Temel Bilgiler, Tasar›m ve Uygulama Eki Hava Kanallar›

 • Published on
  04-Feb-2017

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • TEBA ISITMA SOUTMA KLMA TEKNOLOJLER SAN. ve TC. A.fi.NN KATKILARIYLA HAZIRLANMIfiTIR

  TTMDAdna Sahibi

  Bekir Erdin Boz

  Yaz flleri MdrAbdullah Bilgin

  Genel Yayn YnetmeniProf. Dr. T. Hikmet Karako

  Yayn KuruluGrkan Ar

  Ayhan BaskAbdullah BilginAytekin akr

  Dr. brahim akmanusErbay eriolu

  Ali Rza DaloluMurat GrenliOrhan Grson

  Halim manProf. Dr. T. Hikmet Karako

  Selami OrhanFevzi zel

  Etem Aybars zerSeden akrolu zteker

  Tayfun SmblSuat fiahin

  Dergi Yayn SorumlusuGlten Acar

  letiflimTunus Cad. Gfte Sok. Filiz Apt.

  No :8/7 06680 Kavakldere-AnkaraTel: 0.312. 419 45 71 - 419 45 72

  Faks: 0.312. 419 58 51web: http://www.ttmd.org.tr

  e-mail: ttmd@ttmd.org.tr

  TTMD Ynetim KuruluBekir Erdin Boz (Baflkan)

  Abdullah Bilgin (Baflkan Yrd.)Halim man (Baflkan Yrd.)

  Hseyin Erdem (Baflkan Yrd.)brahim akmanus (Genel Sekreter)

  C. Seluk Bayer (Muhasip ye)brahim Akdemir (ye)

  Hrant Kalatafl (ye)Prof. Dr. Abdurrahman Kl (ye)

  . Zeki Aksu (ye)Gkhan zbek (ye)

  Cafer nl (ye)Sarven ilingirolu (ye)

  24. saydan itibaren dergimize ilave bir blm olarak planlanan ve daha ok sektrmzde genel uygulama ve tasarmlarda ihtiya duyulan asgari dzeyde bilgileri ieren Temel Bilgiler, Tasarm ve Uygulama Eki nin birincisi hizmetinize sunulmaktadr. Bylece belirlenen ncelik srasyla her saymzda farkl bir konunun ifllenecei eklerin okuyucularmz tarafndan biriktirilerek biraraya getirilmesiyle temel bilgilere kolayca ulafllacak temel bir kaynak olaca dflnlmektedir.

  Temel Bilgiler, Tasarm ve Uygulama Eki nin bu saysnda Hava Kanallar konusu ifllenmekte olup, ieriinde, hava kanallaryla ilgili olarak Amerika ve Avrupada kabul gren iki standart olan SMACNA ve DW 142, DW 143e deinilmekte, hava kanallarnn snflandrlmas, eflitleri, balant flekilleri, ask sistemleri, kanal malzemeleri, hava kaaklar ve limitleri, hava kaak testleri, kaak noktalarnn tespit edilmesi ve test prosedr, eflitli uygulamalar iin tavsiye edilen hz deerleri anlatlmaktadr. Ayrca, basit kanal tasarmlarnda kullanlabilecek, basn kayb hesap tarzndan iki tanesi olan Statik Geri Kazanm ve Efl Srtnme Kayb yntemleri tantlmakta ve bunlarla ilgili tm diyagramlar ve zel direnler tablosu ekte yeralmaktadr.

  Daha sonraki saylarmzda da devam edecek Temel Bilgiler, Tasarm ve Uygulama Eki nin sektrmze daha yararl bir flekilde hazrlanabilmesi iin siz okuyucularmzn deerli grfl ve nerileri byk nem taflmaktadr.

  Dergimizin 24. saysnn eki olan Hava Kanallar nn hazrlanmasnda deerli katklarndan dolay Sn. Faruk imen ve Sn. Fevzi zele ayrca, szkonusu ekin sponsorluunu stlenen TEBA ISITMA SOUTMA KLMA TEKNOLOJLER SAN. ve TC. A.fi. ye Yayn Kurulu adna teflekkr etmekteyiz.

  En iten sayglarmla.

