Tehnika Pedicije u Uvozu, Izvozu i Tranzitu

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    586

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>UNIVERZITET U SARAJEVU</p> <p>Fakultet za saobraaj i komunikacije</p> <p>SEMINARSKI RAD IZ PEDITERSKOG POSLOVANJA Tema:</p> <p>Tehnika pedicije u uvozu, izvozu i tranzitu</p> <p>Studenti: Huber Tarik Pupalovi Semir</p> <p>Profesor: V.prof.dr. Alija Behmen Via asistentica: V.asis.mr. Azra FerizoviSarajevo, Novembar 2009. godine</p> <p>SADRAJUVOD..............................................................................................................................................2 1. IZVOZ ROBE.........................................................................................................................3 1.1. Izvoz robe morskim brodom..........................................................................................3 1.2. Izvoz robe kontinentalnim vozilima...............................................................................4 2. UVOZ ROBE...........................................................................................................................6 2.2. Uvoz robe morskim brodom............................................................................................6 2.3. Uvoz robe kontinentalnim vozilima................................................................................8 3. TRANZIT ROBE.......................................................................................................................9 4. ZAKLJUIVANJE UGOVORA O UVOZU, IZVOZU I TRANZITU ROBE.....................10 5. ZNAENJE IZRAZA UKRCAJ, ISKRCAJ I PREKRCAJ..................................................11 6. OBAVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI PEDITERA U POSEBNIM SLUAJEVIMA UVOZA, IZVOZA I TRANZITA ROBE................................................................................11 6.1. Otprema, doprema ili provoz robe s fiksnom naknadom..............................................11 6.2. Zbirna otprema, doprema ili provoz robe......................................................................12 6.3. Kada se spediter javlja u funkciji operatora cjelokupnog pevoznog pothvata..............12 6.4. Kada spediter sam obavlja prevoz robe ili druge poslove.............................................12 ZAKLJUAK.......................13 LITERATURA..........14</p> <p>2</p> <p>UVODZadaci peditera su vrlo slini u izvrenju uvoza, izvoza i tranzita robe u uem smislu, ali zbog odreenih specifinosti posebno e se analzirati ti zadaci. pediciju obavlja pediter privrednik, pravna ili fizika osoba koja se iskljuivo bavi organizacijom otpreme robe svojih komitenata pomou vozara i drugim poslovima koji su s tim u vezi, kako na domaem tako i na meunarodnom planu. Nakon prihvata robe od nalogodavca, pediter organizira i predaje robu na otpremu, odnosno dopremu, odnosno provoz. Koriste se prijevozna sredstva iz razliitih prometnih grana (prijevoz morskim ili kopnenim vozilima), a zadaci koje pediter obavlja u ovom koraku su: odravanje veze sa brodarom radi pravodobnog postavljanja broda na ukrcaji izdavanje naloga za ukrcaj, pregled broda, osiguranje pravodobne dostave robe pod brod, kontrola podataka u vezi s ukrcajem robe. Zadatak tehnike pedicije je osiguranje ispravnog naina utovara u vozila, ispunjavanje i podnoenje vozaru teretnog lista ako se radi o otpremi kopnenim putem. Kod dopreme robe pediter prima izvjetaj o prispijeu broda i o pripravnosti za predaju tereta te preuzima teret kod brodskog prijevoza uz potrebnu kontrolu tereta. pediter je duan izvriti zaprimanje teretnice od brodskog agenta ako se radi o otpremi brodom, ili narudba vozila, osiguranje pravovremenog raspolaganja prijevoznog sredstva za utovar.