliko ispod sadanjeg nivoa. Meutim, s obzirom da je teko zamisliti da su graevine bile podignute na temeljima koje je zapljuskivao okean, i to jo u podruju koje su periodino pogaali uragani, zidine kod Biminija morale su biti bar jop pet do est mestara iznad morske povrine, to se onda vremenski poklapa sa pretpostavkom da je Atlantida nestala u talasima pre 12.000 godina.

OPET E IZRONITI NA SVETLOST DANAKada su, po Velikom majstoru rozenkrojcera, Rajmonu Bernaru, mudraci sa Atlantide izbegli pre poslednje katastrofe u Egipat, oni nisu obnovili svoju imperiju, poueni iskustvom koje su imali, nego su stvorili jedan univerzalni

plan - kako da CEO SVET POSTANE NOVA ATLANTIDA! Uinili su to tako to su se povukli u tajnost, ali su, ostavljajui ipak ljudima slobodnu volju, vodili i usmeravali itav na razvoj. Oni su davali oveanstvuotkria, navodei ga na njih, polako otvarajui bogatu riznicu naunog i tehnolokog znanja sauvanog sa Atlantide. Meutim sve to znanje je poreklom iz DRUGE GALAKSIJE, i doneli su ga oni koji su postali prvi vladari Atlantide, dakle vanzemaljci! Neki od njih vratili su se na svoju planetu, drugi su ostali na Zemlji da svoju misiju ispune do kraja. Sve zemaljske civilizacije potiu od te druge grupe - barem tako tvrdi Rajmon Bernar. Sada je dolo vreme izbora! Bie oznaeno ponovnim pojavljivanjem atlantianskih mudraca u javnosti, i oveanstvo e se suoiti sa mogunou velikog napretka, ukoliko dostignua bude koristilo u prave svrhe, ili totalne propasti - ali ovog puta ne samo jednog kontinenta, nego itave planete. Atlantida e, ubeen je Rajmon Bernar, izroniti iz mora i ljudska rasa e se vratiti na nju, upravo tamo odakle zapravo i potie, a nakon toga krenue u nova osvajanja, i budui vekovi donee uniju planeta i galaksija, to e konano, sa univerzalnim buenjem svesti, do kraja ispuniti poetni plan. Rozenkrojcerski tajni spisi nagovetavaju da dananji Atlantiani, koji su zamenili bivi Savet mudraca, i sada deluju rasuti svuda po svetu, i to u saradnji sa 'Visokim Savetom A...' - ne navodei o kakvom je Savetu ovde re. Da li e budunost potvrditi ovakva predvianja, ostaje da se vidi, a to se tie prolosti, poslednjih godina sve je vie potvrda da se izmeu 9.000 i 9.600 godina pre Hrista zaista dogodila kataklizma kakva je mogla da uniti Atlantidu! Naime, prouavanjem dna Meksikog zaliva, naunici su ustanovili da je pre 12.000 godina nivo mora naglo porastao, i da se podigao za oko 50 metara i poplavio kopno. Da li je to bila posledica topljenja gleera po zavretku ledenog doba, ili udara velikog asteroida o Zemlju, kako pretpostavljaju drugi naunici, moe samo da se nagaa. u svakom sluaju, u Bibliji je sauvana uspomena o optem potopu. Drugi dokaz pruio je poznati istraiva morskih dubina ak Kusto, koji je u blizini ostrva Andros, na Bahamima, otkrio na dubini od 50 metara podvodnu peinu ispunjenu stalagmitima i stalaktitima. Poznato je, meutim, da oni nastaju samo na povrini zemlje, a ni u kom sluaju na morskim dubinama, i to

postepenim taloenjem krenjaka koje traje hiljadama godina. I u blizini Hondurasa, Kusto je pronaao itav niz peina sa ovim peinskim nakitom, ali oni su stajali HORIZONTALNO, a ne vertikalno, to se protivi svim zakonima prirode! Jedino objanjenje je da su usled snanog potresa peine bile otkinute od kopna i tako se u neobinom poloaju nale na dnu mora. Analiza jednog stalagmita pokazala je da se dogodilo pre 12.000 godina. Postoji jo jedna pretpostavka koju su izneli neki okeanografi, a to je da je civilizacija Atlantide postojala davno na jednom grkom ostrvu u Egejskom moru. Ostrvo se tada zvalo Tera, a danas se zove Santorini, i da je oko 1.500. godine pre nae ere izbila na njemu jaka erupcija vulkana, da se usled toga obrazovao veliki talas cunami i da je sve to dovelo do nestanka napredne civilizacije na ostrvu Kritu. Bilo kako bilo, nove teorije e izlaziti na svetlost dana, ali dali e to uiniti i Atlantida, veliko je pitanje?

