Teraz Rzeszów 24.11.11

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszw 24.11.11

Transcript

 • R E K L A M A

  R E K L A M A

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 24 LISTOPADA 2011, NR 46/2011

  Andrzejki - nocdobrej zabawyBernadetta Zborowska (z prawej) i Karolina Bonecka, studentki, w tym roku organizuj andrzejki w akademiku, ale miejsc, gdzie w ten wyjtkowy wieczr monasi wietnie bawi, jest w miecie sporo.

  6 - 7

 • opi nie2 Czwartek, 24 listopada 2011 r.

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Do kad nie od 22 lat i 9 mie si cy.

  Je li nie Rze szw, to...

  Ni gdy si nad tym nie za sta na wia -am, bo nic mi w Rze szo wie nie prze -szka dza. Je dy nie na zi m prze pro wa -dzi a bym si w cie pe kra je. Ale z mo -im mia stem je stem na ty le zwi za na,e nie wy obra am so bie, by miesz kagdzie kol wiek in dziej.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Przede wszyst kim dla te go, e jestpik ny. Mia sto zro bi o si bar dzo no wo -cze sne, ale na dal mo na zna le miej -sca, kt re si nie zmie nia j. Mo na po -spa ce ro wa wrd zie le ni, a to dla mniebar dzo wa ne, bo nie lu bi miast mu -ro wa nych.

  Ulu bio ne miej sca?

  Je li chc po spa ce ro wa i od po czz ro dzi n, wy bie ram tra dy cyj ne bul wa ry

  i prze chadz ki wzdu Wi so ka lub tepark przy ul. D brow skie go. Gdy chcpo czy roz ryw k z od po czyn kiem,wy bie ram si na Ry nek. Lu bi spa ce ro -wa ul. 3 Ma ja, po za gl da do skle -pw, wst pi do ka wiar ni.

  Go ciom po ka zu j

  Na pew no Ry nek, pod ziem n tra s iza mek, a let ni po r - park li no wy. Wa -nym punk tem jest te syn ny po mnik,ale ostat nio naj wik sz atrak cj, kt rchc zo ba czy prze jezd ni, jest Mil le -nium Hall.

  Ulu bio na knajp ka?

  Od wie dzam Sphinxa i Chi li t. Z ra cjite go, e je stem ju ma m, szu kammiejsc spo koj nych, w kt rych mo g po -sie dzie z ma lu chem i wy bra z me nutak e co dla nie go.

  Je e li za mia sto, to

  W miej sce spo koj niej sze i kra jo bra -zo we. Bli ej mia sta to Ry ma nw --Zdrj, a da lej to Biesz cza dy i Rab ka --Zdrj.

  - Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  W Rze szo wie - ja ko pie szy i kie row ca -nie lu bi przej cia na al. Cie pli skie go.Nie bez piecz ne s te skrzy o wa niawzdu al. Po wsta cw War sza wy.

  Dra ni mnie

  Wci za ma o jest miejsc przy sto so -wa nych dla ma my z dziec kiem.

  - Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Oczy wi cie, mniej sze kor ki, ale to ra -czej nie do zro bie nia. Po win no by wi -cej miejsc dla ro dzin, z k ci ka mi dla dzie -ci i nie mam tu na my li tyl ko cen trwhan dlo wych.

  - Ma rz, by Rze szw

  Zo sta ta ki, pik ny, jak jest e by nieprze obra zi si w jed no wiel kie cen trumhan dlo we. e by dla miejsc han dlu nie po -wi co no zie le ni, kt ra bar dzo po do basi przy jezd nym.

  ROZ MA WIA A KA TA RZY NA MU LARZ

  Barbara Antoniw, zwyciczyni organizowanego przez portal MMRzeszw konkursu Rzeszw bez tajemnic

  Te raz - ty go dnikbez pat nyAd res re dak cji

  (od dzia w Rze szo wie):ul. Kra szew skie go 2,

  35-016 Rze szw,tel.: 17 867 22 23

  re dak cja@te ra zrze szow.plRe dak tor pro wa dz cy

  Te raz Rze szw:Jo an na Bo ro wiec

  - za stp ca re dak to ra na czel ne gotel.: 17 867 22 27

  e -ma il: re dak cja@te ra zrze szow.plRe kla ma:

  Ewa Bo czak - kie row nik pro jek tutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e -ma il: re kla ma@te ra zrze szow.pl

  Druk:Me dia Re gio nal ne Sp. z o.o.,

  O. Kiel ce, Dru kar nia Tar no brzegul. Za ka do wa 50tel.: 15 851 31 00

  Wy daw ca ty go dni kw Te razMe dia Re gio nal ne sp. z o.o.