</p> <p>3</p> <p>1. IZVOZ ROBE</p> <p>Nakon izvrenog prihvata robe, pediter organizira izvoz robe predhodno odabranim prijevoznim sredstvom. S obzirom na to odabrano sredstvo, mogu se razliovati dvije osnovne vrste izvoza: izvoz morskim brodom i izvoz kontinentalnim vozilima.</p> <p>1.1.</p> <p>Izvoz robe morskim brodom</p> <p>U organiziranju izvoza robe morskim brodom, pediter nakon izvrenog doziva robe i zakljuenja brodskog prostora (bukiranja) izvrava brojne zadatke, a najvaniji jesu:1 </p> <p>Biti u stalnoj vezi s brodarom i njegovim agentom radi pravovremenog postavljanja broda pod ukrcaja. Pravovremeno izdati nalog ukrcaja. Nakon postavljanja broda pod ukrcaj, pediter se pojavljuje kod brodskog agenta kao predstavnik naruitelja i nastupa kao krcatelj koji predaje teret brodu. U svojstvo krcatelja, pregledati brod i utvrditi da li su skladita ista i ureena za prihvat tereta prema ugovoru o prijevozu. Organizirati pravovremenu dostavu robe pod brod. Predati robu brodu. pediter je prema odredbi FAS (free alongside ship) duan predati robu uz bok broda (ispod ekrka) na ukrcajnom mjestu, u ugovorenoj luci ukrcaja, na nain uobiajen u toj luci, ugovorenog dana ili u ugovorenom roku... , a prema odredbi FOB (free on board) duan je predati robu u brod, u ugovorenoj luci ukrcaja, na nain uobiajen u toj luci, ugovorenog dana ili u ugovorenom roku... (...svi trokovi i rizik za robu prelaze s predavatelja na kupca u trenutku stvarnog prelaska robe preko brodske ograde...), i to u stanju u kojem je primio od nalogodavca. Kontrolirati podatke u vezi s ukrcajem robe. Radi toga pediter prisustvuje izradi vremenske tablice (time sheet) iz koje se vidi kako je ukrcaj tekao i da je brod ukrcao teret u okviru stojnica, odnosno da li je pao u prekostojnice ili uteeno na vremenu za to brod treba eventualno platiti dispe (dispatch money). pediter moe staviti prigovor i1</p> <p>R. Zelenika: MEUNARODNA PEDICIJA, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1996. godine</p> <p>4</p> <p>zahtjevati provjeru ako smatra da vremenska tablica nije pravi izraz radnog vremena utroenog za ukrcaj robe u brod. Primiti teretnicu od brodkog agenta. Teretnica (Bill of Landing) se izdaje na temelju asnike potvrde. Ako ta potvrda sadri neopravdane primjedbe, pediter je duan prije odlaska broda rijeiti sporna pitanja.</p> <p>Ukrcaj robe u brod obavlja slaga (stivator). Za razliku od slagaa, pediter izvrava brojne zadatke u vezi s ukrcajem robe u brod, odnosno u vezi s izvozom robe morskim brodom. Najracionalniji i najekonominiji nain krcanja masovnih tereta je izravan ukrcaj iz kopnenih prijevoznih sredstava u brod. Meutim, generalni teret se obino krca u brod posredstvom skladita. Zadaci su lukog peditera u otpremi robe morskim brodom naroito vani sa stajalita priljeva rasutog tereta u luku, jer priljev kopnenih vozila s teretom treba sinhronizirati tako da ne doe do zastoja u ukrcaju tereta. Prevelik priljev stvara brojne potekoe u uputnoj eljeznikoj stanici, a premalen priljev usporava ukrcaj u brod. Od stepena koordinacije svih uesnika u lukom sistemu, direktno zavisi brzina, sigurnost i racionalizacija izvoza robe u uem smislu. Kod izvoza generalnog tereta ne moe se uvijek prilagoditi priljev tereta s dolaskom broda u luku, ali e pediter u svakoj prilici nastojati da takav pravovremeno stigne u luko skladite prema kojem on nastupa kao dostavlja, tj. osoba koja je iskljuivo ovlatena da njime raspolae. Izvoz robe morskim brodom neizbjeno dovodi lukog peditera u pravno ekonomske odnose s brojnim uesnicima, a naroito u odnose prema brodaru, brodskom agentu, slagau, skladitaru itd., to se moe uoiti s pomou pediterske spirale pri organiziranju izvoza robe preko morske luke.2</p> <p>1.2.