Teori Pembelajaran Behaviorisme

  • Published on
    11-Oct-2015

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 1/21</p><p>ULASAN KRITIKAL</p><p>PENGENALAN</p><p>Pembelajaran merupakan segala perubahan tingkah laku yang agak kekal,</p><p>akibat dari perubahan dalaman dan pengalaman, tetapi bukan semata-mata</p><p>disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan, ataupun disebabkan oleh kesan</p><p>sementara seperti penyakit. Prinsip pembelajaran ialah suatu garis panduan</p><p>mengenai bagaimana pembelajaran berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi</p><p>pembelajaran. Teori-teori pembelajaran terbahagi kepada tiga, iaitu Teori</p><p>Pembelajaran Behaviorisme, Teori Pembelajaran Kognitivisme dan Teori</p><p>Pembelajaran Konstruktivisme. Dalam setiap teori tersebut, terdapat beberapa orang</p><p>pelopor yang telah mengkaji dan menganalisis pelbagai cara pembelajaran yang</p><p>berkesan. Dengan itu guru boleh merancang dengan lebih sempurna untuk</p><p>melaksanakan pengajarannya supaya lebih berkesan.</p><p>1. TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME</p><p>Teori Pembelajaran Behavioris telah diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan</p><p>kemudiannya dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner. Mereka berpendapat</p><p>bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku (behaviour).</p><p>Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga</p><p>pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus,kucing dan burung</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 2/21</p><p>di dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara</p><p>rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkahlaku.</p><p>Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan</p><p>pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama</p><p>ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar</p><p>boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Menurut ahli-ahli psikologi behavioris,</p><p>pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang</p><p>individu melalui pengalaman. Proses pembelajaran ini dilalui oleh setiap insan sejak</p><p>dia dilahirkan, sehingga sukar bagi kita untuk membeza dan memisahkan antara</p><p>pembelajaran dengan tumbesaran, kerana kedua-duanya adalah saling</p><p>berkaitan.Behavioris menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah laku manusia</p><p>yang boleh diperhatikan dan boleh diukur.</p><p>Teori Pembelajaran Behavioris terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teori</p><p>Pelaziman Operan dan Teori Pelaziman Klasik. Teori Pelaziman Operan dipelapori</p><p>oleh dua orang pengasas iaitu Thorndike dan Skinner manakala Teori Pelaziman</p><p>Klasik dipelopori Pavlov dan Watson. Berikut adalah perbandingan pandangan yang</p><p>dikemukakan oleh tokoh-tokoh teori behavioris:</p><p>PERBANDINGAN PANDANGAN AHLI TEORI BEHAVIORIS</p><p>Pelopor</p><p>Aspek</p><p>John Broadus</p><p>Watson</p><p>(1878-1958)</p><p>Ivan Petrovich</p><p>Pavlov</p><p>(1849-1936)</p><p>Edward Lee</p><p>Thorndike (1874-</p><p>1949)</p><p>Burrhus Frederic</p><p>Skinner</p><p>(1904-1990)</p><p>Latar</p><p>belakang</p><p>** ** ** **</p><p>Nama</p><p>teori</p><p>Pelaziman Klasik Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Pelaziman Operan</p><p>Bahan</p><p>ujikaji</p><p>Albert B</p><p>(bayi 9 bln)</p><p>Anjing Kucing Tikus putih</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 3/21</p><p>Asas</p><p>teori</p><p>Berkaitan</p><p>pelaziman &amp;</p><p>kawalam emosi</p><p>manusia iaitu</p><p>ujikaji tentang</p><p>Albert (1920)</p><p>Rangsangan &amp;</p><p>gerak balas</p><p>(R-G)</p><p>Hubungan @</p><p>connection antara</p><p>rangsangan</p><p>dengan gerak</p><p>balas akan</p><p>menjadi kukuh jika</p><p>kesan tingkah laku</p><p>menyeronokkan @</p><p>memuaskan</p><p>Menekankan hasil</p><p>kesan akibat</p><p>membawa kpd</p><p>tingkahlaku baru,</p><p>tingkahlaku</p><p>diteruskan @</p><p>diulang &amp;</p><p>sebaliknya</p><p>Teori Behavioris mengatakan bahawa pembelajaran sebagai perubahantingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Teori ini mengkaji</p><p>perhubungan antara ransangan dan gerak balas apabila pelajar bertindak dalam</p><p>persekitaran luaran. Selain daripada itu, teori ini juga melihat perhubungan antara</p><p>tindakan pelajar dengan pengukuhan ransangan.