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.tel.: 22 463 07 00

  Pre zes za rz du: Jo an na Pil cic kaRed ak cja cen tral na ty go dni ka Te raz

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.Re dak tor na czel na:Ju sty na Duch now ska

  Na pod sta wie art. 25 ust. 1 pkt 1 b usta wyz dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim ipra wach po krew nych Me dia Re gio nal ne Sp. zo.o. za strze ga, e dal sze roz po wszech nia niema te ria w opu bli ko wa nych w Te raz Rze -szw jest za bro nio ne.

  ISSN 1899 2331

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  mmrze szow.pl w te raz

  licz ba od son stro ny

  osoby od wie dzi o nas w czwartek

  56 759

  3230

  uni kal nych uyt kow nikw14 104

  14 - 20 listopada, sta ty sty ki Go ogle Ana ly tics

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  k-13

  438

  ZA MIE SZA NIE Z ROZ KA DA MIJAZ DY AU TO BU SW MPK @Aga Ku si: MPK zra a do sie bielu dzi. Pa li wo dro e je, lu dzie li czsi z kosz ta mi i wik szo prze -sia da si do au to bu swko mu ni ka cji miej skiej (mi mo e ita do ta niej nie na le y), a ta kiepro ble my zra a j pa sa e rw.Efekt b dzie ta ki, e al bo b dziewiecz na afe ra i ko po ty i nie -smak lu dzi al bo te po wsta nieja ka pry wat na ko mu ni ka cja imo no pol MPK zo sta nie za ma ny.

  @Aniik: ZTM wpro wa dzi o no weta blicz ki z roz ka da mi jaz dy naprzy stan kach, kt re r ni siod tych MPK -owskich tym, e niepo da j do kad nej tra sy kur so wa -nia au to bu su wraz z na zwa miprzy stan kw, a je dy nie uli ceprzez kt re je dzie! Ta kie co, wmie cie wo je wdz kim... Sko romiesz ka cy si gu bi, to co do -pie ro przy jezd ni?

  @ma ciek: Jak chc je cha au to -bu sem MPK to wcze niej dzwo nido wr ki Ta ma ry. Po le cam.

  KM

  Co to jest mmrzeszowwww.mmrzeszow.pl to miejski portalspoecznociowy. eby zaoy nanim konto, wystarczy klikn nadocz do nas i uzupeni krtkiformularz. Rejestracja jest szybka idarmowa. Dziki niej monadodawa wasne teksty i zapowiedziwydarze, wysya zdjcia ikomentowa.

  jed no py ta nie do...

  Agniesz ki Pi pa y, dzien ni kar ki, wsp twr czy ni ka len da -rza cha ry ta tyw ne go na rzecz dzie ci ce go ho spi cjumdo mo we go

  - Ile pie ni dzy uda o si uzy ska dzi ki li cy ta cji fo to gra mw,kt re ozdo bi y stro ny ka len da rza?

  - Pod mo tek tra fi o 15 prac au tor stwa naj lep szych rze szow -skich fo to re por te rw. W po sta ci ze syn nych ob ra zw wcie li lisi dzien ni ka rze z re gio nu. Do chd z au kcji, kt ra od by a si wFil har mo nii Podkarpackiej, wy nis 11 350 z. Naj wi cej, bo1,4 tys. z za pa co no za zdj cie sty li zo wa ne na ob raz La Pri ma -ve ra Bot ti cel le go. Co cie ka we, na byw ca prze by wa w trak cieau kcji w Lon dy nie, a w je go imie niu li cy to wa a bli ska oso ba.Pod czas nie dziel nej ga li mo na by o tak e ku pi ka len da rze.W ten spo sb uda o nam si uzy ska pra wie 3,5 tys. z. Ca akwo ta, w su mie pra wie 15 tys. z, tra fi do fun da cji, kt ra pro wa -dzi dzie ci ce ho spi cjum w Rze szo wie. Ka dy, kto chcia byjesz cze ku pi ka len darz, mo e za m wi go w sie dzi bie ho spi -cjum przy ul. Lwow skiej 132. Koszt jed ne go to 30 z. ewa

  DARI

  USZ

  DANE

  K

  dziewczyna z dru giej stro ny

  Jol spotkalimyspacerujc wewtorek w alei PodKasztanami. Przyszazrobi kilka zdjpotrzebnych dozaliczenia z ujbezpostaciowych.