6. KO UBIJA NAUNIKE ?Postaje sve oiglednije da su naunici koji rade na tajnim projektima vrlo potrona roba i da u jednom momentu jednostavno bivaju likvidirani, da bi njihove gazde spreile eventualno curenje poverljivih podataka. Svi ovi ljudi su ivot izgubili pod vrlo misterioznim okolnostima, mada za sve njih zvanina istraga kae, da su izvrili samoubistvo.Zajedniko svima njima bilo je da su radili na tajnim projektima, Zvezdani tit, Ealon, bioloko oruje... Krenimo redom.

TEHNIKI TAJNI PROJEKTI, ZVEZDANI TIT, EALON...

Vidmal Daibhai, pakistanac koji je radio u General Electrics na vrlo osetljivom i tajnom projektu Zvezdanog tita, rata u vasioni, koji je bio pod patronatom NSA, to jest UK/USA.On je 4.augusta 1986. seo u svoj auto, odvezao se 200 kilometara do mosta u Bristolu i bacio se sa mosta Klifton.Policija je pod hitno ustanovila samoubistvo, mada nisu mogli da objasne otkud u automobilu dve ae do pola pune vina, iako Daibhai nikad nije pio.kotland jard je objavio da su naeni otisci prstiju i da je samoubica pripadao sekti Anu Pam Mission za koju se kasnije ustanovilo da nikada nije ni postojala.Osnovano se sumnja da mu je u samoubistvu "malo pomogla" NSA. Araf arif koji je radio u Markoni Defens Sistemu je 28.oktobra iz Londona otiao takoe u Bristol.Tamo je vezao kraj debelog konopca

za granu drveta, sebi namakao omu oko vrata, seo u automobil i krenuo.Glava mu je skoro otpala od tela. Avtar Singa koji je radio u Mrkoniju na vojnom programu, takoe je izvrio "samoubistvo" mada njegovo telo nije nikada pronaeno. David Sands, istraiva u firmi Erasmus koja je povezana sa Markonijem na vojnim projektima, 30.marta 1987. napunio je automobil sa kantama punim goriva, seo u auto i zaleteo se u zid naputene fabrike. Don Feri, penzionisani general koji je radio u Markoniju na napoznatom odbrambenom projektu, u julu 1990. godine doao je u svoj stan, ogolio ice elektrine instalacije i uhvatio ih golim rukama.Policija je odmah utvrdila da je izvrio samoubistvo, mada je nekoliko svedoka tvrdilo da su sa generalom u stanu neko vreme bila dvojica mukaraca. Endrju Hal se ubio u svojoj garai izduvnim gasovima od automobila.Isto je uradio i Dek Volfrand, koji je takoe radio u General Elektricsu kao istraiva.

Takoe, "samoubistva" su izvrili i naunici: Ernest Brokvej, Stiven Dikvater, Dord Frenk i Stefan Oke.Svi oni su bili angaovani od strane GCHO na projektutajne kontrole komunikacija.Jo barem petnaestak naunika koji su svi bili povezani sa projektima istraivanja vasione, NLO-a i vanzemaljaca, takoe su izvrili "samoubistvo", mada se smatra da su u stvari bili rtve tajanstvenih ljudi u crnom. Smatra se da su ljudi u crnom ili sajlensersi (oni koji primoravaju na utanje) u stvari komandosi tajenstvene grupe MAESTIK 12 iji su lanovi reeni da na bilo koji nain obezbede potpunu tajnost vojnim projektima kao i da uklanjaju sve one koji prekre njihova pravila utanja.

MIKROBIOLOZI, BIOLOKO ORUJEOd poetka 2000.godine do danas, na misteriozan nain stradalo je preko 40 mikrobiologa.Zajedniko svima bilo je to su se mnogi od njih bavili biolokim orujem.

Pet neimenovanih mikrobiologa poginulo je 4.oktobra 2001. kada im se sruio avion blizu ruske granice na Crnom moru.Navodno, avion je oboren raketom terorista.Nastradali mikrobiolozi leteli su iz Izraela u Novosibirsk.Izrael kao i Novosibirsk smatraju se vrhunskim centrima mikrobiolokih istraivanja.Novosibirsk je poznat kao nauni centar Sibira, u kojem se nalazi preko 50 istraivakih postrojenja i ak 13 univerziteta. Benito Kue, 52-godinji doktor, 12.novembra 2001. pretuen je do smrti od nepoznatih napadaa.Preminu je u bolnici.Dr Benito Kue bio

