Tehnicka Pravila Za Pregled Jahte

  • Published on
    09-Dec-2015

  • View
    41

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnicka_pravila_za_pregled_jahte

Transcript

<ul><li><p> PREGLEDI JAHTI </p><p>Sadraj: Stranica 1. UOPTENO ....................................................................................................................................................... 1 </p><p>2. PRIMJENA ........................................................................................................................................................ 2 </p><p>3. VRSTE PREGLEDA, PRIPREMA I USLOVI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA ............................ 3 </p><p>3.1 OSNOVNI PREGLED ........................................................................................................................................... 3 3.2 OBNOVNI PREGLED ....................................................................................................................................... 5 </p><p>3.3 PREGLED TRUPA NA SUVOM ........................................................................................................................... 6 3.4 VANREDNI PREGLED ......................................................................................................................................... 7 3.5 PRIPREMA I USLOVI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA ...................................................................................... 7 </p><p>4. SVJEDOANSTVO O SPOSOBNOSTI JAHTE ZA PLOVIDBU ....................................................... 8 4.1 IZDAVANJE I OVJERAVANJE ............................................................................................................................ 8 4.2 ROK VANOSTI ...................................................................................................................................................8 4.3 PRODUENJE ROKA VANOSTI ......................................................................................................................8 4.4 ODRAVANJE I PRESTANAK VANOSTI .....................................................................................................8 4.5 PONOVNA USPOSTAVA VANOSTI ................................................................................................................9 4.6 UKUPNI DOZVOLJENI BROJ OSOBA NA JAHTI........................................................................................9 </p><p>5. OSNOVNI PREGLED.....................................................................................................................................10 6. OBNOVNI PREGLED ....................................................................................................................................... 13 6.1 Uopteno ........................................................................................................................................................... 13 6.2 Trup i oprema trupa ..................................................................................................................................... 13 6.3 Mainski ureaj i elektrooprema ................................................................................................................. 17 6.4 Oprema za gaenje pozara ...................................................................................................................... 18 6.5 Radiooprema .......................................................................................................................................... 18 6.6 Sredstva za spaavanje .......................................................................................................................... 18 6.7 Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju ................................................................................ 19 6.8 Oprema za spreavanje zagaivanja ....................................................................................................... 19 7. PREGLED TRUPA NA SUVOM I PREGLED VRATILA BRODSKOG PROPELERA ............................... 20 7.1 Pregled trupa na suvom ......................................................................................................................... 20 7.2 Pregled vratila brodskog propelera ........................................................................................................ 20 </p><p>8. POPRAVKE, PREPRAVKE I PROMJENA NAMJENE NA POSTOJEIM JAHTAMA .................... 