TELENOR doo

 • Published on
  02-Feb-2017

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • telenor Telenor 0.0.0. Bulevar'Oorda Vaingtona 83 81000 Podgorica www.telenor.me

  Telephone: +38202235000 Fax: +382 20 235 035

  Agencija za elektronske komunikacije i potansku djelatnost Broj __ ~t_r~--,--no_r _ Bulevar Dorda Vaingtona 56, Kula e e. lU Uora 1 I,. ne 701',

  Aul.- NG!JA .... ..1\ ~Lt:.KTnON .. to.:. .....n!!I ' I...tJU h. Podgorica "uMUN I(ACIJ= I po. TANSKU DJCLATN....,-'Odgonca _. g

  =CD .,ORII..; '--- ----- -

  Izvrni direktor g. Zoran Sekuli

  16.06.2014. godine

  Predmet: Zahtjev za naknadu neto troka za poslovnu 2013. godinu

  Potovani gospodine Sekuliu,

  Savjet Agencije za elektronske komunikacije i potansku djelatnost Crne Gore je 25.01.2011. godine donio rjeenje kojim je privredno drutvo Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) odreen kao operator pojedinanih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa. U skladu sa lanom 92 Zakona o elektronskim komunikacijama (SI. List Crne Gore broj 40/13), i lanom S Pravilnika o metodologiji obrauna neto troka pruanja usluga Univerzalnog servisa (SI. List Crne Gore br. 12/14) Telenoru pripada pravo da trai naknadu neto troka za pruanje usluge Univerzalnog servisa ako isti predstavljaju prekomjereni troak.

  U skladu sa navedenim propisima prilikom obrauna neto troka treba da se uzmu u obzir trokovi koje bi prihvatio bilo koji operator kada ne bi postojala obaveza pruanja usluga Univerzalnog servisa, ako su iskazani u cijenama koje su trokovno orjentisane.

  Imajui u vidu sve naprijed navedeno i da je tokom 2013 godine Telenor ostvario prekomjereni troak prilikom pruanja usluge Univerzalnog servisa ovim put zahtjeva naknadu neto troka, I to uzimajui u obzir:

  samo trokove koji su neposredno povezani sa pruanjem usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa razumnu profitnu stopu koja se odnosi na usluge pruanja usluga iz oblasti Univerzalnog servisa

  Trokovi pruanja usluga Univerzalnog servisa u 2013. godini iznose EUR 164.311,7 i odnose se na:

  Dobavlja lokacija/usluga Total EUR

  Larsfire Trenjevo - elaborat zastite od pozara 90,00 Trenjevo Cuce - projektovanje

  Mezon dalekovoda 1.650,00 Trenjevo - elaborat o procjeni uticaja

  JU Institut bazne stanice na zivotnu sredinu 150,00

  Geos Trenjevo - glavni projekat trase puta 3.591,00

  Unipred Trenjevo - izrada i ugradnja stuba 18.183,76

  JU Institut Trenjevo - revizije . 1.160,00 Geos Trenjevo - trasa napajanja 918,00

  Mezon Trenjevo - temelj stuba 5.164,94

  Mezon Trenjevo - NN vod 7.791,49

  Mezon Trenjevo - uzemljenje 6.856,35

  Geos Trenjevo - pozicioniranje en. stubova 360,00

 • Mezon Trenjevo - VN vod 33.605,56

  Omladinska/ Studentska Zadruga Trenjevo utovar - istovar 197,10

  Trenjevo (Krotinja) - troskovi mjerenja Proinspect i ispitivanja trafo stanice 457,00