je elijski biolog i ekspert za infektivne bolesti koji je bio ukljuen u znaajna istraivanja side i kancera. Dr Don Vili (57 godina) nestao je samo etiri dana nakon Dr Kuea.Bio je vrhunski strunjak za smrtonosne zarazne viruse, ukljuujui HIV i Ebolu.Radio je na Harvardu i bio ukljuen u istraivanje DNK sekvenci.Njegovo vozilo naeno je naputeno na jednom mostu u blizini grada, a mesec dana kasnije pronaeno je njegovo telo u Misisipiju. Tri izraelska mikrobiologa, Aviai Berkman, Amiramp Eldor i Jakov Mesner, nastradala su 24.novembra 2001. godine u sumnjivom udesu putnikog aviona.Za ovu nesreu optueni su teroristi, mada neki smatraju da je u pitanju diverzija nekih monih interesnih grupa. Dr Dejvid varc (57 godina), 10.decembra 2001. godine izboden je noem u svojoj kui u Laudonu, Virdinija.Za ovo ubistvo optueni su trojica tinejdera koji su se bavili okultizmom.Dr Dejvid varc bio je uveni biofiziar, posebno cenjen u istraivanju DNK sekvenci. U Australiji je 14.decembra misteriozno stradao dr Set Van Ngujen (44 godine). On je naen mrtav u svojoj laboratoriji navodno uguen smrtonosnim gasom iscurelim iz rashladnog sistema.Dr Ngujen radio je na vakcini za zatitu od biolokog oruja, ili moda na samom njegovom stvaranju. U Engleskoj, 23.decembra 2001.godine, naen je mrtav Dr Vladimir Pasenik. Bio je ruski mikrobiolog koji je prebegao u Veliku Britaniju i poznat kao jedan od pionira istraivanja na polju biolokog oruja, priznat istraiva DNK sekvenci kao i tragalac za alternativnim antibioticima.Bio je bliski saradnik sa Vilijamom Patrikom koji je za vojsku SAD eksperimentisao sa antraksom.Po jednoj verziji Pasenik se zarazio u Londonu smrtonosnim virusom prilikom ekshumacije 10 rtava epidemije gripa iz 1919.godine. U januaru 2002. u Moskvi je naen mrtav ruski mikrobiolog, lan Ruske akademije nauka, dr Aleksej Bruslinski. U istom mesecu naen je mrtav jo jedan ruski mikrobiolog, dr Ivan Glebov.Zvanino, bio je rtva razbojnikog napada. 9.februara 2002. godine ispred svoje kue u Moskvi naen je mrtav dr Vladimir Korunov.Bio je ef mikrobiolokog odseka na ruskom Dravnom medicinskom fakultetu.Istog dana u ruskim novinama je objavljeno da je dr Korunov verovatno pronaao vakcinu za zatitu od biolokog oruja ili je pak radio na njegovom stvaranju. 12.februara 2002. godine, naen je mrtav u svojoj kui u Norviu u Engleskoj, dr Jan Langford, britanski mikrobiolog ruskog porekla.Bio je poznati specijalista za leukemiju i infektivne bolesti. 28.februara u San Francisku ubijena je biolog ruskog porekla, Tanja Holcmajer.U nju je pucao njen kolega Guang Huang, a nakon toga izvrio je samoubistvo.Holcmajerova je u Ameriku dola 1989. godine i upravo je bila na tragu jednog novog i efikasnijeg leka protiv side.

24.marta 2002. godine, dok je dogirao u Kembridu, na dr Dejvida Vin Vilijamsa naleteo je automobil i naneo mu smrtonosne povrede.Dr Vilijams je uestvovao u astrobiolokom istraivanju na Antarktiku i bio saradnik NASA-e.Pruavao je sposobnost adaptiranja mikroba u ekstremnim uslovima i prilikom bombardovanja ultravioletnim zracima, kao i globalno zagrevanje. 25.marta 2002. poginuo je u svom avionu Stiven Mostov, dekan na Univerzitetu u Koloradu.Dr Mostov bio je jedan od vodeih eksperata za infektivne bolesti i poznat kao veliki strunjak za bioterorizam. Dr Leland Rikman (47 godina), umro je 24.juna 2003. godine posle neke vrlo udne glavobolje.Smrt ga je zatekla u Africi u Lesotu gde je poduavao tamonje medicinske radnike preventivi u tretmanu side.Bio je ekspert u vie oblasti, infektivne bolesti, epidemiologija i mikrobiologija.Od 11.septembra 2001. godine bio je savetnik za bioterorizam. 18.juna 2003. godine umro je Dejvid Keli, britanski ekspert za bioloko oruje.Smrt je nastupila navodno posle jedne obine posekotine na runom zglobu.Bio je visoki zvaninik pri nekim vladinim slubama i vii savetnik za bioloko oruje u Ujedinjenim Nacijama. Profesor Majkl Peri (46godina) stradao je 11.oktobra 2003.godine u saobraajnom udesu kada je sleteo kolima u reku i udavio se.Bilo je to za vreme njegovog uea u suzbijanju jednog specijalnog virusa u oblasti Zapadnog Nila. Takoe u saobraajnom udesu 20.novembra 2003.godine, nastradao je i Robert Lesli Burgof (45 godina) iz Teksasa.Na njega je naleteo automobil koji je iz neobjanjivih razloga skoio na trotoar.Ovaj naunik bio je poznat po tome to je prouavao neki zagonetni virus koji je posebno harao na brodovima krstaricama. Poznati virusolog, Robert op, umro je 23.januara 2004. godine od komplikacija prilikom transplatacije plua (kasnije utvreno da je uzrok smrti nepoznat virus).Zalagao se za stvaranje jedinstvene laboratorije gde bi se izuavale sve zarazne bolesti kao i gde bi se vrila istraivanja za odbranu od biolokog oruja. Samo dan kasnije, posle Roberta opa, od sranog udara umro je i dr Majkl Patrik Kili, sa kojim je Robert op blisko saraivao u biolaboratoriji u Teksasu.Bio je ekspert za bolest ludih krava i ebolu. Mikrobiolog Vadake Srinivasan, umro je 13.marta 2004. od posledica saobraajnog udesa. 5.maja jedan neimenovani ruski naunik, smrtno je stradao u jednoj njihovoj laboratoriji, kada se navodno sluajno ubo pricem koji je sadrao virus ebole.

