Teori Pembelajaran Behaviorisme

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme

  1/21

  ULASAN KRITIKAL

  PENGENALAN

  Pembelajaran merupakan segala perubahan tingkah laku yang agak kekal,

  akibat dari perubahan dalaman dan pengalaman, tetapi bukan semata-mata

  disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan, ataupun disebabkan oleh kesan

  sementara seperti penyakit. Prinsip pembelajaran ialah suatu garis panduan

  mengenai bagaimana pembelajaran berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi

  pembelajaran. Teori-teori pembelajaran terbahagi kepada tiga, iaitu Teori

  Pembelajaran Behaviorisme, Teori Pembelajaran Kognitivisme dan Teori

  Pembelajaran Konstruktivisme. Dalam setiap teori tersebut, terdapat beberapa orang

  pelopor yang telah mengkaji dan menganalisis pelbagai cara pembelajaran yang

  berkesan. Dengan itu guru boleh merancang dengan lebih sempurna untuk

  melaksanakan pengajarannya supaya lebih berkesan.

  1. TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME

  Teori Pembelajaran Behavioris telah diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan

  kemudiannya dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner. Mereka berpendapat

  bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku (behaviour).

  Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga

  pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus,kucing dan burung

 • 5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme

  2/21

  di dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara

  rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkahlaku.

  Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan

  pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama

  ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar

  boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Menurut ahli-ahli psikologi behavioris,

  pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang

  individu melalui pengalaman. Proses pembelajaran ini dilalui oleh setiap insan sejak

  dia dilahirkan, sehingga sukar bagi kita untuk membeza dan memisahkan antara

  pembelajaran dengan tumbesaran, kerana kedua-duanya adalah saling

  berkaitan.Behavioris menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah laku manusia

  yang boleh diperhatikan dan boleh diukur.

  Teori Pembelajaran Behavioris terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teori

  Pelaziman Operan dan Teori Pelaziman Klasik. Teori Pelaziman Operan dipelapori

  oleh dua orang pengasas iaitu Thorndike dan Skinner manakala Teori Pelaziman

  Klasik dipelopori Pavlov dan Watson. Berikut adalah perbandingan pandangan yang

  dikemukakan oleh tokoh-tokoh teori behavioris:

  PERBANDINGAN PANDANGAN AHLI TEORI BEHAVIORIS

  Pelopor

  Aspek

  John Broadus

  Watson

  (1878-1958)

  Ivan Petrovich

  Pavlov

  (1849-1936)

  Edward Lee

  Thorndike (1874-

  1949)

  Burrhus Frederic

  Skinner

  (1904-1990)

  Latar

  belakang

  ** ** ** **

  Nama

  teori

  Pelaziman Klasik Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Pelaziman Operan

  Bahan

  ujikaji

  Albert B

  (bayi 9 bln)

  Anjing Kucing Tikus putih

 • 5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme

  3/21

  Asas

  teori

  Berkaitan

  pelaziman &

  kawalam emosi

  manusia iaitu

  ujikaji tentang

  Albert (1920)

  Rangsangan &

  gerak balas

  (R-G)

  Hubungan @

  connection antara

  rangsangan

  dengan gerak

  balas akan

  menjadi kukuh jika

  kesan tingkah laku

  menyeronokkan @

  memuaskan

  Menekankan hasil

  kesan akibat

  membawa kpd

  tingkahlaku baru,

  tingkahlaku

  diteruskan @

  diulang &

  sebaliknya

  Teori Behavioris mengatakan bahawa pembelajaran sebagai perubahantingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Teori ini mengkaji

  perhubungan antara ransangan dan gerak balas apabila pelajar bertindak dalam

  persekitaran luaran. Selain daripada itu, teori ini juga melihat perhubungan antara

  tindakan pelajar dengan pengukuhan ransangan.

  1.1 Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov

  Teori pelaziman klasik adalah tentang tingkah laku pembelajaran yang telah

  dipelopori oleh Ivan Pavlov ( 1849-1936). Pada tahun 1980-an, Pavlov mengkaji

  fungsi pencernaan pada anjing dengan melakukan pemerhatian pada kelenjar air

  liur. Dengan cara itu, beliau dapat mengumpul, menyukat dan menganalisis air liur

  haiwan itu dan bagaimana ia dapat diberikan makanan pada keadaan yang berbeza.

  Beliau sedar anjing akan mengeluarkan air liur sebelum makanan sampai ke

  mulutnya dan mencari hubungan timbal balik antara air liur dengan aktiviti perut.Pavlov hendak melihat rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini. Oleh itu,

  contoh paling awal dan terkenal bagi pelaziman klasik melibatkan pelaziman air liur

  pada anjing kajian Pavlov.