  Mezon Trenjevo - pristupni put 68.080,74

  Trenjevo - nosac za SS, Lovcen nosac, Sujoevi antena 2.306,14

  JU Institut Trenjevo - komisija za tehnicki prijem SS

  975,00

  Komisija za tehnicki prijem stubne Trenjevo - komisija za tehnicki prijem 1.250,00

  trafostanice SS

  Sujoevi Trenjevo - ograda 2.217,40

  MelOn Trenjevo - odvodnik prednapona 586,00

  Telemont Trenjevo - Panasonik telefoni 1.162,80

  Telemont Trenjevo - montaza opreme 85,00

  Kneevic uro Ugovor o zakupu 500,00

  Radio difuzni centar Zakup infrastrukture 388,57

  Radio difuzni centar Zakup infrastrukture 4 x 284,29 - 1.137,16 Agencija za el.komunikacije Naknada za radio frekvencije 167,54 Agencija za el.komunikacije Naknada za radio frekvencije 16,75

  Elektroprivreda Crne Gore Raun za struju 492,46

  ZlE Trenjevo - radio bazna stanica 4.770,94

  UKUPNO 164.311,1

  U prilogu dostavljamo dokaze (fakture, ugovore, i drugo) kojima potvrujemo nastale trokove.

  Naglaavamo da je zahtjev za nadoknadu naslovljen na cjelokupni iznos nastalih neto trokova tj. da traimo nadoknadu cijelog capexa (fiksne imovine) nastale pruanjem usluga Univerzalnog servisa. Pojanjavamo da je ovdje mogunost amotrizacije jako oteana jer ne moemo traiti nadoknadu amortizacije po periodima, imajui u vidu da imamo razliiti vijek trajanja za razliite tipove capexa. Npr. graevinski objekti se amortizuje kroz period od 20 godina, bazne stanice kroz period od 7 godina itd. Takoe, smatramo da trebi uzeti u obzir I injenicu da je Telenor odreen kao operator za Unverzalni servis na period od 5 godina tj. do januara 2016, to znai da bi sva eventualna amortizacija trebala da se zavri do isteka tog imenovanja kako ne bi ostala dugovanja nakon isteka tog period, pa ak iako Telenor bude I dalje pruao navedene usluge. Ukoliko ipak smatrate da treba amortizovati navedene trokove za 2013. godinu do kraja isteka imenovanja, treba imati u vidu da emo doi u situaciju da za trokove koje budemo ostvarili tokom 2014 godine a iju emo nadoknadu zahtijevati 2015 biti kraeg amotrizacionog perioda iako se radi o istim radnjama i graevinskim objektima kao i za 2013. godinu. Shodno naprijed navedenom smatramo da je amotrizacija navedenih trokova neopravdana i nemogua u praksi za realizaciju. Takoe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene trokove ne sadre PDV. To naime nije Telenorov troak, poto smo isti refundirali kroz PDV prijavu od Poreske uprave.

  Prihodi od pruanja usluga Univerzalnog servisa u 2013 . godini iznose EUR 592,30 i odnose se na:

  Vrst prihoda Total EUR

  Prikljuci 195,82

  Rauni svih korisnika US 343,94

  Pozivi koji su ostvareni ka brojevima US 10,69

  Terminacija poziva prema korisnicima US 41,85

  UKUPNO 592,30

 • " *Napominjemo da je iznos ovog prihoda nizak jer dosta naih korisnika ima besplate pozive unutar Telenor mree to dovodi do injenice da iako je bilo 528 poziva ka brojevima US realni prihodi nisu ostvareni. Takoe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene prihode ne sadre PDV,

  Imajui u obzir naprijed navedene trokove i prihode ukupni zahtjev za nadokandu neto troka za poslovnu 2013. godinu iznosi EUR 163.719,4.

  Prilikom obrauna neto trokova nisu uzeti se u obzir:

  trokovi koji su posledica regulatornih obaveza koje su nametnute operateru na osnovu analize trita trokovi koji su posledica zadovoljavanja obaveza nacionalne bezbjednosti i odbrane drave trokovi pruanja elektronskih komunikacionih usluga koje nisu iz opsega usluga Univerzalnog servisa trokovi kompenzacije i povraaja kranjim korisnicima nastali zbog neadekvatnog kvaliteta pruene usluge iz opsega usluga Univerzalnog servisa trokovi modernizacije mree, osim ako je to potrebno za poboljanje ili ispunjavanje kvaliteta pruanja Univerzalnog servisa i trokovi ralanjavanja rauna, selektivne blokade odlaznih poziva, uvoenja prepaid sistema za plaanje pristupa do javne elektronske komunikacione mree, odnosno za korienje javno dostupnih telefonskih usluga.

