Technical Englısh Dictionary

  • Published on
    22-Nov-2014

  • View
    123

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Technical Englsh Dictionary Englsh-Turksh -AA length of A set of Abondon,to Abbreviate,to Abbreviation Abnormal Abort,to Aborted take off About : Bir para : Bir grup,set : Brakmak,vazgemek : Ksaltmak : Ksaltma : Anormal,uygun olmayan : Baarszlkla bitmek,yarda kesmek/durdurmak : Kalktan nce uutan vazgeme : 1- Hakknda , e dair : 2- Takriben : 3 evresinde,etrafnda : 4 Yaknda civarnda : 5 Her yerinde : Yukarsna,yukarsnda;yksek;daha ok;daha fazla : Yukarda bahsedilen : Andrmak,yemek : Anma : Andrc,andran : Anszn,birdenbire : Yokluk,bulunmama : Tam,mutlak,kesin : Mutlaka,kesinlikle : Emmek,sourmak,absorbe etmek : Dayanmak,dokunmak,bitiik olmak : vmelenmek,hzlanmak : Hzlandrma,sratin artmas,hzlanma : Hzlanmay,ivmelenmeyi len cihaz,aksekerometre : Kabul etmek,onaylamak,almak : Kabul edilebilir,uygun : Eriim,ulama : Ulam kapa : Ulam paneli : Ulam platformu,sehpa : Yaklalabilir,girilebilir,ulalabilir : Dili kutusu : Kaza : Kazara,istemeden : Salamak,temin etmek,yerletirmek : Tamamlamak,yapmak : -e gre : Birikmek,ylmak,toplamak : Kesinlik,doruluk</p> <p>Above Above mentioned Abrade,to Abrasion Abrasive Abruptly Absence Absolute Absolutely Absorb to Abut to Accelerate,to Acceleration Accelerometer Accept,to Acceptable Access Access door Access panel Access platform Accessible Accessory gearbox Accident Accidental Accommodate,to Accoplsh,to Accordng to Accumulate to Accuracy</p> <p>Accurate : Doru,kesin,tam, Achieve,to : Gerekletirmek,yapmak,baarmak Acidified : Asitli,asitlenmi Acknowledge to : Onaylamak,kabul etmek Acorn tube : Akorn lamba Acqure to : Kazanmak,elde etmek,edinmek Acquired : Kazanlm,belirli Acquistion : Kazanma,edinme,belirleme Acrid : Keskin,tehlikeli Acress : Bir yanndan teki yanna Action : Hareket Activate,to : Harekete geirmek,etkili hale getirmek Activation : Harekete geme ; tesirini gsterme Active : Aktif,faal Activity : ,etkinlik,aktivite Actual : Esas,gerek,asl Actutate,to : altrmak Actuating : Harekete geiren,altran Adapt,to : Adapte etmek,uyarlamak Add,to : lave etmek,eklemek Addition : Ekleme,ilave etme,ilave,ek Additional : Fazladan,ekstra,ilave olarak Address,to : Bahsetmek Adequate : Yeterli,uygun Adhere,to : Yapmak,tutmak Adherent : Yapk,bal Adhesive : Yapkan,yapc Adjacent : ok yakn,bitiik komu Adjon,to : Bitiik olmak Adjust to : Ayarlamak Adjustable : Ayarlanabilir Adjustable Access platform: Ayarlanabilir ulam platformu Adjustment : Ayar,ayarlama,dzeltme Adjustment cap : Ayar kepi(kapa) Adjustment screw : Ayar vidas Admit to : Kabul etmek,izin vermek Adopt to : Kabul etmek,benimsemek,kullanmak Advance to : lerlemek Advanced : leri Adversely : Zararna,olumsuz olarak Advisable : Tavsiye edilir,uygun Advise to : Tavsiye etmek Aerodrome : Hava meydan Aerodynamic : Aerodinamik,hareket halindeki hava yada gazla ilgili Aerology : Hava bilimi Affect to : Tesir etmek,dokunmak Aft : Arka,geri,arka taraf After : Sonra Again : Tekrar Aganist : 1- Karlatrarak</p> <p>: 2- -e kar Aggravate to : Ktletirmek,iddetlendirmek Agitate,to : Sallamak,alkalamak Agitation : Sallama,alkalama Agree,to : Badamak,uymak Aid : Yardm Aileron : Uan saa sola yatn salayan uu kumanda yzeyi Aim : Hedef,ama,gaye Aim to : Hedefe doru evirmek Air : Hava Air brake : Hava freni Air carrier : Hava yolu irketi Air conditioning : Havann artlandrlmas,havalandrma Airborne : Havada,uan Aircraft : Uak,hava tat Aircraft Maintenance mechanic : Uak bakm teknisyeni,mekanik Airfield : Hava meydan(askeri) Airflow : Hava akm Airframe : Gvde Airspace : Hava sahas Airspeed : Hava srati,havaya nazaran srat Airstair : Merdiven Airstream : Hava akm Airworthy : Uua elverili Aisle : Koridor Alert to : Alarm vermek,uyarmak,bildirmek Align with to : Ayn hizaya koymak,ayn eksene getirmek Align to : 1- Karlatrmak : 2 Navigasyonda IRU iin enlem boylam bilgilerinin girilebilmesi iin ilemi balatmak. Alike : Benzer,ayn All : Btn,tm Allcate to : Tahsis etmek,ayrmak Allow to : Brakmak,msaade etmek,izin vermek Allowable : Kabul edilebilir,izin verilebilir Alloy : Alam Alone : Tek bana ,yalnz,sadece Along : Boyunca Alphanumerics : Harf ve rakamlardan oluan dizi Also : de-da ayn zamanda Alter to : Deitirmek,deimek Alternate : Yedek,yerini alabilen Alternately : Srayla Alternative Current ( A.C) Alternatif akn,dalgal akm Although : Ramen,karn Altimeter : Uan yerden yksekliini gsteren alet,altimetre Altitude : Ykseklik,irtifa Aluminum,aliminium : Alminyum Always : Her zaman,daima Ambient pressure : Ortam basnc</p> <p>Ambient temperature : Ortam scakl Amendment : Dzeltme,deiiklik Ammeter : Ampermetre,akn miktarn len alet Among : Aralarnda , arasnda Amount : Miktar Amplification : Bytme,glendirme zayf sinyallerin deerini ykseltme Amplify to (amplified amplified) Bytmek,geniletmek,kuvvetlendirmek Angle : A Angle of attack : Hcum as,uak ekseni ile hava filelerinin ak dorultusu arasndaki a Annotate to : Aklayc notlar koymak Annotation : Not Annual : Yllk Annunciate to : Bildirmek Annunciator panel : Arza uyar paneli Anomaly : Anormallik Answer : Cevap Answer to : Cevap vermek Antenna : Anten Antenna tilt angle : Anten eim as Anticipate to : Beklemek,ummak,tahmin etmek Anti-clockwise : Saatin ters ynnde Anti-icing : Buzlanmay nleme Anti-skid : Anti-skid kaymay nleyen,kaymaya kar Anti-skid brake : Tekerlekleri kazklatmadan ve kaydrmadan hzn dren fren Any : 1- Hi : 2 Herhangi Any(no)longer than : - den daha fazla sre deil Apart : Ayr Aperture : Aklk,delik Apparent : Ak,grlebilir,meydan da olan Appear to : Ortaya kmak ,grnmek Applicable : Uygun,uygulanabilir Apply to : 1- Vermek,uygulamak : 2 Srmek Approach : Yaklama ,inie Approach to : Yaklamak Appropriate : Uygun Approve to : Onaylamak Approved : Onaylanm Approximately : Yaklak , yaklak olarak Apron : Apron,terminalin yada hangarn karsnda bulunan uak park alan Arc : Yay,kavis Area : Blge,yer Arm : Kol ARMED position : (letme) hazr durum Arming : Hazr duruma sokma Around : evresinde,etrafnda Arrange to : Dzenlemek,ayarlamak</p> <p>Arrest