Template Bayaran DBKL

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    374

  • Download
    35

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Template Bayaran DBKL

Transcript

URUSSETIAPUSATSETEMPAT(OSC) ONESTOPCENTREFOROSC1SUBMISSION Template Fee/Bayaran PanduanPengemukaan PermohonanProsedur Permohonan Jabatan/Agensi Terlibat Kriteria Permohonan Home OC 1Submission Senarai Semak Pengemukakan Permohonan *Kriteria Penilaian Permohonan Hubungi Kami Borang Permohonan Template Fee/Bayaran Kadar Bayaran Fi Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Bil.Jenis Permohonan Kadar Bayaran 1. a) Kediaman1.RM 50.00 setiap unit 2.RM25.00bagisatuunitrumahyang ditentukan dari masa ke semasa 3.Kemudahan-kemudahanpendudukdalam pembangunanrumah-rumahpangsa/kondominium,mengikutkadaryang dikenakan bagi pembangunan 1(b) b) Perdagangan, Perusahaan, yayasan Pelajaran, Hotel dan apa-apa kegunaan selain daripada yang dinyatakan 1.10,000kppertama@RM40.00setiap 1,000kp\ 2.5,000kp pertama @ RM 20.00 setiap 1,000lp 3.Bakinya@RM10.00setiap1,000kpatau sebahagian daripadanya c) Stesen Minyak dan ServisRM 1,000.00 bagi satu stesen d) Pembangunan CampuranMengikutkadaryangdikenakanbagi pembangunan (a), (b) & (c) di atas. e) Kerja-kerja kecil dan apa-apa kerja lain kepada pembangunan (a), (b) & (c) di atas yang tidak melibatkan kerja membina semula RM 20.00 seunit f) Tambahan dan perubahan kepada pembangunan (b) di atas 50%darikadaryangdikenakanbaigi pembangunan (b) di atas 2.Menukar kegunaan tanahRM 1,000.00 3.Menambah ketumpatan kediamanRM 1,000.00 4. a) Pembaharuan Perintah Pembangunan (Tetap) 50%daripadakadaryangdikenakanbagi pembangunan (a), (b) & (c) b) Pembaharuan Perintah Pembangunan (Sementara) Mengikut kadar bayaran memfail asal 5.Penyediaan Pelan SusunaturRM250.00bagisatuekaratausebahagian daripadanya 6.Pindaan Pelan SusunaturRM125.00bagisatuekaratausebahagian daripadanya 7.Rayuan kepada Lembaga RayuanRM 500.00 setiap permohonan 8.Penjualan Pelan TapakRM 20.00 setiap saiz fulskap A4 RM 40.00 setiap saiz A3 9.Rayuan/Pertimbangan Semula Permohonan25%daribayaranmemfailasal(BayaranMinima RM 25.00) tertakluk maksima RM 500.00 10.Pindaan Kepada Perintah Pembangunan 50%darikadaryangdikenakanbagi pembangunan (a), (b) & (c) 11.Projek Kerajaan Yang Diuruskan Sepenuhnya Oleh JKR Tidak dikenakan bayaran *Nota :Luas lantai kasar bangunan hendaklah digenapkan kepada 1,000kp yang terkemudian. 1 JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN UJIAN No.Rujukan Fail Bomba:A.Nama:..No.Tel:.............................. Alamat :............ Alamat Tempat Pemeriksaan/ Ujian: ............ ......................................................................................................................................................... B.Pemeriksaan bangunan-bangunan baru,tambahan dan pembaharuan:- (a)@ RM1.00Bagi Pemeriksaan PertamaBilangan............... XRM1.00=RM............ (b)@ RM100.00Bagi Pemeriksaan KeduaBilangan.............. X RM100.00=RM.............. C.Alat-alat kebombaan bagi(Alamat tempat pemeriksaan) Telah dipasang dengan sempurna seperti dikehendaki oleh Jabatan Bomba dan Penyelama tMalaysia.Bayaran mengikut PU(A)207 dalam warta Kerajaan bertarikh 7hb Julai 1977 telah djelaskan bagi sistem yang disenaraikan dibawah ini :- 1.Menguji Alat-Alat Pemadam Api @ RM5.00tiap-tiapsatu (Sila bayar di balai bomba Berhampiran dengan tempatpemeriksaan)Bilangan: ........x RM5.00= RM....... 2.Menguji Sistem Pancur Kering (Dry Riser System) @ RM50.00tiap-tiap satu.Bilangan:........xRM50.00= RM..... 3.Menguji Sistem Pancur Basah (Wet Riser System), Sistem Pili Bomba @ RM100.00 tiap-tiap satu sistem (kiraanbagipamadalahsepertino.8b)Bilangan:........x RM100.00=RM..... 4.Menguji Gulong Hos Bantu Mula(First Aid Hose Reel) termasuk pam-pam berkaitan dengan sistem tersebut@RM5.00 (kiraan bagi pam adalah seperti no.8b)Bilangan:........x RM5.00= RM........ 5.Menguji Penggera Kebakaran @ RM2.00 tiap-tiap satu point.Bilangan:........x RM2.00= RM....... 6.Mengesan Pengesan Otomatik(Automatik Detector) @ RM1.00 tiap-tiap satu pengesan.Bilangan:........x RM1.00= RM........ 7.Menguji Sistem Hubungan (Communication System) dalam bangunan@ RM50.00bagi tiap-tiap sistemBilangan: ........x RM50.00= RM...... 2 8.a)Menguji Penyembur Air Otomatik (AutomatikSprinkler) @50sen bagi tiap-tiap satu kepalaBilangan:........x RM0.50= RM........ b)Menguji pam @ RM50.00tiap-tiap satuBilangan:........x RM50.00= RM...... 9.Menguji Sesekat Api(Fire Damper) @ RM5.00 tiap-tiap satuBilangan:........xRM5.00= RM........ 10.Menguji GerobokApi(Fire Door) @ RM1.00 tiap-tiap satuBilangan:........xRM1.00= RM........ 11.Menguji Panel Penggera Kebakaran (Fire Alarm Panels) @ RM20.00 tiap-tiap satuBilangan:........xRM20.00=RRM........ 12.Menguji Sistem Pengasingan Asap(Smoke Extractor System)@RM50.00 tiap-tiap satu sistemBilangan:....... x RM50.00= RM...... 13.Menguji Lift Api (Fire Lifts)@RM50.00 tiap-tiap satuBilangan:....... x RM50.00= RM...... JUMLAH RM...... Bayaran yang dibuat kurang dari jumlah sebenarnya dan dijelaskan bakinya dalam tempoh 7 hari penerimaan bil. Saya/ Kami memohon sekiranya pihak tuan mengadakan pemeriksaan/ ujian dialamat yang disebutkan diatas pada tarikh dan masa yang sesuai bagi pihak tuan. Alat pemadam api hendaklah dikemukakan ke Balai Bomba yang berdekatan sekali untuk diuji. Sila potong mana yang tidak berkenaan. Sila isi borang PU(A)207 dalam 3 salinan. Nota :Bayaran bagi menguji sistem pasangan tetap CO2 dan lain-lain adalah seperti no.3. Tarikh:........................................... .......................................... JABATAN PERANCANG BANDAR DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR No. Telefon : 03-2617 9000No. Faks : 03-26910442 AKTA (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN 1982, (AKTA 267) KAEDAH-KAEDAH PERANCANGAN (PEMBANGUNAN) 1970 (PINDAAN 2000) Tarikh : Pengarah, Jabatan Perancang Bandar,Tingkat 7-10, Bangunan DBKL, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Tuan, AKUANPEMBAYARANFEEMEMPROSESPERMOHONANKEBENARAN PERANCANGAN Bersama-samainidisertakanresitrasmiNo...bertarikh berjumlah.(RinggitMalaysia: ..) yang dikeluarkan oleh Bendahari Bandaraya sebagai bayaran fee memproses permohonan kebenaran perancangan *Saya/Kami bagi cadangan pembangunan berikut: TajukPermohonan: ..... ...... .. Lot No. .Seksyen..Mukim.. Jalan No.fail:JPRB .. DBKL-JPRB-01-B-017 2.Sekiranyaterdapatkekurangandalampembayaranfeememprosespermohonan kebenaranperancanganini,*Saya/Kamiakanmenjelaskanbakibayaransepenuhnyaapabila tuntutan dibuat oleh pihak tuan. .. Tandatangan Pemohon Nama Pemohon: Alamat : Tarikh: *Potong mana yang tidak berkenaan Peringatan :1.Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap dan betul tidak akan didaftar. Jenis permohonanKadar Jumlah luaslantai / bil. unit Bayaran *Nota :Luas lantai kasar bangunan hendaklah digenapkan kepada 1,000kp KADAR BAYARAN JENIS PEMBANGUNANKADAR BAYARAN Perdagangandanlain-lain kegunaan i.10,000kp pertama @RM40.00 setiap 1,000kp ii.5,000kp pertama @ RM20.00 setiap 1,000kp iii.Bakinya@RM10.00setiap1,000kpatausebahagian daripadanya Stesen minyakRM1000.00 bagi satu stesen LAMPIRAN MEMFAIL PERMOHONAN KELULUSAN LANDSKAP JENIS PERMOHONAN KADAR BAYARAN TETAP MEMFAIL Kategori A i)Lot-Lot Kedai i)Kilang-Kilang (Sebuah Dan Bertingkat) ii)Stesyen Minyak iii)Kerja-Kerja Perubahan Atau Penyambungan RM50.00 Bagi Setiap Permohonan Kelulusan Landskap Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bersama-sama ini disertakan resit No. .................. Jumlah RM ........................................... yangdikeluarkanolehBendahari Bandaraya, Dewan BandarayaKuala Lumpursebagai bayaranmemfailkanpermohonankelulusanlandskapbagicadanganpembangunan seperti berikut: - ............................................................................................................................................................ Lot No. : ............................... Sek/Mukim : .................................................................................... Jalan : ............................. Fail Rujukan : ..................................................................................... 2.Sekiranyaterdapatkekurangandidalambayaranmemfailpermohonan kelulusanlandskaptersebut,sayaakanmenjelaskansegalabayarandengan sepenuhnya apabila tuntutan dibuat oleh Pegawai yang dilantik di Jabatan tuan. 3.Sayamengesahkanbahawapengiraanbayaranmemfailkanpermohonan kelulusan landskap di atas adalah berdasarkan kepada kadar bayaran seperti diborang lampiran JPRB/UPL-1. ........................................... Tandatangan Pemohon Nama Pemohon/Arkitek: ............................................................................................ Alamat: ............................................................................................ No. Telefon: ............................................................................................ Tarikh: ............................................................................................ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN PENGIRAAN BAYARAN MEMFAIL PERMOHONAN LANDSKAP *1.Bayaran yang disertakan adalah betul. *2.Bayaran tambahan RM: ___________ Hendaklah dijelaskan. Disahkan oleh : Tandatangan:............................................................... Nama:............................................................... Tarikh:............................................................... JABATAN PERANCANGAN BANDAR DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (UNIT PENILAIAN LANDSKAP) JPRB/UPL-03 UPL-2 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR JABATAN REKABENTUK BANDAR DAN BANGUNAN KIRAAN YURAN PEMPROSESAN PELAN BANGUNAN (Undang-undang kecil 4 (1)(a) - JADUAL PERTAMA) Perakuan PSP/SP Sayadenganinibertanggungjawabdanmengesahkan bahawasegalabutir-butiryangdiberikandisiniadalahbenar dan tidak diseleweng. Tandatangan dan cop Kegunaan OSC Nombor rujukan permohonan : BANGUNAN BARU A Binaan TerlibatJumlahKiraan YuranJumlah Yuran Lantai baru RM10.00bagisetiap10meter persegitertaklukkepadaminimum RM100.00 ________m2