21 </p></li><li><p>1. UOPTENO 1.1 Ovaj dio PRAVILA ZA TEHNIKI PREGLED JAHTI ( u daljnjem tekstu: Pravila ) propisuje tehnike norme za obavljanje tehnikog pregleda radi utvrivanja sposobnosti za plovidbu jahti namijenjenih za plovidbu morem i vodama koje su pristupane sa mora. </p><p>1.2 Obavljanjem tehnikog pregleda jahti UPS utvrduje udovoljava li jahta odgovarajucim zahtjevima Pravila za odreenu namjenu i za odreeno podruje plovidbe, koja su u skladu sa odredbama Zakon o jahtama Republike Crne Gore, Sl.List Republike Crne Gore br.46 od 31 jula 2007 godine. </p><p>1.3 Tehniki pregled jahti u Crnoj Gori obavljaju isnpektori UPS ili priznata organizacija na osnovu profesionalnih kvaliteta i praktinog iskustva za pregled utvrdjivanja sposobnosti za plovidbu jahte. </p><p> Za jahte duine do 24 metra UPS e ovlastiti Surveyor-a izvan Crne Gore i na njega prenijeti ovlaenja o pregledu jahte razmatrajui svaki sluaj ponaosob. </p><p> Za jahte duine preko 24 metra UPS e za pregled jahte ovlastiti Priznatu organizaciju izvan Crne Gore. </p><p>1.4 Za definicije vidi Pravila, dio 1., odsjek 3. </p></li><li><p>2. PRIMJENA 2.1 Ovaj dio Pravila primjenjuje se na sve jahte bez obzira koriste li se za line potrebe ili za iznajmljivanje nezavisno od duine trupa, materijala gradnje , vrsti pogona i podruje plovidbe, i to na: </p><p>. 1 Jahte koje se po prvi put upisuju u Registar jahti Crne Gore. </p><p>.2 Postojee jahte, odnosno jahte koje su ve upisane u Upisnik jahti Crne Gore. </p><p>.3 Postojee jahte u sluajevima bitnih popravaka, prepravki, izmjena opreme i ureaja i sl. </p><p>2.2 O primjeni i obuhvatnosti zahtjeva navedenih u ovom dijelu Pravila za jahte iji je trup izgraen od ferocementa odluuje UPS razmatrajui svaki pojedini sluaj posebno. </p></li><li><p> 3. VRSTE PREGLEDA,PRIPREMA I USLOVI ZA </p><p>OBAVLJANJE PREGLEDA </p><p>3.1 OSNOVNI PREGLED </p><p>3.1.1 Osnovni pregled je potpuni pregled jahte kod koje nadzor nad gradnjom nije obavljala UPS,a koja do sada nije nosila zastavu Crne Gore i koja se po prvi put upisuje u Registar jahti. </p><p>Osnovnom pregledu i upisu jahte prethodi postupak provjere tehnike prihvatljivosti. U vezi zahtjeva potrebnih za utvrivanje tehnike prihvatljivosti i zahtjeva za obavljanje osnovnog pregleda vidi </p><p>glavu 5. ovog dijela Pravila. Za jahte za koje se utvrdi da nijesu tehniki prihvatljive ili da nijesu tehniki prihvatljive za odreenu namjenu UPS </p><p>nee moi prihvatiti zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda. 3.1.2 Osnovni pregled obavlja se prije stavljanja jahte u slubu u svrhu izdavanja Sertifikata o Registraciji i ukljuuje pregled svih stavki na koje se Sertifikat odnosi. 3.1.3 Osnovni pregled se sastoji od: </p><p>.1 Utvrivanje indentiteta jahte na osnovu meunarodnih pravila koja propisuju postojanje ploice na kojoj je ispisan indentifikacioni broj od 12 cifara (HULL NUMBER). </p><p> Ukoliko je jahta graena prije stupanja na snagu ovih propisa, UPS e, nakon provjere indentiteta jahte drugim metodama, dodijeliti jahti Indentifikacioni broj jahte*. </p><p> .2 Provjere djelova jahte koji se odnose na trup, maine, opremu i ureaje ugraene na jahtu, u svrhu utvrdivanja njihove usklaenosti sa zahtjevima Pravila. .3 Pregleda djelova strukture trupa, maina i opreme u svrhu utvrdivanja: - da li su propisno odravani i da li su u zadovoljavajuem stanju, - da li su prikladni s obzirom na namjenu jahte, - da na njima nijesu uraene neodobrene prepravke. </p><p> .4 Provjeru da li su na jahti dostupne sve propisane isprave, brodske knjige, prirunici, i ostala uputstva i </p><p>dokumentacija. </p><p>_______________________________________________________________________________________________________ </p><p>*Indentifikacioni broj jahte se sastoji od 12 cifara u kontinuitetu (npr. MSD10000C972) pri emu : </p><p>MSD = Maritime Safety Department Uprava pomorske sigurnosti </p><p>10 = Duina jahte </p><p>000 = broj jahte </p><p>C = mjesec u kome je broj izdat (A-januar, B-februar, C-mart,) </p><p>972 = godina proizvodnje jahte </p><p>Indentifikacioni broj mora biti uraen na metalnoj ploici i fiksno privren na vidljivo mjesto krmenog dijela jahte i/ili na temelju nosaa motora. </p></li><li><p>Jahte duine trupa do 24 metra </p><p>3.1.4 Po zadovoljavajue obavljenom osnovnom pregledu izdaje se Sertifikat o registraciji ,kojom se potvrdjuje i dokazuje da je jahta upisana u Registar jahti Crne Gore i da je sposobna za plovidbu. </p><p> Jahte duine trupa preko 24 metra </p><p>3.1.5 Dodatno Sertifikata o Registraciji, a po zadovoljavajue obavljenom osnovnom pregledu za jahte koje obavljaju meunarodnu plovidbu , duine trupa preko 24 metra i koje plove u podruju plovidbe Ai B : </p><p> .1 ija je bruto tonaa vea ili jednaka od 300 i koja je namijenjena za iznajmljivanje izdaje se i Svjedoanstvo o sigurnosti radioopreme teretnog broda (International Cargo Ship Safety Radio Certificate); </p><p> .2 ija je bruto tonaa vea ili jednaka od 400, bez obzira na namjenu izdaje se i Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja uljem (International Oil Pollution Prevention Certificate); </p><p> .3 ija je bruto tonaa vea ili jednaka 400, ili ija je bruto tonaa manja od 400 ako prevoze vie od 15 osoba, bez obzira na namjenu izdaje se Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja sanitarnim otpadnim vodama (International Sewage Pollution Prevention