25.maja 2004. na potpuno isti nain nastradala je mikrobiolog Antonina Presnjakova, koja se takoe "sluajno" ubola pricem sa ebolom. 24.juna 2004.godine, naen je mrtav u svojoj kanselariji dr Asefa Tulu, epidemiolog iz Dalasa. 27.juna 2004.godine nastradao je mikrobiolog dr Pol Norman iz Solsberija.Sruio se sa svojim avionom cesnom u Devonu.Ostaci aviona su preneseni odmah u jednu bazu, ali izostao je izvetaj o uzroku udesa.Dr norman bio je takoe ekspert za hemijsko i bioloko oruje. 21.jula 2004.godine, umro je dr Don Bedvej, ekpert za infektivne bolesti i borac protiv zagaenja voda.Smrt je nastupila dve nedelje nakon to je dr Bedvej kod sebe primetio neke udne simptome. Istog dana naen je obeen u svojoj vikendivi, profesor Don Klark, ekpert za nauku o ivotinjama i biotehnolog.Bio je poznat po tome to su njegova genetska istraivanja stvorila uslove za raanje prve klonirane ivotinje, ovce Doli.Bio je i ef naune laboratorije gde je taj poduhvat i izveden. 2.novembra 2004.u Meksiku je umro pod nerazjanjenim okolnostima Don R.La Montanj.Bio je ekspert za infektivne bolesti. 29.decembra 2004.godine pod snenom lavinom nastradali su brani par Tom Torn i Bet Vilijams.Bili su eksperti za bolesti koje prenose ivotinje. 7.januara 2005. godine dr Jeong H. Im, naen je izboden noem u prtljaniku svog izgorelog automobila.

OSTALE OBLASTI

1997. godine ostrvo Monserat u Karipskom moru praktino je uniteno u vulkanskoj erupciji. Poginulo je 19 lica. Nakon toga je u San Francisku ubijen seizmolog Jan Davidovi. ta je zajedniko ovim dogaajima? Na lokalnoj stanici tada je prikazan snimak koji je uzburkao javnost. Dr Jan Davidovi je snimljenu traku ostavio kao zavetanje - uz napomenu da se emituje ako mu se desi neto nepredvieno. Na snimku je pokojni seizmolog optuio vladu SAD da je uestvovala u aktiviranju vulkana na ostrvu Monserat! Kako on kae: 'Mi smo odabrali Monserat zato to nije postojala opasnost po nae stanovnitvo, a prvi put (ta su koristili ranije?!) u izazivanju zemljotresa nismo koristili vibraciona postrojenja ili podzemne eksplozije, nego smo delovali preko naelektrisanja zemljine kore. Razvijena je jednostavna i jeftina aparatura koja moe da destabilizuje velike povrine, a buenje vulkana je mogue podstai za samo nekoliko sati. Dr Davidovi je radio za ameriku vojsku, na

Monseratu je proveo nekoliko meseci i ubijen je u trenutku kada je pregovarao sa San Francisko Hroniklom o objavljivanju tajnih istraivanja. 5.maja 2004.godine naeno je iskasapljeno i spakovano u tri kofera, telo Vilijama T.Mekgvira (39 godina), naunika tehnologa i vieg programera analitiara na Univerzitetu u Nju Dersiju. 14.maja 2004.godine naen je dr Eugen Malov, smrtno pretuen posle navodno jedne pljake.Bio je ekspert za alternativne energije i veoma cenjen strunjak u oblasti hladne fuzije.Zanimljivo je da je upravo bio objavio otvoreno pismo javnosti u kome je izneo da je samo pitanje dana kada e svet ugledati ureaj za proizvodnju besplatne energije. 22.juna 2004.godine nastradao je Tomas Gold, osniva Kornel centra za radiofiziku i istraivanje svemira. 29.juna 2004.pod vrlo misterioznim okolnostima, otrovan je arsenikom nuklearni fiziar Don Mjulen.Bio je saradnik proizvoaa aviona Daglasa. 21.jula 2004.godine, naeno je iskasapljeno telo irakog hemiara dr Basema al-Mudaresa. 5.septembra, ubijen je iraki nuklearni fiziar Mohamed Toki Husein al-Talakani. 21.decembra2004. ubijen je takoe iraki nuklearni fiziar, Taleb Ibrahim al-Daher. 13.oktobra 2004. stradao je u misterioznoj eksploziji svojih kola, naunik Metju Alison iz Filadelfije.