  Operator Univerzalnog servisa koji prua uslugu pristupa javnom elektronskoj komunikacionoj mrei i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u obraunu neto trokova mora jasno identifikovati i opisati:

  profitabilne i neprofitabilne krajnje korisnike Univerzalnog servisa granicu na kojoj neprofitabilan korisnik postaje profitabilan trokove obezbeivanja odreenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom trokove obezbeivanja odreenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima.

  Iz analize ostvarenih trokova i prihoda oigledno je da u poslovnoj 2013. godini nema profitabilnih korisnika pa usled toga nema potrebe za postavljanjem granice na kojoj takav korisnik postaje profitabilan.

  Trokova obezbeivanja odreenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom kao i trokova obezbeivanja odreenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima nisu nastali kao odvojeni trokovi.

  S potovanjem,

 • )JqVl OVi ~ NI7T"'}..i.q cI1P~X

  O~ . OS. ZQ(~ .

  IARS.llIlll~ BIBO ZA JNiEN.JEIUHG I

  PRO.JEKTOV ANdE ZATITE OD POARA, ZAinrE NA RADU I

  ZAiTITE IVOTNE SREDINE VAit; SIGURAN PARTNER

  lARS FlU d.o.o. Ul. Karaoreva 5 81000 Podgorica - Cma Gora

  phone/fax: +38220238986 mob. phone: +38267620190

  +38269456480 e-mail: larsfire@t-com.me

  kosticr@t-com.me

  registarski broj: ifra djelatnosti: PDV: pm: iro raun:

  5-0282933/09 7112

  30/31-05046-3 02454963

  CKB 510-11299-93

  "TELENOR" do.o. - PODGORICA PIB: 02242974

  br.

  Purchase Order No: 201797

  Faktura br. 31113 NAZIV USLUGE jed.mj.

  1. ~rada Elaborata zatite od poara bazne stanice u Treenjevo - Cetinje.

  kom

  :

  NAPOMENA:

  Uplatu izvriti kod CKB, na iro raun broj : 510-11299-93.

  Podgorica,

  04.04.2013. god.

  kol. cijena E iznos

  l 90,00 90,00 SVEGA 90,00

  PDV 17 % 15,30 UKUPNO 105,30

 • r TELENOR D.O.O. PODGOlUCA

  PIB: 02242974 PDV reg.br. 20/31- 00099 - O

  L

  8 M~zo2i DRUTVO ZA PROIZVODNJU.PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.

  IJI flO DliJJiim:l!md - Bandi; b.l>.

  PIB 02J32t!9 PDJ -" }'eg.ln: 30/31-01205-7

  Danilovg,ad, 14. 06.Z911>-llQWJl"j

  dJ-{ (Jet-te rv ALUTA 13.08.2013:'. RAUN 158/13

  NAZlV ROBE - USLUGE ukupno (e)

  l. ;ia' p~'ojektov;njc prikljunog io kV d;ieko;od~ i ~tubJ;e"TS -i 010',4 kV 50 kVA p~ l -: naru~~i..b~. ?-O! ~}6 od 16.04.20 l3. go~~n~ . . . .. .

  . - - - ~. - - -1~6S0>OO :

  . - _. - ~. - - - ... _. . !

  ~- - -. : -.. - - ... -.- ~ I

  - - - - .~ - - - . .. . . I

  _ oo --- - . -. - - .. - . I

  UKUPNO :i 1.650,00 - . . - oo PDV- l? .O/~ :t o. - - 280:50:

  .. - .., . . ... - - - _. UKUPNO ZA NAPLATU;! 1.930,50; . ... - ... .. _ - - , I