TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

  • Published on
    23-Feb-2016

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBT BUDOWLANYCH. W03 ROBOTY TRANSPORTOWE. DEFINICJA. Transport (od aciskiego sowa transpono przestawiam ) to przewz ludzi i adunkw rnego rodzaju rodkami lokomocji. CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBT BUDOWLANYCH</p> <p>TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBT BUDOWLANYCHW03 ROBOTY TRANSPORTOWEDEFINICJATransport (od aciskiego sowa transpono przestawiam) to przewz ludzi i adunkw rnego rodzaju rodkami lokomocji.CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGOdowiezienie na plac budowy i stanowisko robocze odpowiednich materiaw i sprztu,wywiezienie z placu budowy i stanowisk roboczych odpadkw produkcyjnych i zbdnej ziemi.</p> <p>PODSTAWOWE TECHNOLOGIE TRANSPORTOWEtechnologia uniwersalna posugujca si rodkami umoliwiajca przewoenie wszelkiego rodzaju adunkw np. przewoenie adunkw samochodem skrzyniowym; (prefabrykat, wir i skrzynk piwa),technologia specjalizowana posugujca si rodkami transportu dostosowanymi do okrelonego rodzaju adunkw (przewz cementu luzem za pomoc cementowozu),technologia zunifikowana w ktrej rodki transportu s dostosowane do przewozu specjalnych pojemnikw kontenerw zaadowanych rnymi materiaami w celowy sposb kompletowanymi w zalenoci od miejsca i czasu dostawy </p> <p>Roboty transportowe w budownictwie s bardzo istotnym elementem procesw wznoszenia budowli warto tu przypomnie, e przecitnie przy wznoszeniu budynkw mieszkalnych dla wzniesienia 1 m2 powierzchni uytkowej naley w zalenoci od zastosowanych rozwiza technicznych dostarczy 1800 - 2400 kg materiaw i wyrobw. Koszt transportu wynosi w budownictwie mieszkaniowym okoo 30-35% kosztu cakowitego, a pracochonno transportu 60-70% pracochonnoci cakowitej. </p> <p>PODZIA ADUNKWmateriay sypkie (wir, piasek, pospka),materiay sproszkowane (cement luzem, wapno mielone, mczki kamienne),materiay zbrylone (gruz budowlany, odamki ska, odspojona \ zmarznita ziemia),materiay kawakowe (sztukowe) (cega, pustaki, dachwka),materiay duycowe (duyca drewniana, rury, stal zbrojeniowa w prtach),prefabrykaty wielkowymiarowe,materiay wykoczeniowe (farby i lakiery rnie pakowane, wykadziny armatura instalacyjna),materiay plastyczne (mieszanka betonowa, pynny asfalt, zaprawy),maszyny budowlane i wyposaenie technologiczne.</p> <p>PODSTAWOWE KRYTERIA PODZIAU TRANSPORTUkierunek przemieszczania: transport poziomy, pionowy i ukony,odlego przemieszczania: transport daleki i bliski,stosunek odbywajcego si ruchu do placu budowy:transport wewntrzny i zewntrzny. </p> <p>TRANSPORT POZIOMYSYSTEMATYKA RODKW TRANSPORTU POZIOMEGO:rodki transportu bliskiego (napdzane rcznie i mechanicznie) - uwzgldnia si tu rwnie transport przenonikowy,rodki transportu dalekiego z podziaem na rodki transportuszynowego, koowego,wodnego. </p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:nosiki (do 100 m, do 120 kg); wzki rczne i paletowe</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:taczki (V = 0,03 do 0,075 m3, prdko do 50m na minut, ciar wasny do 40 kg, odlego transportu do 100 m, maksymalne nachylenie terenu do 4%, nachylenie terenu powyej 1,5% - obsuga dwuosobowa </p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:wzki silnikowe, wzki widowe, platformowe, wywrotki, przyczepy (zaadunek do 2 ton, prdko do 16 km/h) </p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:przenoniki cignowe (tamowe - tama paska lub nieckowata), </p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:przenoniki kubekowe</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:przenoniki bezcignowe - limakowe</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:przenoniki bezcignowe cinieniowe, transport rurowy</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:Transport koowy</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:Samochodowysamochody skrzyniowewywrotki, specjalistyczne, z przyczepami i naczepami, normalno i niskopodogoweterenowy Specjalistyczne zawieszenie, koa z poszerzonymi pneumatykamiPRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:</p> <p>PRZEGLD PODSTAWOWYCH RODZAJW RODKW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:</p> <p>PROJEKTOWANIE BUDOWLANEGO TRANSPORTU POZIOMEGONONO - wielko masy, ktr mona przetransportowa w cigu jednego cyklu (czasem pojemno skrzyni roboczej)Kolejno projektowania transportu budowlanego:okrelenie iloci gwnych materiaw (w jednostce czasu),okrelenie pooenia tras, po ktrych bdzie odbywa si transport,okrelenie odlegoci transportowych dla kadego rodzaju materiau,wybr dla kadego materiau rodzaju transportu i rodka transportu,wybr miejsca i metod zaadunku i wyadunku,obliczenie liczby rodkw transportowych i czasu ich pracy,okrelenie kosztu przewozu jednostki adunkowej w zaproponowanych rozwizaniach,wybr rozwizania optymalnego.WYDAJNO transportu koowego - liczba jednostek produkcji maszyny, charakterystyczna dla danej maszyny, ktr moe wykona maszyna w jednostce czasu teoretyczna - wyliczona,techniczna - rzeczywista w czasie nieprzerwanej pracy maszyny, w okrelonych warunkach technicznycheksploatacyjna - w okrelonych warunkach organizacyjnych Q - porcja produktu w 1 cyklut - czas trwania cykluS1 - wsp. warunkw technicznych i materiaowychS2 - wsp. napenieniaS3 - wsp. wykorzystania czasu:T - czas nominalnyTs - czas stracony </p> <p>Czas trwania cyklu transportowego:</p> <p>T = tz + tw + tjt + tjz + 2tm </p> <p>gdzie:tz - czas zaadunkutjt - jazda z adunkiemtw - czas wyadunkutjz - jazda powrotnatm - czas manewrowania </p>