  Seterusnya dalam eksperimen ini juga Pavlov membunyikan loceng terlebih

  dahulu sebelum beliau memberikan makanan kepada anjing. Anjing itu tidak

  memberikan sebarang gerak balas terhadap bunyi loceng. Kemudian Pavlov

  memberikan makanan kepada anjing itu dan menghasilkan gerak balas rembesan

 • 5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme

  4/21

  air liur. Makanan ini disebut sebagai rangsangan tak terlazim kerana menghasilkan

  gerak balas rembesan air liur secara automatik. Perembesan air liur ini disebut

  sebagai gerak balas tak terlazim kerana ia berlaku secara automatik. Tiada

  pembelajaran atau pelaziman terlebih dahulu menghubungkaitkan makanan dengan

  perembesan. Bunyi loceng hanya satu rangsangan neutral kerana tidak

  menghasilkan sebarang gerak balas. Oleh itu, eksperimen ini diulang berkali-kali

  iaitu loceng dibunyikan terlebih dahulu sebelum anjing itu diberikan makanan.

  Akhirnya anjing itu mengeluarkan air liur sebaik mendengar bunyi loceng

  walaupun belum lagi menerima makanan. Oleh itu bunyi loceng disebut rangsangan

  terlazim kerana ia boleh menyebabkan perembesan. Gerak balas terhadap bunyi

  disebut gerak balas terlazim kerana dapat menghasilkan gerak balas yang sama

  seperti makanan. Selain itu, tindak balas emosi manusia terhadap pelbagai situasi

  dipelajari melalui pelaziman klasik. Contohnya, seorang guru sentiasa memarahi

  muridnya, maka kehadiran guru tersebut dapat membangkitkan perasaan takut pada

  diri murid tersebut. Gerak balas terlazim ini timbul disebabkan rangsangan neutral.

  Selain itu, gerak balas positif juga dapat dipupuk melalui teori pelaziman klasik.

  Misalnya guru sentiasa memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan,

  lama kelamaan murid tersebut akan bergerak balas positif walaupun tanpa pujian.

  Oleh itu, keputusan yang diperoleh dari kajian pelaziman klasik ini

  mempunyai implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah iaitu

  pembelajaran boleh berlaku dengan menggantikan satu rangsangan dengan

  rangsangan yang lain. Justeru, Ivan Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran

  berlaku akibat daripada rangsangan yang telah diterima oleh seseorang. Setiap

  rangsangan yang diterima pula akan menimbulkan suatu gerak balas. Daripada teori

  ini, guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang

  boleh dilazimkan atau dipelajari.

  Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas boleh diperkukuhkan melalui

  latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak

  balas,semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Sebagai contoh, apabila guru

  memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid membuat hasil kerja yang baik (gerak

  balas), maka gerak balas tersebut (hasil kerja yang baik) akan dapat diteruskan

 • 5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme

  5/21

  walaupun tiada pujian daripada guru. Guru juga boleh memotivasikan muridnya

  dengan ganjaran yang sesuai supaya dapat mengawal tingkah laku yang

  dikehendaki dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Sebagai contoh, guru

  boleh memberi motivasi dalam bentuk pujian, hadiah dan kata-kata perangsang

  untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Guru juga boleh meningkatkan motivasi

  murid-muridnya dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang

  menyeronokkan seperti memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan set

  induksi yang dapat menarik perhatian murid.

  Selain itu, guru juga perlu melibatkan murid-murid dalam proses

  pengajarannya seperti penglibatan dalam aktiviti berkumpulan, perbincangan, projek

  dan sebagainya. Melalui aktiviti seperti ini murid-murid dapat belajar dengan lebih

  berkesan kerana pembelajaran boleh berlaku melalui latihan, kebiasaan dan

  pengalaman. Dalam proses pembelajaran juga, generalisasi boleh berlaku di mana

  murid dapat melakukan tingkah laku yang sama di dalam situasi yang berlainan.

  Sebagai contoh, murid dapat mengaplikasikan konsep wang yang dipelajari di kelas

  ketika proses jual beli di kantin atau di kedai buku sekolah.

  Dalam pembelajaran juga, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak

  diberikan. Ini bermakna, sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui

  ganjaran, tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Apabila seseorang

  guru berhenti memberi ganjaran, prestasi muridnya mungkin akan merosot. Oleh itu,

  konsep pemulihan serta merta dapat membantu seseorang guru meningkatkan

  keberkesanan pengajarannya dengan memberikan insentif semula kepada murid-

  murid dengan mempelbagaikan hadiah, aktiviti, alat bantu mengajar dan projek bagi

  meningka