  Abdullah BilginYaz flleri Mdr

  abdullahbilgin@superonline.com

  Deerli Okurlar,

  Temel Bilgiler, Tasarm ve Uygulama Eki

  Hava KanallarSay : 1

  Mart-Nisan 2003

  T R K T E S S A T M H E N D S L E R D E R N E D E R G S E K T R K T E S S A T M H E N D S L E R D E R N E D E R G S

 • Hava Kanallar

  Faruk imen; Mak. Mh TTMD yesi

  Tablo1. Dikdrtgen Kanallarda Minimum Sac Kalnlklar (Ref : DW - 142)

  Maksimum Sac Kalnl (mm)

  Kanal Ebad Dflk Ve Orta Basnl Yksek Basnl

  (mm) Kanallar Kanallar(mm) (mm)

  400 0,6 0,8

  600 0,8 0,8

  800 0,8 0,8

  1000 0,8 0,8

  1250 1,0 1,0

  1600 1,0 1,0

  2000 1,0 1,2

  2500 1,0 1,2

  3000 1,2 -

  1. GiriflKlima ve havalandrma tesisatlarnda veya endstriyel havalandrma ve hava ile taflma tesisatlarnda havann nakli amac ile hava kanallar kullanlmaktadr. Bu alflmada konu ile ilgili bir ksm tatbikat ve uygu-lamaya ynelik bilgiler verilecektir. Hava kanallar imalat ile ilgili Amerika ve Avrupa da kabul gren iki standart bu yazmzda verilen bilgilerin temelini oluflturacaktr. Bunlar SMACNA (Sheet Metal And Air Condi t ion ing Cont rac torsna t iona l Association) ve DW 142, DW 143 (ngiltere standartlar)dr.

  2. Hava Kanallarnn SnflandrlmasHava Kanallar flekilleri ve malzeme yaplar itibari ile iki ayr gruba ayrlabilir.

  2.1. Malzemelerine Gre Hava KanallarHava kanallar kullanm alanlarna ve maliyetlerine bal olarak deiflik malzeme-lerden imal edilebilirler. Bunlar;a.Galvanizli elik sac, b.Karbon elik sac,c.Alminyum sac,d.Paslanmaz elik,e.Bakr sac,fleklinde sralanabilir.

  a. Galvanizli elik Sac Hava KanalKonfor klimas ve havalandrma tesisat hava kanallar imalatnda arlkl olarak kullanlan baz endstriyel uygulamalarda da kullanm alan bulan bir malzemedir. Taflnan hava ierisinde aflndrc veya korozyona sebebiyetverecek maddelerin bulunmad sistemlerde kullanlabilir. Taflnan hava scaklnn 200 Cnin altnda olmas gereklidir. Hava scakl 200 Cye yaklafltka korozyon riski o oranda artacaktr.

  b. Karbon elik Sac Hava Kanal Bu malzemeden imal edilen hava kanallar mutfak egzost sistemlerinde, duman naklinde, bacalar gibi yksek scaklklarn olufltuu, kanal sistemlerinde ve kanallarn zel boya veya kaplama yaplmasnn gerektii durum-larda kullanlr.

  c. Alminyum Sac Hava KanalRutubet oranlar yksek olan hava kanal sistemleri ve alminyumun dayankl olduu maddeleri ieren havalandrma sistemlerinde kullanlr. Yksek basn deerlerinin bulunduu kanal sistemlerinde malzeme kalnl ve dayanm gz ard edilmemelidir.

  d. Paslanmaz elik Sacdan Hava KanalMutfak egzost sistemlerinde, veya rutubet gibi korozif malzemelerin bulunduu sistemlerde kullanld gibi, konfor klima-snda hijyen flartlar hassas olan mahallerde ki kanallarda korozyon ihtimalini minimuma indirmek amacyla da kullanlr.

  e. Bakr Sac Hava KanalBakrn dayankl olduu kimyasallar ieren hava taflma sistemlerinde kullanlr. Sistemin basn deerlerinin gz nne almas gereklidir. Yukarda bahsedilen malzemelerin haricinde;

  - Fiberglas takviyeli plastik kanallar, kimyasal atk ihtiva eden yer alt hava kanal sistemlerinde,

  - Polyvinyl chloride hava kanallar, yer alt kanal sistemlerinde, kimyasal duman naklinde, hastanelerde,

  - Polyvinyl elik kanallar, yer alt kanal sistemlerinde, rutubet ykl hava naklinde, hastanelerde,

  - Betonarme kanallar, yer alt kanal sistemlerinde ve flaftlarda,

  - Plaka tipi cam yn veya poliretan kanallar, dflk basnl konfor klimas uygulamalarnda kullanlr. Ancak bu malzemelerden bir ksmnn kolay yanabilir olmas ve hatta bazlarnn yanma esnasnda zehirli gaz aa karmas nedeni ile kullanm alanlar snrlandrlmfltr.