</p><p>1.1 Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov</p><p>Teori pelaziman klasik adalah tentang tingkah laku pembelajaran yang telah</p><p>dipelopori oleh Ivan Pavlov ( 1849-1936). Pada tahun 1980-an, Pavlov mengkaji</p><p>fungsi pencernaan pada anjing dengan melakukan pemerhatian pada kelenjar air</p><p>liur. Dengan cara itu, beliau dapat mengumpul, menyukat dan menganalisis air liur</p><p>haiwan itu dan bagaimana ia dapat diberikan makanan pada keadaan yang berbeza.</p><p>Beliau sedar anjing akan mengeluarkan air liur sebelum makanan sampai ke</p><p>mulutnya dan mencari hubungan timbal balik antara air liur dengan aktiviti perut.Pavlov hendak melihat rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini. Oleh itu,</p><p>contoh paling awal dan terkenal bagi pelaziman klasik melibatkan pelaziman air liur</p><p>pada anjing kajian Pavlov.</p><p>Seterusnya dalam eksperimen ini juga Pavlov membunyikan loceng terlebih</p><p>dahulu sebelum beliau memberikan makanan kepada anjing. Anjing itu tidak</p><p>memberikan sebarang gerak balas terhadap bunyi loceng. Kemudian Pavlov</p><p>memberikan makanan kepada anjing itu dan menghasilkan gerak balas rembesan</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 4/21</p><p>air liur. Makanan ini disebut sebagai rangsangan tak terlazim kerana menghasilkan</p><p>gerak balas rembesan air liur secara automatik. Perembesan air liur ini disebut</p><p>sebagai gerak balas tak terlazim kerana ia berlaku secara automatik. Tiada</p><p>pembelajaran atau pelaziman terlebih dahulu menghubungkaitkan makanan dengan</p><p>perembesan. Bunyi loceng hanya satu rangsangan neutral kerana tidak</p><p>menghasilkan sebarang gerak balas. Oleh itu, eksperimen ini diulang berkali-kali</p><p>iaitu loceng dibunyikan terlebih dahulu sebelum anjing itu diberikan makanan.</p><p>Akhirnya anjing itu mengeluarkan air liur sebaik mendengar bunyi loceng</p><p>walaupun belum lagi menerima makanan. Oleh itu bunyi loceng disebut rangsangan</p><p>terlazim kerana ia boleh menyebabkan perembesan. Gerak balas terhadap bunyi</p><p>disebut gerak balas terlazim kerana dapat menghasilkan gerak balas yang sama</p><p>seperti makanan. Selain itu, tindak balas emosi manusia terhadap pelbagai situasi</p><p>dipelajari melalui pelaziman klasik. Contohnya, seorang guru sentiasa memarahi</p><p>muridnya, maka kehadiran guru tersebut dapat membangkitkan perasaan takut pada</p><p>diri murid tersebut. Gerak balas terlazim ini timbul disebabkan rangsangan neutral.</p><p>Selain itu, gerak balas positif juga dapat dipupuk melalui teori pelaziman klasik.</p><p>Misalnya guru sentiasa memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan,</p><p>lama kelamaan murid tersebut akan bergerak balas positif walaupun tanpa pujian.</p><p>Oleh itu, keputusan yang diperoleh dari kajian pelaziman klasik ini</p><p>mempunyai implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah iaitu</p><p>pembelajaran boleh berlaku dengan menggantikan satu rangsangan dengan</p><p>rangsangan yang lain. Justeru, Ivan Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran</p><p>berlaku akibat daripada rangsangan yang telah diterima oleh seseorang. Setiap</p><p>rangsangan yang diterima pula akan menimbulkan suatu gerak balas. Daripada teori</p><p>ini, guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang</p><p>boleh dilazimkan atau dipelajari.</p><p>Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas boleh diperkukuhkan melalui</p><p>latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak</p><p>balas,semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Sebagai contoh, apabila guru</p><p>memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid membuat hasil kerja yang baik (gerak</p><p>balas), maka gerak balas tersebut (hasil kerja yang baik) akan dapat diteruskan</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 5/21</p><p>walaupun tiada pujian daripada guru. Guru juga boleh memotivasikan muridnya</p><p>dengan ganjaran yang sesuai supaya dapat mengawal tingkah laku yang</p><p>dikehendaki dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Sebagai contoh, guru</p><p>boleh memberi motivasi dalam bentuk pujian, hadiah dan kata-kata perangsang</p><p>untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Guru juga boleh meningkatkan motivasi</p><p>murid-muridnya dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang</p><p>menyeronokkan seperti memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan set</p><p>induksi yang dapat menarik perhatian murid.