  Dark

 • wydarzenia 3Czwartek, 24 listopada 2011 r.

  R E K L A M A

  Czte ry blo ki miesz kal ne i wy so kiej kla sy, czte ro -gwiazd ko wy ho tel. Ta ki miobiek ta mi ju nie du go maby za bu do wa na dzia kaobok ha li na Pod pro miu.

  Lu bel ska fir ma Wi ka na wy ku -pi a ju hek tar grun tu pod in we -sty cj. W tej chwi li sta ra si o s -sied nie dzia ki. W pla nach jestm.in. bu do wa 4 wie lo kon dy gna -cyj nych bu dyn kw miesz kal -nych. Sta n bli ej ul. Le nar to wi -cza. Bez po red nio za ha l mapo wsta no wo cze sny, czte ro -gwiazd ko wy ho tel z ok. 150 po -ko ja mi. De we lo per wy bu du jete par kin gi pod ziem ne i sfi nan -

  su je no wy ukad ko mu ni ka cyj ny, cz cy si z ul. Le nar to wi czana wy so ko ci ul. Czac kie go. Wsie dzi bie Wi ka ny po twier dzi li mywe wto rek, e fir ma przy go to wu -je si do in we sty cji, ale do mo -men tu roz po cz cia sprze da ymiesz ka nie chce udzie la ad -nych szcze g o wych in for ma cji.

  W Rze szo wie Wi ka na bu du jem.in. osie dle Pa no ra ma w re jo -nie al. Wi to sa. Miesz ka niasprze da je tak e na T czo wymOsie dlu nie da le ko ba zy MPKprzy ul. Trem bec kie go. Wgrud niu te go ro ku pierw si lo ka -to rzy za miesz ka j na jej naj -now szym osie dlu Zie lo ne Ta ra -sy w dziel ni cy So ci na. BG

  Ju w nie dzie l 19. Wiel kaUlicz na Zbir ka Da rw. Wo -lon ta riu sze b d zbie raodzie, za baw ki, przy bo ryszkol ne, ar ty ku y spo yw -cze i rod ki czy sto ci.

  Sa mo cho dy ozna czo ne -tym so necz kiem mi dzygodz. 10 a 15 sta n na na st -pu j cych uli cach: Zam ko wa(Ra dio Rze szw), Moch nac -kie go k. stra y po ar nej, Rej -ta na k. hi per mar ke tu Lec lerc,

  Wi to sa k. Re ala, Oku lic kie gok. Ro tun dy, Po wsta cwWar sza wy k. Te sco, Bo ha te -rw k. de li ka te sw Frac,Obro cw Pocz ty Gda skiejk. de li ka te sw Frac, Lwow -ska k. de li ka te sw Frac, D -brow skie go k. ko cio a Sa le -ty nw, wiad ka k. ko cioaOpatrz no ci Bo ej, Ko cha -now skie go k. ap te ki oraz przygw nym wej ciu na ba zarprzy ul. Do o wej i w Kra snemprzy Au chan. kj

  No ta riusz ra dzi za dar moOgl no pol ska ak cja edu ka cyj na. Pod czas te go rocz nej edy cji po ru szo ny zo sta nie te matma jt ku ro dzi ny i je go bez pie cze stwa. No ta riu sze wy ja ni wa ne dla funk cjo no wa -nia ro dzi ny za gad nie nia ma jt ko we, w tym jak pro wa dzi dzia al no go spo dar czbez piecz nie dla ma jt ku ro dzi ny, a tak e kt re de cy zje ma jt ko we ma on ko wie mu -sz po dej mo wa wspl nie, a kt re nie wy ma ga j uzgod nie. Na czel na Or ga ni za cjaTech nicz na (ul. Ko per ni ka 1), 26 li sto pa da (so bo ta), godz. 9-16. EB

  Za pra sza my na szcze gl -ny Fo to Day. Idzie myz apa ra ta mi do schro ni skadla zwie rzt. Po nad 250psw i pra wie 100 ko twcze ka tam na po moc.

  W so bo t - 26 li sto pa da - spo ty ka mysi na sz stym rze szow skim Fo to Day. Zapa ra ta mi od wie dzi