  2.2. fiekillerine Gre Hava Kanallar2.2.1. Silindirik Hava KanallarSilindirik hava kanallar, kanallar ierisinde hava akfl profilinin en uygun olduu kanallardr. Bu zelliinden dolay silindirik hava kanallarnda ortalama basn deer-lerinde daha yksek hava hzlarna ka-bilmek mmkn olmaktadr. Yine ayn sebepten dolay dikdrtgen kesitli hava kanallarna oranla ses oluflumlar daha dflktr. Silindirik kanallar genellikle fabrikasyon imalat olarak yaplr. fiantiyemontajlar srasnda zel birlefltirme paralar kullanlr.

  Silindirik hava kanal imalatnda lkemizde en ok rastlanan tarz spiral kenetli silindirik hava kanallardr. Ayrca alminyum malzemeve elik destek telleri kullanlarak yaplan bklebilir hava kanallar da kullanlmaktadr.

  (Yukarda bahsini etmifl olduumuz silindirik hava kanallarnda basn dflmlerinin daha

 • az olduu konusu yzey przllnn

  fazla olmas nedeni ile bklebilir silindirik

  hava kanallar iin geerli deildir). Bkle-

  bilir silindirik hava kanallar zellikle

  branflman ayrmlarnda montaj kolayl

  salamas yn ile tercih edilirler. Ancak

  yaplar itibari ile ana kanallarda kullanma

  uygun deildirler.

  2.2.2. Oval (Eliptik) Hava KanallarSilindirik hava kanallarnda kesit deerleri,

  aplar ile orantl olduundan, zellikle

  asma tavan kullanlan ve asma tavan aras

  boflluun fazla olmad hacimlerde kulla-

  nmlar skntl olabilmektedir. Bu nedenle

  son zamanlarda eliptik yapda hava kanal

  kullanmlar grlmektedir. Eliptik yapda

  hava kanallarnda kanal ykseklii dflr-

  lrken kenarlarda salanan silindirik yaplar

  sayesinde hava akflnn kolay olmas nede-

  niyle basn kayplar azaltlabilmektedir.

  2.2.3. Dikdrtgen Hava KanallarUygulamada yaygn olarak kullanlmakta

  olan dikdrtgen kesitli hava kanallar farkl

  balant flekilleri ile imal edilmektedirler.

  2.2.3.1. Dikdrtgen Hava Kanallar Balant eflitleriBu ksmda lkemizde ounlukla kullanl-

  makta olan kanal balant eflitlerinden

  bazlarn inceleyeceiz.

  Bunlar;

  a-Srgl balant,

  b-ereveli balant,

  c-Flanfll balant,

  d-Kendinden flanfll balant,

  fleklinde verilebilir.

  a-Srgl Balant Srgl balantda fiekil 1 de grld

  zere, para kanal bitim noktalar U

  tarznda bklmfl iki kanaln her iki

  taraf da U tarznda bklmfl bir para ile

  birlefltirilmesi yolu ile yaplr. Bu tarz

  balantda bkm toleranslarnn dikkatli

  olarak verilmesi ve birleflim noktalarnn ve

  zellikle kfle birleflimlerinin mastiklenmesi,

  kanal kaaklarnn minimize edilmesi

  asndan nemlidir. Srgl balantlarn

  kanal kaaklar ynnden uygulamasnda

  sknt yaflanmas mmkndr. Bu nedenle

  dflk basnl sistemler haricinde kullanl-

  mamaldr.

  b-ereveli Balant ereveli balantda, (fiekil 2de koyu renkli

  olarak grlen) ereve kanaldan ayr olarak

  imal edilir. ki kanal parasndan birinin

  kenar dz olarak braklrken dier kanaln

  kenar 90 bklr. Kenar dz braklan

  kanala erevenin fiekil 2.grlen alt ksm

  aklr ve zmba ile sabitlenir. Daha sonra

  kenar 90 bklen ikinci kanal erevenin

  st ksmna oturtularak erevenin en son

  ksm bu bkm zerine eilerek eki ile

  ezilir. ereveli kanallarda srgl kanallara

  oranla kaak miktarlar dflk olmasna

  ramen mastik kullanlmamas halinde hava

  kaaklarnn istenilen seviyelerin stnde

  olmasna neden olabildiinden, genelde alak

  basn ve orta basncn dflk ksmlar

  haricinde kullanlmamaldrlar. ereveli

  kanal uygulamalarnda hava kaaklarnn

  azaltlmasnda mastik kullanmnn yan sra

  hava akfl yn gz nne alnarak kullanl-

  mas nemlidir. erevenin dflarda kalan

  st ksmnn hava akfl yn ile ters tarafta

  olmas gereklidir.