</p><p>Selain itu, guru juga perlu melibatkan murid-murid dalam proses</p><p>pengajarannya seperti penglibatan dalam aktiviti berkumpulan, perbincangan, projek</p><p>dan sebagainya. Melalui aktiviti seperti ini murid-murid dapat belajar dengan lebih</p><p>berkesan kerana pembelajaran boleh berlaku melalui latihan, kebiasaan dan</p><p>pengalaman. Dalam proses pembelajaran juga, generalisasi boleh berlaku di mana</p><p>murid dapat melakukan tingkah laku yang sama di dalam situasi yang berlainan.</p><p>Sebagai contoh, murid dapat mengaplikasikan konsep wang yang dipelajari di kelas</p><p>ketika proses jual beli di kantin atau di kedai buku sekolah.</p><p>Dalam pembelajaran juga, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak</p><p>diberikan. Ini bermakna, sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui</p><p>ganjaran, tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Apabila seseorang</p><p>guru berhenti memberi ganjaran, prestasi muridnya mungkin akan merosot. Oleh itu,</p><p>konsep pemulihan serta merta dapat membantu seseorang guru meningkatkan</p><p>keberkesanan pengajarannya dengan memberikan insentif semula kepada murid-</p><p>murid dengan mempelbagaikan hadiah, aktiviti, alat bantu mengajar dan projek bagi</p><p>meningkatkan semula semangat ingin belajar di kalangan murid-murid.</p><p>1.2 Teori Pelaziman Tingkah Laku J.B Watson</p><p>Watson melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang</p><p>dapat dikawal dan diramal. Selain itu, Watson terkenal dengan kajiannya berkaitan</p><p>pelaziman dan kawalan emosi manusia iaitu uji kaji tentang Albert (1920). Dalam</p><p>eksperimen ini kanak-kanak Albert dibiarkan bermain tikus putih. Ketika Albert</p><p>sedang bermain, Watson membunyikan ketukan yang kuat. Gandingan dua perkara</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 6/21</p><p>ini dibuat berulang-ulang kali. Oleh itu, Albert terkejut dan terus menjadi takut</p><p>kepada tikus putih. Justeru, Albert mengaitkan tikus putih dengan bunyi yang</p><p>mengejutkan. Oleh itu, persepsi Albert akan menjadi takut kepada semua benda</p><p>putih yang berbulu termasuk rambut Watson dan muka Santa Klaus.</p><p>Menurut Watson, tingkah laku adalah refleks terlazim iaitu sesuatu gerak</p><p>balas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik. Selain tingkah laku, Watson</p><p>turut menjalankan kajian terhadap pembelajaran emosi manusia. Menurut beliau,</p><p>manusia mewarisi tiga jenis emosi iaitu takut, marah dan kasih sayang. Beliau</p><p>berpendapat bahawa rasa takut dan respons emosi lain boleh diperoleh atau</p><p>dihapuskan melalui pelaziman. Seperti kajian yang dijalankan olehnya terhadap</p><p>seorang bayi berusia 9 bulan dengan seekor tikus putih. Watson juga</p><p>memperkenalkan dua prinsip iaitu prinsip kekerapan dan prinsip kebaruan. Prinsip</p><p>kekerapan menekankan bahawa semakin kerap seseorang menunjukkan suatu</p><p>respons terhadap suatu rangsangan, semakin tinggi kemungkinan orang itu akan</p><p>memberikan respons (gerak balas) yang sama terhadap rangsangan tersebut.</p><p>Prinsip ini membawa implikasi bahawa murid perlu memahami dan</p><p>mengulangkaji setiap tajuk dalam sesuatu mata pelajaran dengan kerap bagi</p><p>mengingati kembali konsep-konsep pelajaran dengan mudah. Prinsip kebaruan pula</p><p>menegaskan bahawa semakin baru respons seseorang terhadap suatu rangsangan,</p><p>semakin tinggi kemungkinan orang itu akan memberikan respons atau gerak balas</p><p>terhadap rangsangan itu. Ini bermakna, setiap murid perlu membuat ulang kaji</p><p>dengan sempurna sebelum menempuh peperiksaan bagi membolehkan mereka</p><p>mengaplikasikan konsep-konsep yang diulang kaji. Sekiranya sesuatu tajuk itu lama</p><p>tidak diulangkaji, ia akan terhapus daripada ingatan begitu sahaja.