Oigledno da naunici koji rade na super tajnim projektima, kada odrade svoj deo posla, postaju potencijalna pretnja istim onima koji su ih i angaovali na tim projektima, a tada ...

7. CIA I VANZEMALJCI

ZATO IH KRIJU?

Trebalo je da proe mnogo godina i da se objavi itav niz zvunih i uvenih naslova na ovu temu, da bi se tak nakon 'Izvetaja Matrix', u kome su optube na ruun CIA-e zvanino dokumentovane, ozbiljno shvatila do tada potencijalna povezanost izmeu Vlade SAD-a i fenomena NLO-a.

STIGLI SUGodine 1989. u Las Vegasu na kongresu MUFONA-a (Matual UFO Network - Uzajamna UFO mrea), poznati istraiva iz oblasti nuklearne fizike, Stenton Fridman, podneo je izvetaj propraen najraznovrsnijim dokazima i dokumentima u vezi sa postojanjem i delovanjem MAESTIKA12 (Majestic-12, Majic-12 ili MJ-12). Meu svim ovim dokumentima naao se i uveni 'Memorandum Ajzenhauer', u kome se ovom generalu i tadanjem predsedniku objanjavala sutina MJ-12. Za isti kongres MUFON-a bio je predvien i izvetaj poznatog istraivaa vilijema mura, autora knjige 'Incident Ruzvel', koja govori o sluaju NLO-a koji se sruio u Rozvelu. Naime, Mur se tom prilikom pojavio 15 minuta pre predvienog vremena i zapoeo jedan nepredvieni govor. Osuo je gomilu optubi na svoj raun, raun Fridmana i jo dvojice istraivaa, izjavljujui da su izmanipulisali i falsifikovali dokumenta u vezi sa MJ-12. Takoe je iskoristio priliku da sebi optui da je bio Vladin agent, zaduen da uestvuje u organizovanom dezinformisanju, a u emu je uestvovala i grupa MJ-12. Njegove rei naile su na razliit prijem. Jedni su to smatrali ludou, dok udruenje CAUSE (Citizens Against UFO Secresy - Graani protiv tajnosti NLO-a) nije krilo zadovoljstvo. Najvanije od svega je da je informacija o

dezinformisanju skrenula panju javnosti uz ogroman publicitet. Kao to rekosmo, na poetku bee Maestik-12. Ova supertajna grupa, sastavljena od est vojnih lica i est naunika (otuda naziv MJ-12), bila je stvorena po specijalnoj i tajnoj direktivi predsednika Trumana, 24.09.1947. godine, a na savet Dr. Vonevara Bua (svugde ti Buovi) i Sekretara za odbranu, Dejmsa Forestala. (Na slici desno: srueni NLO, a u donjem desnom uglu se vidi telo.) Prvi direktor MJ-12 bio je Dr. Vonevar Bu, inae tadanji Trumanov nauni savetnik. Tokom 40-to godinjeg postojanja, ova organizacija je bila savetnik osam predsednika SAD-a. Od njenih prvobitnih lanova vie ni jedan nije meu ivima. Jedan dogaaj iz jula meseca 1947. je direktno uticao na formiranje MJ12. Tog jula meseca u oblasti Novog Meksika u SAD, sruila se jedna letelica nepoznatog porekla (najverovatnije interplanetarnog) i tom prilikom su pronaena etiri lea malih humanoidnih stvorenja, koji su se izgledalo je izvukli iz letelice neposredno pre eksplozije. Kasnije je o tome objavljena i knjiga, ve pomenutog Vilijema Mura 'The Roswell Incident'. Naime, diskoidnoj letelici je iznad Rozvela otpao deo, sainjen od nepoznatog materijala, za koji je kasnije utvreno da je to bio deo zida letelice. Delii su se rasprili po imanju nekog poljoprivrednika Frejzera, dok je letelica nastavila svoj let jo nekih 70-tak kilometara da bi se sruila u oblasti Korona. (Na slici levo: Detalj sa autopsije u Rosvelu) Kako u to vreme nije postojala nikakva zvanina zabrana informisanjao 'leteim tanjirima', pukovnik Blanar, koji je u to vreme bio komandant Vazduhoplovne baze Ruzvel, odobrio je portparolu baze, poruniku Hojtu, da da zvanino obavetenje svim novinskim agencijama. Meutim, ubrzo je isti pukovnik primio jedan besni ukor od svojih nadreenih, komandanta 8-og Vazduhoplovnog korpusa USAF, generala Rodera M.Remija i generala H. Vandemberga, tadanjeg vrhovnog efa Pentagona. Oni su mu naredili da u svim izjavama za tampu, koje e uslediti, govori o padu meteorolokog balona tipa Skajhuk, i da preuti sve o udnom metalu nalik na aluminijumsku foliju i o tajanstvenim hijeroglifima ispisanim po rasparanim delovima, pronaenim

po itavom imanju poljoprivrednika Frejzera, koji je tom prilikom bio primoran da preda sve do poslednjeg delia koji je pronaao, a koje je eleo da sauva kao uspomenu.