to Arrival Arrive to Arrow Artcle Artculate Artculate to Artificial As</p> <p>: Durdurmak,tutmak : Geli,var : Gelmek , varmak : Ok : Nesne,ey,madde : Mafsall,dzenli bir ekilde birbirine bal : Mafsal ile birletirmek : Yapay,suni : 1-. Olduundan , - den dolay, nk : 2 gibi As a rule : Genellikle,ounlukla As follows : Aadaki gibi As necessary : Gerektii ekilde,gerektii gibi Ascend to : Yukar kmak,ykselmek Ascent : Ykselme Ashtray : Kl tablas Aside : Bir yana,bir tarafa Aspect ratio : Grnt oran,grnt boyutu,ereve oran Assemble to : Birletirmek bir araya getirmek,kurmak , monte etmek Assembly : Montaj,kurma,bir araya getirme Assess to : Deerlendirmek Assign to : 1- Tahsis etmek,ayrmak : 2 Atamak,tayin etmek Assigned : Ayrlm,tahsis edilmi Assist to : Yardm etmek desteklemek Assocated : lgili Associated with : ile ilgili,ilikili; bal Assure to : Emin olmak,temin etmek,salamak Asteriks : Yldz iareti(*) Asymmetric : Asimetrik,simetrik olmayan At a time : Bir seferde At least : En az At once : Derhal,hemen At regular ntervals : Dzenli aralklarla Attach to : Balamak,tutturmak Attachment pont : Balant noktas Attack to : 1- Saldrmak , hcum etmek : 2 Zarar vermek Attain to : Ulamak, erimek Attempt : Deneme,giriim Attempt to : Denemek,girimek Attention : Dikkat,ilgi Attitude : Konum,durum,pozisyon Audible : itilebilir,duyulabilir Aural warning : Sesli ikaz Authority : Otorite,yetki,makan Authorization to : zin vermek,yetki vermek Automatic Direction Fnder (ADF ) : Otomatik yn bulucu Automatic Volume Control (AVC ) : Otomatik ses kontrol Auxiliary : Yedek,yardmc</p> <p>Auxiliary Power Unt ( APU ) : Yardmc g kayna Available : Mevcut,hazr,elde mevcut,msait Average : Ortalama Aviation : Havaclk Avionics : Havaclk elektronii Avoid to : nne gemek , meydan vermemek, saknmak,kanmak Away : Uzaa,uzakta; bir yana Axis : Eksen Axle : Aks,Dingil Axle sleeve : Aks kovan Azimuth : Azimut,gk kresinin herhangi bir noktas ile gney yn arasndaki a,gney as</p> <p>-BBack : Arka,geri,tekrar Back of : Arkas,arkasnda,arkasna Back off to : Gevetmek Back up to : Desteklemeki,yedeklemek Background lighting : Arka panel aydnlatmas Backing : Yardm arka kma,arka,arkalk,destek Backlash : iddetli geri itme,makine de boluk veya salg,lakalk Backlash of controls : Kumandalarn oynakl Backash play : Kumanda boluu ( Kumandalar bu boluk ierisinde oynatlrsa kumanda hareketi meydana gelmez. Backside : Arka,taraf Back-up : Yedek,destek Backward : Geriye doru Bacteria : Bakteri Bad (ly) worse,worst : Kt Badge : aret,alamet,rozet Baffle plate : Blme plakas Balance : Balans,denge Balance to : Dengelemek,eit hale getirmek Ball : Bilya,kre,top Balast : 1 Balans denge ayarl : 2 Ayar rezistans,akm dengelemek zere dizayn edilmi bir devre eleman Ballytpe : Bilyal tip Bank : Yat uan bir kanadnn dier kanada gre alak yada daha yksek olduu pozisyon Bank angle : Yat as Bank to : ( Uakta ) bir tarafa yatmak Bar : 1- Basn l birimi : 2 ubuk,denek,kol,demir Bare : plak,yzey katman veya korumas olan</p> <p>Barrel Barrel roll Barrier cream Base</p> <p>: Varil,f : Uuta uan ekseni zerinde tam bir devir yapmas : Koruyucu krem : 1- Taban , alt(ksm),dip : 2 s Base plate : Taban levhas Base to : Temel almak,referans almak,kullanmak Basc : Esas,temel Basically : Temel olarak,esasnda Basin : Lavabo,leen Battarey : Batarya,ak,pil Batatarey operated : Batarya ile alan Batterarey powered : Batarya ile alan / beslenen Bay : Blme,iki kiri veya dikme aras Bayonet pin : Kavrama pimi,balama somunu pimi Be provided to : Bulunmak,olmak Be subjected to,to : Maruz kalmak,maruz braklmak Be,to (is,are,was,were) : Olmak,varolmak Beacon : Bir uaa klavuzluk etmek yada ua ynlendirmek amacyla k,elektrik sinyali,yada baka uyarma trleri yayan istasyon , radyo,far Beacon lghts : Havaalanlarndaki iaret lambalar Bead : Damak,ufak yuvarlak cisim,boncuk Beam : 1 Kiri : 2 Ik,n,huzme Beam antenna : Huzme anten Beam deflection tube : Huzme saptrmal tp Bear , to (bore,borne) : Tamak Bearing : Yatk,rulman Bearing alignment : Yata istikametine koymak,ayar yapmak. Because : nk , -den dolay Because of : Yznden, - den dolay Become , to (became,become)Hale gelmek,dnmek,olmak Before : nce , den nce Begin to ,(began , begun ) : Balamak Beginning : Balang,kaynak Behind : Arkasnda Bell : Zil,an Bell cutout switch : Zil kesme,susturma switchi Bellcrank : Hareketin ynn deitirmek iin kullanlan manivela,kol Belly : Gbek Belly fairing : Koltuk(gvde alt) kaportas Belly landing : ni takmlarn kullanmayarak,gvde zerine ini Belong ,to : Ait olmak Below : Aa,aada,aasnda,altnda Belt : Kay,kemer Belt konveyor : Kayl konveyr Belt drive : Kayla hareket ettirme,dndrme Bench : Tezgah,sra oturma sras,bank Bench drll : Masa matkab Bench RPM : Deneme devir says</p> <p>Bench vce Bend Bend to ( bent,bent) Bending Beneath Bent Beside Besides Best Beter Between Bevel Bevel gear dndrmesini salar. Beverage Beware,to Beyond Bezel BITE Test Bias Biaxial Big Binary Bind to(bound,bound) Binding Bit</p> <p>: Tezgah mengenesi : Bklm kvrk ksm : Kvrmak,bkmek : Eilme,bklme,eme,bkme : Aasna,altna,aasnda,altnda : Eilim,meyil,eri,bkk : Yannda,yanna : Ayrca : En iyi : -den daha iyi : Arasnda : Dik al olmayan,eim,erilik : Konik dili. Bir iftin kendisine paralel olmayan dier bir aft : ecek ,merubat : Dikkat etmek,saknmak,kanmak : tesinde,daha fazla,daha ileride : Faeta,kenar,knt : Dahili sistem testi : 1 Verev,ivli,meyilli : 2 (Elektrikte) bayas,ngerilim : ki eksenli : Byk : kili : Balamak,tutturmak : ki madeni cismin fiziksel olarak balanmas : 1 Matkap ucu, alet ucu : 2 (Bilgisayarda)bit,ikili say sisteminde bir birim : Jet motorunda kademeleri oluturan dner paralardan her</p> <p>Blade biri,pal Blank off to : Szdrmazln salanmas amac ile tapa,conta,bostik vb.maddeler uygulamak Blank out to : ptal etmek Blank to : Kapak ile kapatmak Blanket : Battaniye Blast : Sert rzgar saana Bleed ( off) to : Kanamak,(basn ,gaz) boalmak,kamak,boaltmak,karmak Blend to : Kartrmak,harmanlamak Blind cap : Kr balk Blind plug : Kr tapa Blister : Kabart Blistering : Kabarma Block tme : Uan kalk iin takozlarn alnd andan inite park edip takoz