</p><p>Oleh itu,seseorang guru perlu memberikan latihan dengan kerap untuk</p><p>mengukuhkan ingatan murid. Selain itu, minat murid juga boleh ditimbulkan dan</p><p>dihapuskan. Guru yang mengajar dengan pelbagai alat bantu mengajar dan</p><p>mengelola pelbagai jenis aktiviti akan dapat menimbulkan minat murid terhadap</p><p>pengajarannya dan seterusnya menyebabkan murid ternanti-nanti kemunculan guru</p><p>berkenaan untuk mengajar mereka. Sebaliknya, minat murid terhadap sesuatu mata</p><p>pelajaran akan berkurangan sekiranya didapati pengajaran guru tersebut tidak</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 7/21</p><p>menarik atau membosankan. Sama seperti Pavlov, teori Watson juga menggalakkan</p><p>rangsangan yang baik bagi mewujudkan tingkah laku positif. Sebagai guru kita harus</p><p>memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru)</p><p>menimbulkan perasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut</p><p>atau risau. Guru juga perlu menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan</p><p>murid seperti mewujudkan persekitaran yang kondusif dan kaya dengan bahan</p><p>pengajaran bagi mendorong mereka berminat untuk belajar.</p><p>1.3 Teori Pelaziman Cuba Jaya Thorndike</p><p>Teori Edward L. Thorndike (1874-1949) dikaitkan dengan teori pelaziman</p><p>operan. Thorndike terkenal dengan teori cuba jaya dan tiga hukumnya iaitu hukum</p><p>kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Mengikut beliau, ganjaran dan denda</p><p>merupakan dua faktor penting yang membantu pembelajaran manusia. Ganjaran</p><p>akan mendorong manusia melakukan sesuatu gerak balas. Dalam kajian tentang</p><p>perkaitan gerak balas dengan rangsangan, Thorndike melakukan eskperimen</p><p>terhadap seekor kucing. Beliau mengurungkan seekor kucing yang lapar dalam</p><p>sebuah sangkar yang di dalamnya terletak satu tuil yang berfungsi sebagai anak</p><p>kunci untuk membuka pintu sangkar tersebut. Thorndike juga telah meletakkan</p><p>semangkuk makanan di luar sangkar yang digunakan untuk rangsangan terhadap</p><p>kucing itu. Berdasarkan pemerhatian Thordnike, kucing yang lapar itu melakukan</p><p>pelbagai tindakan untuk melepaskan diri dalam sangkar, dan tiba-tiba terpijak tuil</p><p>yang membuka pintu sangkar tersebut dan terus menuju ke arah makanan yang</p><p>disediakan. Kucing tersebut dimasukkan semula dan eskperimen ini diulang</p><p>sehingga kucing telah berjaya mempelajari cara membuka pintu sangkar.</p><p>Berdasarkan pemahaman Thorndike semakin banyak percubaan semakin</p><p>cepat ia dapat keluar dari sangkar. Kesimpulannya pembelajaran merupakan proses</p><p>cuba ralat atau memilih dan menghubungkait. Dalam proses ini latihan yang</p><p>dilakukan secara berulang, gerak balas yang dihasilkan pada peringkat permulaan</p><p>akan semakin berkurang, perhubungan di antara rangsangan dengan gerak</p><p>balasnya semakin bertambah kukuh. Beliau berpendapat bahawa pembelajaran</p><p>merupakan proses cuba-ralat (trial and error) atau memilih dan menghubungkait</p><p>(selecting and connecting). Proses cuba-ralat ini juga dikenali sebagai proses cuba</p></li><li><p>5/21/2018 Teori Pembelajaran Behaviorisme</p><p> 8/21</p><p>jaya. Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menyebabkan gerak balas</p><p>yang dihasilkan pada peringkat permulaan akan semakin berkurangan. Manakala</p><p>perhubungan antara rangsangan dan gerak balas akan semakin kukuh. Gerak balas</p><p>operan berlaku secara sendiri dan jika mendapat hasil yang berkesan, ia akan</p><p>dikukuhkan dan dikekalkan. Ini bermakna apabila ganjaran diberi, gerak balas yang</p><p>terhasil akan berulang kerana sudah berlakunya proses pembelajaran. Tetapi jika</p><p>ganjaran tidak diberikan, gerak balas tersebut akan hilang secara perlahan-lahan.</p><p>Oleh itu, guru perlu menyediakan pelbagai sumber pengajaran dan</p><p>pembelajaran yang menarik dan mengagumkan agar proses pembelajaran yang</p><p>berkesan boleh berlaku. Contohnya dengan menggunakan ICT dan audio atau video</p><p>yang menarik agar murid dapat menjalani proses pembelajaran deng...</p></li></ul>