Taklimat Denggi Patrol SKPTM

  • Published on
    25-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 1/18</p><p>Taklimat</p><p>Program Patrol Denggi</p><p>2015PERINGKAT KEBANGSAAN</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 2/18</p><p>Visi:Bersatuuntuk membanteras denggi di dalam usahamenjadikan Malaysia bebas denggi</p><p>Misi:</p><p>Untuk memperlengkap dan memperkasa pelajar sebagai pendidik dan insan</p><p>berpengaruh dengan bertindak sebagai duta untuk mencegah denggi</p><p>Objektif:</p><p> Program Dengue Patrol bertujuan untuk mendidik dan menemai nilai</p><p>tanggungja!ab di dalam diri kanak " kanak sejak muda supaa</p><p>memahami risiko denggi dan bagaimana menanganina#</p><p> Di dalam tahun 2015$ program ini juga bertujuan untuk memperkasa</p><p>kanak " kanak sekolah ang mudah terdedah kepada risiko denggi$</p><p>dengan mengambil langkah proakti% di dalam pencegahan denggi dan</p><p>juga sebagai duta berpengaruh di dalam komuniti mereka#</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 3/18</p><p>&amp;etiap sekolah perlu menjalankan 3 aktivitiseperti berikut'</p><p>1) Khimat k!m"niti</p><p>#$%ekti&amp;: Galakan pen'ertaan k!m"niti</p><p>&amp;ekolah boleh melakukan akti(iti mengikut tema ang melibatkan pelajar$ guru$</p><p>ibu bapa dan komuniti sekitar seperti gotong roong$ pameran di sekolah$ sesi</p><p>penerangan dan pendidikan dan sebagaina#</p><p>(aangan aktiviti '</p><p>1# Pameran ) booth</p><p>2# *otong+roong</p><p>,# -eramah .esihatan</p><p>/# ilik perasi ) laluan ) sudut</p><p>5# n%o 5 minit</p><p>Pelaksanaan aktiviti</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 4/18</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 5/18</p><p>3) Seni persem$ahan</p><p>#$%ekti&amp;: Me*"%"kan iea kreati&amp; "nt"k men'ampaikan makl"mat tentang</p><p>mese% enggi</p><p>&amp;ekolah di galakkan untuk menampaikan mesej pencegahan denggi dan nah</p><p>namuk aedes mereka secara kreati% melalui saluran seni persembahan#</p><p>(aangan aktiviti</p><p>1# Pantun ) &amp;ajak</p><p>2# oria ) dikir barat</p><p>,# .ui:</p><p>/# Persembahan kebudaaan " ;ari .okurikulum</p><p>Pelaksanaan aktiviti</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 6/18</p><p>Kateg!ri +aiah</p><p>.ategori sekolah rendah'</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 7/18</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 8/18</p><p> 3 pemenang teratas kesel"r"handan 3 %"ara kateg!riakan memba!a pulang hadiah semasa</p><p>3ajlis Penampaian ;adiah B ;adiah =egeri C 1, pemenang keseluruhan#</p><p> &amp;ekolah pemenang akan di maklumkan melalui surat rasmi dan turut di paparkan di laman</p><p>sesa!ang Dengue Patrol pada -. N!vem$er -1/ 0"maat)#</p><p> Pemilihan pemenang di lakukan oleh ja!atankuasa di !akili . %"ri?2 orang dari .P3$ 2 orang dari</p><p>..3 dan 2 orang dari &amp;ano%i Pasteur@ untuk menghasilkan keputusan ang adil dan saksama#</p><p> &amp;ebagai galakan kepada &gt;P= ang membantu sehingga melahirkan juara sekolah$ satu anugerah</p><p>khas akan di berikan kepada &gt;P= ang di natakan tersebut ?inisiati% daripada .P3$ ..3 dan</p><p>&amp;ano%i Pasteur@ dan ganjaran !ang tunai# &amp;ekirana terdapat seri$ pemenang akan di tentukan</p><p>berdasarkan n!m$!r ke""kan sek!lah 'ang %"ara,</p><p>Pemilihan pemenang</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 9/18</p><p>Kriteria pen%"rian</p><p>1) Seni persem$ahan</p><p> K!nsep an kreativiti 0-2)</p><p> .