Teraz Rzeszów 17.02.2011

 • Published on
  07-Mar-2016

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszw 17.02.2011

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 17 LUTEGO 2011, NR 7/2011

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Radio Eter wkrtcezaczyna nadawanie

  Mateusz Baster, z I roku dziennikarstwa i komunikacji spoecznej WSIiZ, w studenckim radiu chce prowadzi audycj z muzyk alternatywn.

  5

 • opinie2 Czwartek, 17 lutego 2011 r.

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od wrze nia 2009 ro -ku, czy li od po czt ku stu diw.

  Je li nie Rze szw, to

  Prze myl. To mo je ro dzin ne mia sto, do kt -re go mam sen ty ment.

  Lu bi Rze szw, bo

  To czy ste i ci gle roz wi ja j ce si mia sto,kt re da je wie le mo li wo ci roz wo ju.

  Ulu bio ne miej sca?

  Ry nek i Za le sie. Na Ryn ku za wsze od by -wa j si faj ne im pre zy i cie ka we kon cer ty.Na Za le siu sp dzam du o cza su ze wzgl duna stu dia.

  Go ciom po ka zu j

  Oczy wi cie Ry nek. Nie wiem dla cze go, aleoso bie, kt ra nie zna mia sta, za wsze w pierw -szej ko lej no ci po ka zu j cen trum mia sta.

  Ulu bio na knajp ka?

  Pri ve. To dla mnie miej sce z nie ty po wymwy stro jem i wspa nia at mos fe r.

  Je e li za mia sto, to

  Ra czej nie wy je dam za mia sto. W wol nedni lub week en dy wy bie ram po byt w ro dzin -nym Prze my lu.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  W su mie nie za sta na wia am si ni gdy nadtym. Z te go co sy sza am, oko li ce osie dlaBa ra nw ka s nie bez piecz ne.

  Dra ni mnie

  Ci gy ha as i tum lu dzi spie sz cych sigdzie, ci gle w ja kim ce lu. Do te go kor kina dro gach w go dzi nach szczy tu.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Hmmmpo win no by wi cej miejsc dozwie dza nia. Za pew ne przy ci gn y by one domia sta tu ry stw.

  Ma rz, by Rze szw

  Zo sta jed nym z naj cie kaw szych i naj cz -ciej od wie dza nych miejsc w Pol sce.

  ROZ MA WIA A PAU LI NA DUD CZAK

  Iwo na Ochen dusz kie wicz, stu dent ka II ro ku eko no mii na Uni wer sy te cie Rze szow skim

  dziewczyny z drugiej strony

  Kinga, Kasia i Ewelina (od lewej) studentkiIII roku Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania s wanie w trakcie sesji. Alejak wida po radosnych minach, musz bydobrze przygotowane do egzaminu. dark

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  Teraz - tygodnikAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy Teraz

  Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plKierownik projektu teraz rzeszw:

  Ewa Boczakul. Unii Lubelskiej 3,

  35-062 Rzeszw,e-mail: reklama@terazrzeszow.pltel.: 691 432 876; 17 867-23-51

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel.: 022 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodnikw:

  Justyna JanusNa podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  DARI

  USZ

  DANE

  K

  mmrzeszow.pl w teraz

  licz ba od son stro ny

  osoby odwiedziy nas w czwartek

  unikalnych uytkownikw

  71910

  4753

  18293

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 7 - 13 lutego 2011

  Roz ma wia my olu dziach, kt rzy sinie k pi, o spa ce -rach po le sie isprze da y wo dy. Agdzie ko rzy ci dlaRze szo wa? My la -em, e mia sto wo je -wdz kie ma j ce me -tro po li tal ne am bi cjeb dzie zmie rza win nych kie run kach.Chy ba ko mu po -psu si kom pas.

  Ro bert Kul tys, rad ny PiS, o po my -le przy cze nia Ma ty sw ki do Rze -szo wa w ro ku 2012.