DOGAAJ U NOVOM MEKSIKUPrvi koji je progovorio o padu 'leteeg tanjira' u oblasti Asteka u Novom Meksiku, koji se dogodio 25.03.1948., bio je ufolog Frenk Skali, izazvavi veliku senzaciju svojom knjigom 'Iza leteih izvora' (Behind The Flying saucers). Skali je svoju knjigu napisao zahvaljujui pomoi dvojice ljudi koje pominje u istoj, a to su: Poslovni ovek Sajlas M.Njutn i naunik, strunjak za geomagnetizam, Dr. Leo A.Gebauer. Meutim, poznati ufolozi Vilijem tajnman i Derom Klark smatraju da kompletnu listu ljudi koji su Skaliju stavili na raspolaganje svoje znanje, ini zapravo 7-8 naunika od kojih je jedan i sam uestvovao na raiavanju ostataka, prouavanju unutranjosti sruene letelice i leeva pronaenih humanoida. Zahvaljujui tajnmanovoj knjizi 'Pad NLO-a iznad Acteka' (The UFO Crash At Aztec) imamo jo itav niz dokumentovanih dokaza o istom dogaaju. Tu je naprimer, jedan teleks poslat iz Vojnog generaltaba pomoniku efa Vrhovnog generaltaba u Vaingtonu. Teleks je poslat iz Kemp Hejla i sadravao je opis letelice i operacije uklanjanja ostataka. Jedna kopija ovog teleksa poslata je i specijalnom generaltabu za kontrapijunau, a koji se nalazio u Vojnoj vazduhoplovnoj bazi Poup u Severnoj Karolini. Tekst je bio sledei: 'Letei objekat, nepoznatog porekla, pronaen u blizini Asteka (Novi Meksiko); letelica je prenika oko 100 stopa (30 metara). U unutranjosti pronaeno 16 tela visine oko 4 stope (1.20 metara), ogromnih glava. Spoljni oklop letelice je od metala, tankog kao stranica nekog asopisa, ali tako tvrdog da je probijanje uobiajenim alatom bilo nemogue. Posed iznajmljen od vlasnika kako bi se olakalo raiavanje i prebacivanje letelice u bazu.' Hajde da vidimo kako se sve odvijalo. Tog 25.marta 1948. tri razliite radarske stanice rasporeene na strategijskom poloaju jugozapad SAD-a, primetile su prisustvo NLOa koji se nepravilno kretao, kao da je imao izvesnih problema. Jedna od ovih radarskih stanica, veoma velika i moderna, bila je smetena na vrhu jedne od planoina u oblasti 'etiri ugla' (four corners - oblast

gde se dodiruju Juta, Arizona, Novi Meksiko i Kolorado). Kasnije je ustanovljeno da su radarski talasi te stanice na neki udan nain otetili sistem pokretanja ove diskoidne letelice i na taj nain prouzrokovali gubitak kontrole i kasniji pad letelice. Pokuano je uspostavljanje komunikacije sa leteim objektom, meutim bez uspeha. Smesta je upozorena Komanda vazduhoplovne odbrane (Air Defence Comand ADC), tako da su lokalne jedinice bile stavljene u stanje pripravnosti. U isto vreme, direktor te radarske stanice poslao je ifrovanu telegrafsku poruku generalu Dordu S. Maralu (istom onom iz uvenog 'Maralovog plana' za pomo posleratnoj Evropi), koji je u to vreme bio dravni sekretar. Sadraj poruke je govorio o tome kako je uoen NLO koji e se, izgleda, svakog trenutka sruiti u oblasti 'etiri ugla'. Maral je smesta sazvao sastvank sa Veem efova Generaltaba, Savetom za dravnu bezbednost i predsednikom lino. Svi okupljeni su bili u stalno radiofonskom kontaktu sa ve pomenutom radarskom stanicom. Zatim, Maral nareuje ADC-u i njenim ve pripravnim vojnim letelicama da ne preduzimaju nikakvu akciju do njegove sledee naredbe. Potom, stupa u kontak sa direktorom MJ-12. Putem trigonometrije, iz radarskih stanica je proraunato mesto pada, u okolini Asteka. Informacija je odmah javlejna generalu Maralu, a on je tada izdao nareenje da u tom pravcu helikopterom odleti grupa za uviaje, iz Kemp Hejla. Kroz nekoliko sati, iz vojnog helikoptera je lokalizovano mesto pada. Letelica je bila prenika 30 metara i sa sredinjeg dela se uzdizalo neto nalik na kupolu. Mesto pada inila je jedna stenovita zaravan. Oficir koji je komandovao operacijom, javio je u bazu Kemp Hejl: 'Ispod sebe vidimo srueni letei tanjir, na oko 12 milja od Asteka'.

