Tehnicka dokumentacija sklopa

  • Published on
    30-Oct-2015

  • View
    132

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnicko crtanje

Transcript

<ul><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>1</p><p> kakvu funkciju ima sklop kakva je uloga pojedinih delova sklopa u toku rada u kakvoj su meusobnoj vezi pojedini delovi sklopa i oblik i mere pojedinih delova sklopa i materijal od koga su oni </p><p>izraeni</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJA SKLOPAKA DOKUMENTACIJA SKLOPA</p><p>Vie mainskih delova povezanih u jednu funkcionalnu i tehnoloku celinu predstavljaju sklop. Skup crtea koji prate sklop (crtei glavnog sklopa, podsklopova i mainskih delova) predstavljaju njegovu tehniku dokumentaciju. Za razradu tehnike dokumentacije sklopa primenjuju se standardi i principi tehnikog crtanja. Pre izrade prateih tehnikih crtea sklopa potrebno je da se utvrdi:</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>2</p><p>Zaglavlje (JUS M.A0.040) predstavlja posebno uokvireni deo radionikog crtea pojedinanog mainskog dela. Slui za upisivanje podataka potrebnih za identifikaciju, razvrstavanje i upotrebu crtea i upisivanje dopunskih informacija. Zaglavlje se sastoji se iz vie posebnih delova, pri emu je svaki deo zaglavlja namenjen odreenoj grupi podataka tako da se oni lako uoavaju.</p><p>Zaglavlje Zaglavlje radioniradionikogkog crtecrteaa (JUS M.A0.040)(JUS M.A0.040)</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>3</p><p>UproUproeno zeno zaglavlje aglavlje radioniradionikogkog crtecrteaa u Solid u Solid WorksWorks--uu</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>4</p><p>Sastavnica (JUS M.A0.041) prua tabelarni pregled svih delova koji sainjavaju jedan sklop ili podsklop. Nalazi se pridodata iznad zaglavlja na samom sklopnom ili podsklopnom crteu ili moe biti odvojena od njega na posebnom listu formata A4.</p><p>Koristi se za sistematizaciju podataka o delovima koji sainjavaju jedan sklop ili podsklop, odnosno njihovih crtea koji predstavljaju tehniku dokumentaciju.</p><p>Sastavnica se ispisuje u vidu kolona.</p><p>SastavnicaSastavnica (JUS M.A0.041)(JUS M.A0.041)</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>5</p><p>Ova sastavnica se ispunjava navie prema standardu JUS A0.113.</p><p>SastavnicaSastavnica (JUS M.A0.041)(JUS M.A0.041)</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>6</p><p>Ova sastavnica se ispunjava nanie prema standardu JUS A0.113.</p><p>SastavnicaSastavnica (JUS M.A0.041)(JUS M.A0.041)</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>7</p><p>1 - pozicija (upisuje se broj pozicije prema JUS M.A0.077 u rastuemredosledu),2 - koliina (upisuje se koliina dela),3 - jedinica mere (upisuje se jedinica mere za koliinu dela - kom, kg i sl.),4 - naziv (upisuje se naziv dela iz radionikog crtea prema JUS M.A0.006),5 - standard (upisuje se oznaka standarda za standardne delove ili broj radionikog crtea za nestandardne delove) ili izabrane karakteristike (upisuju se ostali podaci o delu - materijal, mere, tolerancije - prema JUS M.A0.006),6 - primedba (upisuje se objanjenje ili dopunski podaci o delu - interna oznaka, varijante i sl.), </p><p>NNazivaziv i i sadrsadrininaa ppoljaolja sastavnice (JUS M.A0.041)sastavnice (JUS M.A0.041)</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>8</p><p>UproUproena sastavnica u Solid ena sastavnica u Solid WorksWorks--uu</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>9</p><p>Pozicioni brojevi (JUS M.A0.077) dodeljuju se svakom sastavnom delu sklopa (pojedinanim delovima ili kompletnim podsklopovima koji se u sklop ugrauju kao prethodno formirana celina). </p><p>Pozicioni brojevi se upisuju u jednom neprekidnom nizu rastuih brojeva po horizontali ili vertikali izvan konture mainskog dela, a takoe se po rastuem rednom broju upisuju i u sastavnicu koja sadri odgovarajue podatke o tim delovima.