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@</p><p> angka"an 0/2)</p><p> ilangan pelajar ang terlibat'</p><p> 1+5 pelajar ?2@</p><p> E+10 pelajar ?,@</p><p> 11+15 pelajar ?5@</p><p> 1E pelajar dan lebih ?10@</p><p> Ka*asan %angka"an 0/2)</p><p> ilangan indi(idu ang terlibat'</p><p> 1+50 indi(idu ?2@ 51+150 indi(idu ?,@</p><p> 151+/00 indi(idu ?5@</p><p> /00 indi(idu dan lebih ?10@</p><p> Alat $ahan $ant" eng"e Patr!l 01-2)</p><p> Pemaparan alat bahan bantu ang di bekalkan &amp;ano%i ?2@</p><p> Pemaparan alat bahan bantu sendiri ?,@</p><p> Pemaparan (isual ang jelas ?5@</p><p> 4ap!ran 0-2) .andungan laporan ?10@</p><p> .ualiti gambar dan (ideo ?10@</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 10/18</p><p>Kriteria pen%"rian</p><p>) Meia s!sial</p><p> K!nsep an kreativiti 0-2)</p><p> .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@</p><p> angka"an peneahan 0-2)</p><p> ilangan pela!at ?,@</p><p> ilangan like ?F@</p><p> ilangan komen ?10@</p><p> Bilangan sal"ran meia s!sial 0-2)</p><p> 1+2 saluran ?,@</p><p> ,+/ saluran ?F@</p><p> 5 saluran dan lebih ?10@</p><p> Bilangan aktiviti meia s!sial 0-2) 1+2 ?5@</p><p> ,+5 ?F@</p><p> E+G ?G@</p><p>8ebih dari H bilangan ?10@</p><p> 4ap!ran 0-2)</p><p> .andungan laporan ?10@</p><p> .ualiti gambar dan (ideo ?10@</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 11/18</p><p>Kriteria pen%"rian</p><p>3) Khimat k!m"niti</p><p> K!nsep an kreativiti 0-2)</p><p> .ejelasan konsep ?5@ .eunikan ?5@ .aitan konsep ?5@ Usaha ?5@</p><p> angka"an 0/2)</p><p> ilangan pelajar ang terlibat'</p><p> 1+50 peserta ?2@</p><p> 51+ 150 peserta ?,@</p><p> 151+/00 peserta ?G@</p><p> /00 peserta dan lebih ?12@</p><p> Ka*asan %angka"an 0/2)</p><p> Di dalam ka!asan sekolah ?,@</p><p> Di dalam dan luar ka!asan sekolah ?F@ Di dalam dan luar ka!asan sekolah$ termasuk ka!asan komuniti ?15@</p><p> Pemaparan alat $ahan $ant" eng"e Patr!l 01-2)</p><p> Pemaparan alat bahan bantu ang di bekalkan &amp;ano%i ?2@</p><p> Pemaparan alat bahan bantu sendiri ?,@</p><p> Pemaparan (isual ang jelas ?5@</p><p> 4ap!ran 0-2)</p><p> .andungan laporan ?10@</p><p> .ualiti gambar dan (ideo ?10@</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 12/18</p><p>PENYERTAAN !PTM</p><p> *uru ' . induk ' 10 orang</p><p> ?,2 orang@</p><p> 3urid ' 50 orang ?Tahun E dan Tahun 5@</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 13/18</p><p>A5ATAN K6ASA IN6K</p><p>ENG6E PATR#47 -1/</p><p>Pengerusi ' Pn# &gt;uriah bt </p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 14/18</p><p>SENARAI NAMA MURID</p><p>DENGUE PATROL, 2015</p><p>il =ama 3urid1 </p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 15/18</p><p>SENARAI NAMA MURID</p><p>DENGUE PATROL, 2015</p><p>il =ama 3urid21 &amp;7</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 16/18</p><p>SENARAI NAMA MURID</p><p>DENGUE PATROL, 2015</p><p>il =ama 3urid/1 =UA </p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 17/18</p><p>T-Shirt</p><p>"arga</p><p> 8engan pendek ' A3 20 8engan panjang ' A3 25</p></li><li><p>7/25/2019 Taklimat Denggi Patrol SKPTM</p><p> 18/18</p><p>Terima !asih</p></li></ul>