Teori Pembelajaran

  • View
    2.024

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TEORI PEMBELAJARAN 1.0 Pengenalan Kepada Teori Pembelajaran Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan

pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan . Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia . Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang . Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Pembelajaran juga bole ditakrifkan sebagai perubahan tingkah laku yang agak tetap dan ia berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan. Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diproses oleh otak seseorang individu untuk menjadi pengalaman. Pengalaman ini pula akan digunakan untuk sesuatu tingkah laku atau tindakan. Selain definisi di atas, pembelajaran juga boleh difahami sebagai suatu proses yang menghasilkan tingkah laku seseorang individu, iaitu sebagai suatu reaksi terhadap satu satu keadaan yang dihadapi. Perubahan tingkah laku ini bukanlah disebabkan oleh kematangan atau faktor biologi. Pembelajaran juga dikatakan telah berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya. Dengan membuat perkaitan seperti ini, dia akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembelajaran juga membawa makna satu proses memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang baru. Dengan pemerolehan perkara perkara baru, tingkah laku seseorang individu itu juga akan turut berubah. Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal. Manakala aliran behavioris pula

1

berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu. Teori teoti pembelajaran merujuk kepada huraian prinsip prinsip dan hukum hukum yang terjalin dan saling bergantung, secara bertujuan untuk mengelaskan pelbagai pemerhatian dan faktor dalam alam pembelajaran. Pada asasnya,teori teori pembelajaran boleh dibahagikan kepada empat mazhab yang utama iaitu Mazhab Behavioris, Mazhab Kognitif, Mazhab Sosial dan Mazhab Humanis. Empat mazhab ini dapat diringkasakan sperti dalam rajah 1.1 di bawah

MAZHAB TEORI PEMBELAJARAN

Behiavioris

Kognitif

Humanis

Sosial

Rajah 1.1 Teori teori pembelajaran

2

2.0 Teori Pembelajaran Behaviourisme Satu daripada teori pembelajaran yang banyak mempengaruhi pendidikan adalah teori behaviorisme. Antara ahli psikologi yang menjadi pendokong Behaviourisme adalah B.F Skinner, Jihn B. Watson dan Edward Thorndike. Ke empat epmat tokoh ini amat berminat dengan tingkah laku yang boleh diperhatikan.Penyelidikan tokoh tokoh ini tertumpu kepada tingkah laku ini dan mereka tidak mementingkan struktur mental yang melibatkan pemikiran,idea,impian dan imej mental.sebaliknya,tindakan dan pola perlakuan individu diberi penekanan. Menurut tokoh tokoh ini, jika kita ingin satu perlakuan itu dilakukan lagi atau diulangi, maka kita hanya perlu megukuhkannya dengan memberi ganjaran, sesuatu atau jika kita maka hendak kita menghentikan menghukum atau atau mengurangkan perlakaun,

menghentikannya ganjarannya. Mengikut model tingkah laku.tingkah laku,I tingkah laku berteraskan tiga elemen penting iaitu rangsangan (stimulus) yang bermaksud sebarang bentuk keadaan persekitaran atau benda / objek yang boleh menyebabkan tindak balas perlakuan berlaku. Elemen yang ke dua ialah tindak balas, iaitu yang merupakan tingkah laku yang terhasil daripada kewujudan rangsangan tertentu. Elemen yang terakhir dalam menjadi asas kepada tingkah laku ialah kesan / akibat iaitu yang bermaksud kejadian (event) yang terjadi ke atas murid selepas tindakan balas berlaku. Contoh pengaplikasian model tingkah laku ini adalah seperti fenomena yang terjadi antara murid A dan murid B.Murid A menampar kepala murid B tanpa sebab.Contoh ini adalah untuk model rangsangan. Bagi tindak balas pula, murid B membaling buku kepada murid A dan sebagainya akibatnya, guru menegur murid tersebut. Ringkasan model tingkah laku ini dapat diringkasakan seperti jadual 2.1 di bawah.

Rangsangan

Tindak balas

Akibat 3

Murid A menampar kepala murid B tanpa sebab

Murid B membaling buku kepada murid A

Guru menegur murid tersebut

Jadual 2.0.1 contoh fenomena mengikut model tindak balas Implikasi behaviorisme dalam pendidikan amat mendalam kesannya. Menurut Gardner (2000), dalam merancang pengaajaran sesuatu konsep atau kemahiran, seseorang guru akan menulis abjektif untuk perlakuan yang boleh diukur atau diperhatikan pada akhir pengajaran. Secara keseluruhannya, mazhab behavioris menganggap pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku (perkaitan ketingkahlakuan). Mazhab ini juga melihat perhubungan rangsangan gerak balas yang mengjkaji cara pelajar bertindak dalam persekitaran luaran. Ia juga melihat perhubungan antara tindakan beljar dengan rangsangan yang perkukuhkannya. Tingkah laku yang boleh diperhatikan, diakawal dan diramal.