  c-Flanfll Balant Kanal balantlarnda hazr flanfl kullanm

  imalatta iflilik maliyetini azaltacak, iflilik

  hatalarn minimuma indirerek hava kaak

  miktarlarn minimum seviyeye indirebilecek

  bir yntemdir. fiekil 3.de grlen flanfll

  balantda flanfl i ksmlarnda mastik

  bulunur. Bunun yan sra flanfl balantlarnda

  conta kullanm, eflitli mekanik balant

  paralar (klips, kfle paras, cvata, somun)

  kullanm sz konusudur.

  Flanfll balant ile yaplan kanallarn

  uygunluu yaplacak testler ile deiflik basn

  snflar iin gerekli deerlerde olup olma-

  d deerlendirilerek kontrol edilebilir.

  d-Kendinden Flanfll BalantFlanfll hava kanal imalatnda son yllardaki

  geliflmeler dorultusunda kendinden flanfll

  fabrikasyon hava kanallar da kullanlmaya

  bafllanlmfltr. Flanfllarn kanala montaj iin

  ayr bir aba gerekmediinden flantiye

  ortamndaki iflilik miktarnda azalma

  salad gibi hava kaaklar konusunda da

  olumlu zellikler taflmaktadr.

  3. Hava Kanallarnda Ask Sistemleri Hava kanallarnda ask malzeme ve boyut

  sistemlerinin seimi dier bir nemli noktadr.

  Bunlarn seim kriterleri yine SMACNA

  tarafndan tanmlanmfltr. Ask sistemlerinin

  binaya sabitleme paralar, ask abuk veya

  fleritleri, ve taflyc profiller olarak ayr

  gruplarda incelenebilir.

  Binaya sabitleme paralar olarak beton

  ierisine nceden yerlefltirilen paralar, betona

  sonradan monte edilen sabitleme paralar

  (dbel gibi) ve elik konstrksyona

  sabitleme paralar (civata-somun gibi)

  saylabilir. Ask sistemlerinin malzeme ve

  boyut seimlerinde dikkat edilmesi gereken

  hususlar; asks yaplacak olan hava kanalnn

  boyutsal zellikleri, malzeme yaps, arl,

  asknn yaplaca tavan veya duvarn

  malzeme zellikleri vb. olmaktadr. Hava

  kanallarnn asldklar zamandan itibaren,

  ok uzun yllar tekrar ulafllamayacak nokta-

  larda olmalarndan dolay ask salamlnda,

  ve zaman ierisinde yapsal zelliklerinde

  byk kayplar olmamas nemlidir. zellikle

  ses ve titreflimin nem tafld binalarda

  (stdyolar gibi) asklarda kanal ve profil

  arasndaki temas blgesinde ve asknn

  binaya monte edildii blgelerde ses ve

  fiekil 2. ereveli balant

  H HR

  fiekil 1. Srgl balant

  Szdrmazlk

  fiekil 3. Flanfll balant

  alternatifszdrmazlknoktas

  conta

  alternatifszdrmazlknoktas

  Balantnoktas

  Balantnoktas

 • titreflim alc takozlarn kullanm dikkat

  edilmesi gereken dier hususlardandr.

  Asklarda ska kullanlan dbel, elik rot,

  elik flerit, profil gibi unsurlara ait baz seim

  kriterleri yukardaki tablolarda verilmifltir.