  Mie li my czas naspraw dze nie, jak towszyst ko b dziedzia a. Pew nie nie -kt re rze czy zro bi li -by my ina czej. Alepa ka nie b dzie -my, bo nie ma myku te mu po wo dw.Mag da le na Mac, wa ci ciel ka wy -

  po y czal ni ro we rw WIM Sys tem.

  ray

  cy ta ty ty go dnia

  AGNIESZ KA PRZY SZLAK,ma na gerI pies, i kot. Je e li ma si wa -run ki i usta li si pe wienpo rz dek, mo na za cho warw no wa g mi dzy ty mi dwo -ma zwie rza ka mi. Mie li my ko ty,ale w zwiz ku z cz sty mi prze -pro wadz ka mi, zo sta nam tyl kopies, kt ry to wa rzy szy mi co -dzien nie w po ran nym bie ga niu.PI

  ESZA

  OPI

  NIA

  PUBL

  ICZN

  A PIESZA OPINIA PUBLICZNA

  WA DY SAW, han dlo wiecPies i to na wet zde cy do wa nie.Z tych dwch zwie rzt piesjest bli szy czo wie ko wi.

  KA TA RZY NA BIE NIEK, stu dent kaWo l psy, po nie wa, jak to sim wi, pies to naj lep szy przy ja -ciel czo wie ka, ko ty na to miasts fa szy we.

  SZY MON, eko no mi staPies, gdy pr dzej mo na gowy tre so wa i przy sto so wado y cia z czo wie kiem. Ko tyza cho dz wa sny mi dro ga mii nie mo na ich udo mo wi.

  MO NI KA CZECH, stu dent kaZde cy do wa nie wo l psy, gdyto wa rzy szy y mi od dziec ka.Ostat nio u mo jej bab ci po ja wi -o si pi ma ych szcze nit iju je stem pod ich uro kiem,dla te go tym bar dziej sta wiamna psy.

  MG

  pies czy kot? Ktremu zwierzciu zapewniby dach nad gow?

  M. G

  OB

  (5)

  PIERW SZY MLE KO MAT W RZE SZO -WIE. ZO BACZ FILM, JAK DZIA A@ Ke kacz: By em, pr bo wa em, do -bre. A ta ko lej ka to chy baprzy pa dek :D@Ani ka Skal ska: Ja za ch co natym fil mem po szam i rze czy wi -cie kar to ni ko we si nie umy wa!@ ku ba.c: Tak jak w au to ma tach zka w mo na wy bra jej ro dza je, takw mle ko ma tach po win na by opcjawy bo ru ro dza ju mle ka - zwy ke, od -tusz czo ne, zsia de... itd. :)NA PRZE BU DO W DRG RZE SZW WY DA MI LIO NY@ Ali cja Za rb ska: My l, e te razju zro bi Rej ta na, bo prze cie MHza raz otwie ra j... bez po sze rze niauli cy to b dzie nie zy saj gon, zwasz -cza w week en dy. Tak wic my l,e MU SZ to zro bi, bo kie dy, jaknie te raz?PO WSTA NIE AKU STYCZ NA MA PARZE SZO WA@ Piotr Wrot ny: Oba wiam si tejma py! Bo o aku sty k mia sta i je go

  ha as urzd ni cy dba j, ma sa kru jcprzy oka zji prze strze Rze szo wa.P mia sta jest ju oszpe co ne ekra -na mi i chce si ze psu ko lej near te rie tj. Rej ta na. Ekra nom w mie -cie m wi my nie!@ Spr y na: Gdy by miesz ka tuprzy kt rej z drg, wie dzia by, eekra ny mo e i brzyd ko wy gl da j,ale s nie zbd ne dla zdro wia psy -chicz ne go. Wiem, co m wi, mamzna jo mych, kt rzy miesz ka j tuprzy Po wsta cw War sza wy. KM

  Co to jest mmrze szowwww.mmrze szow.pl to miej ski por -tal spo ecz no cio wy. e by za o yna nim kon to, wy star czy klik n nado cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. W ubie gym ty go dniu do - czy li do nas: sza dq, ma gie, In nyGrze gorz, To masz lil la ho use, Eve ly -n489, Aka de mia Fo to gra fiiDzie ci cej, Zby szek, ho spi cjum dladzie ci, Ka rollll, Agniesz ka, 9.90 PR,mer lin, Aka de mia Ju do Rze szw

  R E K L A M A

  k-13

  438

  Prze my sa wa Tej kow -skie go, dy rek to raTe atru im. Wan dy Sie masz ko wej

  - Dla cze go na pi sa pan listotwar ty do An ny Ko wal skiej,wi ce mar sza ka wo je wdz twapod kar pac kie go?