konduu ana kadar geen zaman Block to : nn kapatmak,tkanmak Blockage : Tkanma Blocked : Tkal Blot to : Kurulamak,kurutmak Blow to (blew,blown) : Hava vermek,fkrtmak Blower : Fan,vantilatr,hava akmn salayan cihaz,fleyici</p> <p>Blunt Blunted Boarding Body Bolt Bolt to Bond</p> <p>: Kr,keskin olmayan : Kr keskin olmayan : Uaa binme : Gvde , vcut : Cvata : Civatalamak : 1 Elektriki irtibat : 2 Kimyasal madde kullanarak yaptrma Bond to : 1 - Elektriki irtibat salamak,elektrik balants kurmak : 2 Kimyasal madde kullanarak yaptrmak Bonding : 1 Balant : 2 Tutturma,yaptrma Bonnet : 1 - Balk, balk eklindeki kapak : 2 Arabann motor kaportas Boost : 1 Manifold basnc : 2 Basnc arttrma,zengin karm verme Boost to : tmek;desteklemek;ykseltmek,arttrmak,voltaj ykseltmek Bore : Delik,oyuk,ap Both : Her ikisi,her iki Both and Hem hem de Bottle : Tp Bottom : En alt,taban,dip Bottom to : Demek,ulamak Brake : Fren Brake tempereture montorng system : Fren ss kontrol sistemi Brake to : Fren yapmak,frenlemek Branch : Dal,kol,blm Branch to : Ayr ynlere,blmlere ayrlmak/dalmak/blnmek Breadth : Genilik Break : 1 atlak,krk : 2 Aralk,aklk : 3 Ara,paydos : 4 Ani dme,kesilme Break down to : Bozulmak Break off to : Krlp ayrlmak Break to ( broke,broken) : 1 Krmak : 2- (Elektrik) Devreyi bozmak,kapatmak Breakdown : (Makine) Bozulma,durma Breath : Nefes , soluk Breathe to : Solumak , nefes almak Bridge : Kpr Brief : Ksa Briefcase : anta,evrak antas Brght : Parlak (brghter,brgtest) : daha parlak,en parlak Brghtness : Parlaklk Brilliance : Parlaklk Brng to(brought,brought) : Getirmek Brskly : abuk Broad : Geni,enli</p> <p>Broadcast Broadcast to Brush Brush on,to Brush to Bubble Build Build in to Build to (built,built) Built-in Bulge Bulkhead Bump to Burn Burn to Burst to (burst,burst) Busbar Busy But Butt Butt to Button By By means of By use of By way of Bypass Bypass to eklide deitirmak. -CCabin Cabin attendant Cabin window shade Cable Cadmium plated Cage Calculate , to Calculation Calibrated dial Calibration</p> <p>: Yayn : Radyo ile yaynlamak : Fra : Frayla srmek : Fralamak : Baloncuk : Yap : Dahil etmek : 1 na etmek : 2 Monte etmek,paralar bir araya getirmek : Dahili,gmme(dolap vs) : knt,ikinlik : Duvar : arpmak,vurmak : Yank : Yanmak : 1 Patlamak : 2 Yarlmak,ayrlmak : Elektrik gc datm ubuu / hatt : Megul : 1 Fakat,ama : 2 Hari : Herhangi bir eyin enli ucu veya sap,f : 1 Bitimek,bititirmek : 2 Dedirmek,demek : 3 Kafasn vurmak : Dme,buton : 1- Tarafndan : 2 le,vastasyla : 3 Yannda , yaknnda, : Yoluyla,vastasyla : Yoluyla,kullanarak : Yoluyla,vastasyla : Atlama,dolatrma,aama hatt : Bir devreyi,bir eyin iinden geirmek yerine o eyi atlayacak</p> <p>: Kabin : Kabin memuru,hostes : Gnelik,kabin perdesi : Kablo : Kadmiyum kaplama : Kafes : Hesaplamak : Hesap : Derecelendirilmi kadran/gsterge : Kalibrasyon,ayarlama</p> <p>Call button Call,to Calorie Cam Cambered Cancel ,to Canted Cap Cap nut Cap,to Capability Capasity Captain Captain panel Captains control stand Capture Carburize to Carcass ply Card Cardboard Cardinal nu...</p>