Certificate); </p><p> .4 ija je bruto tonaa vea ili jednaka 400, bez obzira na namjenu izdaje se i Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja vazduha za motor ( Engine International Air pollution Prevention Certificate) i to za svaki glavni pogon ili pomoni motor ija snaga prelazi 130 kW, dok se za jahtu za iznajmljivanje izdaje i Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja vazduha (International Air pollution Prevention Certificate); </p><p> .5 ija je bruto tonaa vea ili jednaka 400, bez obzira na namjenu izdaje se i Meunarodno svjedoanstvo o nadzoru tetnih supstanci protiv obrastanja (International Anti-fouling System Certificate); </p><p>3.1.6 Dodatak Svjedoanstvima navedenim u 3.1.5 za jahte ija je duina trupa preko 24 metra, koje su za privredne djelatnosti i plove u podruju plovidbe plovidbe A, B i C1 izdaje se i meunarodno svjedoanstvo o teretnoj liniji, 1966 (International Load Line Certificate,1966) i ije e se podruje plovidbe ograniiti samom kategorijom plovidbe. </p><p> Izuzetak, za jahtu ija je duina trupa preko 24 metra ,namijenjena za privredne djelatnosti i koje plove u podruju plovidbe Ai B, ija je bruto tonaa manja od 300 i koja ne posjeduje Meunarodno Svjedoanstvo o teretnoj liniji ,1966 smatrat e se jahtom sa ogranienim podruje plovidbe i bit e joj dodijeljena kategorija C1. </p><p>3.1.7 Dodatak Svjedoanstvima navedenim u 3.1.5 i 3.1.6 za jahte ija je bruto tonaa vea ili jednaka 500, koje su za privredne djelatnosti i plove u podruju plovidbe plovidbe A, B, i C1 umjesto Sertifikata o sposobnosti jahte za plovidbu izdaje se Meunarodno Svjedoanstvo o sigurnosti konstrukcije teretnog broda (International Cargo Ship Safety Construction Certificate) i Meunarodno svjedoanstvo o sigurnosnoj opremi teretnog broda ( International Cargo Ship Safety Equipment Certificate). </p><p>3.1.8 Dodatak Svjedoanstvima navedenim u 3.1.5 , 3.1.6 i 3.1.7 za jahte ija je duina trupa preko 24 metra, bez obzira na namjenu i koje plove u podruju plovidbe A, B, i C1, izdaje se Meunarodno Sertifikata o badarenju 1969( International Tonnage Certificate(TMC69)) </p></li><li><p> 3.2 OBNOVNI PREGLED </p><p>3.2.3.1 Kod jahti za line potrebe do 24 metra duine( period vazenja tri godine) jahti za line potrebe preko 24 metra duzine, kao i kod jahti za iznajmljivanje(period vazenja jedna godina) potrebno je obaviti obnovni pregled . </p><p>Obnovni pregled ukljuuje preglede, ispitivanja i provjere dovoljnog obima da bi se utvrdilo da li su pregledavane / ispitivane stavke u zadovoljavajuem stanju s obzirom na namjenu jahte za sledei period vanosti Sertifikata o Registraciji. Obnovni pregled ukljuuje pregled trupa na suvom kako je to objanjeno u poglavlju 3.3 ovog dijela Pravila. 3.2.3.2 Obnovni pregled se mora obaviti prije datuma isteka vanosti Sertifikata o Registraciji (vidi taku. 4.2 ovog dijela Pravila). </p><p>3.2.3.3 Nakon zadovoljavajue obavljenog obnovnog pregledu UPS izdaje novi Sertifikata o Registraciji. </p><p>3.2.3.4 Kod jahti za koje je izdato : </p><p> .1 Meunarodno svjedoanstvo o sigurnosti konstrukcije teretnog broda potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p>.2 Meunarodno svjedoanstvo o sigurnosnoj opremi teretnog broda potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p> .3 Svjedoanstvo o sigurnosti radioopreme teretnog broda potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p> .4 Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja uljem potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p> .5 Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja sanitarnim otpadnim vodama potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p> .6 Meunarodno svjedoanstvo o spreavanju zagaenja vazduha potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p><p> .7 Meunarodno svjedoanstvo o teretnoj liniji potrebno je prije isteka datuma vaenja Svjedoanstva obaviti obnovni pregled. </p></li><li><p>3.3 PREGLED TRUPA NA SUVOM 3.3.1 Sve jahte, osi onih navedenih u taki 3.3.11 ovog dijela pravila, su obavezne da prilikom osnovnog pregleda obave </p><p>pregled trupa na suvom. </p><p>3.3.2 Za postojee jahte namijenjene iznajmljivanju starosti ispod 10 godina iji je trup izraen od elika, aluminijuma i stakloplastike pregled trupa na suvom se mora obaviti svakog drugog obnovnog pregleda . </p><p>3.3.3 Za nove i postojee jahte namijenjene iznajmljivanju iji je trup izraen od drveta ili od furniranih ploa pregled trupa na suvom obavlja se pri svakom obnovnom pregledu. </p><p> 3.3.4 Za jahte namijenjene iznajmljivanju starosti preko 10 godina iji je trup izraen od elika, aluminijuma i stakloplastike pregled trupa na suvom obavlja se pri svakom obnovnom pregledu. </p><p>3.3.5 Kod jahti za line potrebe do 24 metra duine ( period vazenja tri godine) iji je trup izraen od elika, aluminijuma i stakloplastike pregled trupa na suvom se mora obaviti za vrijeme obnovnog pregleda. </p><p>3.3.6 Kod jahti za line potrebe do 2...</p></li></ul>