Teori pembelajaran

  • View
    4.272

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Teori PembelajaranDr Bushro Binti Ali

2. Teori Pembelajaran Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan. 3. Teori Pembelajaran4 Mazhab UtamaBehavioris Kognitif SosialHumanis PavlovGagne Bandura.RogersThorndikeBruner SkinnerAusubel 4. Teori Pembelajaran Sosial Tiga unsur utamaIndividu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran)Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT 5. Teori Pembelajaran Sosial Teori Pemodelan : BanduraTingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.Orang diperhatikan sebagai model.Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). 6. Teori Pembelajaran Sosial Teori Pemodelan : Bandura 4 unsur utamaPerhatian (attentian)Mengingat (retention)Reproduksi (reproduction)Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) 7. Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 1Proses 2 Proses 2 Proses 3Proses 3 PerhatianMengingat Reproduksi 8. Proses Pembelajaran Pemerhatian/PemodelanProses 4Proses 4Peneguhan/Motivasi 9. Proses Pembelajaran Pemerhatian/PemodelanProses 1Proses 1 Proses 2 Proses 2Proses 3 Proses 3PerhatianMengingatReproduksi Pemerhati harus berupaya mengekalkan Pembelajaran hanya berlaku jika Pemerhati harus berupaya tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. ada tumpuan perhatianmengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. Dengan menggunakan Faktor : diperhatikan dalam ingatan. berupaya melakukan semula Pemerhati harus Ciri model umur, jantina, status Dengan menggunakan bahasa tingkah laku yang ditirunya. dan hubungan dgn dan imaginasi. pemerhati. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat. 10. Proses Pembelajaran Pemerhatian/PemodelanProses 4Proses 4 Peneguhan/Motivasi Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan, peneguhan positif /ganjaran. Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. 11. Jenis-Jenis Peniruan4. Tak Sekat 5. Tak Sekat1. Langsung2. Tak Langsung 3. Gabungan 4. Sekat LaluanLaluan Laluan Melalui menggabung Tingkah laku Meniru tingkah tingkah laku yang Tingkah lakuimaginasi atau yang ditiruyang ditiru bolehlaku yang pemerhatianberlainan.hanya sesuaiditunjukkan oleh Peniruan langsung ditonjolkansecara tidak untuk situasidalam apa-apamodel melalui langsung.dan tidak langsung. tertentu sahaja.proses perhatian.Cth : pelajar menirusituasi. Cth: meniru Tiru fesyen Cth: pelajar Cth: meniru gayawatak yang gaya gurunyapakaian di tv,penyanyi yangmelukis dan cara meniru gayadibaca dalam tapi tak boleh berbudi bahasadisanjungi. buku., mewarna drp bukupakai di yang dibacanya.gurunya.memerhatisekolah.seorang gurumengajarrakannya. 12. Teori Pembelajaran Sosial Jenis model dalamTingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.Orang diperhatikan sebagai model.Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). 13. Jenis-Jenis Model dalamPeniruan/PemodelanJenis ModelPeneranganModel yang lebih tua Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan, kekayaan, kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut.Model yang berstatus Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatustinggi tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.Model yang mempunyai Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yangkecerdasan tinggipintar.Model yg terkenalRamai org kurang mahir berkecenderungan meniru modeldalam sesuatu bidang yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan, doktor,kepakaranprofesor dll. 14. Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran SosialI. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial.II. . Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedurIII. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih)iv. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang.v. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. dengan memberi peneguhan positif. 15. Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandurai. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.ii.Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.iv.Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.v. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif. 16. Implikasi Teori Pemodelan Bandura Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarikagar dapat menjadi role model kpd pelajar. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agarpelajar dpt meniru dengan cepat. Hasilan guru dpt kraftangan, lukisan atau ABMhendaklah bermutu tinggi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yangcemerlang sbg model. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarahdengan teknik main peranan dan simulasi. 17. Mazhab Humanis Fitrah manusia mulia dan baik Individu akan tumbuh secara semula jadi jikapersekitarannya sesuai. Oleh itu guru perlu mengikut keperluanpelajar, membantu mereka mempelajari ilmupengetahuan yang bermakna. Sekolah harus mengutamakan pendidikanafektif berasaskan ilmu pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kpd emosidan perasaannya. 18. Mazhab Humanis Setiap individu adalah berbeza, dan mempunyai carabelajar yang berbeza. Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak danperkembangan emosi pelajar. Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginanuntuk mencapai kecermelangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberibimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. 19. Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgnhaiwan. Kajian tema akur dengan kehirupan manusia ygbermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi prosesdalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologigunaan, Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab kehidupan manusia ygbermakna dan sejahtera. 20. Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers Pengalaman individu adalah fenomena-logikal ygdialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasratsendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unikmelalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgnorg lain. Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengankonsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperolehmelalui proses komunikasi, 21. Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan(freedom to learn): Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pembpelajar. Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurangterancam. Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiridan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demimempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupukkemahiran hidup pelajar. Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning tolearn). 22. Hiraki Keperluan MaslowAktualisasi KendiriEstetik 10%Kognitif Penghargaan40% Kendiri50% Kasih Sayang70% Keselamatan80% Fisiologi 23. Teori Keperluan Maslow Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri 24. Konsep Asas Teori Keperluan Maslow Keperluan manusia : Keperluan fisiologi asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.) 25. Teori Keperluan Maslow Motivasi Intrinsik kuasa dalaman yg beradadalam perkembangan fisiologikal danpsikologikal manusia. Kuasa dalaman ini mendorong manusiamengejar kecermelangan. Perkaitan antara motivasi dengan hirakikeperluan apabila individu mendapatkepuasan dlm sesuatu hiraki, keperluankepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secarasemula jadi. 26. Teori Keperluan Maslow Ciri individu yang mencapai ke peringkattinggi: Boleh memahami hakikat sebenar. Mempunyai pemikiran tersendiri. Boleh menerima diri, orang lain dan alam semulajadi. Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilanganidentiti sendiri. Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. Mempunyai minat meluas terhadap pelbagaiaktiviti sosial 27. Teori Keperluan Maslow Ciri individu yang mencapai ke peringkattinggi: Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifatberjenaka. Boleh menanggung konflik di antara perasaankegembiraan dengan kepahitan. 28. Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. Jadikan bilik darjah kondusif. Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasihsayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberipeneguhan yg sesuai. Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingansupaya pelajar memahami dan menerima diri sertaterlibat aktif dalam aktiviti sosial. 2