  - Za mie ci em w trzech lo -kal nych ga ze tach list otwar tydo wi ce mar sza ek Ko wal skiej,po jej wy po wie dzi w te le wi zyj -nych Ak tu al no ciach, gdziestwier dzi a, e nasz te atr jestzbyt pro win cjo nal ny. Uwa -am, e je li przed sta wi cielor ga nu za o y ciel skie go wy ra -a tak kon tro wer syj n i krzyw -dz c opi ni, sta wia w dziw -nym wie tle wsp pra cu j -cych z te atrem re ali za to rw

  (m.in. z War sza wy, Kra ko wa,Bar ce lo ny, o dzi czy Wro ca -wia), mo e na ra zi te atr naod wr ce nie si pu blicz no ci,a w efek cie dzia a nie ta kie mo -e sta si dzia a niem naszko d jed nost ki. A sy tu acjate atru dzi ki wy si ko wi ca e goze spo u jest nad zwy czaj ko -rzyst na, ma my bi le ty wy prze -da ne na mie sic do przo du,gra my w sto li cy, kil ka przed -sta wie zo sta o na gro dzo -nych i zre fun do wa nych, wnaj bli szym cza sie pla nu je mywy st py w Lon dy nie i weLwo wie. Ostat nio TVP Kul tu rawy ra zi a ch re je stra cji na -szych przed sta wie. Nie uwa -am, e te atr jest zbyt pro win -cjo nal ny.

  Not. maf

  jed no py ta nie do...

 • wydarzenia 3Czwartek, 17 lutego 2011 r.

  Czte ry pa sy ru chu,dwa ron da i cie -ka ro we ro wa naprzy kry tym ka na leMi ko ki. To naj -wa niej sze zmia ny,ja kie w ci gutrzech lat zaj d naal. Wy zwo le nia.

  Ale ja w po o wie zo sta a juprze bu do wa na na prze o mie2005 i 2006 ro ku. Ww czasjezd ni po sze rzo no i od no wio -no na od cin ku mi dzy ul. Kra -kow sk i Oku lic kie go.

  Wa dze Rze szo wa po in for -mo wa y wa nie, e dru gacz mi dzy ul. Oku lic -kie go i Lu bel sk - zo sta niezmo der ni zo wa na w ci gutrzech naj bli szych lat. - Naca ej du go ci re mon to wa -ne go od cin ka zbu du je mydru g nit k i cie ki ro we ro -we. Dzi ki te mu li ca b dziemia a po dwa pa sy ru chu wka dym kie run ku. Jezd nie

  b d prze dzie lo ne pa semzie le ni. To skom pli ko wa naope ra cja wy ma ga j ca m.in.przy kry cia ka na u po to kuMi ko ka i prze bu do wy wia -duk tu w ci gu ul. War szaw -skiej wy ja nia Ma ciej

  Chod nic ki, rzecz nik pre zy -den ta Rze szo wa.

  Prze bu do wa za ka da teutwo rze nie dwch rond.Pierw sze z nich po wsta nieprzy wje dzie w al. Wy zwo le -nia z par kin gu przy Wo je -

  wdz kim Orod ku Ru chuDro go we go. Dru gie za st piskrzy o wa nie z do jaz dem doul. War szaw skiej.

  Pie ni dze na mo der ni za cjdro gi mia sto we mie z unij nejdo ta cji na prze bu do w uka -

  du trans por to we go, kt r wy -ko rzy sta te na re mont ul. Lu -bel skiej i Pod kar pac kiej. Wtym ro ku ma po wsta pro jektin we sty cji. Re ali za cj za pla no -wa no na la ta 2012-2013.

  BG

  RO BER