</p><p>Pozicioni brojevi su dvostruko vei od kotnih brojeva i povezuju se pokaznom linijom sa delovima na koje se odnose. Na kraju pokazne linije nalazi se taka ili strelica.</p><p>Pozicioni brojevi mogu biti neposredno pored pokazne linije, zaokrueni krugom ili iznad izlomljene pokazne linije. Ukoliko se pozicioni brojevi upisuju u krugove onda produetak pokazne linije prolazi kroz centar kruga.</p><p>PoPozicioni brojevizicioni brojevi (JUS M.A0.0(JUS M.A0.07777))</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>10</p><p>PPrimeririmeri primene pprimene poozicionzicionihih brojevbrojevaa</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>11</p><p>Brojevi crtea se dodeljuju svakom radionikom crteu u cilju uvanja, odlaganja i jednostavnog rukovanja tehnikom dokumentacijom. </p><p>Brojevi crtea su naroito vani kod izrade tehnike dokumentacije sklopova kada broj kojim je sastavni deo sklopa (pojedinani deo ili kompletan podsklop koji se u sklop ugrauju kao prethodno formirana celina) prema svojoj poziciji oznaen u sastavnici sklopnog crtea odgovara broju radionikog crtea tog sastavnog dela.</p><p>Brojevi crtea mogu biti sastavljeni od cifara ili kombinovani iz slova i cifara i upisuju se prema decimalnoj klasifikaciji u polje zaglavlja predvieno za upis broja crtea. </p><p>Brojevi crtea sadre oznaku formata papira, tipa i veliine proizvoda, broja sklopa, podsklopa i mainskog dela meusobno odvojenih takom.</p><p>Brojevi crteBrojevi crteaa</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>12</p><p>Broj crtea mainskog dela prikazanog na formatu A4 (broj 4) mealice za testo koja se kod proizvoaa vodi pod rednim brojem 74 (broj 74, oznaka MT), druge po veliini iz gama veliina (broj 2), koji pripada drugom sklopu (broj 02, oznaka S2) i prvom podsklopu ovog sklopa (broj 01, oznaka P1), pri emu je ovaj deo esti po redu pozicija u podsklopu (broj 06, odnosno broj 6).</p><p>4. 74 2. 02. 01. 06 </p><p>f</p><p>o</p><p>r</p><p>m</p><p>a</p><p>t</p><p>c</p><p>r</p><p>t</p><p>e</p><p>a</p><p>m</p><p>a</p><p>i</p><p>n</p><p>a</p><p>v</p><p>e</p><p>l</p><p>i</p><p>i</p><p>n</p><p>a</p><p>s</p><p>k</p><p>l</p><p>o</p><p>p</p><p>p</p><p>o</p><p>d</p><p>s</p><p>k</p><p>l</p><p>o</p><p>p</p><p>m</p><p>a</p><p>i</p><p>n</p><p>s</p><p>k</p><p>i</p><p>d</p><p>e</p><p>o</p><p>4. MT 2. S2. P1. 6 </p><p>Primer broja crtePrimer broja crteaa</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>13</p><p>U sistemu decimalne klasifikacije i kombinovanih oznaka brojevi pojedinihkarakteristinih crtea imaju oblik: </p><p>Decimalna klasifikacija Kombinovana oznaka Glavni sklopni crte Sklopni crte Podsklopni crte Crte dela </p><p>1.742.00.00.00 2.742.02.00.00 3.742.02.01.00 4.742.00.00.03 3.742.01.00.07 4.742.02.01.09 </p><p>1.MT2 2.MT2.S2 3.MT2.S2.P1 4.MT2.3 3.MT2.S1.7 4.MT2.S2.P1.9 </p><p>Primer broja crtePrimer broja crteaa</p><p>sklopapod izsklopa iz</p><p>sklopa van</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>14</p><p> skupnim crteom i posebnim crteima</p><p> aksonometrijski skupni crte i ortogonalni skupni