</p> <p>Izvoz robe kontinentalnim vozilima</p> <p>Ako se roba izvozi kontinentalnim vozilima (eljeznikim vagonima, kamionima, brodovima unutranje plovidbe), glavni su zadaci peditera: </p> <p>naruiti vozila i pri tome voditi rauna da ona budu povoljna za prijevoz odreene robe, poduzeti sve potrebne radnje da vozila budu na vrijeme postavljena i spremna za utovar robe koja se izvozi, poduzeti sve potrebne radnje da se pravovremeno uveze roba do vozila i da se struno utovari u vozila, ispuniti i podnijeti vozau teretni list na potvrdu.2</p> <p>R. Zelenika: MEUNARODNA PEDICIJA, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1996. godine</p> <p>5</p> <p>Smatra se da je predajom prevozitelju izvrena predaja stvari.</p> <p>13</p> <p>11</p> <p>9</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>10 12</p> <p>PEDITER</p> <p>Legenda:3 1. Proizvoa 2. Izvoznik 3. Izvoznikova banka 4. Kopneni vozar od proizvoaa do ukrcajne luke 5. Slaga (stivator) i skladitar u ukrcajnoj luci 6. Meunarodni prometno-pomorski agent 7. Izvoznikov osiguravatelj 8. Sanitarna sluba3</p> <p>R. Zelenika: MEUNARODNA PEDICIJA, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1996. godine</p> <p>6</p> <p>9. Fitosanitarna sluba 10. Veterinarska sluba 11. Carinska sluba 12. (Po)morski brodar 13. Primatelj (kupac, uvoznik, potroa) robe</p> <p>2. UVOZ ROBE</p> <p>Jedan je od osnovnih zadataka meunarodnog peditera da organizira uvoz robe iz inozemstva. Izvravanju toga zadatka postupit e analogno nainu koji vrijedi za organizaciju izvoza robe u inozemstvu. Ako u izvoznom mjestu u inozemstvu nema vlastitu organizacijsku jedinicu (npr. predstavnitvo, predstavnika i sl.), provjerit e posao izvoza robe iz inozemstva svojoj poslovnoj vezi u inozemstvu, koja e se u tom sluaju pojaviti u funkciji drugog peditera, odnosno meupeditera. Kada roba iz uvoza prispije u zemlju, odnosno odredinu luku ili pristanite ili uputnu stanicu, pediter redovito izvrava brojne zadatke. S obzirom na prijevozno sredstvo kojim je roba uvezena u zemlju, mogu se razlikovati dvije osnovne vrste uvoza: uvoz morskim brodom i uvoz kontinentalnim vozilima.</p> <p>2.1.</p> <p>Uvoz robe morskim brodom</p> <p>Kada roba prispije morskim brodom u zemlju, pediter izvrava brojne zadatke, a najvaniji jesu:4</p> <p>Prima izvjetaj o prispjeu broda i o pripravnosti za predaju tereta (pismo spremnosti, letter of readiness). U pomorskom saobraaju zapovjednik broda duan je obavijestiti4</p> <p>R. Zelenika: MEUNARODNA PEDICIJA, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1996. godine</p> <p>7</p> <p>krcatelja pismeno da je brod spreman za ukrcavanje i iskrcavanje (pismo spremnosti). U praksi tu obavijest daje brodski agent pediteru kao imatelju, odnosno primatelju tereta. Pismo spremnosti ne predaje se ako brod plovi u linijskoj plovidbi, jer je njegov dolazak najavljen u redu plovidbe. Meutim, brodovi slobodne plovidbe duni su prijaviti svoj dolazak u luku.</p> <p>Preuzima (prihvaa, prima) teret. Brodar je duan predati teret primatelju u luci odredita, odnosno ovlatenom imatelju teretnice.</p> <p>On, zapravo, predaje teret pediteru kao predstavniku vlasnika tereta koji nastupa svojstvu primatelja. Da bi mogao preuzeti teret s broda, pediter mora teretnicu vratiti brodaru i udovoljiti svim obavezama koje proizilaze iz teretnice. U zamjenu za teretnicu dobiva od brodskog agenta delivery order (nalog za predaju tereta) na temelju kojega brod, putem svojega slagaa, predaje robu pediteru. Ako pediter, meutim, nema teretnicu, a ima dovoljno dokaza da su teret i vozarina plaeni, ili ako se radi o teretu kojega bi uskladitavanje znatno otealo i poskupilo manipuliranje i prijevoz (teka koleta, masovni teret), pediter e pruiti agentu jamstvo (jamevo pismo) za sve trokove i posljedice koje nastanu iz predaje robe i na temelju toga jamstva traiti trait e predaju robe. Brodski agent moe, ali ne mora odobriti predju tereta na temelju pruenog jamstva. Ako pediter ne ponudi jamstvo, ali agent odbije predju robe na temelju ponuenog mu jamstvam agent e u svoje ime uskladititi teret u javna skladita, gdje e biti uskladiten sve ok se ne