MARAL PREKIDA VEZUU tom trenutku prekinuta je veza sa radarskom stanicom, tako da je Maral ostao na vezi samo sa bazom. On je naredio ADC-u da prekine stanje pripravnosti, a radarskim stanicama je javljeno da se radilo o lanoj uzbuni i da nastave sa svojim rutinskim aktivnostima. Maral zatim nareuje komandantu specijalne jedinice za interplanetarne fenomene (IPU) da na lice mesta poalje grupu za raiavanje. Ova grupa je tano znala ta je trebalo da se uradi, jer su se gotovo godinu dana pripremali za slinu situaciju. A sve to iz razloga da bi se spreile pogreke iz sluaja Rozvel. Nakon toga, maral telefonira Dr Voneveru Buu, zamolivi ga da hitno organizuje improvizovanu grupu naunika koja

bi

otila na mesto pada, kao pratnja jedinice IPU-a. Ekipu koju je Bu uurbano organizovao, inila su sve sama ugledna imena: Dr. Don Nojman, fiziar i matematiar sa Prinstona; Dr. Robert Openhajmer, fiziar koji je upravljao projektom atomske bombe u Los Alamosu; Dr. Ditlu Vulf Bronk, fiziolog i biofiziar svetskog renomea; Dr. Lojd Berkner, geofiziar i elektro inenjer; Dr. Karl Ogst Heilend, geofiziar i ekpert za oblast magnetizma; Dr. Horas Buele Van Valkenburg, specijalsta za neorgansku hemiju sa Univerziteta Kolorado; Dr. Derom hansejker. ef Odeljenja za aeronautiku inenjeriju na institutu za tehnologiju Masausets. Svakom od njih, Dr. Bu je lino telefonirao, pozivajui ih da se u tano dogovoreno vreme sastanu na aerodromu Durango, u Koloradu. Rekao im je da je re o izuzetno vanoj misiji, i pri tom je insistirao na potpunoj tajnosti.

MALI HUMANOIDIKako se ne bi ponovila greka u odnosima sa javnou, svi uesnici ove operacije su najpre morali da poloe zakletvu kojom su se zaklinjali na apsolutnu tajnost. U suprotnom, ekale su ih drastine posledice. Ipak, bilo je i onih kojima su se omakle neke injenice, a meu njima su i dvojica naunika, Dr. nikolas Fon Popen i Dr. Dord Tajler. Obojica su priali previe i zbog toga bili konstantno praeni od strane CIA-e, da bi zatim obojica izgubili ivote pod misterioznim okolnostima. (Na slici dole: nepoznati oficir u rukovanju sa vanzemaljcem) Letelica je bila sastavljena od segmenata koji su bili tako savreno sklopljeni da je povrina izgledala potpuno ravna, bez spojeva, rafova i tome slinom. Pronaeno je 16 leeva humanoidnih bia od kojih su neki bili potpuno ugljenisani. Prema obavetenju koje je sastavio Dr. Ditlu Vulf Bronk, za generala Marala, ova bia su bili ili patuljci koji su upravljali super modernim tipom letelice za neku od zemaljskih sila, ili su pak bili bia vanzemaljskog porekla. Ipak, u tom trenutku je vanije od toga bilo spreiti raspadanje leeva. Dr. Bu se odmah setio svog kolege, Dr. Pola erera, sa kojim je saraivao za vreme rata. Specijalnost Dr erera, bilo je osnivanje organske materije - hladnoom. Tako da je odgovarajua ekipa otpremila ova mala tela u cilindrinim posudama sa tenim nitrogenom. U letelicu u pronaene 'knjige' napisane neobinim hijeroglifima nalik na sanskritski. Isti ovakvi hijeroglifi pronaeni su i u Rozvelu. Bili su ispisani