3.0 Ivan P. Pavlov

4

Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di kuliahTeologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyedari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah sehingga ia meninggalkan kuliahnya ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi, dan menerima gelar doktor pada 1879. Ia melanjutkan pembelarannya dan memulai sendiri dalam topik yang menariknya: sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya terkenal, dan diiktiraf sebagai ptofeser fisiologi di Akedemi Kedoktoran Rusia. Karya yang membuat Pavlov memiliki reputasi sebenarnya bermula sebagai penyeledikkan dalam pencernaan. Ia sedang mencari proses pencernaan pada anjing, khususnya hubungan timbal balik antara air ludah dan kerja perut. Beliau sedar kedua hal itu berkaitan dengan refleksi dalam sistem saraf otonom. Tanpa air liur, perut tidak membawa pesan untuk memulai pencernaan. Pavlov ingin melihat bahawa rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini, maka ia membunyikan metronom dan ketika mengadakan eksperimen makanan anjing. Setelah beberapa saat, anjing itu yang hanya sebelum mengeluarkan liur saat melihat dan memakan makanannya, akan mulai mengeluarkan air liur saat metronom itu bersuara, malahan jika makanan tiada. Pada 1903 Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya "refleks terkondisi," berbeza dari refleks halus, seperti. Pavlov menyebut proses pembelajaran ini (sebagai contoh, saat sistem saraf anjing menghubungkan suara metronom dengan makanan) "pengkondisian". Ia juga menemukan bahawa refleks terkondisi akan tertekan bila rangsangan ternyata terlalu sering "salah". Jika metronom bersuara

5

berulang-ulang dan tidak ada makanan, anjing akan berhenti mengeluarkan air liur. Pavlov lebih tertarik pada fisiologi psikologi. Ia melihat pada ilmu psikiatri yang masih baru saat itu sedikit meragukan. Namun ia sungguh-sungguh berpikir bahawa refleks terkondisi dapat menjelaskan perilaku orang gila. Sebagai contoh, ia mengusulkan, mereka yang menarik diri dari dunia boleh menghubungkan semua rangsangan dengan luka atau ancaman yang mungkin. Penglibatannya memainkan peran besar dalam teori psikologi behavioris, diperkenalkan oleh John Watson sekitar 1913.

3.1 Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Prinsip kontiguit i/ kedekatan, iaitu pembelajaran melalui pertalian asosias. Ini bermakna, mana mana dua atau lebih kederiaan sering berlaku serentak, mereka akan dihubungkaitkan. Apabila hanya satu daripada kederiaan ini berlaku, kederiaan lain akan dikaitkan bersama. Sekiranya kita mengaitkan pelaziman ini dengan jenis pembelajaran, sebenarnya ianya serupa dengan pembelajaran isyarat (oleh Gagne). Teori ini memberi focus kepada pembelajaran atau gerak balas tidak terkawal (` involuntary ), contohnya, gerak balas emosi seperti takut, gerak balas fizikal seperti degupan jantung dan pengeluaran air liur. Melalui pelaziman klasik, manusia dan haiwan boleh dilatih untuk bertindak balas kepada rangsangan yang sebelumnya tiada menyebabkan apa apa gerak balas. Keberkesanan pembelajaran melalui pelaziman klasik bergantung kepada jarak masa antara rangsangan 6

rangsangan dan kekerapan didedahkan kepada rangsangan rangsangan yang hendak dilazimkan.

3.2 Eksperimen Ivan Pavlov.Ivan Pavlov merupakan pencetus dan pengasas pelaziman klasik. Beliau telah menjalankan ekperimen ke atas seekor anjing. Suatu pembedahan kecil dilakukan pada kilang air liur anjing untuk membolehkan air liur anjing disukat kemudiannya anjing tersebut ditambat pada suatu alat yang digunakan untuk mengawal pergerakkannya dan menyukat kadar pengeluaran air liur seperti rajah 3.2.1 di bawah

3.2.1: Ivan Pavlov yang menggunakan seekor anjing yang ditambat pada sebuah alat khas Pavlov telah mendapati anjing akan mengeluarkan air liur apabila melihat makanan. Mengeluarkan air liur pada keaadaan ini dianggap sebagai gerak balas yang dipelajari, dan Pavlov menanamkan gerak balas ini sebagai gerak balas tidak terlazim/ automatic. Kajian ini dilakukan untuk melihat sama ada anjing boleh mengeluarkan air liur pada rangsangan neutral. Kemungkinan ini telah diuji dan dibuktikasn melalui pelaziman

7

klasik. Langkah langka