  4. Kanallarda Hava KaaklarKanal sisteminde hava kaak miktarnn

  istenilen limitler ierisinde olmas afladaki

  hususlar asndan nemlidir.

  a-Gereinden byk ve az verimli cihazlarn kullanlmas sonucu ortaya kabilecek ilave

  enerji maliyetinin bertaraf edilmesi ve

  enerjinin bofla kullanlmasnn engellenmesi.

  b-Hava kaann ok yksek olmas sonucunda, hava dalmnn salanmas

  iin gereken ilave iflilik maliyetinin

  engellenmesi.

  c-Hava kaa kaynakl seslerin minimuma indirgenmesi.

  d-Frekans deifltirici ve deiflken hava debisi ayar cihazlarnn kullanld sistemlerde

  ortaya kabilecek kontrol problemlerinin

  engellenmesi. Sfr kaak tehlikeli gazlarn

  datm sistemlerinde aranan bir zellik

  olmakla beraber, konfor klimas ve benzeri

  uygulamalarda ama deildir. Bu tr bir ama

  uygulama maliyetlerinde byk artfllara

  sebebiyet verecektir.

  fiekil 4. Hava Kanal Ask Detaylar

  Tablo 2 . Dikdrtgen Kanallarda Kanal Asklar in Minimum ller (Ref: SMACNA)

  Tablo 3 . Silindirik Kanallarda Kanal Asklar in Minimum ller (Ref: SMACNA)

  312

  1(min)Eer kuflak

  yaplrsa vidalaragerek yoktur

  vidalar

  Asklamalar

  maks. 60 (1524 mm)

  Yke grecivata

  Lama veyakflebent

  Rod Rod veya lama

  bant

  Asklamas

  skfltrcizolasyonunbozulmamas iin

  (DN 610 mm max.)Ask lamas ileayn ebatta(DN 914 mm) max.

  fierit ubuk fierit ubuk fierit ubuk fierit ubuk

  P/2=760 25,4 x 0,85 3,4 25,4 x 0,85 3,4 25,4 x 0,85 2,7 25,4 x 0,85 2,7

  P/2=1830 25,4 x 1,31 9,5 25,4 x 1,00 6,4 25,4 x 0,85 6,4 25,4 x 0,85 6,4

  P/2=2440 25,4 x 1,61 9,5 25,4 x 1,31 9,5 25,4 x 1,00 9,5 25,4 x 0,85 6,4

  P/2=3050 38,1 x 1,61 12,7 25,4 x 1,61 9,5 25,4 x 1,31 9,5 25,4 x 1,00 6,4

  P/2=4270 38,1 x 1,61 12,7 38,1 x 1,61 12,7 25,4 x 1,61 9,5 25,4 x 1,31 9,5

  P/2=4880 ------ 12,7 38,1 x 1,61 12,7 25,4 x 1,61 9,5 25,4 x 1,61 9,5

  P/2=daha fazla zel analiz gerektirir.

  fierit Balantlarnda

  Kullanlacak Birlefltiriciler

  25.4 x 1,31-1,000,85 1 Adet 6.4 mm CIVATA

  25.4 x 1,61 2 Adet 6.4 mm CIVATA

  38.1 x 1,61 2 Adet 9.5 mm CIVATA

  Ask Baflna Yk Miktar

  fierit ubuk

  25,4 x 0,85 118 kg 2,7 36 kg 9,5 308 kg

  25,4 x 1,00 145 kg 3,4 54 kg 12,7 567 kg

  25,4 x 1,31 191 kg 4,1 73 kg 15,9 907 kg

  25,4 x 1,61 318 kg 6,4 122 kg 19,1 1360 kg

  38,1 x 1,61 500 kg

  Maksimum kanal evresinin yars

  (mm)3 m Aralkl 2.4 m Aralkl 1.5 m Aralkl 1.2 m Aralkl

  Bir adetten fazla olan cvatalar yan yana

  deil seri olarak yerlefltirilmelidir.

  Kanal ap Maksimum aralk ubuk fierit ask

  250 mm 3,7 m 6,4 mm 25,4 x 0,85 mm

  460 mm 3,7 m 6,4 mm 25,4 x 0,85 mm

  610 mm 3,7 m 6,4 mm 25,4 x 0,85 mm

  900 mm 3,7 m 9,5 mm 25,4 x 1,00 mm

  1270 mm 3,7 m ki adet 9,5 mm ki adet 25,4 x 1,00 mm

  1520 mm 3,7 m ki adet 9,5 mm ki adet 25,4 x 1,31 mm

  2130 mm 3,7 m ki adet 9,5 mm ki adet 25,4 x 1,61 mm

 • 4.1. Hava Kanallarnda Kaak Boyuna kenetlerde,

  ki kanal parasnn birbirine ekleme

  blgelerinde (srg, ereve veya flanfl)

  zellikle kfle birleflimlerinde,

  Boy kenetler ile kanal birleflimlerinin

  kesifltii kflelerde,

  meydana gelir.

  4.2. Hava Kaa Alan liflkisister yuvarlak isterse dik...

Recommended

View more >