takoe i na razliitim delovima upravljakog pulta ove udne letelice, iji sistem pokretanja predstavlja pravu misteriju. Nisu postojali ni kablovi niti bilo ta slino. Kad su u pitanju leevi, Dr Perer je sauvao nekoliko istih za vrenje autopsije. Dr Ditlu Volf Bronk je bio za to zaduen, a njegov izvetaj govorio je izmeu ostalog o sledeem: sva tela su bila iste duine od 42 ina (101.6 cm). Crte lica bile su nalik na mongoloide, ogromnih glava sa velikim pljosnatim oima, malih noseva i usta. Teina svakog od njih je u proseku iznosila oko 18.4 kg. Vratovi su im bili veoma tanki, torzo uzak, ruke dugake i vitke, dosezajui im gotovo do kolena, ake su inila 4 prsta, dugaka, tanka i dugih noktiju. Prsti su bili spojeni meuprsnom membranom, koja je aci davala izgled nalik na noge plovke. Nisu imali reproduktivnih organa. Boja koe, bez ijedne dlake, bila je sivkasta. Umesto krvi imali su neku bezbojnu tenost, koja je mirisala na ozon. Nisu imali digestivni trakt, ni creva, ni anus. Nakon ovakvih rezultata mnoga su pitanja ostala da lebde u vazduhu. Ko je napravio ovu udesnu letelicu, ko je stvorio ove minijaturne lanove posade i odakle su poticali? Moda se odgovor na sva ova pitanja nalazio u 'knjigama', na nejnim stranicama nalik na pergament ispisan hijeroglifima. Da li su dvojica strunjaka zaduenih za deifrovanje, Dr Vilijem Fridman i Lambros Kalimakos, ikada u tome uspeli. Sve vezano za ovu tematiku postalo je jedna od najuvenijih tajni Vlade SAD-a, a najvaniji cilj vojnih strunjaka bilo je otkrivanje tajne sistema pokretanja letelice. itav ovaj projekat, poznatiji kao 'Program letei tanjih' postao je zavisan od elitne grupe sa poetka prie, Maestik-12. Ova grupa je po svom karakteru bila potpuno apolitina, a u njenoj poetnoj etapi sainjavale su je sledee linosti: Dr Vonever Bu, direktor; dr Ditlu Volf Bronk, Dr Gordon Grej, Lojd Berkner, dr Derom Hansaker, dr Donald Mencel, admiral Dejms Forestal, general Hojt Vanderberg, general Robert Monta, general Natan Tvining, admiral Sidni Sauers i admiral Rosko Hilenkouter. Svaki od lanova MJ-12 imao je svoju oblast i zadatak, tako da ga niko iz grupe nije mogao zameniti. Doktor Bu, Bronk, Berkner i hansejker imali su misiju analiziranja i ispitivanja pronaenih leeva i aparata pronaenih u letelici; Sekretar za odbranu Forestal i generali Vnaderberg, Monta i Tvining su bili zadueni za sve vojne spekte programa; admirali Sauers i Hilenkoter su isto kao i doktor Grej i Mencel vodili brigu o obezbeenju programa i o dezinformisanju. (Na slici levo: jedan od oficira pored tela vanzemaljca u staklenoj kapsuli.) Status MJ-12, bio je toliko supertajan, da ak ni agencije za informacije, kao to su CIA ili FBI, nisu znale za njeno postojanje (dok je istovremeno, MJ-12 koristila njihove usluge kad joj je to bilo

potrebno). Odlueno je da se javnost ubedi u to kako su svi sluajevi NLO-a bili u nadlenosti izuavanja Avijacije (USAF) i njenih timova za ispitivanje. svi tehniari ovih timova bili su iskreno ubeeni da su oni bili jedini koji su se bavili izuavanjem NLO-a u SAD, na zvaninom nivou. Znaajno bi bilo napomenuti ozbiljan incident koji gotovo da je minirao 'gvozdenu sigurnosnu barijeru' ovog projekta. Jedan od lanova MJ-12, bio je tadnji Sekretar za odbranu, Dejms Vinsent Forestal. On je u potpunosti bio pristalica toga da se tehnoloka otkria MJ-12 iskoriste za unapreivanje programa odbrane nacije. U tom smislu je bio lini saradnik Dr Bua. Meutim, ponekad ga je obuzimala gria savesti i nedoumica: da li su imali pravo da sakrivaju ove neverovatne injenice od svoga naroda i sveta uopte? Vie puta je svoja razmiljanja i sumnje koje su ga muile rekao pred ostalim lanovima MJ-12, sve dok na kraju za to nije uo i general Maral. Ovaj ga je pozvao na razgovor, ukorivi ga i grubo ga podsetivi na zakletvu o apsolutnoj tajnosti. Uprkos tome, Forestal je nastavio da propagira svoje pogibeljne ideje meu lanovima grupe, sve dok nije bio primoran da da ostavku na svom poloaju. Zatim je bio podvrgnut 'psiholokoj obradi', da bi ga potom smestili na odeljenje za psihijatriju Pomorske bolnice Betesda u Vaingtonu. Meutim, 22.maja 1949. Forestal je 'pao' sa jednog prozora na 16 spratu, iako je imao uvare na vratima i ostalu strau na spratu nie. Stivens i tajman kau da je ovaj 'pad' veoma sumnjiv i da je uz mnoge propratne detalje gotovo nemogue prihvatiti ga kao samoubistvo. Moda je Forestal bio samo prvi na listi rtava u istoriji MJ-12...

Recommended

View more >