prijavi imatelj teretnice. Teret se s broda, u pravilu, preuzima pod vitlom. Najei je sluaj da se generalni teret preuzima putem lukih skladita. Utvruje stanje robe. U najvie sluajeva teret se preuzima s broda pod vitlom. Zbog toga</p> <p>se i pismeni prigovori zbog oteenja ili manjka tereta stavljaju jo dok se roba nalazi uz bok broda, tj. odmah prilikom preuzimanja robe, a ako tako primatelj tereta ne postupi, predpostavlja se, dok ne dokae suprotno, da mu je teret predan onako kako je naznaen u teretnici. Ako oteenje ili manjak nisu vidljivi pri preuzimanju robe, primatelj tereta moe staviti pismeni prigovor zbog oteenja ili manjka u roku od tri dana od dana preuzimanja tereta. Smatra se da su navodi primatelja u pismenom prigovoru istiniti dok brodar ne dokae suprotno. Brodar i primatelj, pri iskrcavanju i predaji tereta mogu zajedniki utvrditi da postoji oteenje i manjak tereta, pa u takvim sluajevima nije potrebno stavljanje prigovora. Ako brodar, odnosno njegovagent prizna navode prigovora, stavlja se zapisnik i na taj se nain stvara osnova za traenje i naplatu tete. U protivnom sluaju pediter e uloiti brodaru i pismeni protest kojim najavljuje da e naknadno postaviti odtetni zahtjev. Ulaganjem protesta pediter osigurava svom nalogodavcu pravo podnoenja odtetnog zahtjeva, i na brodaru lei teret dokazivanja da za tetu nije odgovoran. pediter e u dogovoru s nalogodavcem angairati i osigurateljeva havarijskog komesara koji e sastaviti havarijski zapisnik. Na temlju havarijskog zapisnika, police osiguranja</p> <p>8</p> <p>i drugih dokaznih isprava, nalogodavac postavlja odtetni zahtjev prema osiguratelju, ako on odgovara za dotinu tetu prema polici osiguranja ili prema brodaru.5 Kontrolira podatke u vezi s iskrcajem robe. Sva problematika vremenske tablice (time</p> <p>sheet) i stavljanja prigovora na nju vrijedi analogno i kod izvoza i kod uvoza robe morskim brodom. pediter svoje ekonomskopravne odnose s brodskim slagaem regulira na isti nain kao i kod izvoza robe. On je koordinator brojnih aktivnosti u vezi s prekrcajem i prijevozom robe uvezene u morksu luku. U uvozu masovnog tereta pediter e organizirati iskrcaj tereta direktno iz broda u kontinentalna prijevozna sredstva, i u tom sluaju unaprijed mora osigurati sonhroniziranu dostavu praznih vagona i kamiona uz bok broda. Kada se radi o uvozu generalnog tereta, a naroito o robi koja zahtjeva kvalitativno preuzimanje, sortiranje, signiranje, uzorkovanje i sline manipulacije, organizirat e iskrcaj robe putem skladita. Kod uvoza robe morskim brodom razlikuju se dvije osnovne radnje: iskrcaj u uem smislu i preuzimanje tereta. Iskrcaj u uem smislu predstavlja samo jednu fazu u cjelokupnom procesu iskrcaja. On obuhvata samo prebacivanje tereta iz brodskog skladita do obale, drugog broda ili maune (teglenice ili bara (en. barge) je plovni objekt s ravnim dnom, izgraen za prijevoz teke robe). Za iskrcaj u uem smislu mjerodavan je prije svega charter-party, ako se radi o brodu slobodne plovidbe, odnosno linijski uvijeti, ako se radi o linijskom brodu. Preuzimanje tereta, tj. predaja tereta od strane brodara, odnosno prihvat tereta od strane peditera kao primatelja (primopredaj tereta izmeu brodara i primatelja), predstavlja dvostrani akt volje. Kod izvoza robe morem pediter redovito nastupa prema brodaru kao krcatelj, a kod uvoza robe morem on nastupa prema brodaru obino kao primatelj tereta. Ako se primatelj tereta ne javi, ili ako se na moe pronai, ili nee ili ne moe preuzeti teret, odnosno ako se prije predaje tereta javi vie zakonitih imatelja tereta, brodar je duan traiti uputu od krcatelja, odnosno od naruitelja. A ako tu uputu ne primi ili primljenu uputu ne moe izvriti, on moe na troak i rizik primatelja iskrcati teret i uvati ga sam ili ga dati na uvanje javnom skladitu ili drugoj odgovarajuoj osobi a u tom sluaju odgovara samo za njihov izbo...</p>