crte</p><p>TehniTehnika dokumentacija sklopaka dokumentacija sklopa</p><p>Tehnika dokumentacija nekog sklopa u zavisnosti od njegove sloenosti, veliine serije i naina proizvodnje moe da se prikae:</p><p>Tehnika dokumentacija skupnim crteom predstavlja tehniki crte nekog sklopa na jednom listu sa svim neophodnim detaljima iz kojih se proizvod sastoji. Ovakav oblik tehnike dokumentacije moe biti nacrtan kao:</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>15</p><p>AksonometrijskiAksonometrijski skupni crteskupni crte</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>16</p><p>Ortogonalni skupni crteOrtogonalni skupni crte</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>17</p><p> crtea glavnog sklopa crtea sklopova i podsklopova i radionikih crtea delova</p><p>Razrada tehniRazrada tehnike dokumentacijeke dokumentacije</p><p>Tehnika dokumentacija sa posebnim crteima se ee primenjuje jer predstavlja razraenu tehniku dokumentaciju nekog sklopa koja se sastoji od:</p><p>Svaki sastavni deo sklopa (pojedinani deo ili kompletan podsklop koji se u sklop ugrauju kao prethodno formirana celina) ima svoj poseban crte koji se razvrstava prema poziciji oznaenoj u sastavnici sklopnog crtea prema broju crtea. Meutim, treba naglasiti da se standardizovani delovi ne crtaju ve se prilikom popunjavanja sastavnice samo naznae standardi kojima se oni definiu. </p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>18</p><p>Razrada tehniRazrada tehnike dokumentacijeke dokumentacije</p><p>Crte glavnog sklopa prikazuje sklop celokupnog proizvoda i treba da da pojam o njegovoj funkciji i da istovremeno bude osnova za pravilno montiranje. On treba da poseduje potreban broj projekcija sa presecima koji otkrivaju sve potrebne detalje. Na tom crteu se daju gabaritne mere celokupnog sklopa. Zaglavlje sadri sastavnicu sa neophodnim pozicijama i brojevima crtea sklopova, podsklopova i delova. </p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>19</p><p>Razrada tehniRazrada tehnike dokumentacijeke dokumentacije</p><p>Crtei sklopova i podsklopova prikazuju delove koji se ugrauju kao prethodno formirana celina. Sve ono to sadri crte glavnog sklopa odnosi se i na crtee sklopova i podsklopova. I oni treba da poseduje potreban broj projekcija sa presecima koji otkrivaju sve potrebne detalje delova. Na tom crteu se daju gabaritne mere. Zaglavlje sadri sastavnicu sa neophodnim pozicijama i brojevima podsklopova, odnosno radionikih crtea delova. </p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>20</p><p>Razrada tehniRazrada tehnike dokumentacijeke dokumentacije</p><p>Radioniki crtei delova prikazuju osnovne mainske delove sa potrebnim brojem projekcija i odgovarajuim presecima. Ovi crtei sadri neophodne dimenzije, tolerancije, oznake kvaliteta obraenih povrina i sve ostalo to je potrebno da delovi budu potpuno definisani po obliku, dimenzijama i primenjenim tehnolokih procesa proizvodnje. Zaglavlje sadri odgovarajui broj crtea.</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHNITEHNIKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA SKLOPASKLOPA</p><p>Uredio:Uredio:ddr M. Milor M. Miloevievi, , docentdocent</p><p>EE--learning of Engineering Graphicslearning of Engineering Graphics</p><p>21</p><p>Sklop u Solid Sklop u Solid WorksWorks--uu</p></li><li><p>Univerzitet u NiUniverzitet u Niu u MaMainski fakultetinski fakultetKatedra za Katedra za mehatronikumehatroniku i upravljanjei upravljanje</p><p>TEHN...</p></li></ul>